Logotyp på utskrifter

Rum för växande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv
KontaktpersonMarie Davoust
E-postmarie.davoust@eskilstuna.se
Telefonnummer070-0866027
Beviljat ESF-stöd8 616 119 kr
Total projektbudget14 392 852 kr
Projektperiod2012-01-16 till 2014-06-27
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

"Rum för växande" är ett samverkansprojekt mellan Eskilstuna och Västerås kommuner och de lokala Arbetsförmedlingarna. Projektet vänder sig till män och kvinnor med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter som, under ett års tid, ska få arbeta i rehabiliterande, naturnära miljö. Deltagarna får under arbetet genomgå praktik hos lokala odlare och en anpassad trädgårdsutbildning som avslutas med validering av kunskaper. Genom att deltagarna får möjlighet att arbeta i båda städerna utökas deras arbetsmarknadsområde och de kommer närmare arbetsmarknaden. Projektet planerar transnationellt samarbete med andra europeiska länder för att samla in kunskap och erfarenheter. För att skapa långsiktighet planeras även några av verksamheterna att, efter projektavslut, knoppas av till sociala företag. Ett mervärde som projektet medför är en ökad samverkan både lokalt och i Europa och strategisk påverkan kommer ske i form av ökad medvetenhet kring hållbar samhällsutveckling.

Bakgrund

Eskilstuna och Västerås kommuner har identifierat ett gemensamt problem för kvinnor och män med någon form av fysisk, psykisk eller social svårighet att komma ut i arbete. Det finns idag bristfälliga åtgärder för att hjälpa den här målgruppen till arbetsmarknaden. För att de ska närma sig arbetsmarknaden behövs en grundläggande rehabilitering. Projektet ”Rum för växande” bygger på tanken att arbete i naturnära miljöer fungerar rehabiliterande för individen. Dessa arbetsmiljöer är också, enligt evidensbaserad forskning, lätta att anpassa efter individers behov och arbetsförmåga. För att projektet ska lyckas krävs långsiktig planering och samverkan kring individen.

Inom kommunerna finns ett antal personer som är i behov av arbetsträning på grund av varierande svårigheter som innebär nedsatt arbetsförmåga. Kommunerna har inte, med dagens resurser, möjlighet att erbjuda dessa personer arbetsträning i den utsträckning som behövs varför ett projekt är nödvändigt. Projektet skulle också ge möjlighet att, utifrån beprövad erfarenhet, testa ett nytt arbetssätt kring rehabiliterande, naturnära arbeten. De kvinnor och män som deltar i projektet kommer att, under ett år, få arbetsträna i naturnära miljö, få möjlighet till praktik hos lokala odlare, erbjudas trädgårdsutbildning och avslutningsvis få sina kunskaper validerade. Nytt i projektmetoden är också att deltagarna kommer att kunna röra sig mellan de två kommunerna efter individens behov och önskemål. På det här sättet närmar de sig en större arbetsmarknad samtidigt som de rehabiliteras.

Naturnära rehabilitering finns på flera platser runt om i Sverige. Vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp pågår sedan många år forskning kring vikten av att använda sig av naturen och trädgården för att uppnå och upprätthålla god hälsa. I Alnarp fokuseras det på personer med utmattningssymtom medan föreliggande projekt skulle testa metoden på en annan målgrupp. Ett utökat intresse för närodlat och ekologiska produkter samt trädgård innebär att arbetstillfällen ökar inom detta område. Exempel på planerade arbeten inom projektet är, med detta i åtanke, biodling, underhåll av vandringsleder, odling i växthus samt varierande arbeten inom trädgård. Vid projektets slut är den långsiktiga planen att flera av verksamheterna ska drivas vidare som sociala företag vilket skapar fortsatta arbetstillfällen för deltagarna.

Genom samarbete med Lantbruksuniversitetet kommer projektet ta del av deras Alnarpsmetod samt annan forskning inom området. Dessutom planerar projektet ett transnationellt samarbete med andra europeiska länder som driver liknande verksamheter. Personal och eventuellt några deltagare kommer att genomföra sammanlagt sex studiebesök under projekttiden för att ta del av erfarenheter och kunskap som finns inom området. Vidare planering för detta kommer ske under mobiliseringen men idag är det Tyskland, Holland och England som är aktuella.

