Logotyp på utskrifter

Projekt Valdemarsvik

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCutting Metal Works i Valdemar
KontaktpersonChrister Hultgren
E-postchrister.hultgren@cmwab.se
Telefonnummer0123-19660
Beviljat ESF-stöd428 698 kr
Total projektbudget428 698 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Företagen vill öka medarbetarnas kompetens och flexibilitet och därmed minska sårbarheten för medarbetarna.
Vi vill samverka gränsöverskridande för att ta till vara synergier i våra företag och öka anställbarheten och bli en förebild för samarbete på orten.

Bakgrund

Beskrivning av företag 1
CMW i Valdemarsvik AB ligger i natursköna Valdemarsvik ca 5mil söder om Norrköping.
Företaget är legoleverantör till europeisk verkstadsindustri inom området skärande bearbetning och montering.CMW har i dag ca 53 st engagerade medarbetare, med en omsättning på ca 58 miljoner per år.
Det segment av företag som CMW tillhör bygger sin grund på kompetens och anpassbarhet.

1960 grundades embryot till dagens CMW i och med Solna Offset AB etablering av en satellitverkstad i Valdemarsvik och nådde som mest en personalstyrka om 300 personer.
Företaget har haft flera ägare under perioden och övertogs 2005 av Christer Hultgren och Richard Karlström som i dag driver företaget, övertog kunder personal maskiner lager lokaler och inventarier.

Affärsidé
CMW i Valdemarsvik skall leverera komplexa solida artiklar till krävande innovativa verkstadsföretag.
Med djupt verkstadskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens skall företaget bidra till att öka kundernas konkurrensförmåga.

Organisation
Två ägare utgör styrelse som till sig knutit en ledningsgrupp bestående av ansvariga inom de olika ansvarsområdena på företaget.

Kärnverksamhet
Kvalificerad skärande bearbetning av komplexa detaljer, som huvudsakligen utföres i CNC maskiner samt vidareförädling av produkterna i form av montering.

Tillverkning av små till medelstora seriestorlekar 1-500st som genererar ett högt förädlingsvärde.

Tillverkning av detaljer med höga krav på toleranser och finish

Helhetsansvar för produkterna vilket inkluderar materialinköp ytbehandling och värmebehandling.

Egen konstruktion och tillverkning av verktyg och fixturer.

Beskrivning av företag 2
LO ServiceCenter AB ägs av LO Media AB och finns i Valdemarsvik. Företaget är en outsourcingpartner för organisationer inom arbetarrörelsen och folkrörelserna. Företaget tillhandahåller tjänster inom ekonomi-, lönehantering och svarsservice på distans åt kunderna. Det som är kundernas stödfunktioner är LO ServiceCenters kärnverksamhet. Kunderna återfinns spridda över hela Sverige.

Affärsidé
Vi frigör tid åt våra kunder inom fackföreningsrörelsen och folkrörelserna, genom att erbjuda funktionsövertagande av ekonomi, löner och svarsservice. Då kan våra kunder koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Organisation
Företaget har 30 anställda. Ledningsgruppen består av VD, chefen för EkonomiCenter samt chefen för LöneCenter och TeleCenter. VD svarar upp mot företagets styrelse, som består av representanter från ägaren, d v s LO.

Kärnverksamhet
Kvalificerad ekonomihantering, kvalificerad lönehantering och svarsservice.

Behov och problem för CMW

Vi vill öka våra anställdas egen beredskap och ansvar för att bättre klara av omställningar som arbetsplatserna står inför och hoppas på så vis undvika ökad ohälsa genom
att öka våra medarbetares flexibilitet
att medarbetarnas kvalitetesmedvetenhet bibehålls och helst ökar
att öka samarbetskompetensen så att vi kan ta till vara på de kunskaper som redan finns hos medarbetarna och de som vi nu utvecklar genom projektet
att öka medarbetarnas medvetenhet om kopplingen mellan produktionsfaktorer och ekonomiskt utfall.
att öka ledningens styr och ledarkunskaper så att de bättre kan ta ansvar för och utveckla den flexibla organisation som vi utvecklar i det här projektet.

