Logotyp på utskrifter

Mötet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
Projektägare Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala Universitet/Folkuniversitetet
KontaktpersonSten Örtefors
E-poststen.ortefors@folkuniversitetet.se
Telefonnummer0705 - 88 80 40
Beviljat ESF-stöd6 584 149 kr
Total projektbudget17 884 639 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2010-11-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Det mesta i livet handlar om möten. I projektet skapas möten som ska få deltagare att snabbare nå målet egen försörjning. Genom jobb, starta eget eller utbildning. Hörnstenar är lärande, coachning, nätverksbyggande, praktik, samverkan med andra projekt samt innovativa verktyg.

Bakgrund

I Uppsalas regionala tillväxtprogram framgår det att Uppsala län i likhet med övriga Sverige, står inför stora framtida utmaningar när det gäller kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Länets framtida tillväxttakt är i hög utsträckning beroende av en väl fungerande arbetsmarknad som kan tillgodose näringslivets och den offentliga sektorns behov av arbetskraft. Inom ramen för det Regionala tillväxtprogrammet finns en möjlighet att skapa en infrastruktur för ett effektivt samarbete mellan länets strategiska partners i denna fråga.
Prioriteringar för detta arbete är:
- Utveckla samarbetet i hela arbetsmarknadsområdet mellan de olika aktörerna
- Pröva nya strategier för att möta kommande kompetens- och arbetskraftsbehov
- Etablera snabbare vägar in på arbetsmarknaden särskilt för personer med utomnordisk bakgrund
- Etablera goda kontakter mellan utbildningar (utbildningsanordnare) och arbetsliv med fokus på tillväxtområden.

I Uppsala län, likväl som i hela Sverige, skapar konjunktursvängningar problem för människor att själva försörja sig. Idag ser vi att både den öppna och dolda arbetslösheten ökar. I Uppsala arbetsmarknadsområde finns det idag drygt 1 000 personer inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin varav ca 300 personer som är utrikes födda. Långtidsarbetslösheten, särskilt i den senare gruppen, kommer enligt Arbetsfömedlingens prognos att öka under kommande två år. Arbetsförmedlingen skriver i sin prognos för Uppsalas arbetsmarknadsområde att några framtida arbetsmarknadspolitiska utmaningar blir att
- både stötta svaga grupper på arbetsmarknaden och samtidigt illgodose arbetsgivares behov av arbetskraft.
- öka yrkesmässig och geografisk rörlighet för att motverka obalanser på arbetsmarknaden.
- på ett bättre sätt utnyttja kompetens och utbildning som nya venskar har med sig.
De arbetslösa är inte väl förberedda och saknar tillräckliga kunskaper om sina förmågor att söka arbete och om villkoren för att få en anställning, studera eller starta eget företag. Med vidare erfarenheter från flera olika arbetsmarknadsåtgärder och dessas utfall, har det visat sig vara viktigt att det finns en struktur och ett sammanhang där dessa arbetslösa kan få rådgivning, vägledning och stöttning utifrån ett helhetsperspektiv, för att öka möjligheterna till en framtida egen försörjning.
Långtidsarbetslöshet gynnar inte utvecklingen i länet. Varför förmår inte alla att hitta sin väg till ett varaktigt sätt att genom arbete försörja sig? Vi vill få individerna att se vägar, öppna sina ögon, hitta mening via den egna personligheten och sina egenskaper samt ta ansvar för sin framtid genom egna beslut. Idag är många vilsna vid arbetssökande, ibland på grund av många valmöjligheter, men också på grund av bristande kunskaper om sig själva och vilka mekanismer som styr beteende och attityder gentemot sin egen förmåga att finna och få en anställning, studera eller driva eget företag. Flertalet i vår målgrupp har ingen aktuell kunskap om dagens arbetsmarknads krav och förväntningar. Detta tillsammans med hinder för kontaktskapande bidrar till stora svårigheter att söka arbete, studera eller starta eget. Att leda in långtidsarbetslösa på alternativa vägar mot kompetens och kunskap är ytterst betydelsefullt för lokal och regional utveckling. Därför fordras samlade insatser inom ramen för ett livslångt och livsvitt lärande för att åstadkomma ett gynnsamt klimat för tillväxt och välfärd. Inte minst viktig är också förberedandet av arbetslösa inför den stora avgången av 40-talister.
Folkuniversitet genomförde 2005-2006 med stöd från ESF-rådet ett projekt "Våga! Skapa din framtid." Detta projekt syftade till att via en ny utbildningsmodell och coaching stödja målgruppen att våga skapa sitt framtida yrkesliv för att råda bot på långtidsarbetslöshet.
Mätbara mål var att deltagarna efter projektets slut skulle ha fått ett tydligt mål för sin närmaste framtid och sysselsättning och att fler skulle ha fått anställning, börjat studera, startat eget eller börjat på interpraktik. Målgruppen var arbetslösa vuxna samt arbetslösa ungdomar. Resultat tre månader efter projektets slut visade att 77 procent av ungdomarna hade sysselsättning (arbete, studier, interpraktik). Motsvarande andel bland de vuxna deltagarna var 67 procent.

