Logotyp på utskrifter

ORANGERIET 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Östergötland, ek. förening
KontaktpersonMarie Andersson
E-postmarie.andersson@coompanion.se
Telefonnummer0705-325705
Beviljat ESF-stöd24 175 473 kr
Total projektbudget43 218 007 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Övergripande mål, skapa arbete och egenförsörjning till personer som är långtidsarbetslösa. Med hjälp av arbetsträning och arbetspraktik,validering och språkträning, utbildning samt inkubatorverksamhet kring arbetsintegrerande sociala företagande. Parallelt formas stödstruktur för det sociala företagande både lokalt och regionalt i nära samverkan med och av kommuner, af, fk, näringslivet och den sociala ekonomin.

Sammanfattning av projektet på engelska.
The comprehensive target is to create work and personal maintenance for individuals who are depending on social welfare. The means for reaching the target are creating social enterprises. As a support for the local social enterprises there will be a regional Cooperative Support with experts.

Bakgrund

För många som idag står utanför arbetsmarknaden är steget till företagande stort, närmast oöverstigligt. För den som varit borta länge från arbete och anställning, har svårigheter med språk och kontakter, har varit sjukskriven länge, är en anställning på den ordinarie arbetsmarknaden eller start av företag näst intill utopiskt. Det behövs en ny form av stöd som vi vill prova i detta projekt.

Det är detta vi vill arbeta med i detta projekt. Det behövs stöd, tid, kunskap, finansiering och goda Ideer. Det arbetsintegrerande sociala företaget är en väg för långtidsarbetslösa till egenförsörjning. Detta projekt går ut på att kombinera metoden i det arbetsintegrerande sociala företaget och med inkubatorsprocess som är en aktivitet av regionalfondskaraktär. Verksamheten utgår från individens behov av arbete och kompetensutveckling till det småskaliga entreprenörskapet inom den sociala ekonomin.

Coompanion Östergötland driver idag projekt Orangeriet med målet arbete och egenförsörjning genom det sociala företagandet. Nu vill vi gå vidare med ORANGERIET 2 genom breddad målgrupp och flera kommuner, med fördjupade aktiviteter kring validering, arbets- och språkträning. Behoven har ringats in av medfinansiärer och samverkanspartners.

I detta projekt ingår kommuner från Sörmland och Östergötland, Katrineholm, Vingåker, Norrköping, Finspång, Linköping och Kinda. Både Sörmland och Östergötland ligger över rikets arbetslöshetssiffror år 2010, 9,3 procent i Södermanland och 10 procent i Östergötland, riket 8,4 procent.

I Regionförbundet Östsams kartläggning Arbete för alla? visas det att fler än 40 000 personer var arbetslösa i Östergötland, hade sjukersättning eller andra bidrag år 2009. Sett som andel av populationen i åldrarna 20 till 64 år motsvarar det över 17 procent I Östergötland beräknas kostnaden för arbetslösheten uppgå till 10 till 20 miljarder per år. Motsvarande förhållande finns säkerligen också i Sörmland.

För den enskilde är priset för arbetslöshet mycket högre än detta. När människor känner sig mindre värda på grund av att de är arbetslösa, då ökar risken för allvarlig psykisk ohälsa. Den allvarligaste formen av stress, förutom hot mot liv och lem, är hot mot självbilden, säger Bengt Starrin, professor i socialt arbete vid Karlstads universitet. En enkät skickades till 6500 personer i åldern 18 till 65 år, med frågor som ringade in vilka som känt hat eller skam. Resultatet ingår i en pågående större undersökning om liv och hälsa. Bland de arbetslösa hade drygt var fjärde haft sådana känslor. Bengt Starrin menar att man i utformandet av arbetsmarknadspolitiken, och i bemötande av arbetslösa, måste arbeta för att människor ska få behålla sin självkänsla. När man går in i en lågkonjunktur är sysselsättningsskapande åtgärder eller utbildning mycket bra. Men man får vara väldigt noga så att det inte blir jobb eller sysselsättning som människor upplever som konstlade, det måste finnas en tanke bakom menar han.

En väg till arbete och egenförsörjning är genom entreprenörskap och företagande och för gruppen långtidsarbetslösa kan formen arbetsintegrerande sociala företag vara en väg. Regeringen fattade beslut den 23 april 2010 om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

De arbetsintegrerande sociala företagen har som ändamål att integrera människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, skapar delaktighet för medarbetarna, binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster, driver en affärsverksamhet där medarbetarnas och deras förutsättningar står i centrum, återinvesterar resultatet i verksamheten, företagen är fristående från den offentliga verksamheten. Det arbetsintegrerande sociala företaget Kooperativtjänst K är etablerat i länen Sörmland och Östergötland Kooperativtjänst K har verksamhet i flera kommuner finns det etablerat arbetsintegrerade sociala arbetskooperativet Kooperativtjänst K som verkar i flera kommuner inom dessa län.