Majoriteten av medarbetarna har lång erfarenhet inom verksatadssektorn men dålig teoretisk utbildning ett fåtal har verkstadsteknisk utbildning.
En majoritet av medarbetarna är 50+ med enbart grundskolekompetens eller 2 årig gymnasieutbildning och ingen påbyggnadsutbildning.
Ett fåtal av medarbetarna har produktionsteknikt kunnande.
Ett fåtal av verkstadsmedarbetarna kan programera maskinerna.
De flesta bor och lever i Valdemarsvik med små möjligheter att hitta alternativ sysselsättning på orten och knappast heller i Norrköping.
Ledningen saknar så gott som helt ledarutbildning.

Behov och problem för Lo Service Center

Vi vill öka våra anställdas egen beredskap och ansvar för att bättre klara av den omställning som vår arbetsplats står inför och hoppas på så vis undvika bla ökad ohälsa genom
att öka proffessionaliteten hos våra medarbetare både i hur de bemöter kunderna och i hur de utför våra tjänster.
Vi vill också öka medvetenheten och kunskapen hos medarbetarna om hur kostnadseffektivieteten styr vår verksamhet och att varje medarbetare är en viktig kugge i det maskineriet.
Vi vill öka kunskapen om stress och stresshantering för alla medarbetare så att de ska kunna hantera den ojämna och allt högre arbetsbelastningen utan att riskera sin hälsa.
Vi vill öka medarbetarnas samarbetskompetens så att de kan ta till vara på de kunskaper som redan finns och de som vi genom projektet nu utvecklar.
Vi vill öka ledningens styr och ledarkunskaper så att de bättre kan ta ansvar för och utveckla den flexibla organisation som vi vill utveckla genom det här projektet.

Utbildningsnivån hos medarbetarna är ojämn.
En stor grupp av medarbetarna har låg grundutbildningsnivå (telefonisterna) och behöver höja grundkompetensen för att öka sina anställningmöjligheter vid en ev. omställning och öka sin proffessionalitet.
Möjligheter att hitta en liknande anställning i närområdet är så gott som obefintlig.
Ekonomer med högre gymnasieutbildning och i några fall även med högskoleutbildning måste ges vidareutbildning för att kunna arbeta sjäklvständigt och för att kunna handleda de medarbetare som har mindre omfattande kunskaper.
Alla yrkeskategorier måste höja sin kompetens generellt för att kunna utföra tjänster både med ökad kvantitet och kvalitet.
Ledningsgruppen har delvis ledarutbildning men den är av relativt gammalt datum och behöver förbättras och vidareutvecklas.


Samverkan
Vi vill också utveckla en samverkan mellan de två företagen. Vi vill undersöka hur våra olika profiler och kompetenser kan komplettera varandra och förstärka varandra för att samverka och utveckla synergier.

Vi ser det som en utmaning att ett produktionsföretag och ett tjänsteföretag på en liten ort som Valdemarsvik skulle kunna hitta gränssnitt att samverka kring och på så vis på sikt kunna bli förebilder för en utveckling på lokalplanet.
Våra två företag är olika vad gäller verksamhet men också vad gäller könsfördelningen hos våra anställda. CMW AB är en mansdominerad arbetsplats medan LO Service är en kvinnodominerad arbetsplats vilket gör det extra intressant för oss att undersöka vad vi kan lära av varandras arbetsplatskulturer.

För att kunna utveckla en samverkan måste vi bygga en gemensam plattform genom dialog om mål, avsikt och prioritering av utvecklingsområden för utbyte och samarbete på olika plan som ska ge en större trygghet i anställningen för alla våra medarbetare och därmed minska sårbarheten.

Syfte

Syftet är, att alla medarbetare ska kunna behålla sitt arbete och klara de förändringar i arbetet, omställningar och omorganisationer som vi ställs inför under vårt arbetsliv.
Att få den kompetens som gör att flexibiliteten ökar, att kvalitetsnivån bibehålls och ökar, att medarbetarnas medvetenhet om kopplingen mellan produktion och ekonomiskt utfall blir större och att samarbetsförmågan utvecklas.

