Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Östsvenska Kompetenstouren

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÖstsvenska Handelskammarens se
KontaktpersonHelene Engström
E-posthelene.engstrom@east.cci.se
Telefonnummer011-28 50 34
Beviljat ESF-stöd563 803 kr
Total projektbudget563 803 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-11-01
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genom projektet Kompetens-touren får företag en möjlighet att kartlägga sina verksamheter och de anställdas kompetensbehov. Detta för att öka konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten samt öka omställbarheten samt minska sårbarheten dvs risken för uppsägning av de anställda.

Bakgrund

Privata verksamheter står inför en framtida struktur-förändring med tanke på omvärldens konjunktur. Flera industrirelaterade företag inom regionen står också inför kraftigt reducerande personalstater på grund av rådande lågkonjunktur inom sektorn. Risken för varsel och arbets-löshet med svårare omställbarhet och ökad sårbarhet är en följd av rådande situation. Företagen söker en möjlighet till innovation där nyskapande är en förutsättning.

Att skapa hållbar utveckling och ökad tillväxt i hela Östra Mellansverige dvs regionalt/lokalt förutsätter att man således höjer kompetensnivån, ökar insikten för jämställdhet samt skapar tillgänglighet för personer med funktionshinder i verksamheterna. Ökad konkurrenskraft, och ekonomisk tillväxt kräver rätt kompetens och strategiska mål. Detta gäller inte enbart på ledningsnivå utan omfattar även anställda.

Genom projektet får företagen en möjlighet att kartlägga sina verksamheters utvecklingspotential och kompetens-behov. Genom använd metodik kartläggs arbetsplatsens behov utifrån befintlig kompetens och kompetenskrav. Flödet i organisationen ses över samtidigt som man skapar en delaktighet bland företagets anställda då dessa själva är engagerade i kartläggningen. Genom detta tillvaratar man på den befintliga kompetens som finns. Medarbetarna får en möjlighet att lära nytt och lära om och står genom detta bättre rustade för förändringar i arbetslivet.

Syfte

Syftet med projektet är att bidra till kompetensutveckling av redan sysselsatta i regionen Östra Mellansverige. Detta område är idag hårt drabbat av varsel och nedskärningar.
Då vi kommer att arbeta med företag inom industri/produktionssektor har stor del av företagen personal med lägre utbildningsnivå. Genom att stärka de anställdas möjligheter och att känna delaktighet, skall de efter projektet blivit rustade med de verktyg som behövs för att bidra till verksamhetens utveckling samt möjlighet och kunskap att öka omställbarheten och minska sårbarheten genom att aktivt medverka till kompetenshöjande aktiviteter. Därigenom får de anställda möjlighet att lära nytt, lära om och framförallt minska sårbarheten genom kompetensutveckling.
Projektet kommer även att bidra till utvecklingen av de medverkande företagen så att dessa får en ökad stabilitet genom ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt

Målsättning

Att verksamheter i Östra Mellansverige ska få ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt genom strategisk kompetenshöjning.

Mätbara projektmål
- Antal identifierade kompetensbehov per företag
- Antal identifierade förändringsbehov per företag
- Antal nya innovationer från anställda
- Ökat antal möjliga arbetstillfällen
- Ökad omsättning

Förväntad effekt:
- Delaktighet i verksamheten
- Ökad förståelse för förändringsprocesser
- Samsyn på verksamheten
- Möjlighet till ökad tillväxt genom att medarbetarnas kapacitet tas tillvara vid utveckling av verksamhet och arbetsorganisation.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att verka i respektive deltagande aktörs lokaler och miljö för att säkerställa att dessa ska vara tillgängliga för personer med eventuella funktionshinder.

Deltagande aktörer

 • AB MOMENTO
 • Cafebar Sverige AB
 • CALIX AB
 • Carbex
 • OPPUNDA ELECTRONICS AB
 • PRECIFORM
 • Östsvenska Handelskammarens se

Kommun

 • Eskilstuna
 • Flen
 • Katrineholm
 • Norrköping
 • Vadstena