Mobiliseringsfasen
Med ett stort antal arbetslösa i regionen skapas konkurrens om praktikplatser. Det som enligt många ses som den viktigaste åtgärden för att upprätthålla så kallad anställningsbarhet är en bristvara. Företagen och det offentliga mäktar inte att ta emot alla som har behov av praktik. Orangeriet 2 har därför ett nära samarbete med det arbetsintegrerade sociala företaget Kooperativtjänst K. Efter inskrivning och introduktion i Orangeriet 2 påbörjar deltagare sin praktik eller arbetsträning antingen i det arbetsintegrerade sociala företaget eller på annan arbetsplats. I mobiliseringsfasen skall former för samverkan läggas fast.

Vi vill ta fasta på individens behov av arbete. Vi vill också arbeta för stärkt självförtroende genom meningsfulla utbildningar och aktiviteter som har en direkt koppling till arbete, entreprenörskap och företagande. Aktiviteterna kring entreprenörskapet är så kallade aktiviteter av regionalfondskaraktär.

I projektet vill vi också arbeta med stödstruktur och få en aktiv samverkan mellan det offentliga, det privata och den sociala ekonomin så det finns kvar organisation och verksamhet efter projektets slut. Det är viktigt att stödet byggs upp långsiktigt och metodiskt för implementering.

Medfinansiärer är Kommunerna Norrköping, Linköping, Finspång,Kinda, Katrineholm och Vingåker. Arbetsförmedlingarna är också medfinansiärer samt Försäkringskassan. Samverkanspart är Coompanion Sörmland, Samordningsförbundet i centrala Östergötland samt Östra Ösergötland, SEUPP! sociala ekonomins utvecklingspartnerskap och PLUS - partnerskap för lokal och social ekonomi i Östra mellansverige

Aktiviteter i vår mobiliserings fas.
Vi kommer att tillsammans med arbetslösa bilda fokusgrupper där projektets aktiviteter arbetas fram, de skall kännas meningsfulla för den enskildes behov av arbete och vara realistiska i relation till arbetsmarknaden. Allt kommer inte att läggas fast i denna fas eftersom projektet utgår från individens behov och vi har inte kunskap om alla deltagares behov som kommer till oss.

I moblliseringsfasen kommer medfinansiärena kommunerna, arbetsförmedlingen och försäkringskassan undersöka målgrupperna i projektet. Hur målgrupperna ser ut, behoven och fastställande av antal i projektet från respektive myndighet.

I dessa grupper skall det också fokuseras på behovet av stödstruktur, vad som behövs, en plan för detta arbete tas fram. En särskild fokusgrupp bildas med representanter från det privata näringslivet, det offentliga och den sociala ekonomin kring det arbetsintegrerades sociala företagande.

Genomförandefasen
Vi vill använda empowerment, entreprenörskapet och det kooperativa som en metod för att skapa arbete och egenförsörjning och till det tillföra utbildning- och aktiviteter utifrån individens behov av arbete och egenförsörjning

Utgångspunkterna för metoden är
All individuell aktivitet utgår från den enskildes behov av arbete och dennes förutsättningar. Bemötande och förhållningssätt från handledare i relation till deltagare är i centrum för att stärka självbild och öka självförtroende samt självkänsla.
Frivillighet i deltagande. Entreprenörskapet och möjligheten genom arbetsintegrerade sociala företag är en väg till arbete och egenförsörjning som också ger tillväxt för regionen.

Syfte

Projektets syfte är att påverka strukturer genom samverkansformer, metoder och stabiliserande av stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag och på så vis öka deltagarnas möjlighet till arbete och egen försörjning. I detta arbete ingår deltagare, myndigheter, den sociala ekonomin och det privata näringslivet både lokalt och regionalt.

Syftet är också att deltagarnas möjlighet till arbete och egenförsörjning stärks genom arbetspraktik, träning, och utbildning, genom entreprenörskap och företagande.Målsättning

Orangeriet 2s sätt att gå till väga för att nå målet går i linje med vad ESF beskriver i det nationella strukturfondsprogrammet. Arbetet i ESF ska underlätta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden genom innovativa socioekonomiska insatser, entreprenörskap samt samverkan mellan myndigheter och det civila samhället.

Mobiliseringsfasen
I fokusgrupperna med deltagare och projektledning har program tagits fram kring aktiviteter utifrån deltagares behov. Viss korrigering sker eftersom allas behov inte är kända.

