Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Omstrukturering av bilåtervinningsbranschen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSveriges Bilskrotares Riksförbund (SBR)
KontaktpersonMichael Abraham
E-postmichael.abraham@sbrservice.se
Telefonnummer08-7016370
Beviljat ESF-stöd1 471 650 kr
Total projektbudget1 471 650 kr
Projektperiod2010-07-01 till 2011-12-16
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig till medarbetare på 15 demonteringsföretag i Östra Mellansverige. Projektet syftar till att utveckla varje enskild anställd genom nya kunskaper, samverkan mellan anställda inom företaget samt mellan övriga aktörer i projektet för att öka den anställdes anställbarhet.

Bakgrund

Ett antal slutsatser har kunnat dras från förprojekteringen som var för sig, och sammantaget, visar på ett mycket stort akut behov av omställning för bildemonteringsbranschen i regionen.

En är att det behövs skapas nya och helt nödvändiga kunskaper hos såväl anställda som chefer för att dessa ska kunna vara anställningsbara i framtiden.

Utvecklingen inom bildemonteringsbranschen har bara under de senaste två åren utvecklats explosionsartat. Den klassiska bilskrotningspremien försvann 2007 och priserna för metaller har rasat. Alltmer avancerade produkter finns i de nya bilar som demonteras idag och det finns en stor ökning av dumpade bilar i naturen som de enskilda bildemonteringsföretagen inte kommer åt.

Dessa förändringar ställer helt nya krav på utveckling och utbildning av de anställda bildemonterarna.

Under förprojekteringen var ett av målen att analysera hur fler skrotbilar och material skulle kunna komma in till företagen eller bättre kunna förädlas inom respektive bildemonteringsföretag och vad detta i så fall krävdes för nya kunskaper hos anställda och chefer.

Resultaten visar att det finns tre områden inom vilka företagen kan utveckla verksamheten. Alla tre områdena kräver helt nya kunskaper och förhållningssätt. Det första området rör dumpade skrotbilar i naturen. För att komma åt dessa bilar krävs helt ny utbildning/utredningskunskap för att bedöma på vilket sätt en bil formellt kan klassas som en skrotbil av de anställda. Idag har ingen av de anställda dessa kunskaper.

Det andra området rör att de anställda ska kunna hantera ny informationsteknik för att klara dessa arbetsuppgifter. I framförallt de mindre företagen med 1-5 anställda är dessa kunskaper mycket bristfälliga. Området gäller IT-teknik. 80% av de anställda arbetar på demonteringsföretag som har mellan 1-5 anställda. De anställda har här bristande kunskaper inom detta område och som också medför att de har svårigheter att vara attraktivita på arbetsmarknaden.

Det tredje området gäller att kunna hantera nyare skrotbilar som har avancerade produkter inmonterade och där det krävs spetsutbildning för att på rätt sätt kunna demontera delarna men också för att kunna bedöma kvalitén och göra rätt märkningar. Även här saknade de anställda, framförallt de mindre företagen, denna kunskap.

Ett ytterligare resultat av förprojektet är att det finns behov av en ökad samverkan mellan de olika bildemonteringsföretagen samt en ökad samverkan med respektive kommuner i Östra Mellansverige.

När det gäller enmansföretag och de arbetsplatser som har mellan 1-5 anställda blir det ofta en begränsad samverkan med övriga anställda inom branschen. Möjligheter till kunskapsförmedling är därför starkt begränsad. Förprojektet visar att man önskar mer praktiska samverkansmodeller mellan de olika demonteringsföretagen så att man mer löpande har kontakt med andra bildemonteringsföretag.

Ett ytterligare behov som identifierades under förprojektet var att de anställda behöver öka sin kompetens kring kvalitetsdemontering.

En marknad som har mycket stora möjligheter att expandera och skapa nya arbetstillfällen på de olika bildemonteringsföretagen är att kvalitetsmässigt kunna demontera nyare reservdelar. Dessa produkter har nästan ett nyfunktionsvärde om de kan demonteras korrekt. Men för detta krävs fördjupade kunskaper både kring att demontera artiklarna men också för att kunna kvalitetsmärka funktionen på ett korrekt sätt.

Därutöver finns behov av fördjupade kunskaper inom försäljning av reservdelar. I förprojekteringen framkom att kunskaper kring hur man bör bedöma och presentera sina produkter för såväl nya som gamla kunder är en ständig färskvara och att dessa områden har blivit mycket mer komplicerad än tidigare. Det innebär att de anställda från att kanske ha sysslat med enbart demontering av skrotbilar nu också måste klara av att hantera externa kunder på ett helt annat sätt än tidigare. Inom detta område saknas det en rad olika former av kunskaper för de anställda både vad gäller kundpsykologi, IT,export och bemötande.

För att de anställda ska kunna bli mer anställningsbara och mer flexibla på arbetsmarknaden krävs nya kunskaper som inte bara är användbara på ett nationellt plan utan även på ett internationellt. Detta synsätt finns inte idag hos de mindre bildemonteringsföretagen. Därför att det viktigt att arbetsuppgifterna för de anställda kan bli såväl nationellt som internationellt användbara.

Inom detta område krävs då framförallt en stor ökad kunskap inom IT-sidan för att kunna kommunicera och presentera tjänster och material på ett säljande sätt samt även möjligheter för de anställda att mer personligen samverka med kunder och intressenter utanför sin arbetsplats. Detta sker idag i mycket begränsad omfattning och för att förändra detta krävs helt nya kunskaper för de anställda.

Ett ytterligare resultat av förprojektet är att det behövs en ökad miljöprofil. Med en alltmer ökad fokusering på miljö framkom att de anställda har låga kunskaper rent praktiskt kring hur man kan utveckla en miljöprofil kring de kunskaper som krävs.

Syfte

Avsikten med projektet är att genomföra utbildningsinsatser för varje anställd/chef på de medverkande bildemonteringsföretagen så att företagen, genom ökad kompetens, kan genomföra ett akut krav på omställning och att kompetensutvecklingsinsatserna kan ligga som underlag ökade marknadsandelar och en utvidgad avsättningsmarknad för reservdelar.

Ett ytterligare syfte är att kunskaperna ska bidra till att göra medarbetarna på bildemonteringsföretagen mer anställningsbara. Idag är de flesta i branschen lågutbildade och det finns behov av nya kunskaper för att de anställda skall kunna öka sin attraktivitet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

En ytterligare ambition med insatserna är att de ska bygga på och bidra till en ökad samverkan mellan de medverkande företagen.

Målsättning

1. Att kompetensutvecklingsinsatserna ska skapa förutsättningar för ett förändringsarbete i bildemonteringsbranschen samt ökade marknadsandelar och en utvidgad avsättningsmarknad för reservdelar.

2. Att kunskaperna ska leda till att medarbetarna på bildemonteringsföretagen blir mer anställningsbara.

3. Att insatserna ska bidra till en ökad samverkan mellan de medverkande företagen.

4. Att främja en lärande modell som innebär att varje enskild anställd ska kunna förmedla sina förvärvade "spetskunskaper" till övriga anställda.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har utefter HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan) riktlinjer gått igenom de möjligheter och hinder som finns på de företagen som har deltagit i förprojekteringen. Inne på de allra flesta arbetsplatser finns inga direkta fysiska hinder för anställd personal att utföra sina arbetsuppgifter Möjligheter med hög och sänkbara skrivbord samt tele- och datatjänster kan lätt anpassas till personer med funktionshinder. När det gäller tillgängligheten utomhus för att ta sig in till arbetsplatsen på respektive företag saknar de flesta ramper eller andra hjälpmedel för att ta sig in via huvudentrén som oftast har ett trappsteg upp. Den sistnämnda aspekten har noterats och kommer vid ett genomförande att anpassas. Stora konferenslokaler finns att tillgå inom nätverket av bildemonterare vilket innebär att det inte heller här finns några fysiska hinder i själva konferenslokalerna.

