Logotyp på utskrifter

PreparatoryProject

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet i Linköping
KontaktpersonAnne Bergquist Rahm
E-postanne.bergquist@folkuniversitet.se
Telefonnummer013-474 2010
Beviljat ESF-stöd2 677 213 kr
Total projektbudget6 781 093 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektets målgrupp är ett antal deltagare som inte funnit sin bekväma plats i vårt samhälle. Ofta finns också en sjukdoms- eller beroendebild i bakgrunden. Projektets mål är att via en stark samverkansgrupp med aktörer från olika håll dels hjälpa individen till en fungerande position i samhället dels etablera ett fungerande gränsöverskridande samarbete som aktivt arbetar för att undvika kortsiktiga lösningar och ser mer långsiktigt på varje individ. Vad är lösningen rent konkret? Att stötta deltagaren fysiskt och psykiskt för att motivera och mobilisera ork inför ett önskat återinträde på arbetsmarknaden. Att koppla deltagaren till en existerande arbetsgivare, en utbildning eller en ny arbetsgivare.
1. Deltagaren måste ha rutiner
2. Rutinerna måste vara förankrade hos deltagaren
3. Ett eller flera realistiska mål måste framstå tydligt för deltagaren
4. Vägen dit ska vara helt klarlagd
5. En dialog med arbetsgivare eller utbildningsanordnare måste tas tidigt

Bakgrund

Dagens samhälle ger inte lika möjligheter till alla. De som av en eller flera anledningar hamnat i ett utanförskap har ofta svårt att själva hitta tillbaka till ett fullödigt socialt liv med nätverk, egenförsörjning och kontinuerlig hjälp och stöd. Linköpings Stadsmission möter dagligen denna målgrupp och konfronteras med deras problem. Under ett par års tid har vi med en liten grupp deltagare tillsammans försökt att hitta en metod för att skapa bättre möjligheter för målgruppen. I detta projekt vill vi involvera fler samverkande parter och ta ett helhetsgrepp för att motverka detta utanförskap och främja en kompetensutveckling som är relevant för varje individ. Att leva i en otrygg social situation med sporadiska hjälpinsatser från olika samhällsaktörer ger inte den kontinuitet och möjlighet till egenansvar som krävs för att ta sig vidare. Vårt projekt är alltså sprunget ur den viktiga insikten att vår målgrupp behöver kontinuitet, en klar målbild och coacher som finns till stöd. Inte bara under en kortare period utan satt i ett längre sammanhang. Med hjälp av anpassad pedagogik, coachning, boendestöd, praktik och ett stort samhällsnätverk vill vi på ett konkret och handfast sätt sätta individen i ett fungerande sammanhang. Till och för individens och samhällets bästa.
De behov som är knutna till målgrupperna är i första hand en önskan om rutiner och ett socialt sammanhang. I andra hand en uppstyrning av utbildningsinsatser och praktik för att kunna definiera ett relevant försörjnings alternativ. Inte sällan är det följande problem som ska hanteras:
ett socialt utanförskap
drog och missbruksproblem
svag grundutbildning
dåligt självförtroende
Om man sätter problematiken i relation till Europa 2020:s mål med fokus på:
- 75 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete.
- den andel individer som slutar skolan i förtid ska vara under 10 %, och minst 40 % av den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning
så inser man att samverkan över alla gränser, såväl mentala som geografiska är en nödvändighet för att kunna närma sig dessa mål. Det är svårt för många att hitta den rätta motivationen till att bli en aktiv aktör i sitt eget liv. Många fastnar i sina hinder eller i sin roll/identitet och ser ett inträde på arbetsmarknaden, ett kompletterande av studier eller skapandet av en framtida yrkesidentitet som en omöjlighet.Projektet arbetar med nya metoder för att hjälpa deltagaren med:
- Identitetssnickeri
- Motiverande studieupplägg
- Nya strukturer och nya vägar
Detta uppnår vi genom att följande mål definieras:
Mål 1 – att individen ska få växa i sig själv, bryta sina mönster, bli medveten om sina möjligheter
Mål 2 - att samarbetet mellan berörda aktörer för målgruppen utvecklas och alternativa arbetssätt prövas. Mål 3 – att ge starkare individer, motverka utanförskap, minska den mentala och geografiska kartan och öka individens anställbarhet.
För att lyckas, fordras ett brett samarbete mellan olika aktörer såsom t. ex. vuxenutbildning, Försäkringskassan, Arbetsförmedling, kommuner, praktikföretag och andra resurser. Det krävs också att målgruppen stärks och motiveras med hjälp av ny inärningsmetodik och nya positiva miljöer. Det är där Folkuniversitetet kommer in i bilden – med coacher som bygger upp en stark egen identitet hos individen, med erfarna lärare som arbetar med anpassad pedagogik och inte minst som en erfaren projektledare. Vi vill också bygga vidare på samarbete med det civila samhället, som många gånger har positiva erfarenheter av insatser för målgrupper med olika typer av problem. Denna typ av bred samverkan med ”resursteam” som samlas ihop från olika håll existerar inte idag, utan är ett av de mervärden projektet ger. Det krävs ett helhetsgrepp för att möte de problem som dessa individer har. För att projektet ska bli framgångsrikt, fordras därför ett samarbete mellan ett stort antal aktörer.
Med hjälp av en kontinuerlig dialog och snabba beslutsvägar kommer projektet att etablera en framtida verksamhet som underlättar för individ såväl som för de olika samarbetspartnerna att nå ett mål. Det är idag mycket svårt att sätta upp ett mål och följa det från start till resultat. Utbildningar som startar terminsvis, behandlingsåtgärder som låter vänta på sig, ersättningar som uteblir, coachning under begränsad tid m.m. Allt detta vill vi undvika med tydliga ansvarsområden som ingår i helhetskontexten och därför inte innebär några avbrott. De deltagare i projektet som kommer från någon typ av behandlingshem med en drogproblematik bakom sig är starkt beroende av att tillvaron är strukturerad. Blir det en lucka mellan avslutad behandling och steget mot nästa delmål pekar flera indicier på att det blir återfall till den gamla problematiken
Det är Linköpings Stadsmission som de flesta i målgruppen uppsöker för att få hjälp att sortera upp sitt liv. Med hjälp av projektet kan vi hjälpas åt att skapa kanaler ut därifrån och vidare steg för steg till en egenförsörjning. LS är både "antagningsenhet" och sluss samt den instans som ordnar de praktiska förutsättningarna för varje individ. LS sitter med i samverkansgruppen men har också ett avstämningsmöte med projektteamet på Folkuniversitetet varje vecka.

