Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Nya Växmanland II ansökan 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHanSaar Konsult AB
KontaktpersonSaara Nordin
E-postsaara.nordin@telia.com
Telefonnummer021 - 14 48 78
Beviljat ESF-stöd3 896 234 kr
Total projektbudget3 896 234 kr
Projektperiod2010-07-01 till 2012-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

I ett sammanhållet projekt genomför 12 företag en behovspasserad, 18 månader lång process som omfattar hela företaget och integrerar verksamhetsutveckling med ledarskapsutveckling och varje medarbetares kompetensutveckling med mätbart ökad lönsamhet och ökad anställningsbarhet som mål.

Bakgrund

Förprojekteringen har förtydligat hotbilden och de problem som gjorde att företagen sökte till oss. Dessa har nu formats till konkreta behov i åtgärdsplaner. Många problem är gemensamma för dessa, ofta familjeägda småföretag. Det överskuggande gemensamma problemet är att företagen ägas och leds av sanna entreprenörer som inte alltid har rätta egenskaper och inte tillräckliga kunskaper för att vara en bra företagsledare. Det andra tydliga problemet som också är gemensamt, är anställdas passivitet:
- Brister i ledarskap, ofta på flera nivåer i verksamheten. Ledarna måste bli bättre i planering, delegering och ansvarsspridning. Det räcker inte heller att ledningen utbildas, utan det krävs en långsiktig process som omfattar alla i företaget.
-Kortsiktighet i verksamheten: dåliga rutiner för uppföljning av ekonomi och kvalitet t ex. Avsaknad av affärsplan, mål och budget är vanligt. För att nå en godtagbar affärsmässighet som ökar konkurrenskraften behöver företagare hjälp med skapa planer och rutiner för verksamheten.
-Strikta yrkesroller gör företaget sårbart vid sjukdomar, semestrar, när någon slutar eller går i pension. Här behövs omfattande insatser för att bredda medarbetarnas kompetens och samtidigt öka deras anställningsbarhet.
-Medarbetare känner sig inte delaktiga. I mindre familjeföretag är det vanligt att anställda inte har någon insyn alls när det gäller ekonomin och lönsamheten i företaget. De känner inte heller till företagets affärsidé. Då kan de inte se kopplingen mellan sin arbetsinsats och företagets lönsamhet. Större ansvar och ökade befogenheter skapar aktivare medarbetare som känner sig delaktiga och vet att deras insats gör skillnad.
Det finns även andra gemensamma problem som kan allvarligt hota verksamheternas hållbarhet:
- Små ekonomiska marginaler, oftast inte orsakade av att företaget går dåligt utan helt enkelt av en dålig likviditetskontroll o -planering.
- Bristen på kontinuitet i kompetensförsörjningen. Rutiner för kompetensinventering och analys av framtida kompetensbehov saknas och därför också planer för åtgärder. Vid pensionsavgångar löper företagen en stor risk att förlora viktig kompetens. Kontinuerlig kompetensutveckling som en del av företagets verksamhet är viktigt men svårt att få in. Lösningar som intern-, lärlings- o traineeutbildning gör att lärandet på sikt kan integreras i verksamheten.
- Många företag står inför ett generationsskifte men få har börjat planera för det. Ofta saknas också en självklar övertagare, och även om sådan finns tar övertagendet tid. Företagen behöver hjälp med att i tid planera för sktiftet. Vi vill skapa rutiner för detta men efterlyser också nationella krafttag för att kartlägga dessa företag och erbjuda lösningar, t ex främja köp av färdiga företag som alternativ till att starta eget.
Genomförande
Företagen måste kombinera och integrera ledarskapsutveckling med kompetensutveckling av medarbetare samt med förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation för att uppnå resultat och skapa långsiktiga strukturella förbättringar.
Utifrån behoven enligt analysen har vi har tagit fram ett heltäckande koncept som omfattar hela företaget.
Genomförandet sker i två parallella spår som integreras:
A En Huvudprocess på 18 månader som inkluderar alla i företaget: Medvetet entreprenörskap och Aktivt medarbetarskap för ledarskaps o verksamtetsutveckling för att uppnå långsiktiga, strukturella ändringar i verksamheten.
B Individuella, behovspasserade kompetensutvecklingsinsatser som dels gör kvalitativ skillnad för individen och hans/hennes anställningsbarhet på arbetsmarknaden, dels bidrar till att stärka verksamheten. Dessa insatser är inte sådana som regleras i lag, i normer och som kan anses vara arbetsgivarens ansvar.
Konceptets detaljerade innehåll och genomförande framgår av den bifogade skissen och företagens utbildningsplaner.
Konceptets viktiga grundstenar:
1 Huvudprocessen fortsätter där förprojekteringen slutade och är uppbyggt runt samma 8 analysområden vilket gör att både ledningen och medarbetare kan i genomförandet koppla åtgärderna till de problem som kom fram i analysen.
2 De teoretiska utbildningsstegen följs med hemuppgifter för både ledningen och medarbetare och måste vara avklarade innan nästa utbildningssteg. Detta gör att de nya kunskaperna praktiseras direkt i den egna arbetssituationen och gör att insatsen få en snabb, gemensam och varaktig effekt.
3 Koncept innehåller ett system för att mäta resultat, t ex mäts ökad lönsamhet med hjälp av ett antal nyckeltal och ökad delaktighet följs upp med nya enkätundersökningar.
4 Huvudprocessen integreras med medarbetarnas individuella kompetensutveckling för en maximal utvecklingseffekt för verksamheten.
5 Medveten satsning på internutbildning, lärlingsutbildning och kompetensbyte i företagen för att dels uppnå kostnadseffektivitet, dels skapa en lärande miljö i företagen och bygga upp rutiner för framtida kontinuitet i kompetensförsörjning.
6 Projektledaren är involverad i processen i företagen för att bistå med upplägg, uppföljning, planering och rapportering av hemuppgifter, internutbildningar och lärlingsutbildningar samt att planera in och följa upp de externa utbildningsinsatserna. Detta borgar för kvalitet och bidrar till att företagen klarar av att genomföra processen.
Förankring/delaktighet - hur har ledningen och de anställda möjlighet att medverka och vara engagerade i arbetet med kompetensutvecklingen?
Projektets genomförande och förväntade resultat grundar sig på att samtliga i företaget utvecklas i en gemensam, tydlig process med mätbara resultatmål. Samtliga kommer att vara engagerade i huvudprocessen.