Eftersom naturnära arbete kräver mycket resurser i form av material, transportmedel och personal har kommunerna inte möjlighet att genomföra denna insats. Med hjälp av projektmedel skulle dock Eskilstuna och Västerås kommuner ha möjlighet att genomföra en långsiktig insats där varje deltagares individuella behov tillses genom stöd från personal och en helande, lugn miljö. Målsättningen är att deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden ska öka, att de ska uppleva sig må bättre samt kunna gå vidare till arbete, studier eller eget/socialt företagande efter avslut i projektet.

Mobiliseringsfas
Mobiliseringsfasen inleds i januari och pågår sedan under sex månader till och med slutet av juni 2012 då genomförandefasen inleds. I mobiliseringsfasen kommer förutsättningarna för projektets genomförande att undersökas. Målgruppen ska kartläggas för att se vilka behov som finns och hur de matchar de tilltänka resurserna. För- och nackdelar med tidigare projekt eller verksamheter med liknande tanke om naturnära rehabiliterande jobb kommer att ses över och tas med i beräkningen till den färdiga projektplanen. Mobiliseringen kommer att titta på hur projektet bäst tar till vara personers olikheter och skapar tillgänglighet för samtliga. Dessutom ska det ses över hur jämställdhetstanken kan integreras i projektets plan och mål. Förutsättningarna för arbetslokaler och dylikt som behövs i samband med arbete utomhus och deltagarnas individuella behov kommer att undersökas under mobiliseringen. Hur samarbetet mellan de olika samverkansparterna ska gå till i detalj kommer att planeras under mobiliseringsfasen.

Planering av utbildning kommer göras och ett kursprogram tas fram där lärare eller andra områdeskunniga från lantbruksgymnasium och likande kommer till projektet löpande under projekttiden för att undervisa. Avgörande under mobiliseringen är också att hitta ett system som kan visa vilka kunskaper deltagaren besitter och göra en validering av dessa.

Projektdeltagarna kommer under mobiliseringsfasen att identifieras och deras situation och behov kartläggs av projektledarna för att kunna uppnå rehabilitering vid projektets genomförande. Då genomförandefasen startar kommer den första gruppen deltagare vara klar för start och introduceras i arbetet som de kommer att ha under ett års tid. Det kommer också att ses över hur målgruppens sammansättning ser ut och vilka resurser som utöver de tilltänkta kan behövas för att uppnå målen med projektet.

Projektledarna tar nödvändiga kontakter inför det transnationella samarbetet och gör en planering av hur detta ska gå till. Projektpersonal kommer att göra två studieresor under mobiliseringen för att samla kunskap inför projektstarten.

Genomförande
Eskilstuna kommuns Arbetsmarknads- och familjeförvaltning tillsammans med Västerås kommuns Teknik- och idrottsförvaltning kommer att ta fram projektets 25 årsarbetsplatser. De totalt 50 deltagarna under projektets två verksamhetsår kommer antingen att få en kommunal anställning med stöd av löne- eller nystartsbidrag från Arbetsförmedlingen eller ett Offentligt Skyddat Arbete (OSA). I Västerås blir inriktningen större på rehabilitering medan det i Eskilstuna blir mer inriktat på arbetsträning varför deltagarna ska kunna röra sig mellan kommunerna.

Deltagarna kommer att få både praktisk och teoretisk kunskap under projektet och en skräddarsydd validering kommer att ske för samtliga deltagare som avslutar sitt år i projektet. Alla deltagare ska också, innan de slutar i projektet, ha en fortsatt planering med inriktning på arbetsmarknad, socialt/eget företagande eller studier. De lokala Arbetsförmedlingarna i Eskilstuna och Västerås kommer att samarbeta för att få ut deltagarna i arbete i samband med avslutat arbete i projektet. De bidrar också med medfinansiering i de fall det blir aktuellt med löne- eller nystartsbidrag för deltagarna. Socialkontor ekonomi i Västerås och Enheten för ekonomiskt bistånd i Eskilstuna bidrar genom försörjningsstöd till medfinansiering. Projektidén är förankrad i kommunkoncernerna och hos respektive samverkanspartners.

En processuppföljning och utvärdering kommer att genomföras under projektet för att ta tillvara samtliga erfarenheter som projektet påvisar. Ett spridningsseminarium kommer att genomföras i samband med projektets avslut. Detta för att andra kommuner, aktörer och intressenter ska kunna ta del av projektet och dess erfarenheter samt av den genomförda utvärderingen.

