Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Öka andelen långtidsfriska

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFiskeby bruk
KontaktpersonÅke Pettersson
E-postake.pettersson@fiskeby.com
Telefonnummer011-155748
Beviljat ESF-stöd391 450 kr
Total projektbudget391 450 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2009-09-02
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Öka andelen långtidsfriska är slutmålet och detta förprojekt ska föreslå lämpligt sätt att organisera och strukturerat arbeta med att framgångsrikt öka andelen långtidsfriska samt nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser. Ett pappersbruk samverkar med ett serviceföretag.

Bakgrund

Inom skogsindustrin har det gjorts framgångsrika och uppmärksammade insatser mot sjukfrånvaron. Företagsläkaren Johnny Johnsson, vid Stora Ensos pappersbruk i Fors, minskade sjukfrånvaron genom att fokusera på det friska redan för ett tiotal år sedan.
Pappersbruket Fiskeby Board AB har idag en hygglig nivå på sjukfrånvaron, även långtidssjukfrånvaron.
Serviceföretaget Coor Service Management AB har gjort satsningar på ett förebyggande arbete, men det har inte räckt. Man har fortfarande en hög sjukfrånvaro, både korttids- och långtidsfrånvaro.
Gemensamt för företagen är att vi vill utveckla det förebyggande arbetet, via nya arbetssätt.

Vi vill skaffa oss en större kunskap och beredskap för vad som krävs inom detta område. Detta för att förhindra att vi får stora kostnader för t.ex. vikarier, rehabilitering och sjuklön, men framförallt för att hitta strategier i organisationen som förbättrar möjligheterna för den anställde att bibehålla sin hälsa så optimalt som möjligt.
I förlängningen leder detta till att den anställdes egna beredskap och ansvar ökar, för att undvika att komma i en sårbarhetsposition. Att som anställd klara av förändringar i arbetet, omställningar och omorganisationer i företaget är utmaningar som vi ofta ställs inför under vårt arbetsliv.

Arbetsplatserna Coor Service Management i Östergötland och Fiskeby Board AB saknar idag kunskap om bästa organisation, struktur och kompetens för att framgångsrikt förebygga långtidssjukskrivningar. Vi vill med denna förprojektering kartlägga vilket kompetensbehov respektive arbetsplats har för att kunna förebygga hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.

Fiskeby är en mansdominerad arbetsplats (ca 80 % av de anställda är män), medan Coor har det motsatta könsförhållandet (ca 80 % av de anställda är kvinnor).

Under förprojekteringen ska vi inhämta kunskap och fakta för att kunna göra en analys av problem och behov utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Metodbeskrivning för kartläggningsarbetet:
Vi ser det som en fördel att gå samman från olika företag, som representerar olika branscher, och bilda en bredare plattform än vad vi var och en själva kan göra. Vi tänker skapa gemensamma utgångspunkter för de fördjupade kunskaper och erfarenheter som finns inom våra respektive företag men också öppna nya vägar för att få in omvärldens syn på frågan hur man förebygger långtidssjukskrivningar vid våra resp. arbetsplatser.

1. Vid första styrgruppsmötet kommer bla följande frågeställningar att tas upp: Hur definierar vi långtidsfrisk?
Hur ökar vi andelen långtidsfriska?, Vilka erfarenheter är hittills gjorda?, Vad säger senaste forskningen? Vilken kompetens krävs för att lyckas med förebyggande insatser?

2. Varje företag går sedan hem till sig och gör en SWOT-analys med platsledningen/skyddskommittéen för att undersöka styrkor/svagheter/hot/möjligheter kring den organisation/kompetens som finns idag.

3. Fokusgrupper bildas med anställda från hela organisationen för att få bred delaktighet och engagemang. De får diskutera platsledningens/skyddskommittéens SWOT-analys samt komma med egna tankar.

4. Bjuda in samverkansaktörer som har utifrånperspektivet. Vi har redan tagit kontakt med Försäkringskassan på Försäkringscenter i Norrköping, Linköpings Universitet, Stora Enso samt Stockholms Stad. Dessa aktörer har olika erfarenheter och kunskaper som kommer att delges oss bl.a. vid en heldags workshop under förprojekteringen.
Platsledning/skyddskommitté från resp. arbetsplats deltar under workshopen.

5. Slutsatser av kartläggningsarbetet arbetas fram i resp. arbetsplats, som i sin tur leder till en slutrapport med samtliga arbetsplatsers kompetensutvecklingsbehov.
Eventuellt genomförs en gemensam träff med samtliga deltagande aktörer och samverkanspartners.

I ett genomförandeprojekt kan flera arbetsplatser bli aktuella eftersom Coor i Östergötland tillhör ett större bolag med ett 70-tal enheter i Sverige.

Vi tänker att kontakterna mellan de deltagande företagen kommer att uppleva ett mervärde även i nästa fas dvs genomförandet. Då kommer företagen att ha möljighet att samarbeta när det gäller att genomföra kompetensutvecklingsinsatser som förebygger långstidssjukskrivningar.
Vi tror också att det finnas möljigheter att fortsätta driva projektet som en plattformsansats genom att fortsätta att samverka med de som man lärt känna under förprojekteringen.
Under en genomförandefas kommer vi att anlita en extern konsult för att på bästa sätt genomföra en utvärdering.

Syfte

Förprojektet syftar till att utifrån respektive arbetsplats nuläge föreslå lämpligt sätt att organisera och strukturerat arbeta med att framgångsrikt öka andelen långtidsfriska, och därigenom förebygga långtidssjukskrivningar.

För att kunna implementera den föreslagna organisationen och strukturen ska kompetensutvecklingsinsatser identifieras vilka leder till en ansökan i ett genomförandeprojekt.

Målsättning

Förprojektets mål är att
1. definiera begreppet långtidsfrisk
2. upprätta mätetal över andelen långtidsfriska
2. föreslå en organisation för stärkandet av långtidsfriska
3. föreslå ett strukturerat förebyggande arbete
4. föreslå en kompetensutvecklingsplan

Detta, för att senare i ett genomförandeprojekt, implementera insatserna som medel för att uppnå målet Öka andelen långtidsfriska i våra företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla lokaler som tas i anspråk för projektets aktiviteter kommer att vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

Vi har för avsikt att skapa förutsättningar för alla, oavsett om de har eller inte har funktionshinder. De ska kunna delta i projektets alla faser både vad gäller fysisk tillgänglighet men också kunna ta del av den information som produceras i projektet.

Vi har för avsikt att under förprojekteringsanalysen undersöka vilka strategier vi kan utveckla för att förbättra villkoren för funktionshindrade.

SWOT-analysen kommer sedan att diskuteras i de olika yrkesgrupperna genom att vi bildar s.k. Fokusgrupper. Alla kan då bidra med synpunkter och förslag och också bli medvetna om hur man skulle kunna underlätta för funktionshindrade i verksamheten.

Frågan om personer med funktionshinder kommer att finnas med som en särskild punkt vad gäller såväl handlingsplan som för kompetenshöjande insatser.

Samarbetspartners

  • LFC Norrköping

Kommun

  • Linköping
  • Norrköping