Mervärde
Mervärde för företagen skapas genom utvecklingsprocessen med de strategiska, långsiktiga och mätbara effekter som leder till en bättre lönsamhet och mera hållbar verksamhet.
Mervärde för företagen skapas också genom att en plattform för kontinuerlig kompetensutveckling byggs upp i projektet.
Mervärde för den enskilde medarbetaren är den mångsidiga utveckling till en aktivare och mera anställningsbar medarbetare.
Mervärde för samarbetspartners är möjligheten till att få ta del av det arbetssätt och process som praktiseras i projektet och även av arbetssättet, materialet och resultatet från förprojekteringen.
Mervärde skapas genom spridning av resultat via Temagrupperna.
Mervärde skapas i kontakten mellan företagen och gymnasieskolorna samt i kontakten med arbetsmarknadsprojekt för ungdomar avseende lärlingsplatser.
Projektets motivering, varför behovs det ett EU-projekt för att genomföra detta?
Ett viktigt resultat från förprojekteringen är att det nu finns en ökad insikt hos företagare om bristerna i verksamheten och bättre förståelse för behovet av verksamhets- och kompetensutveckling. Förprojekteringen har även tydligt visat att det finns en vilja hos medarbetare att bli mera delaktiga i verksamheten och utvecklas vidare. Samtliga företag behöver dock hjälp för att kunna planera, genomföra och följa sina utvecklingsinsatser. Till detta saknas både kunskap, tid och pengar.
Att få genomföra sin verksamhetsutveckling och de individuella kompetensutvecklingsinsatser i ett projekt som delfinansieras av ESF och leds av en van projektägare är förutsättning för att dessa företag klarar av att förverkliga detta. Det ekonomiska stödet är viktigt, men inte enbart. Av lika stor vikt är den hjälp som företagen kan få i ett sammanhållet projekt i form av stöd med både processens genomförande och dess uppföljning. Även bland dessa företag finns många exempel på påbörjade omorganisationer, utbildningsinsatser o s v som på brist av tid, planering och uppföljning rann ut i sanden och lämnade efter sig en svår känsla av misslyckande. För att hindra att detta upprepas efter en ytterligare analys om nu gjorts i förprojekteringen med hjälp av EUs medfinansiering och att även den insatsen blir uddlös och utan resultat, bör företagen beviljas ett genomförandeprojekt.
Syfte

