Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Personalutveckling Kinda 1

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVäxtkraft Kinda
KontaktpersonUlf Johansson
E-postulf.vaxtkraft@kinda.se
Telefonnummer0767-876 870
Beviljat ESF-stöd5 134 545 kr
Total projektbudget5 134 545 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2011-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projekt Personalutveckling i Kinda 1 ska stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten i verksamheten hos de sju deltagande företagen. De anställda ska bredda och fördjupa sin kompetens och Lärcentrum i Kinda ska få en tydlig roll som samordnare och utförare av bygdens utbildningssatsningar.

Bakgrund

Växtkraft Kinda är en ekonomisk förening som drivs av näringslivet, olika organisationer, Kinda kommun och bankerna. Växtkraft Kinda (VK) ekonomisk förening ska utveckla Kinda till en attraktiv boende-, arbetsmarknads- och besöksregion genom näringslivsutveckling, kompetensförsörjning och marknadsföring.

I december 2008 bjöd VK in till ett kris- och utvecklingsmöte med anledning av de många varsel som industrin i Kinda tvingats göra. Kinda kommun har därutöver drabbats hårt av de varsel som industrin i andra kommuner tvingats till då många pendlar från Kinda till angränsande större kommuner. Förutom redan genomförda uppsägningar hade flertalet inbjudna Kindaföretag vid detta tillfälle redan låtit visstidsanställda och inhyrd personal lämna företagen. Det fanns dessutom farhågor om ytterligare varsel.

Industrin i Kinda riskerar nu att skadas allvarligt om den akut uppkomna situationen inte hanteras på ett bra och konstruktivt sätt. Kindas industrisektor är relativt liten och kan därför i värsta fall utraderas om inget görs!

Mötet resulterade i att man omgående bildade en arbetsgrupp i Växtkraft Kinda. Denna fick till uppgift att presentera förslag på åtgärder som skall leda till att företag och anställda i industrin i Kinda kommun skall få tillräcklig styrka att klara denna konjunktursvacka och stå än bättre rustade efter densamma.

I januari 2009 presenterade VK en rad åtgärder för Östergötlands varselsamordnare, Jan Ove-Larsson och Björn Eriksson. Viktigaste åtgärder för att möta framtiden bedömdes vara kompetensutveckling av såväl arbetslösa som anställda i företagen.

Omedelbart startade sju kontaktade företag arbetet med att kartlägga och dokumentera sina kompetensbehov för olika grupper av anställda. Förankringsarbetet hos personalen underlättades mycket av att Ulf Johansson som arbetar på Rimaster och under en längre tid verkat som lokal klubbordförande för IF Metall omedelbart kunde frigöras från sina ordinarie arbetsuppgifter för att kunna agera som uppsökare. I sitt arbete har han också förankrat vikten av kompetensutveckling av såväl anställda som uppsagda.

Gemensamt för de sju företagen är att personalneddragningarna ställer ökade krav på den kvarvarande personalen. Samtidigt upplever också företagen den allt hårdare internationella konkurrensen som innebär att nya krav ställs på personalen då det gäller att utveckla effektivitet och kvalitet i produktionen. En sammanfattande slutsats är att många medarbetare måste såväl bredda som fördjupa sin kompetens samtidigt som de måste lära sig nya arbetsmetoder inspirerade av Lean production.
Den ekonomiska situationen hos de deltagande företagen är sådan att de önskvärda kompetenssatsningarna som Projekt Personalutveckling i Kinda vill genomföra ej kan komma till stånd utan det mervärde som ett ESF stöd medför.

Förslaget var att det i Kinda väl fungerande Lärcentrum skall få en central och samordnande roll i planerade kompetensutvecklingssatsningar för såväl arbetslösa som anställda.
VK ser att stora vinster kan göras genom att gemensamma kompetensbehov samordnas i utbildningar anordnade av Lärcentrum i Kinda. De gemensamma utbildningarna skall
kompletteras med ett arbetsplatslärande där handledare för vidare sitt kunnande till arbetskamrater som saknar denna.