Syfte

Syftet med projektet är: att individer som av någon anledning står utanför socialt- och samhällsliv skall kunna bli delaktiga i detsamma. att olika instanser skall finnas i ett naturligt sammanhang kring individen och i ett sammanhållande arbete för individens bästa. att klart kunna visa på ett nuläge som byts till ett positivare nytt läge med hjälp av olika aktiviteter att öka samarbetet mellan ovan nämnda partners, andra kommuner och underlätta övergångar
Deltagarna förväntas, i projektet, skaffa sig de nödvändiga verktyg som behövs för att lämna ett destruktivt beteende. De olika samarbetspartnerna förväntas bygga upp ett fungerande organisatoriskt nätverk.
Syftet kan delas upp i tre delar:
FÖR PERSONAL OCH SAMVERKANSPARTNERS
• utveckla och implementera nya samarbetsformer och arbetsmetoder för att därigenom mera professionellt och effektivt kunna hjälpa deltagarna i målgruppen till att hitta en fungerande identitet, påbörja och fullfölja sina studier, fungera på en praktikplats, hitta en försörjning eller andra åtgärder. Syftet är att utveckla redskap och aktiviteter som ett komplement för att finna snabbare och bättre lösningar för individens och samhällets bästa.
• bygga upp kompetens och en större helhetssyn både bland utbildare, coacher och andra som kommer i kontakt med målgruppen.
• bygga upp kunskaper genom att vi tar till oss erfarenheter, metoder och idéer från andra EU-länder genom de transnationella aktiviteterna.
• sprida kunskaper och arbetsmetoder till andra kommuner m.fl.
FÖR DELTAGARNA SKA PROJEKTET
• lyfta fram anledning och orsak till aktuella problem, som gett de studie och arbetshinder som finns för varje individ för att sedan kunna vägleda och åtgärda efter var och ens förutsättning.
• hjälpa dem att på bästa möjliga sätt bli anställningsbara eller återvända till studier.
• hjälpa dem med sin personliga utveckling, så att de i framtiden både kan se mening och mål och själv finna sina vägar framåt.
• motverka utanförskap och bygga upp nya gemenskapsmöjligheter.
FÖR SAMHÄLLET SKA PROJEKTET
• minska utanförskap och ge människor nya möjligheter till delaktighet.
• generera stora kostnadsbesparingar för samhället
• de nya samarbetsformer och arbetsmetoder som utvecklats kommer att mer effektivt och snabbare kunna hjälpa målgruppen vidare till utbildning, arbete eller andra åtgärder.
FORTSATT UTVECKLING
• Under projektets gång kommer fortsatt utveckling och implementering ständigt att stå på dagordningen. Vi kommer att sprida samverkans- och arbetsmetoder till andra kommuner. Vi diskuterar även hur vi ska kunna sprida och utveckla metoder i samverkan med andra länder inom EU.
• Nya metoder och kunskapsutveckling att i bred samverkan finna lösningar för denna målgrupp.