Syfte
Syftet är, att genom en utvecklingsprocess som grundar sig på förprojekteringen, medvetet utveckla och bredda företagarnas entreprenörskap och strategiskt tänkande att omfatta företagets hela verksamhet, samt parallellt utveckla alla medarbetare till ett större ansvarstagande och aktivare medarbetarskap genom kompetensutvecklingsinsatser som ökar deras anställningsbarhet i företaget och även i en omställnings-situation. Genomförandet av denna process ska samtidigt utveckla och pröva konceptet, utveckla samverkansformer och skapa rutiner för ett kontinuerligt lärande i företagen.

Synergieffekter
Det primära syftet med projektet Nya Växmanland var att göra socialfonden tillgänglig för småföretag. Genom att vårt strategiska påverkansarbete vill vi skapa möjligheter för flera av regionens småföretagare att delta i sammanhållna projekt både i förprojektering och i genomförande och därmed aktivt bidra till att säkerställa och öka regionens tillväxt.

Målsättning

Att tydligt öka lönsamheten och konkurrenskraften i varje företag genom att genomföra de planerade insatserna i verksamhets- och kompetensutveckling och att mäta och bevisa resultatet av dessa.
Att öka delaktigheten hos varje med arbetare genom att aktivt får deltar i huvudprocessen och successivt bredda sitt ansvarsområde och öka sina befogenheter. Detta mäts upp och resultatet visas genom en enkätundersökning som jämförs med den som gjordes under förprojekteringen.
Att öka anställningsbarheten hos varje medarbetare genom att genomföra de planerade insatser i deras kompetensutveckling.
Att pröva och vidareutveckla konceptet för grundprocessen ”Medvetet entreprenörskap och aktivt medarbetarskap” som är utvecklad utifrån slutsatserna i förprojekteringen och direkt anpassat för målgruppen samt sprida erfarenheterna av dess praktiserande.
Att i varje företag skapa en plattform för lärandet genom förbereda för en kontinuerlig kompetensutveckling/-försörjning genom att skapa rutiner för planering, genomförande och uppföljning av internutbildning, lärlingsutbildning och traineeutbildning, samt införa en återkommande inventering av kompetensbehoven.
Att i projektet skapa kontakter mellan företag och regionens praktiska gymnasieskolor i syfte att hitta lämpliga lärlingar till verksamheterna och hjälpa till att skapa former och rutiner för att företaget klarar av att ta emot en lärling.
Att i projektet samarbeta med ungdomsprojekt inom P2 för att hitta lösningar när det gäller företagens behov av lämpliga lärlingskandidater. Kontakt har redan tagits med NUEVO-projektets projektledare.
Att, om utlysningars prioriteringar medger detta, vidareutveckla våra kontakter med samverkanspartners och företag i våra nätverk, och hjälpa flera företag till utveckling genom att starta ett nytt sammanhållet projekt i förprojektering.
Att genom en lärande utvärdering mäta och synliggöra effekter av ett EU-projekt
Att arbeta aktivt i företagen både för jämställdhetsintegrering och tillgänglighetsintegrering genom att göra dessa till en del i huvudprocessen, dels som utbildningsämnen men framför allt ska både jämställdhet och tillgänglighet praktiseras i företagens vardag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att inför utbildningsinsatser inventera samtliga behov hos varje företag för att kunna garantera den fysiska tillgängligheten när det gäller utbildningslokaler, utrustning och utbildningsmaterial och vid speciella behov, när det gäller osynliga funktionshinder, ta fram lämpliga lösningar för dessa. Här kan det handla om kommunikationsanläggning, hörselslinga, högtalare, ljus, eller t ex specialkost.
Vi kommer att satsa på individuella lösningar om det finns deltagare t ex med läs- och skrivsvårigheter eller med bristande språkkunskaper. Här kan det komma att handla om insatser på individnivå.