Vi vill undersöka vilka kompetenshöjande insatser som är mest angelägna för var och en av de anställda för att uppnå detta.

Syftet är också, att de två företagen utifrån en SWOT analys (styrka, svaghet, hot och möjligheter) av verksamheterna träffas för att analysera på vilka områden man skulle kunna utveckla en samverkan.

Vi vill undersöka inom vilka områden de två företagen skulle kunna samarbeta och på sikt och bygga ett nätverk för att få mer tyngd dvs kompetens och kontinuitet och stabilitet i organisationerna över tid
men också för att kunna utgöra ett första frö till utveckling av en Gnosjöanda i Valdmarsvik där även andra företag deltar.

Syftet är också att gemensamt formulera en plan för utvecklings- och förändringsarbete som ska vara grunden för vilka kompetenshöjande insatser som behöver göras för att utveckla samverkan i projektets genomförandefasen.Målsättning

Övergripande målsättning
A. Målet med projektet är att höja kompetensen hos medarbetarna så att de på sikt kan behålla sina anställningar när utvecklingen kräver allt större flexibilitet, utveckling och snabba förändringar.

B. Målet är också att utveckla en samarbetsorganisation mellan de två företagen som tar tillvara, kompletterar och utvecklar företagens gemensamma kunskaper, erfarenheter och kompetens för att uppnå synergieffekter och på så vis bli starkare som organisation och därmed som arbetsgivare.

C. Målet är också att kunna bli en förebild för andra företag i området. Genom en gränsöverskridande samverkan vill vi visa på att möjligheter till utveckling mellan företag på orten som bidrar till en bättre och tryggare arbetssituation för alla anställda.

I förprojekteringen vill vi för de 2 företagen ta fram
1. En handlingsplan och en kompetensplan som bygger på en analys över de olika yrkeskategoriernas behov av kompetenshöjande insatser för att kunna fungera optimalt i tider av stora förändringar med risk för omställningar.
2. En handlingsplan och en kompetensplan som bygger på en analys över individernas olika behov av kompetenshöjande insatser för att motsvara de behov samma behov.
3. En handlingsplan och en kompetensplan som bygger på en analys över ledningens behov av kompetenshöjande insatser för att kunna leda organisationen nu och i framtiden.
4. En handlingsplan och en kompetensplan som bygger på en analys av på vilka områden de två organisationerna ska utveckla ett samarbete och till det koppla nödvändiga kompetenshöjande insatser

De ovan angivna analyserna skall sedan ligga till grund för vår ansökan om att genomföra projektet i nästa fas.

Genom förprojekteringen hoppas vi få
1. en klar bild av de olika yrkesgruppernas kompetensutvecklingsbehov är
2. en klar bild av individernas kompetensutvecklingsbehov
3. en plan för hur kompetensplanen ska genomföras
4. en plan för hur vår samarbetsorganisation ska kunna utvecklas
5. lägga grunden för en ledningsstrategi som hjälper oss att förvekliga
våra planer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har för avsikt att skapa förutsättningar för alla, oavsett om de har eller inta har funktionshinder. De ska kunna delta i projektets alla faser både vad gäller fysisk tillgänglighet men också kunna ta del av den information som produceras i projektet.
Vi har för avsikt att under förprojekterings analys undersöka vilka strategier vi kan utveckla för att förbättra villkoren för funktionshindrade både fysiskt och kommunikativt.

Alla kan genom yrkesgruppsdiskussioner bidra med synpunkter och förslag och också bli medvetna om hur man skulle kunna underlätta för funktionshindrade i verksamheten.

Frågan om personer med funktionshinder kommer att finnas med som en särskild punkt vad gäller såväl handlingsplan som för kompetenshöjande insatser.

Deltagande aktörer

  • LO ServiceCenter AB

Kommun

  • Valdemarsvik