Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Plattform för hållbar rehabilitering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAPeL Forskning och utveckling
KontaktpersonCarina Åberg
E-postcarina.aberg@apel-fou.se
Telefonnummer019-174052
Beviljat ESF-stöd332 315 kr
Total projektbudget332 315 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Under perioden april 2006–december 2007 har AFA Försäkring genomfört pilotprojektet Hållbar rehabilitering inom ramen för Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3. Syftet har varit att utveckla en webbaserat stöd för kompetensutveckling och samverkan i ett hållbart rehabiliteringsarbete.

Resultat och erfarenheter från pilotprojektet visar tydligt att ökad kunskap och nya former för samverkan ger goda möjligheter till ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete.

Under förprojekteringen avser vi därför att bygga vidare på det arbete som genomförts i pilotprojektet och skapa förutsättningar för utveckling av förebyggande arbete och utveckling av ett hållbart rehabiliteringsarbete i nya konstellationer av aktörer i region Östra Mellansverige

Huvudområden för arbetet under förprojekteringsfasen:
1. Förankra och organisera för långsiktig hållbarhet på lokal nivå
2. Identifiera lokala strukturer som stöd i genomförande av den webbaserade utbildningen
3. Utreda former för samverkan med andra projekt

Avsikten med förprojekteringen är att den ska resultera i ett genomförandeprojekt där målgruppen är nyckelpersoner i organisationer som involveras i ett förebyggande arbete och då långtidssjukskrivna ska rehabiliteras för återgång till arbetslivet.

Bakgrund


BAKGRUND
Under perioden april 2006–december 2007 har AFA Försäkring tillsammans med Karolinska institutet, APeL Forskning och utveckling och Amfora Training AB genomfört pilotprojektet Hållbar rehabilitering inom ramen för Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3. Syftet har varit att utveckla ett webbaserat stöd för kompetensutveckling och samverkan i ett hållbart rehabiliteringsarbete. Med ny kunskap och nya former för samverkan kan långa sjuk-skrivningar förebyggas och redan sjukskrivna kan få det stöd som krävs för att återkomma till arbetslivet.
Kärnan i pilotprojektet har varit att utveckla långsiktigt hållbara samarbetsformer och metoder för rehabilitering av långtidssjukskrivna inom offentlig verksamhet. Fyra kommuner (Botkyrka, Haninge, Oxelösund och Västerås) har deltagit med fem rehabiliteringsteam i pilotprojektet. I teamen har företrädare från kommunerna, fackliga organisationer, lokala representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och företagshälsovården ingått.

Teamdeltagarna har deltagit i en utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering motsvarande 5 högskolepoäng som utvecklats av Karolinska Institutet och på så sätt fått kunskaper om de sjukdomsslag som leder till långa sjukskrivningar, kunskaper i evidensbaserade rehabiliteringsmetoder och kunskaper om försäkringssystemet. Utbildningen har även syftat till att ge deltagarna ett gemensamt språk och gemensamt sätt att tänka kring långtidssjukskrivningar och i rehabiliteringsarbete.

Parallellt med utbildningen har varje team arbetat med långtidssjukskrivna som är anställda i den egna kommunens verksamhet och utvecklat egna samarbetsformer för att göra rehabiliteringsarbetet mer samordnat och effektivt.
Under projekttiden har det webbaserade utvecklingsstödet producerats. Det kan liknas vid ett avancerat studiematerial där man via Internet får utbildning och stöd. Det webbaserade utvecklingsstödet vilar på en plattform på Internet som gör det möjligt att kommunicera, diskutera, se filmklipp, läsa och dela dokument samt arbeta med uppgifter. Stödet består av i huvudsak tre övergripande delar – kommunikation, kunskap och processtöd.

Våra utvärderingar visar tydligt att utbildningen och teamsamverkan har uppfattats positivt och varit avgörande för de resultat som uppnåtts. (Se sammanfattning av utvärderingsrapporter, bilaga 2-4) En förklaring till att dessa delar i projektet haft så positiva resultat är kvaliteten, dels i innehållet och genomförandet av utbildningen, dels i de stödsystem som funnits för teamens samverkan.

