Logotyp på utskrifter

Öppna förskoleverksamheten - en arena för samverkan.

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUppsala kommun Prod Vård och bildning, Division kultur och samhälle
KontaktpersonMaria Norrman-Erixson
E-postMaria.Norrman-Erixson@uppsala.se
Telefonnummer018-7277700
Beviljat ESF-stöd1 432 124 kr
Total projektbudget1 432 124 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2013-07-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Utvecklingsprojekt inom Öppna förskoleverksamheten i Uppsala kommun. Syftet är att höja personalens kompetens och att utveckla samverkansformerna med samverkanspartners inom det familjecentrerade arbetet, samt att på detta sätt stärka verksamheten. Positiva effekter: även kompetensen hos personalen på Mödra- och Barnavårdscentralerna och Socialtjänstens Råd och stöd –verksamhet höjs. Projektet ska utmynna i en nyutvecklad hållbar modell för samverkan, där alla aktörers kompetenser tas tillvara. Modellen är tänkt att kunna spridas till andra kommuner.

Bakgrund

Öppna förskoleverksamheten i Uppsala Kommun består av sju enheter som ligger i de fyra politiskt prioriterade områdena i kommunen som är tyngst belastade utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Verksamheten tillhör affärsområde förskola/skola i Uppsala Kommuns organisation. Verksamheten är ej lagstadgad, men har särskilda riktlinjer som är framtagna av Skolverket. Personalen som arbetar inom Öppna förskoleverksamheten är förskollärare och barnskötare med mångårig erfarenhet och kompetens.
Öppna förskolans uppdrag är att ge tidigt stöd till familjer med barn 0-5 år. Verksamheten är den första ”dörren” in till den ordinarie förskolan. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet och miljö för föräldrar med barn med fokus på tidigt stöd. Med tidigt stöd avses det riktade tvärprofessionella stöd som vi med hjälp av våra samverkanspartners kan erbjuda familjerna, i ett tidigt skede av föräldraskapet. Öppna förskolan är en öppen verksamhet dit alla är välkomna. Man blir som brukare inte inskriven och verksamheten är kostnadsfri. Fokus ligger på det nätverkskapande arbetet mellan familjerna som besöker oss i respektive område. Nya kontakter skapas, familjerna får information och tillgång till föräldrastöd utifrån behov. Pedagogernas uppgift är att vara ”brobyggare” i nätverkskapandet så att alla besökare ska känna sig sedda och trygga på våra arenor.
Öppna förskoleverksamheten i Uppsala Kommun har avtal med Landstinget i Uppsala Län och Uppsala Kommuns Råd och Stöd -verksamhet ( Socialtjänst). Detta avtal innebär att vi samverkar och samarbetar med följande yrkeskategorier i respektive områden, förskollärare, barnskötare, barnmorskor, barnsjuksköterskor och socionomer. Detta samarbete innebär att vi på Öppna förskolans arenor erbjuder våra familjer i samarbete med ovanstående yrkeskategorier föräldrautbildningar, riktade grupper t.ex. grupp för unga föräldrar, tvillinggrupp, babymassage eller andra typer av samtalsgrupper utifrån föräldrars behov och önskemål. Verksamheten erbjuder även Copeutbildning samt Triple P -utbildningar som är föräldrastödjande utbildningar som leds av personal från våra verksamheter. Under år 2009 antogs föräldrastödsutredningen av regering och riksdag. Utredningen innebär en klar viljeinriktning att satsa på tidigt stöd och tidiga insatser för småbarnsfamiljer som har gjorts och görs på våra arenor, men som med ökad kompetens kan vidareutvecklas. Syftet är att de professionella i samverkan ska ge stöd i anknytningsprocessen mellan barn och föräldrar, och uppmuntra det goda i föräldraskapet och erbjuda tidiga insatser till familjerna. Föräldrastödsutredningens inriktning är också att offentlig sektor uppmuntras att samarbeta med andra aktörer, organisationer och föreningsliv.På våra arenor samverkar vi med bl.a. SFI ( svenska för invandrare) där hemmavarande kvinnor kan få möjlighet att läsa svenska och ha med sig små barn ( ca. 0- 2år) för att få läsa språk, knyta kontakter med andra kvinnor, få ta del av samhällsinformation och få ta del av Öppna förskolans verksamhet. Vi samverkar också med bl.a. kyrkan, Rädda Barnen, Röda korset, bibliotek, fritidsverksamhet, polis, skola/förskola i respektive områden, där vi har kontinuerliga möten 1 gång/ månad för att tillsammans verka och bidra med våra kompetenser utifrån ett folkhälsofrämjande perspektiv.