Tillgänglighet är en del av utbildningsinnehållet i huvudprocessen. Dels kommer en fördjupning från förprojekteringens Kick-off-seminariums föreläsningar att ske, dels kommer tillgänglighetsinventeringarar att genomföras i företagen. Vi har träffat regioncoachen Agneta Lindqvist och kommer i detaljplaneringen av utbildningar starta en dialog med henne för att tillsammans skapa ett för målgruppen relevant och aktuellt utbildningsinnehåll när det gäller tillgänglighet.

Erfarenhetsutbyte mellan företagen när det gäller att anställa personer med olika typer av funktionshinder har redan börjat under förprojekteringen. Det finns exempel på anställda som har både fysiska och psykiska funktionshinder, mera osynliga hinder som t ex diagnos ADHD, Aspergers syndrom eller dylexi. Allergier av olika typer förekommer också. Det är viktigt att sprida kunskap och erfarenhet om hur det är att anställa personer med funktionshinder och viktigast av allt är kunna visa goda exempel.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet är en del av utbildningsinnehållet i huvudprocessen och kommer automatiskt upp i hemuppgifternas implementering i den egna arbetssituationen. Jämställdheten integrerar i affärsplanen på ett praktiskt sätt för respektive företag. Målen måste kännas releranta och rimliga och möjliga att uppnå och kommer därför se olika ut. Det seminarium om pensioner, med bl a Alecta och FK, som inte blev av under förprojekteringen. genomförs nu i stället och dit bjuds även deltagare från andra projekt. Vi kommer att beröra regeringens jämställdhetsmål. Mäns och kvinnors lika rätt till utbildning och arbete som garanterar ekonomisk jämställdhet livet ut kommer vara genomgående tema på seminariet. Att våga öppna det oranga kuvertet och ta till sig innehållet och dess betydels för den kommande pensionen är lika viktigt för både män och kvinnor. Här vill vi även med siffror visa upp effekter av kvinnors deltidsarbete, att det är oftast kvinnan som tar ut merparten av föräldraledighet o s v.

Vi kommer att fortsätta på det öppnade spåret när det gäller jämställdhet som konkurrensmedel:hur kandetta användas i den egna verksamheten och vilka är vinsterna och för vem?

Vi kommer i aktuella nyrekryteringar att ta upp möjligheten till otraditionella val och visa fördelar med dessa. Även när det gäller val av lärling kommer vikten av att våga tänka om och tänka nytt att lyftas fram. Vi kommer att visa goda exempel på otraditionella val och hur dessa kan påverka verksamheten positivt. Vår ambition är att vi i projektet ökar intresset för jämställdhet och förståelsen över varför det är viktigt med jämställd samhälle. Vi vill gärna se att vi ökar jämställdheten i praktiken bland våra företag och kommer därför att följa upp insatserna för visa de resultat som uppnåtts t ex genom nyrekryteringar.
Vi kommer att kontakte Åsa Trotsig för att diskutera det exakta innehållet i utbildningen, hemuppgifterna och seminariet men även hur jämställdheten konkret kan integreras i företagens affärs-/verksamhetsplaner.
Vi ser gärna att hon medverkar i processen på ett sätt hon själv finner lämplig.
.

Deltagande aktörer

 • Accessum Ek.för.
 • Aurells Tryckeri AB
 • Brynolf Bagare i Västerås AB
 • Elis Installation AB
 • Floristutbildarna AB
 • IT Hantverkarna AB
 • Mälarhem Service i Västerås AB
 • Nya Resekompaniet i Eskilstuna
 • Personstöd Mälardalen AB
 • Protect You AB

Kommun

 • Eskilstuna
 • Västerås