Sammantaget visar resultat och erfarenheter från pilotprojektet tydligt att ökad kunskap och nya former för samverkan ger goda möjligheter till ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete. Vi vill nu bredda och vidareutveckla arbetet och involvera aktörer med intresse av att samverka kring förebyggande och rehabiliterande arbete i region Östra Mellansverige.

HUVUDOMRÅDEN UNDER FÖRPROJEKTERINGEN
Vi ser tre huvudområden för arbetet under förprojekteringsfasen:
1. Förankra och organisera för långsiktig hållbarhet på lokal nivå
Under förprojekteringen kommer vi att bredda och vidareutveckla pilotprojektets verksamhet till ett antal nya sammanhang med olika medverkande aktörer. Viktigt är att identifiera organisationer som upplever behov av metodutveckling och samarbete i förebyggande arbete och i rehabiliteringsarbete och med möjlighet att vidareutveckla och sprida arbetsformer och metoder.

2. Identifiera lokala strukturer som stöd i genomförande av den webbaserade utbildningen
En stor del av det tidigare genomförda pilotprojektet har ägnats åt att utforma den webbaserade plattformen som nu finns tillgänglig för test ”i skarpt läge” för nya deltagare. Under förprojekteringen avser vi att organisera för testverksamhet med deltagande team i de aktuella konstellationerna.
Vidare avser vi att identifiera olika ”modeller” för hur ett externt stöd för teamen kan organiseras, modeller som vi sedan testar under genomförandefasen. Här ser vi en potential i medverkan från bl a lärcentra och olika FoU-miljöer.

3. Utreda former för samverkan med andra projekt
Under förprojekteringen avser vi att utreda hur lärande kan organiseras mellan projekt som utvecklar metoder för förebyggande arbete och rehabilitering av långtidssjukskrivna samt projekt som utvecklar infrastrukturen för kompetensförsörjning (T ex det samverkansprojekt som är under utveckling i Region Östra Mellansverige med syfte att stärka lärcentras mäklarfunktion) Vi kommer även att utreda hur samarbete kan utformas med AFA Försäkring och Karolinska Institutet under förutsättning att ett förprojekteringsprojekt beviljas i Region Stockholm.

Genom samarbete med AFA Försäkring får vi kanaler till nyckelorganisationer på central nivå, vilket krävs för att möjliggöra strategisk påverkan. Det kan handla om implementerings- och spridningsaktiviteter, men också om förändringar av regel- och ersättningssystem, arbets- och samverkansformer, kompetensutveckling,
utvärderingar m.m.
stödsystem som funnits för teamens samverkan.

Sammantaget visar resultat och erfarenheter från pilotprojektet tydligt att ökad kunskap och nya former för samverkan ger goda möjligheter till ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete. Vi vill nu bredda och vidareutveckla arbetet och involvera aktörer med intresse av att samverka kring förebyggande och rehabiliterande arbete i region Östra Mellansverige.

HUVUDOMRÅDEN UNDER FÖRPROJEKTERINGEN
Vi ser tre huvudområden för arbetet under förprojekteringsfasen:
1. Förankra och organisera för långsiktig hållbarhet på lokal nivå
Under förprojekteringen kommer vi att bredda och vidareutveckla pilotprojektets verksamhet till ett antal nya sammanhang med olika medverkande aktörer. Viktigt är att identifiera organisationer som upplever behov av metodutveckling och samarbete i förebyggande arbete och i rehabiliteringsarbete och med möjlighet att vidareutveckla och sprida arbetsformer och metoder.