Målsättning

Projektmål 1:
FÖR PERSONAL OCH SAMVERKANSPARTNERS
Uppstart av nya samverkansforum i respektive kommun kopplat till relevanta utbildningsinsatser för inblandade parter. Detta kan mätas med hjälp av antalet faktiska startade forum samt antalet faktiska utbildningsinsatser och föreläsningar.
Projektmål 2:
FÖR DELTAGARNA
Att minst 90 % av dem som erbjuds projektets resurser skall ta del av och fullfölja. Deltagarna skall bli medvetna om sina möjligheter och bredda sitt mentala och geografiska område för att inom ett år skall minst 70 % av dem som deltar i projektet ha gått vidare till arbete,till studier eller annan försörjning och resten kunna bli arbetsföra på sikt enligt den handlingsplan som varje individ ska göra.
Projektmål 3:
FÖR SAMHÄLLET
Att samhället gör ekonomiska vinster genom att färre personer får sin försörjning via Försäkringskassan eller Socialförvaltningen. Detta kan mätas med hjälp av samhällsekonomisk utvärdering.
Projektmål 4:
FÖR FORTSATT UTVECKLING
Uppföljande statistik i de kommuner som efter projekttidens slut implementerar samverkans- och arbetsmetoderna via vår externa uppföljningsresurs.Samt fortsatt kontinuerlig kontakt med andra länder inom EU.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Folkuniversitetet har på flera platser en omfattande verksamhet för personer med funktionshinder. En central referensgrupp arbetar med denna målgrupp i hela landet. Tillgänglighetsperspektivet finns därför alltid med i vår planering. Då vår personal kontinuerligt kompetenshöjs inom distansundervisning öppnas hela tiden nya möjligheter att nå ut. Undervisning på distans kan ge deltagare med funktionshinder nya möjligheter. Det kan också vara en väg tillbaka efter en sjukskrivning då det ger en större flexibilitet och skapar mindre stress. Folkuniversitetets lokaler är handikappanpassade. Vid praktik och studiebesök ansvarar coacher eller handledare för att tillgängligheten är acceptabel. Vi har också möjlighet att använda oss av en hälsoutvecklare som ser till att projekttiden kan anpassas till deltagares fysiska funktionshinder, både genom ergonomiska hjälpmedel men också genom schemalagda pausgymnastikprogram och avslappningsövningar anpassade till deltagaren. En socialpedagog har möjlighet att ta sig an och specialanpassa projekttiden efter psykosociala funktionshinder. Varje deltagare med funktionshinder får göra en sammanställning över vad funktionsnedsättningen innebär i praktiken när det gäller frågor om arbetsplats- och arbetsuppgiftsanpassning, korttidsfrånvaro, sjuklön och lönebidrag. Efter detta uppmuntrar vi mycket aktivt deltagaren att pröva praktik inom yrkesområden som vore möjliga för deltagaren att arbeta inom även om deltagaren i ursprungsläget inte bedömer dem som attraktiva. Sammanfattningsvis innebär denna erfarenhet av deltagare med funktionshinder i olika lär- och praktiksituationer att kunskapen om tillgänglighet för personer med funktionshinder finns hos personal på Folkuniversitetet. Samt att det är naturligt att ta hänsyn, informera om och anpassa efter deltagarens behov i alla situationer som kan uppstå under projekttiden. Tillgängligheten yttrar sig bl a i:
- Tillgängliga lokaler innebär att arbetsplatsen är utformad så att alla kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt i sin arbetssituation.
- Tillgänglig verksamhet avser bemötande och handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade.
- Kommunikativ tillgänglighet innebär att alla ska kunna höra och delta i diskussioner. Det kan till exempel ske genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är synskadad.
- Informativ tillgänglighet handlar om att utforma information som alla kan tillgodogöra sig, till exempel genom informationsmaterial i flera medier.