I fokusgrupperna i kommunerna med medfinansiärer och samverkanspartner har målgrupperna ringats in, fastställande av antal med mera. En plan är tagen för det fortsatta arbetet med byggandet av stödstrukturen för arbetsintegrerad sociala företag.

I mobiliseringsfasen görs en SWOT analys som grund och utifrån resultatet görs en handlingsplan. En handlingsplan i jämställdhetsintegrering är klar med konkreta metoder för arbetet i genomförandet från deltagarnivå, handledare och projektledning samt organisationen av referensgrupper och styrgrupp.

I mobiliseringsfasen kommer målbeskrivningen att kompletteras med delmål för de olika avsnitten i projektet.

Genomförandefasen
Målsättningen är att minst 50% av deltagarna når arbete, utbildning och egenförsörjning.
Alla deltagare skall ha en konkret, väl dokumenterad och förankrad handlingsplan med myndigheterna som visar på nästa steg för att nå arbete och egen försörjning. Alla deltagare skall ha stärkt självförtroende, god självkänsla och ökad motivation och ha genomfört arbetspraktik, utbildning eller arbetsträning.

Medfinansiärer och samverkanspartner
Målsättningen är att verktyget arbetsintegrerande sociala företag är utvecklat och väl känt i samtliga deltagande kommuner och att det finns en kraftfull stödstruktur för det arbetsintegrerande sociala företagandet. Likaså att samverkansformerna lokalt och regionalt är så utvecklade att detta är en integrerad del i så kallade arbetsmarknadsåtgärder i Linköping, Kinda, Norrköping, Finspång, Vingåker och Katrineholm

Målsättningen är att det i de medverkande kommunerna finns minst 1 arbetsintegrerande sociala företag vid projektets slut, totalt minst 6 sociala företag.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mobiliseringsfasen
En konkret plan görs för tillgänglighetsarbetet med stöd av processtöd Tillgänglighet. Denna plan ska innehålla checklistor utifrån de fyra delarna, lokaler, verksamhet, kommunikation och information.

Genomförandefasen
Arbetspraktik, utbildning och arbetsträning anpassas efter deltagarnas behov. I detta ingår både fysisk och psykisk miljö, kommunikativ förmåga och information. Hela projektets verksamhet utgår från denna grund vilket gör att tillgänglighet genomsyrar hela verksamheten. Det ligger i hela tanken bakom det arbetsintegrerade sociala företaget definition.

I genomförandefasen genomförs också utbildning kring tillgänglighetsfrågor för att deltagarna och medarbetare skall ges bästa möjliga introduktion i tillgänglighetsarbetet. Utöver en generell utbildning vill vi att anställd personal ges möjlighet att ha handledning kring tillgänglighet oavsett funktionshinder. Målgruppen i projektet har som sagt olika behov och det är viktigt att våra anställda kan hantera detta, handledning är ett sätt att stävja diskriminering och öka förståelsen och kunskapen i relation till deltagarna

Jämställdhetsintegrering

Genomförandefasen
Metoderna för att säkerställa jämställdhetsperspektivet kommer att tillämpas under genomförandefasen
enligt den modell som beslutas under mobiliseringsfasen.

Transnationellt samarbete

Arbetsintegrerande sociala företag är väl utvecklat i olika länder i EU och har funnits som fenomen i över 50 år. Det är dock på senaste 20 åren som offentlig politik uppmuntrat skapandet av sociala företag som ett svar till arbetslöshet. Trots den starka länken till offentliga beslut är de sociala företagen organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Arbetsintegrerade sociala företag ser mycket olika ut i olika länder, då man har löst finansieringsformer, stödstrukturer och andra viktiga fundament på olika sätt. I vissa länder finns lagstiftad företagsform (Fi, It, UK), medan andra länder bygger upp partnerskapslösningar mellan sociala företag, offentliga sektorn och det lokala näringslivet (Fr, Es, Sk). Inom Orangeriet 2 kommer vi att fokusera lärande och överföring av ”better practice” främst gällande dessa stödstrukturer och koncept som finns i Europa, men även innovativa lösningar på finansiering och företagstjänster som t.ex. social franchising.

Medfinansiärer

 • ARBETSFÖRMEDLING KATRINEHOLM V
 • Arbetsförmedlingen Norrköping
 • Finspångs kommun, kommunkontor
 • Förvaltning
 • Katrineholms kommun, Viadidakt
 • LFC i Linköping
 • LFC Visby/Norrköping
 • Nationella program
 • Viavidakt

Samarbetspartners

 • Coompanion Sörmland
 • Linköpings Samordningsförbund
 • Norrköpings Samordningsförbund
 • PLUS
 • Regionförbundet Östsam

Kommun

 • Finspång
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Linköping
 • Norrköping
 • Vingåker