För att skapa långsiktighet i projektet planeras ett antal verksamheter kunna knoppas av till sociala företag efter projektavslut vilket erbjuder arbetstillfällen. Projektet bidrar också till strategisk påverkan genom att öka medvetenheten kring hållbar samhällsutveckling. Ett mervärde är att samverkan inom projektet, genom lokala aktiviteter och transnationellt utbyte, kommer att öka långsiktigt och i flera led.

Målsättning

Ett övergripande projektmål är att långsiktigt förbättra en utsatt grupps delaktighet i samhället genom arbete/arbetsträning och rehabilitering i en naturnära miljö.
Målgruppens möjligheter på arbetsmarknaden ska öka.
Med hjälp av projektet ska samverkan mellan Västerås och Eskilstunas kommuner långsiktigt öka.
Projektet ska bidra till att ge kommunerna en ökad kunskap om och förståelse för jämställdhetsperspektivet.
Projektet ska medföra att kommunerna på lång sikt alltid kan säkra tillgänglighet oavsett funktionshinder.
Projektet ska leda till långsiktig strategisk påverkan för att öka medvetenheten kring hållbar samhällsutveckling.
Det transnationella samarbetet med andra europeiska länder ska stärka kunskapen om rehabiliterande arbete och leda till ökad samverkan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet fokuserar på personer med olika fysiska, psykiska, sociala och kognitiva funktionsnedsättningar eller svårigheter.

Mobiliseringsfas
För att målgruppen ska kunna rehabiliteras i samband med arbete/arbetsträning utifrån projektets syfte kommer deras behov att undersökas vidare under mobiliseringsfasen. Det kommer också att ses över hur målgruppens sammansättning ser ut och vilka resurser som utöver de tilltänkta kan behövas för att uppnå målen med projektet. Projektets arbetsplatser måste ha möjlighet att ta emot personer med olika funktionshinder och svårigheter som kan finnas inom gruppen varför detta måste kartläggas. Kartläggningen görs genom en problem- och behovsanalys (SWOT) innan projektets genomförandefas startar. Med hjälp av det transnationella samarbetet och resor under mobiliseringsfasen kommer också tips och råd på hur behov tillgodoses kunna hämtas in. Projektledaren skapar en resursplan utifrån en informations- och erfarenhetsinsamling. Resursplanen ligger sedan till grund för genomförandet och ska säkerställa projektets tillgänglighet. Under mobiliseringsfasen kommer projektets lokaler och miljöer att, utifrån deltagarnas behov, ses över för att vara tillgängliga för samtliga. Lokaler som används för projektet ska vara anpassade och kunna ta emot alla personer inom målgruppen. Även möjligheter att använda sig av alternativa media, exempelvis att få material inläst och dylikt, kommer att undersökas i mobiliseringen. Det ska också säkerställas att information kring projektet finns på lätt svenska för personer med annat modersmål eller läs- och skrivsvårigheter.

För att säkerställa att tillgänglighetsperspektivet tas hänsyn till i samtliga beslut både i mobiliseringsfasen och genomförandet kommer styrgruppen att bjuda in ESFs processtöd för tillgänglighet att hålla ett informationsmöte för nyckelpersoner inom projektets organisation.

Genomförande
För personer med funktionsnedsättningar är det särskilt viktigt att miljön är lugn och harmonisk. Detta lämpar sig trädgårdsarbete ypperligt för, liksom möjligheten till arbete utan farliga verktyg. Vår målsättning är att genom anpassning, kunskap och lyhördhet för olika behov hos deltagarna göra verksamheten tillgänglig för alla i målgruppen som önskar vara med oavsett problematik. Bemötande av samtliga personer ska vara respektfullt och kunskap och medvetenhet kring alla personers olika förutsättningar ska, genom projektet, öka på arbetsplatserna.

Det behöver finnas resurser inom projektet för att kunna ta emot och bemöta personer med olika förutsättningar. Information om projektet och kring arbetsuppgifter behöver vara lättförståeligt för att alla ska kunna ta del av den. Vid utbildningstillfällen och andra aktiviteter i grupp tillses lokalens tillgänglighet för samtliga och en hörselslinga att används. Samma sak gäller vid spridningsseminariet i slutet av projektperioden.

