Logotyp på utskrifter

Nystart

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIndivid och Familjeomsorg
KontaktpersonMonna Ridderström
E-postmonna.ridderstrom@hallstahammar.se
Telefonnummer0220-24770
Beviljat ESF-stöd7 054 625 kr
Total projektbudget16 964 881 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet för att hitta nya relevanta metoder som skapar framtidstro och motiverar en målgrupp som står mycket långt från ett riktigt arbete att närma sig arbetsmarknaden. Målet på lång sikt är att skapa ett samhälle där ingen invånare riskerar utanförskap genom att hamna mellan stolarna på olika myndigheter och arbetsmarknaden. Ett samhälle som skapar framtidstro hos individen och som erbjuder alla invånare möjligheter till en meningsfull sysselsättning och egenförsörjning.

Bakgrund

Hallstahammar står inför en viktig utmaning till följd av det internationella ekonomiska läget, arbetsmarknadens förändring och ändrade nationella regler. I Hallstahammar har behovet av försörjningsstöd för individer och familjer ökat med nästan 40 procent under det senaste året och om inget görs riskerar allt fler att hamna i ett långvarigt utanförskap. Framtiden spår dessutom nya lågkonjunkturer som kommer att förvärra situationen ytterligare för en redan svårt utsatt målgrupp som hamnar längre och längre från arbetsmarknaden.

Projektets huvudproblem är att målgruppen hamnat i en gråzon mellan myndigheter och arbetsmarknad och relevanta metoder saknas för att skapa framtidstro och motivera målgruppen att närma sig arbetsmarknaden. Orsakerna till dilemmat är många och ofta hänvisas målgruppen runt mellan olika myndigheter. Många har blivit långvarigt beroende av kommunens försörjningsstöd. Målgruppen står i dagsläget mycket långt från arbetsmarknaden. Personerna kan vara utförsäkrade och bedöms ofta som ej förmedlingsbara . Många har dessutom aldrig haft ett arbete och saknar därför referenser. Personerna är ofta lågutbildade, har begränsad arbetsförmåga, olika typer av funktionshinder, språkproblem, inga referenser och ofta en tilltufsad självkänsla.

Framtidstron saknas och dessutom utsätts målgruppen för en enorm psykisk press av att befinna sig utanför både samhället och arbetsmarknaden. Den stora utmaningen i projektet är att stärka samarbetet mellan arbetsförmedling, kommun och näringsliv och hitta relevanta metoder som skapar framtidstro och motiverar målgruppen att närma sig arbetsmarknaden.

Vad kan vi då åstadkomma i Hallstahammar och vad har projektet för unika förutsättningar i
förhållande till andra kommuner med liknande dilemman? I Hallstahammar finns sedan många år ett etablerat och väl utvecklat samarbete mellan kommun och näringsliv. Hallstahammar Promotion, en samverkansorganisation, bestående av sju företagsnätverk har etablerade kontaktvägar med närmare 80 procent av kommunens cirka 700 företag. Det är främst de små och medelstora företagen som ingår i dessa nätverk

Genom Hallstahammar Promotion kommer projektet initialt att få tillgång till 80 praktikplatser, där näringslivet själva har identifierat praktikplatser och öppnat kontaktvägarna. Många av praktikplatserna finns på företag som själva deltagit i PO1-projekt via Socialfonden där Hallstahammar Promotion varit projektägare och Hallstahammars kommun bidragit till att underlätta projektarbetet, bland annat genom att borga för en checkkredit. Tillgången till praktikplatserna kan ses som en effekt av ett mycket gott samarbete som alla parter tjänat på.

Det som också är nytt i förhållande till beprövade metoder är att projektet under genomförandefasen kommer att använda filmpedagogik som verktyg för att skapa motivation och framtidstro hos målgruppen. Film och filmskapande är ett medium som med dagens teknologi är relativt kostnadseffektivt och lätt att lära sig. Den ger dessutom målgruppen unika möjligheter att träna för att närma sig arbetsmarknaden. Filmpedagogiken kan användas för att göra enklare filmer om olika yrken, den kan också användas i mindre grupper för att skapa fiktiva anställningssituationer och andra möten där det är viktigt att deltagaren själv är medveten om vilken självbild hon/han visar upp vid ett möte. Det praktiska arbetet kommer att genomföras under handledning av en filmpedagog.

Under förprojekteringen kommer en individuell kartläggning att genomföras. Handledare och deltagaren identifierar tillsammans orsaken till individens nuläge, framtida behov och önskemål. Metodiken, som kommer att användas (motiverande samtal) bygger på evidensbaserad forskning och rekommenderas av Statens folkhälsoinstitut. Varje projektdeltagare kommer efter förprojekteringen att ha en individuell handlingsplan som beskriver vad och hur individen ska närma sig arbetsmarknaden. Den individuella handlingsplanen kommer att följas och följas upp kontinuerligt genom hela projektet.

Under förprojekteringen kommer handläggarna också att kontakta praktikplatserna för att skapa praktikantprogram och se hur projektet kan matcha praktikplatserna mot deltagarna. Troligen kan vi inte matcha alla och därför behöver projektet kontinuerligt tillföra nya praktikplatser under genomförandefasen.

Ökat samarbetet och fem aktivitetsområden
Under projektet kommer Arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet att via en styrgrupp arbeta för att minimera risken för målgruppen att hamna i i gråzonerna mellan myndigheter och arbetsmarknaden. Projektet planerar i genomförandet även för minst fem aktivitetsområden, det kan bli fler beroende på målgruppens önskemål. Aktiviteterna kommer till största delen att ske i egna projektlokaler med egna resurser. Aktivitetsområdena kommer inte att vara statiska utan individen kan, utifrån egna önskemål och behov prova på ett eller flera aktivitetsområden under projekttiden.

Det första aktivitetsområdet kommer att arbeta för att skapa motivation och ökad självkänsla hos målgruppen.

Det andra aktivitetsområdet, träning i yrkessvenska berör endast projektdeltagare med utländsk bakgrund, som är svaga i det svenska språket. Att kunna kommunicera på svenska med arbetskamrater och arbetsgivare på en arbetsplats är viktigt. Här vet vi att det finns stora brister, framförallt i yrkessvenska. En lärare i yrkessvenska kommer att kopplas till aktiviteten.

Det tredje aktivitetsområdet kommer att arbeta utifrån en rehabiliteringslinje. Många i målgruppen mår psykiskt och fysiskt mycket dåligt och behöver utredas ytterligare. Personer med olika typer av funktionshinder kommer att här att få extra stöd och insatser för att kunna närma sig arbetsmarknaden.

Det fjärde aktivitetsområdet kommer att vara praktik och utbildning. Varje projektdeltagare kommer att erbjudas praktik efter egna önskemål. Här ska finnas möjligheter att via praktik fördjupa sina yrkeskunskaper eller prova på helt nya yrken. Varje praktikplats kommer att ha ett praktikantprogram som följs upp löpande.

Det femte aktivitetsområdet är entreprenörskap. Vi vet att många personer med invandrarbakgrund har starka entreprenöriella drivkrafter. Många ser säkerligen eget företagande som en alternativ sysselsättningsform. I projektet ska finnas möjlighet för dessa. Deltagarna kommer att erbjudas en idéverkstad, groddlokaler för att prova egna affärsidéer, coachning från näringslivet via erfarna företagare och nyföretagarrådgivning Det kommer även att finnas möjlighet att genomföra studiebesök på något av de två företagshotell som finns i kommunen (över 100 företag är etablerade i de två företagshotellen, många är nystartade).

Målsättning

Målet på lång sikt är att skapa ett samhälle där ingen invånare riskerar utanförskap genom att hamna mellan stolarna på olika myndigheter och arbetsmarknaden. Ett samhälle som skapar framtidstro hos individen och som erbjuder alla invånare möjligheter till en meningsfull sysselsättning och egenförsörjning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla resurser som arbetar i projektet ska genomgå en obligatorisk utbildning för att öka kunskapen om hur projektet ska kvalitetssäkras så det blir tillgängligt för alla personer, oavsett funktionshinder. Eftersom projektet kommer att ha en stor andel deltagare med olika typer av funktionshinder kommer projektet att koppla in specialresurser vid specifika situationer som uppstår under projektets gång.

Projektet ska även vara lyhört för fördomar och oförstående attityder. Om den dagliga personalen upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningsinsatser genomföras.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Hallstahammar
 • Individ och Familjeomsorg

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Hallstahammar
 • Hallstahammar Promotion
 • Hallstahammars bibliotek
 • Individ och Familjeomsorg
 • Kommunal Vuxenutbildning
 • Näringslivsenheten

Kommun

 • Hallstahammar