2. Identifiera lokala strukturer som stöd i genomförande av den webbaserade utbildningen
En stor del av det tidigare genomförda pilotprojektet har ägnats åt att utforma den webbaserade plattformen som nu finns tillgänglig för test ”i skarpt läge” för nya deltagare. Under förprojekteringen avser vi att organisera för testverksamhet med deltagande team i de aktuella konstellationerna.
Vidare avser vi att identifiera olika ”modeller” för hur ett externt stöd för teamen kan organiseras, modeller som vi sedan testar under genomförandefasen. Här ser vi en potential i medverkan från bl a lärcentra och olika FoU-miljöer.

3. Utreda former för samverkan med andra projekt
Under förprojekteringen avser vi att utreda hur lärande kan organiseras mellan projekt som utvecklar metoder för förebyggande arbete och rehabilitering av långtidssjukskrivna samt projekt som utvecklar infrastrukturen för kompetensförsörjning (T ex det samverkansprojekt som är under utveckling i Region Östra Mellansverige med syfte att stärka lärcentras mäklarfunktion) Vi kommer även att utreda hur samarbete kan utformas med AFA Försäkring och Karolinska Institutet under förutsättning att ett förprojekteringsprojekt beviljas i Region Stockholm.

Genom samarbete med AFA Försäkring får vi kanaler till nyckelorganisationer på central nivå, vilket krävs för att möjliggöra strategisk påverkan. Det kan handla om implementerings- och spridningsaktiviteter, men också om förändringar av regel- och ersättningssystem, arbets- och samverkansformer, kompetensutveckling,
utvärderingar m.m.

Syfte

Under förprojekteringen avser vi att bygga vidare på resultaten av det arbete som genomförts i pilotprojektet och skapa förutsättningar ett genomförandeprojekt, där medverkande aktörer utvecklar långsiktigt hållbara samarbetsformer och arbetsmetoder.

Vi vill identifiera aktörer som är intresserade av att samverka för att aktivt förhindra att människor hamnar i långa sjukskrivningar och för att långtidssjukskrivna ska ges bättre möjligheter att återkomma till arbetslivet.

Målsättning

Konkret målsättning för förprojekteringen är att:
- Identifiera minst fem konstellationer av aktörer i region Östra Mellansverige som vill arbeta strategiskt i förebyggande arbete och med rehabiliteringsfrågor i samverkan. (Här skall särskilt uppmärksammas aktörer som beviljas förprojekteringsprojekt inom samma område i denna och kommande utlysningar.)
- Klargöra roller mellan samverkande partners och skriva partnerskapsavtal
- Inom de olika konstellationerna identifiera operativa team som vill utveckla arbetsformer och metoder med den webbaserade utbildningen som stöd
- Identifiera hur en stödjande struktur kan skapas kring varje team
- Hitta långsiktigt hållbara former för samarbete med Föreningen Svensk Företagshälsovård och olika företagshälsor kring konceptet Hållbar rehabilitering
- Identifiera projektägare och medfinanisiärer för kommande genomförandeprojekt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Användandet av ett webbaserat stöd för kunskapsöverföring och samverkan innebär i sig en ökad tillgänglighet för personer med olika funktionshinder. Under förprojekteringen kommer rutiner att utarbetas för att säkerställa tillgängligheten vid träffar mm.

Jämställdhetsintegrering

Konkret målsättning för förprojekteringen är att:
- Identifiera minst fem konstellationer av aktörer i region Östra Mellansverige som vill arbeta strategiskt i förebyggande arbete och med rehabiliteringsfrågor i samverkan. (Här skall särskilt uppmärksammas aktörer som beviljas förprojekteringsprojekt inom samma område i denna och kommande utlysningar.)
- Klargöra roller mellan samverkande partners och skriva partnerskapsavtal
- Inom de olika konstellationerna identifiera operativa team som vill utveckla arbetsformer och metoder med den webbaserade utbildningen som stöd
- Identifiera hur en stödjande struktur kan skapas kring varje team
- Hitta långsiktigt hållbara former för samarbete med Föreningen Svensk Företagshälsovård och olika företagshälsor kring konceptet Hållbar rehabilitering
- Identifiera projektägare och medfinanisiärer för kommande genomförandeprojekt

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro