Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Öka andelen långtidsfriska

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFiskeby bruk
KontaktpersonÅke Pettersson
E-postake.pettersson@fiskeby.com
Telefonnummer011-155748
Beviljat ESF-stöd1 474 000 kr
Total projektbudget1 474 000 kr
Projektperiod2011-03-01 till 2012-08-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att öka antalet långtidsfriska individer genom att lyfta organisatoriska faktorer som kan påverka den upplevda hälsan. Projektet kommer att fokusera på att skapa en medveten organisation, ett främjande ledarskap och ett främjande medarbetarskap.

Bakgrund

Sammanfattning förstudie
Långtidssjukskrivningar innebär lidande för den enskilde individen och kostnader för företag och samhälle. En stor del av ohälsan beror sannolikt på medvetna och omedvetna beslut inom företag och organisationer. Studier har visat att man effektivt kan minska sjukfrånvaron genom att vända på perspektivet och istället för att fråga sig varför människor blir sjuka fokusera på de faktorer som får människor att må bra, dvs. fråga sig varför människor är långtidsfriska.
Deltagande i förprojektet har varit Coor Service Management i Östergötland och Fiskeby Board AB.

Syftet med förprojektet var att skaffa en större kunskap och beredskap för vad som krävs för att öka andelen långtidsfriska och att hitta strategier i organisationen som förbättrar möjligheterna för den anställde att bibehålla sin hälsa så optimalt som möjligt.
Ett mätetal över andelen långtidsfriska personer upprättades inom respektive företag, uppdelat på män och kvinnor, tjänstemän och kollektivanställda. Sifforna för 2008 valdes som basnivå för fortsatta mätningar. Målnivån sattes till 30 % då studier vid Stora Enso visat att hälsa smittar och att då andelen långtidsfriska når över denna nivå fås synergieffekter.
Basnivå Coor
manliga tjänstemän, 60 %
kvinnliga tjänstemän, 33 %
manliga kollektivanställda, 21 %
kvinnliga kollektivanställda, 19 %

Basnivå Fiskeby
manliga tjänstemän, 42 %
kvinnliga tjänstemän, 14 %
manliga kollektivanställda, 18 %
kvinnliga kollektivanställda, 15 %

Mätningen visade att andelen långtidsfriska manliga tjänstemän var avsevärt högre än andelen långtidsfriska i övriga grupper inom båda företagen. För Coor syntes också en skillnad mellan kvinnliga tjänstemän och kollektivanställda vilket inte var fallet på Fiskeby där andelen långtidsfriska kvinnliga tjänstemän endast var 14 %.

Tidigare arbeten har visat att det framförallt är fyra områden som är viktiga för att skapa en långtidsfrisk organisation (Johnsson m.fl. 2003):

-Medveten organisation med tydliga mål
-Kreativ miljö
-Konsultativt ledarskap
-Öppet arbetsklimat

SWOT-analyser kring de fyra områdena genomfördes för respektive företag. Platsledning och representanter ifrån skyddskommittén deltog.

Efter SWOT-analysen genomfördes fokusgrupper. Fokusgrupperna var sammansatta av representanter ifrån fack, medarbetare och arbetsledare.

En workshop genomfördes under en heldag. Inbjudna talare var Eva Ljungkvist ifrån Mötesplats långtidsfrisk samt representanter ifrån M.J Skolkontakt.

Möten genomfördes med Processtöd tillgänglighet och jämställdhet.

Projektet avslutades med diskussioner med respektive skyddskommitté/arbetstagarorganisationer samt platsledning där slutsatser av projektet drogs och förslag till en handlingsplan för ett genomförandeprojekt togs fram.

Slutsatserna som drogs av ovanstående aktiviteter var att kompetensutvecklingsplanen bör innehålla aktiviteter för att:

-Skapa medvetna organisationer med en tydligt kommunicerad vision och klara strategier samt ett delegerat målarbete.
-Skapa ett coachande/främjande ledarskap.
-Få den enskilde medarbetaren och chefen att förstå sin roll och sin vikt i organisationen.

Förstudierapporten bifogas ansökan.

En genomförandeansökan skickades in till ESF-rådet oktober 2009. Ansökan uppfyllde strukturfondspartnerskapets prioritetshöjande kriterier på ett godkänt sätt men avstyrktes på grund av begränsat ekonomiskt utrymme och att den i konkurrens med andra ansökningar inte hade prioriterats.

Efter detta negativa besked togs ny sats för en förnyad genomförandeansökan, till våren 2010, då projektet ”Öka andelen långtidsfriska” ändå ansågs vara av stort intresse och likaså förenlig med de kriterier för stöd som gällde. Emellertid hade vår samverkanspartner Coor Service Management i Östergötland på grund av organisatoriska skäl valt att avbryta samverkan och inte delta. Vissa försök har senare gjorts för att finna en ny samverkanspartner, företrädesvis en organisation med många kvinnliga anställda, utan att lyckas.

Med anledning av ovanstående och beskrivning av fortsatt arbete är det vår förhoppning att vårt projekt ”Öka andelen långtidsfriska” genom denna ansökan ska bedömas vara ett projekt att satsa på.