Jämställdhetsintegrering

Swotanalysen och de diskussioner och förslag som kommer fram i mobiliseringsfasen kommer tillsammans med de kompetensutvecklingsinsatser som anordnas för projektledning och nyckelpersoner att vara styrande och vägledande i genomförandefasen. Jämställdhetsarbetet ska inriktas på:
Kompetens: de som arbetar i projektet ska ha kompetens och kunskaper om jämställdhetsfrågor. Könsfördelning: Vi kommer att sträva efter en jämn könsfördelning, i projektgrupp och bland deltagarna. Resurser: Alla resurser i projektet ska komma både kvinnor och män till del, efter vars och ens individuella behov.
Samverkande aktörer: Vi kommer att diskutera jämställdhetsfrågor med våra samverkande aktörer och arbeta för att även de arbetar med jämställdhetsintegrering.
Könsuppdelad statistik: Vi kommer att föra könsuppdelad statistik.
Utvärdering och uppföljning: vi kommer att anställa en extern utvärderare, som ska arbeta med lärande utvärdering, och ta fram detaljerad utvärderings- och uppföljningsplanering i mobiliseringsfasen. Utvärdering och uppföljning ska redovisas könsuppdelat. Vi kommer också att i största möjliga utsträckning mäta hur mycket av resurserna som kommer män respektive kvinnor till del.
Utformande av SWOT kan exempelvis ta upp följande:
S- Nätverket av partners skapar möjligheter för alla deltagare att hamna rätt. Identitetssnickeri, personlig utveckling och hjälpen av coach ger trygghet, självförtroende och ny kunskap oavsett bakgrund eller kön. W - Deltagare med olika förutsättningar, erfarenheter och behov kan endera etsas samman eller motarbeta varandra. Därför arbetar våra coacher medvetet med att belysa olikheter och se dem som positiva inslag för gruppens och den enskilde individens befrämjande.
O - Kontakten i samverkansnätverket skapar flexibilitet ifråga om upplägget för varje individ och
kombinationsmöjligheterna t ex utbildning,praktik,utbildning har inga begränsningar.
T - Praktiska problem, familjesituation, ekonomi m.m. Anknytningen till coach gör att det alltid finns ett stöd för individen

Transnationellt samarbete

Olika länder kan ha olika idéer om hur man bäst kan hjälpa denna målgrupp till studier eller arbete, och tillbaka i social gemenskap. Vi är intresserade av att studera hur man ser på och arbetar med dessa frågor i några av EU:s medlemsländer. Vi kommer att vända oss till de praktikföretag vi redan har förmånen att få samarbeta med i Europa och vidareutveckla vår kunskap om deras verklighet och ta till oss metoder och idéer. Vi kommer att göra studiebesök hos några av dessa företag och även organisationer och utbildningsaktörer för att diskutera nya frågeställningar. Det transnationella samarbetet ska utformas under mobiliseringsfasen. Vi ser gärna att detta utmynnar i någon gemensam ansökan inom EU:s Life Long Learning Program. Studier av hur man arbetar med personer i utanförskap och arbetshinder i andra EU-länder. Samarbete inleds med ett eller två behandlingshem eller EU-projekt i andra EU-länder. Informations- och idéutbyte genom studiebesök och kontakter via webb od. De transnationella aktiviteterna planeras under mobiliseringsfasen.

Medfinansiärer

  • Jobbtorget i Linköping
  • Socialkontoret

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen i Motala
  • Jobbtorget i Linköping
  • Linköpings Stadsmission
  • Socialkontoret

Kommun

  • Linköping
  • Mjölby
  • Motala
  • Vadstena