Ytterligare en vinst med projektet är att Lärcentrums roll som ett nav när det gäller den lokala industrins kompetensutveckling förstärks och utvecklas. Tankarna är att det skall skapas en lärmiljö som också i framtiden inbjuder till en lättillgänglig kompetensutveckling i Kinda.

Syfte

Avsikten med projektet är:
att de sju deltagande företagen skall stärka sin konkurrenskraft och klara den konjunkturnedgång som drabbat deras verksamhet
att de planerade kompetenssatsningarna skall öka effektiviteten i verksamheten
att de anställda på företagen skall bredda och fördjupa sin kompetens
att de anställda på företagen skall få kunskap i nya och effektivare arbetsmetoder
att Lärcentrum i Kinda skall få en allt tydligare roll som samordnare och utförare av gemensamma kompetensbehov
att företagen i Kinda skall se Lärcentrum inklusive Allhamraskolan som en självklar tillgång i sitt nuvarande och i sina kommande kompetenssatsningar

Målsättning

Deltagare:
367 (124 kvinnor och 263 män) anställda från 7 företag skall i genomsnitt få minst 150 timmar kompetensutveckling genom Projekt Personalutveckling Kinda 1 (PK1)
367 (124 kvinnor och 263 män) anställda från 7 företag skall få breddad och/eller fördjupad yrkeskompetens
367 (124 kvinnor och 263 män) anställda från 7 företag skall få kunskap om nya produktionsmetoder med utgångspunkt från LP

Användare:
De sju företagen skall stärka sin konkurrenskraft genom att utveckla en effektivare produktion med stöd av den ökade kompetensen hos de anställda
De sju företagen skall och dess anställda skall lära sig att Lärcentrum är den naturliga lokala aktören för återkommande kompetensutvecklingsinsatser.

Mottagare
Bilden av Kinda kommun som en lärande kommun förstärks

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lärcentrum finns i helt nybyggda och moderna lokaler som är väl anpassade till alla krav på tillgänglighet. Personalen på Lärcentrum har stor erfarenhet av att möta personer med funktionshinder i pedagogiska situationer. På en arbetsplats kan funktionsnedsättningen komma smygande. Ledarna har därför en viktig roll att vara lyhörda och uppmärksamma inför de behov av anpassning på arbetsplatsen som kan komma att behövas. Detta kommer att diskuteras särskilt under utbildningen för ledarna.
Personer med nedsatt hörsel kommer att vid behov få hörseltolk.
All sker information sker via arbetsplatsen som har vana att möta enskilda anställda individers behov av särskilt stöd för att på bästa sätt förstå och ta till sig viktig information.

Jämställdhetsintegrering

Slutsatsen i förstudien visar att en stor del av kvinnorna har behov av en mera omfattande kompetensutveckling än männen för att behålla sin anställningsbarhet. Dessutom kommer detta att innebära att Projekt PK1 har som ambition att uppdra till Lärcentrum att hitta pedagogiska metoder som är väl anpassade till dessa kvinnors behov.

I utbildningen av ledare kommer Projekt PK1 att ha ett inslag som behandlar begreppet jämställdhet, ger en historisk bakgrund till de jämställdhetspolitiska målen samt ger kunskap om vikten av att se den rådande könsordningen i en organisation samt förstå vilka konsekvenser denna får i arbetslivet.

Projekt PK1 kommer också att ge möjlighet till möten mellan ledare som kommer från kvinnodominerade arbetsplatser och med ledare som kommer från mansdominerade arbetsplatser. Här finns utmärkta möjligheter att välja ett externt stöd som underlättar ett givande samtal om jämställdhet och om förebyggande insatser för bättre jämställdhet på arbetsplatsen. Detta kommer att utgöra ett viktigt inslag i ledarutbildningen.

Samarbetspartners

  • Förvaltning
  • Kinda Lärcentrum

Kommun

  • Kinda
  • Linköping