Vid upphandling av uppföljning/utvärdering kommer det säkerställas att förkunskap om tillgänglighet finns för att kunna inkludera detta i rapporterna. Diskussion kring svårigheter med tillgänglighet kommer att ske kontinuerligt för att ämnet ska hållas aktuellt och uppdaterat inom projektorganisationen.

Transnationellt samarbete

Tanken om att arbete i naturnära miljö är rehabiliterande är inte ny utan har funnits länge och projektet ska utnyttja de tidigare erfarenheter som finns inom området. För att kunna göra detta ska kommunerna utbyta erfarenhet med andra europeiska länder som har utvecklat tanken om arbetsrehabilitering i naturmiljö. De länder som finns i åtanke är Tyskland, England och Holland.

Västerås har tidigare haft ett erfarenhetsutbyte med Tyskland varför en kontakt finns etablerad. I Aachen i västra delarna av landet drivs VIA som erbjuder arbete och yrkesutbildning inom det naturnära området. Utbildning och arbete erbjuds både till friska personer och de med fysiska eller psykiska svårigheter av olika slag. Eftersom det arbete som bedrivs i Aachen har likheter med projektets upplägg anses ett utbyte av kunskap och erfarenheter kunna vara mycket givande.

Kontakt är taget med Department of Health i region syd i England för att hitta transnationella partners. Vid mötet uppkom Brighton som eventuell utbytesstad då de har hög ohälsa vilket de arbetar mycket med samt har ett fokus på miljö. Det visade sig också att Brighton är mycket intresserade av ett utbyte varför det vore ett bra tillfälle att lära av varandra.

Holland är ett land som arbetar mycket med natur, miljö och rehabilitering. I landet finns många växthus och odlingar varför ett samarbete skulle kunna gynna projektet och dess utveckling. Kontakt är även här tagen med Provincie Groeningen, en kommun/organisation, som är intresserade av ett samarbete med projektet.

Mobiliseringsfas
Under mobiliseringen kommer kontakter med aktuella partners att tas och dialog inledas för att etablera samarbeten. I detta skede utrönas det vilka och hur många transnationella utbytesländer projektet kommer att ha.

Under mobiliseringen kommer projektpersonal att göra två studiebesök för att inleda utbytet av kunskap och erfarenheter. Genom detta utbyte stärker de sin kompetens tidigt under projekttiden och kan även få tips och råd inför projektets start. Utveckling av projektet blir då möjligt innan deltagarna är på plats och metod och koncept kan gås igenom noggrant. Det är också av intresse att se vilka personer som i dessa länder arbetar inom de rehabiliterande verksamheterna och hur deras individuella behov tas tillvara.

För att kunna samordna transnationella aktiviteter och resor behöver en transnationell koordinator finnas kopplad till projektet redan i mobiliseringsfasen. Den transnationella koordinatorn håller i kontakterna med utbytesländerna, samordnar aktiviteter tillsammans med dessa och bjuder in dem till Eskilstuna för kunskapsutbyte och medverkan i spridningsseminarium. Denna person kommer att stärka sin och projektets kompetens inom området transnationalitet och ska sprida denna kunskap vidare både internt och externt. Kunskapen kring detta kommer på så vis finnas kvar inom organisationerna även efter det att projektet avslutats.

Genomförande
Under genomförandefasen planeras projektpersonalen göra totalt fyra studieresor. De kommer att åka till respektive land för ytterligare informations- och kunskapsutbyte. Genom en, på det här sättet, mer gedigen kontakt med utbytesländerna kommer en ordentlig erfarenhet och kunskap att byggas upp inom projektet vilken behöver spridas vidare internt och externt. Det kommer också att skapas ett samarbete med dessa utbytesländer och detta samarbete ska behållas även efter projekttiden så att erfarenheter även fortsatt kan utbytas.

Eventuellt kommer även någon eller några deltagare att erbjudas möjlighet att följa med på resor för att de ska kunna utvecklas och lära sig mer. Detta ger ett större deltagarinflytande och möjlighet till personlig utveckling.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Eskilstuna
  • Arbetsförmedlingen, Västerås
  • Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Eskilstuna
  • Arbetsförmedlingen, Västerås
  • Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv

Kommun

  • Eskilstuna
  • Västerås