Fortsatt arbete

Fiskeby har under tiden efter första genomförandeansökan vidtagit ett antal åtgärder för att stärka företagets organisation och därmed också indirekt stärka individerna som arbetar på bruket. Framför allt har man från ledningens sida arbetat med vad som borde prägla företagets framtid i form av värderingar, vision, affärsidé, strategiska områden och övergripande finansiella mål.
Ledningen vill lägga grunden för ett ökat engagemang och utveckling inom företaget och strukturer som kan förbättra möjligheterna för att förebygga långtidssjukskrivningar och ha fokus på en långtidsfrisk organisation. En viktig del i detta arbete har varit och är att förankra detta hos ledare och medarbetare vilket man gjort genom djupintervjuer av samtliga ledare inklusive fackliga ordföranden, ledningsgrupp och ett urval av medarbetare. Till Fiskebys hjälp har ett externt företag anlitats. En fortsättning planeras för att uppnå och tydliggöra en kulturell målbild för Fiskeby. Därigenom kan förutsättningar skapas för ett ledarskap som förstår rollen som kulturbärare samt hur de ska agera konsekvent i vardagen och att medarbetarna ges en högre grad av engagemang och initiativförmåga för att kunna bidra ytterligare till målbilden.

Insatserna ger mervärde:

Genom att arbeta med att medvetandegöra vilka friskfaktorer som är viktiga för att skapa en långtidsfrisk organisation uppstår ett tydligt mervärde för både företaget Fiskeby och dess medarbetare. Dels bygger verksamheten in en långsiktig struktur för att nå en främjandekultur dels får varje individ på Fiskeby en kunskap om vad som leder att bli långtidsfrisk och kan bära den med sig oavsett vilken arbetsplats han/hon är på i framtiden.

En hälsoprofilbedömning, HPB, kommer att göras inom ramen för projektet.

Syfte

Syftet med projektet är att ta ett helhetsgrepp på det långsiktiga förändringsarbetet med att öka andelen långtidsfriska på företaget och därmed undvika långtidssjukskrivningar.

Alla involverade på företaget ska ta till sig främjandeperspektivet – ”hur ska det vara, när det är som bäst?”
Det ska ske på såväl organisations-, grupp- som individnivå.

Målsättning

Långtidsfrisk är en person som inte varit sjuk under de senaste två åren, detta är därmed ett mätetal som bara går att följa upp under en längre tidsperiod. Det långsiktiga målet är att nå en långtidsfriskhet på minst 30 % för manliga respektive kvinnliga tjänstemän samt manliga respektive kvinnliga kollektivanställda.

Förstudien visade att de viktigaste faktorerna för att öka andelen långtidsfriska inom Fiskeby är att skapa:

-en medveten organisaton
-ett främjande ledarskap
-ett främjande medarbetarskap

Under ett genomförandeprojekt kommer därför målet istället att vara att öka nivån inom dessa områden. Under förprojektet bedömdes de nuvarande nivåerna vid SWOT-analyser genom att deltagarna satte en siffra 1-10 på hur väl de tyckte att respektive del fungerade för företaget som helhet. I ett genomförandeprojekt är bedömningen att det krävs en mätmetod som ger mer detaljerad information om vilka delar som fungerar bra respektive mindre bra inom organisationen. För att åstadkomma detta kommer mätningar att göras med hjälp av en medarbetarundersökning som besvaras av alla medarbetare. Denna undersökning kommer att spegla de områden där ytterligare förbättringsåtgärder behöver göras sett mot bakgrunden av de mätningar som gjordes vid SWOT-analyser och fokusgrupper och även tidigare medarbetarundersökningar.

Sammanfattningsvis kommer projektets övergripande mål att vara:
1 -att ha ett medarbetarindex minst på nivån 3,5
2 -att ha ett ledarindex minst på nivån 3,5
3 -att ha ett företagskulturindex minst på nivån 3,5

OBS! Önskad nivå är baserad på mätningar vid SWOT-analyser och fokusgrupper. Då analysmetoden i genomförandeprojektet skiljer sig ifrån förprojektet bör målnivåerna gås igenom och eventuellt justeras efter medarbetarundersökningen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Styrgruppen träffade Agneta Lindqvist ifrån Processtöd tillgänglighet för att diskutera hur man på bästa sätt skall arbeta med tillgänglighetsfrågor i ett genomförandeprojekt. Utifrån informationen vid detta möte togs följande förslag till handlingsplan fram inför ett genomförandeprojekt:
-Vid inledande hälsoprofilundersökning skall tillgänglighet tas upp av företagshälsovården som en diskussionsfråga.
-Vid utbildningar skall tillgänglighet beaktas när det gäller val av lokaler och mat samt utformning av presentationer och informationsmaterial. I första hand eftersträvas generella lösningar.
-Tillsammans med skyddsorganisationen och med stöd från processtöd tillgänglighet tas planer fram för att integrera tillgänglighetsfrågor som en naturlig del av arbetsmiljöarbetet inom respektive företag.

Jämställdhetsintegrering

Utifrån SWOT analyser och möte med Åsa Trotzig, Processtöd jämställdhetsintegrering togs följande handlingsplan fram:
-Organisationerna kartläggs och analyseras med hjälp av 4R metoden. Kartläggningen syftar till att besvara frågan, vem får vad och på vilka villkor, och analysen utmynnar i en handlingsplan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka jämställdheten. Kartläggningen görs i samråd med processtöd jämställdhetsintegrering.

Kommun

  • Norrköping