Under förprojekteringen framkom att tillgängligheten avseende bemötande är relativt god. Detta skapar i sig mindre risk för ett allmänt avståndstagande då ett positivt bemötande bygger på löpande kontaktytor för att inte bara se "till det yttre" utan även skapa möjligheter för personliga utbyten av tankar, värderingar och kunskaper kring funktionshinder. Däremot var det inget ämne som anställda och chefer hade någon strategi för och vi kommer därför inom ramen för samtliga utbildningar att ta fram konkreta exempel avseende tillgänglighet både vad gäller fysiska hinder, bemötande och informativa tillgänglighet och ett utbildningsprogram/material kring etik, moral och samhörighet för att på så sätt skapa en klar policy för varje anställd.

God kommunikativ tillgänglighet och en mycket bra aukustisk standard finns redan idag i stor utsträckning inom de lokaler som vi kommer att nyttja. Stora möjligheter att utforma konferenslokalerna utefter de behov som behöver ske vad gäller tillgänglighet kan anordnas både vad gäller storlek, avstånd mellan föreläsare och den anställde och det finns tillgång till mindre grupprum för de anställda att praktiskt träna olika utbildningsmoment.

Vi kommer under genomförandeprojektet att samverka med Handisam för att under respektive utbildningsmoment lägga in information och utbildningar kring tillgänglighetsfrågor. Dessa erfarenheter kommer vi sedan att implementera i de tillgänglighetsplaner som kommer att sammanställas för varje bildemonteringsföretag vid projettidens slut.

Vi kommer under genomförandeprojektet att knyta HSO:s representant Agneta Lindqvist till chefs och styrgruppen för att löpande under utbildningarna integrera tillgänglighetsaspekterna för de anställda

Jämställdhetsintegrering

Swot-analysen visar att för att öka jämställdheten så måste det skapas möjligheter för både kvinnor och män att kunna utveckla nya arbetsområden genom en ökad specialisering i form av olika tjänster såsom försäljning per telefon och uppsökande försäljning, utredningskunskap och internationell handel. Dessa utbildningar öppnar upp framförallt för kvinnor att kunna erhålla dessa tjänster.

Enkätundersökningarna under förprojekteringen visade att chefer var mycket positiva att just inom ovanstående områden utveckla en ökad jämställdhet på arbetsplatserna, genom att vid nyanställningar rekrytera fler kvinnor.

När det gäller jämställdhetsintegering kommer vi att genomföra ett samarbete med Länsstyrelsens jämställdhetsenhet och via Processtöd Jämställdhet-Åsa Trozig. Praktiska exempel kommer att tas fram under e-learningsutbildningen i början av projektperioden kring jämställdhet och hur vi automatiskt kan få fram denna dimension under samtliga utbildningsområden.Vi kommer här att arbeta med bemötande kring nya kundgrupper och hur befintlig personal arbetar med dessa frågor.

I förprojekteringen framkom med stor tydlighet att snedfördelningen i mycket stor utsträckning enbart baserade sig på attityder och gamla inkörda hjulspår och där man inte av egen kraft hade provat nya varianter kring anställningar. Vi kommer därför i respektive utbildningar integrera goda exempel och och hur vi kan lägga upp ett program i jämställdhet som kan bli bestående efter genomförandetidens slut.

Sammanfattningsvis innebär resultatet av jämställdhetsanalysen att vi kommer att fokusera mycket mer på utbildningar inom kundpsykologi/säljträning, utredningskunskaper, IT-utveckling för export och lagerhantering.

Effekterna ur ett jämställdhetsperspektiv i vardagssituationer kommer att läggas in utbildningarna som kommer att genomföras. Det kan exempelvis röra frågor om samtalston, bemötande, manligt - kvinnligt, samarbete kring gemensamma uppgifter samt val av medarbetare ur ett jämställdhetsperspektiv.

Samarbetspartners

 • länsförsäkringar
 • region mitt

Deltagande aktörer

 • ansta bildemontering
 • Beg bildelar i Kolbäck
 • Ekholms Bildemontering
 • Ekmans i Hedkärra
 • Enköpings bildemontering
 • Hedbergs bilskrot
 • Kungsårs bildemontering
 • Köpings Bildemontering
 • Mälardalens bilåtervinning
 • Ragnarssons Bil&Maskin
 • Smebilar
 • svensk bilåtervinning
 • Valla bildemontering
 • Västerås bildemontering
 • Örebro Bildemontering

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Håbo
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Uppsala
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro