Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nya tider kräver nya fack

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIF Metall Östergötland
KontaktpersonMikael Stenqvist
E-postmikael.stenqvist@ifmetall.se
Telefonnummer011-249200
Beviljat ESF-stöd989 375 kr
Total projektbudget989 375 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Inför förestående omorganisation förändras arbetsuppgifterna för de flesta anställda, på de fem avdelningarna som ska bli två. Projektet vill stärka den enskilda medarbetaren i förändringsarbetet, som också ger en större kompetens på hela arbetsmarknaden.

Bakgrund

I vår moderna tid av snabba förändringar har kunskap kommit att bli den viktigaste tillgången för många företag och organisationer. Företagens enda väg till långsiktig överlevnad och tillväxt består av att utveckla sin kompetens och se till att den blir stöd för ökad effektivitet och konkurrenskraft.Det gäller även för de fackliga organisationerna som står inför stora omställningar. Nya tider kräver nya fack är en slogan som vi myntat inom IF Metall i Östergötland. Lyckas organisationerna inte med en sådan kompetensutveckling så kommer mycket i den svenska modellen för välfärd och partssamverkan att vara hotad. Det starka förändringstrycket på de fackliga organisationerna är en följd av minskat medlemsantal, en ökad globalisering med konkurrens från låglöneländer, nya ägandeformer, en ökad andel tillfälligt anställda m.m. För att klara omställningen måste facket utveckla en förändringskompetens och ändra sina organisations- och arbetsformer. Det handlar i första hand om fackets egna anställda, men denna grupp påverkar i hög grad medlemmarnas situation på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Facken kan också ses som en strategisk aktör för att klara Socialfondens målsättningar för utsatta grupper på arbetsmarknaden. Facken måste bli bättre på att organisera utvecklingsarbete och att driva projekt i samverkan med arbetsgivare.

Följande frågor som nu diskuteras med de anställda i IF Metall och som också skall behandlas inom mobiliserings fasen är:

1. Fackets kompetens att driva eget utvecklings- och omställningsarbete på ett professionellt sätt som både gynnar verksamheten och de anställda i en stor avdelning

2. Denna kompetens i de fackliga organisationer ska leda till att arbetet mot medlemmarna och gentemot arbetsgivarna blir mer effektivt genom att både stödja goda arbetsvillkor, anställningsbarhet och en effektiv verksamhet

3. Att bygga upp en facklig förändringskompetens så att facket kan ta initiativ till och driva utvecklingsarbete och projekt i linje med de mål som ESF förespråkar. Några konkreta projekt som riktar sig till de arbetslösa medlemmarna är planerade. Det handlar, mer generellt, om hur IF Metall kan driva på kompetensutvecklingsfrågorna på ett strategiskt sätt i en region. Erfarenheterna ska sedan kunna föras över till andra regioner och på nationell nivå inom IF Metall, arbetsgivarna/företagen respektive individen.

De fackliga avdelningarna i Östergötland och Sörmland har arbetat proaktivt för att möta svårigheter offensivt. IF Metall Östergötland ingår i Helix partnerskap, där forskning och utveckling ska ge stöd för det fackliga arbetet. 10 anställda och förtroendevalda har genomfört en högskoleutbildning Nya tider kräver nya fack!. Lika många deltar i en motsvarande lean utbildning. Avdelningen är även med i projektet som handlar om hälsa, lärande och arbetsorganisation inom ramen för den nationella utlysningen.

En stor strukturförändring kommer att göras av IF Metall i Östergötland, vilket innebär att tre avdelningar blir en. Samma utveckling är också aktuell i Södermanland. Det innebär personalförändringar, nya roller och uppgifter samt ändrade relationer till medlemmarna. Syftet med förändringar är samtidigt att kunna driva utvecklingsprojekt för att minska ohälsan och arbetslösheten.

Vi har inför ansökan tagit del av erfarenheter från GS (Grafiska,skogs och trä) som nyligen bildat stor- avdelningar. Deras sammanslagningar har inneburit stora förändringar framförallt för den administrativa personalen. GS har utvecklat de administrativa tjänsterna till verksamhetsassistenter med mera utvecklande arbetsuppgifter.

Kompetenskraven för en likartad utveckling inom IF Metall kommer att diskuteras under mobiliseringsfasen. Den nuvarande administrativa personalen består huvudsakligen av kvinnor.

Projektet kommer att genomföras genom att organisationen förändras.En omfattande kompetensutveckling ska ligga som stöd för denna förändring. Olika läroformer kommer att kombineras - utbildning, handledning, studiebesök m.m. Lärandet ska utgå från de enskilda deltagarnas förutsättningar och behov, men samtidigt kopplas till verksamhetens utveckling på lång sikt.

Förankring och delaktighet
I mobiliseringsfasen kommer en precisering av innehåll och arbetsformer att göras som bygger på en delaktighet av alla berörda i hela utvecklingsarbetet - från problemformulering, initiering, genomförande och implementering till spridning av resultaten. Delaktigheten kommer att ske i form av möten, arbetsgrupper, förbättringsgrupper i utformningen och återkopplingen av utvärderingen. Cheferna kommer att få ett tydligt ansvar för att organisera och följa upp frågan om delaktigheten. Avsikten är att delaktigheten i projektet ska leda över till delaktighet i utformningen av arbetet.

Handels har haft ett gemensamt fackmöte för alla medlemmar i IF Metall avdelningarna i Östergötland. Vid mötet informerades om Socialfondsprojektet. Yvonne Sjöö utsågs att representera medlemmarna i avdelningarna i Östergötland. Motsvarande representant kommer att utses från Södermanland.

Mervärde
Projektet kan ge ett tydligt mervärde som ej en facklig organisation kan göra på egen hand. Genom detta projekt ges möjlighet till att bygga upp förändringskompetens i organisationen samtidigt som deltagarna ges kunskaper som på sikt skapar tryggare anställningar och ökad anställningsbarhet. Det är en unik och strategisk förändring som facket inte kan göra med egna medel och egen kompetens. Det handlar om att bygga upp en förändringskompetens på regional nivå, något som ska leda till att IF Metall i Östergötland ska blir bättre på att driva utvecklingsarbete samtidigt som en utsatt grupp får en starkare ställning på arbetsmarknaden.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa bestående förändringar och utveckling av arbetsorganisationen på IF Metall, som leder till att medarbetarna får ett utvecklande arbetsinnehåll samt bättre arbetsvillkor, och där lärandet sker kontinuerligt som ett naturligt led i den dagliga verksamheten.

IF Metall kommer att genomföra verksamhetsförändringar som effektiviserar och utvecklar framförallt det administrativa arbetet, där de kvinnligt anställda dominerar.

Ambitionen är att genomföra förändringarna utan att behöva friställa någon anställd. Samtidig kommer en utveckling av verksamheten att skapa nya arbetsuppgifter som innebär att medarbetarna behöver skaffa sig kompletterande kompetens för att klara de nya arbetsuppgifterna. Kompetensutvecklingen kommer att samspela med verksamhetsutvecklingen.

Målsättning

Övergripande mål - vision
Att vi kommer att kunna möta det framtida behovet av kompetens inom IF Metalls - i första hand i den egna organisationen, men på sikt även våra medlemmars kompetensbehov. Målet är att medlemmarna får sina utvecklingsbehov tillgodosedda genom att samtliga medarbetare besitter den kompetens som krävs i framtiden. Det är viktigt att individen skall kunna få all sin kunskap erkänd och dokumenterad samt att hon/han ges möjligheter till kompetensutveckling utifrån de egna behoven. Det är viktigt att det arbetsplatsnära lärandet blir värderat på samma sätt som de formella och att broar framöver finns mellan det formella utbildningssystemet och verksamheten. Det är viktigt att varje individs unika förutsättningar tas tillvara och att känslan av engagemang och delaktighet blir en självklarhet.

Mätbara mål:
Mål för mobiliseringsfasen:
Utveckla kontakter och samarbetsformer
Träffa processtöd jämställdhet och tillgänglighet för att utveckla dessa delar i projektet

Tillgänglighetsutbildning för projektledaren
Handlingsplan för tillgänglighetsarbetet

Genomföra en jämställdhets- SWOT i samarbete med processtöd jämställdhet
Handlingsplan för jämställdhetsarbetet
Hålla informationsseminarier för projektdeltagarna

Ta fram en plan för genomförandefasen
Ta fram en plan för rapporteringsstruktur
Ta fram en plan för implementering och kommunikation

Mål för genomförandefas:
- Skapa individuella utvecklingsplaner för alla anställda utifrån kraven i en framtida organisation.
- Träffa processtöd Jämställdhet och Tillgänglighet för att integrera dessa delar i arbetets alla delar
- Genomföra en jämställdhets- SWOT i samarbete med processtöd jämställdhet
- Alla anställda ska ha varit delaktiga i utformningen av det fortsatta arbetet och aktivt kunnat påverka innehåll och arbete.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten är en avgörande fråga för att lyckas med projektet. Under mobiliseringsfasen ska vi försöka hitta medarbetare med för oss idag dolda handikapp. All utbildning och andra aktiviteter ska kvalitetssäkras så att de blir tillgängliga för alla berörda. Vi vill också utvidga frågan om tillgänglighet till att omfatta frågor om läs- och skrivsvårigheter, rädslan att tala inför en grupp, osäkerhet inför kontakter i nya situationer. Detta arbete blir sedan viktigt att föra in i det ordinarie fackliga arbetet.

Alla aktiviteter ska utgå från ett tillgänglighetsperspektiv. Det gäller lokaler som utbildningar genomförs i -när det gäller fysisk tillgänglighet, personer med hörsel- eller synnedsättning m m.Pedagogiken, materialet och "examinationen" ska vara tillgänglighet och kommunikationen ska ta hänsyn till dessa förutsättningar.

Jämställdhetsintegrering

Frågor om jämställdhet,ska bli en integrerad del av alla läroprocesser. I avdelningarna finns en traditionell organisation där ombudsmännen är män, medan den administrativa personalen är kvinnor. Projektet ska bidra till att arbetsfördelningen mellan dessa grupper tydligt förändras. Den administrativa personalen kommer att få utvidgade arbetsuppgifter med mer utåtriktade kontakter. Det innebär samtidigt ökade krav på kompetens och därmed behov av lärande och stöd i olika former. För att säkra att jämställdhetsaspekten beaktas genomgående i projektarbetet ska alla som medverkar i olika grupper/forum i projektet genomgå grundutbildning i jämställdhetsfrågor.Denna kommer att ingå redan i det inledande startseminariet och kommer att genomföras av processtödet för jämställdhetsintegrering.

Projektet kommer att tidigt och löpande ta hjälp av de stöd som finns inom ESF för jämställdhet och tillgänglighet.

Deltagande aktörer

  • IF Metall Mellersta Sörmland
  • IF Metall Mellersta Östergötla
  • IF Metall Norra Östergötland
  • IF Metall Södra Sörmland
  • IF Metall Västra Östergötland

Kommun

  • Katrineholm
  • Linköping
  • Motala
  • Norrköping
  • Nyköping