Enligt en forskningsstudie gjord av nationalekonom Ingvar Nilsson, Stockholms universitet så kan dessa tidiga satsningar ge samhället ekonomisk vinning upp till 50 miljoner kronor för bara ett barn/ungdom. Det ger inte enbart ekonomisk vinning, utan det viktigaste är att föräldrarna blir stärkta i sin föräldraroll, vilket kan bidra till att anknytningen och relationerna till barnen stärks.
Öppna förskolornas verksamhet är otillräckligt känd hos både kommuninvånare och samverkanspartners/kommunens ledning/politiker. Detta leder å ena sidan till att verksamhetens presumtiva brukare inte hittar dit, och å andra sidan att personalen som arbetar inom Öppna förskolorna får svårt att hävda verksamhetens behov i t.ex. tilldelning av medel. Då denna verksamhet inte är lagstadgad kan kommunen till och med fatta beslut om nedläggning. Åtstramningar kan leda till att det långsiktiga arbetet utarmas och i värsta fall raseras helt, såväl i den verksamheten och i samverkan. Återkommande hot om neddragningar och omstruktureringar är dessutom ett stort stressmoment för ledning och personal, vilket kan leda till sjukskrivningar.
Det finns en syn på Öppna förskolan som ren lekverksamhet där små barn kan delta i sällskap av sina föräldrar. I verkligheten är verksamheten betydligt mer komplex än så. För många föräldrar innebär Öppna förskolan en första kontakt med förskoleverksamhet överhuvudtaget. För familjer som av olika skäl lever i utkanten av samhället, är denna kontakt av särskild vikt. Ofta rör det sig om invandrarfamiljer. För dessa familjer blir Öppna förskolan en introduktion till svensk barnomsorg och pedagogik.
Öppna förskolan har en utvecklad pedagogik för att stötta hela familjen. Förutom den stimulans barnen får i verksamheten, får föräldrarna ett utökat kontaktnät, både med andra familjer i området och med Öppna förskolans personal, som för många brukare blir en värdefull förmedlare i kontakter med myndigheter och representanter för övriga kommunala verksamheter.
En plan för att råda bot på problemen har vuxit fram i genom ett omfattande program under mer än ett års tid, med återkommande handledda möten. Personalen har med ledning av förskolechef Maria Norrman-Erixson och Silja Wager från Idébygget i Uppsala AB arbetat med att kartlägga utvecklingsbehov och utveckla idéer för verksamhetsutveckling. Arbetet har grundats på en SWOT-analys av verksamhetens nuläge. Arbetet har utmynnat i en plan som omfattar insatser för att stärka verksamheten genom utvecklat samarbete med olika samverkanspartners, samt insatser för att stärka personalens kompetens med fokus på det utvecklings- och spridningsarbete samt nätverksbyggande som kommer att bli nya inslag i tjänstebilden. Inom ordinarie verksamhetsram finns inga möjligheter att ge det extra utrymme som krävs för att personalen ska kunna axla den ”intraprenörsroll” som krävs för att genomföra detta arbete. Därför inkommer vi nu med ansökan om projektmedel.
Slutresultatet kommer att bli en stärkt verksamhet, med lösningar att sprida vidare för att berika fler kommuner, samt stärkt och utvidgad kompetens hor personal och ledning, med stor betydelse för framtida yrkes- och anställningsmöjligheter.
Projektets fokusområden: - Metod: Utveckling av Öppna förskolans verksamhet och organisation, samt samverkan med andra aktörer, parallellt med personalens kompetensutveckling, med utgångspunkt i individuella förutsättningar och behov. De parallella processerna ger möjlighet att under hela förloppet anpassa insatserna för att uppnå största effektivitet och måluppfyllelse. - Inriktning: Att utveckla och omstrukturera verksamheten för att i större utsträckning nå fram till verksamhetens målgrupp och för att renodla och utveckla rollerna i samarbetet med andra aktörer. Som resultat kommer personalen att vara stärkt i sin kompetens, verksamheten stå på en bredare bas och kunna nå ut och komma fler brukare till godo.
- Insatser för att stärka hela personalgruppen genom en gemensamt uppbyggd kompetensplattform. Där ingår färdigheter i att formulera mål för verksamhetens utveckling, lägga fram planer och genomföra insatserna, att sprida kunskap om arbetet inom och utanför den egna organisationen. Vi kommer även att arbeta med verktyg för att skapa och upprätthålla ett klimat på arbetsplatsen, där orsaker till stress bearbetas kontinuerligt på ett tidigt stadium. Detta kommer på sikt att få effekter bl.a. i form av minskad risk för sjukskrivning.

Syfte

Att skapa hållbara modeller för den egna verksamheten och i samarbete med våra samverkanspartners utifrån behoven i respektive områden. Att med detta stärka och utveckla personalen i deras profession så att varje enskild resurs tas tillvara och utnyttjas optimalt till gagn för familjerna i de fyra prioriterade områdena. Att stärka professionerna så att man i större utsträckning går från samverkan till samarbete, och att man då kan arbeta mer tvärprofessionellt för att tillvara ta och utnyttja de personella resurserna optimalt.
På detta sätt kommer Öppna förskolornas personal att stärkas i sin kompetens, vilket tryggar deras ställning i arbetslivet. Samtidigt stärks Öppna förskolans position i samhället.
Som ytterligare positiv effekt utökas antalet barn som får tillgång till verksamheten, och därmed får den tidiga stimulans och sociala träning som är så viktig för den fortsatta utvecklingen. Inte enbart barnen får nytta av effekterna: hela familjers delaktighet i samhället förbättras. Sammantaget innebär detta stora sociala och socioekonomiska vinster.

Målsättning

Målet är att ha stärkt Öppna förskolans personal i sin kompetens, så att de står bättre rustade inför sina arbetsuppgifter, samt har större möjlighet att säkra verksamhetens fortlevnad. Vid projektslut ska 12 personer i målgruppen uppleva att de har fått kompetens att självständigt vidareutveckla arbetsmodellen och hålla den levande. 100% av de övriga ska uppleva att deras kompetens i att samarbeta, hantera stress, kommunicera verksamhetens innehåll och mål både internt och externt, för att utveckla verksamheten och samverkan med andra aktörer, har utvecklats med minst 50% i snitt. Vid projektslut ska deltagande aktörer uppleva att de erhållit kompetensutveckling som bidragit till att samarbetet har förbättras.
Ett ytterligare mål är att ha skapat en arbetsmodell och -organisation för Öppna förskolan, som stärker verksamheten och gör den mer tillgänglig för brukare i Uppsala kommun. Modellen ska kunna tillämpas i motsvarande verksamheter i andra kommuner.
Samverkan
Ett mål på längre sikt är att den i projektet utvecklade modellen ska kunna ge positiva effekter i kommuner över landet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I mobiliseringsfasen kommer en plan för tillgänglighet att tas fram, med fokus på tre områden 1. Fysisk tillgänglighet 2. Tillgänglig verksamhet 3. Tillgänglig information De utbildningsinsatser som bedöms nödvändiga för att trygga tillgängligheten, kommer att genomföras i genomförandefasen.
I genomförandefasen kommer tillgänglighetsarbetet att följas upp och utvärderas kontinuerligt.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att göra SWOT-analysen i mobiliseringsfasen.

Deltagande aktörer

  • Familjecentralerna Uppsala
  • Uppsala kommun Prod Vård och bildning, div Utb & lärande ()

Kommun

  • Uppsala