Projektet "Mötet" som vi nu söker finansiellt stöd för att genomföra är en utveckling av den modell som testades i "Våga"projektet och som nu genomförs i större skala och fokuserar ytterligare på målgruppen långtidsarbetslösa med utländsk bakgrund.
MÖTET.
Det mesta i våra liv handlar om Mötet...
...mellan människor, som tillsammans påverkar och därmed formar vår gemensamma framtid. Mötet med egna och andras förväntningar. Mötet med arbetsgivare, arbetskamrater och kunder. Mötet med myndigheter och regler. Mötet med ett nytt land, ett nytt språk och en ny kultur. Mötet med en ny verklighet. Det finns otaliga exempel på - mötet - som ger näring, livskraft och nödvändiga förutsättningar i våra liv.
Mötets kärna är - projektdeltagarens behov - att nå sitt mål: Egen försörjning!
I Folkuniversitetets - Projekt Mötet - fokuserar vi på mötet som:
- Ger lärande miljöer.
- Föds ur innovativ verksamhet.
- Skapar samverkan.
- Främjar strategiskt påverkansarbete.

Den modell som testas i projektet bygger på individualisering, varje deltagares kompetensprofil kartläggs och ett schema utformas individuellt för varje deltagare och skrivs in i ett "utbildningspass" för var och en. Varje deltagare genomgår efter denna projektfas (tid= 1 vecka) därefter fyra obligatoriska moduler och yrkespraktik:

- Svensk arbetslivskompetens (Innehåll: Social förmåga, att bygga nätverk, svenska koder, integration av alla på arbetsplatsen och samhällskunskap. Tid: 1 vecka)

- Job Seeking Index (Innehåll: Redskap för arbetssökande att våga ta kontakter med potentiella arbetsgivare och söka jobb på ett säljande sätt. Se vidare beskrivning i bilaga 2. Tid: 2 veckor).

- Du & Co ( Innehåll: Ger deltagarna en förståelse för en organisations ekonomi/marknad och den roll som deltagaren spelar som anställd i en organisation. Sådan kunskap/förståelse ökar deltagarnens medvetenhet om vilka krav som ställs på denne som anställd och en ökad ansvarskänsla. Se vidare bilaga 3. Tid: 2 veckor)

- Effektiv matchning mellan projektdeltagare och arbetsgivare samt individuell coachning mot målet - egen försörjning (Innehåll: Första steget är att ta fram varje projektdeltagares realistiska behov och därefter matcha projektdeltagaren med lämpligt företag, som söker arbetskraft, och diskutera yrkespraktik. Med olika konkreta insatser - med utgångspunkt från varje enskild projektdeltagares individuella behov - anskaffas praktikplats. Tid: 3 veckor)

Övriga moduler genomgås av deltagare efter behov. Dessa moduler är:

- Yrkesinriktad svenska för utrikes födda (Tid: Minimum 2 veckor)
- Den totala miljön - dina roller (Innehåll: Yttre och inre miljön blir föremål för genomlysning och diskussion)
- Datakunskap (Tid: Minimum 1 vecka)
- Yrkesvalidering (Tid: Minimum 1/2 vecka)

I detta projekt tar vi fasta på goda erfarenheter av tidigare genomförda projekt och bygger vidare med nya metoder som vi anser kommer att ännu snabbare och effektivare skapa förutsättningar för deltagarna att få en fast anställning eller genom eget företagande skapa en tryggad försörjning eller gå vidare med fördjupade studier. I detta
projekt fokuseras på mötet mellan människor. För att möten ska bli framgångsrika krävs att deltagarna är väl förberedda. Gemensamt för våra projektdeltagare är att de är långtidsarbetslösa vilket i många fall har lett till att de har svagt självförtroende, bristande initiativ- och kontaktförmåga vilket utgör ett handikapp i deras strävan att komma ut på arbetsmarknaden. De mervärden som detta projekt kommer att ge är i huvudsak inriktade på att mer effektivt göra projektdeltagarna väl
förberedda inför sina möten.

Syfte

Projektet avser att bidra till att kvinnor och män, som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. Dessutom förväntas projektet bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.
Det övergripande syftet är att ta fram en arbetsmodell, som gör vägen till arbete så kort som möjligt och att därigenom få varje projektdeltagare att bli självförsörjande så snart som möjligt.
Ett annat syfte är att ge bestående avtryck, bestående systempåverkan lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.
Avsikten med Mötet är vidare:
- Att utnyttja arbetsplatsen, som den främsta källan till lärande. De informella och formella lärprocesserna, som äger rum ute på arbetsplatserna kommer att synliggöras, dokumenteras och systematiseras.
- Att bidra till att skaffa försörjning, som anställd eller egen företagare, åt projektdeltagare. Ett alternativ kan också vara fortsatta studier, som leder till egen försörjning.
- Att förse arbetsgivare med motiverad och kunnig arbetskraft.
- Att skapa medvetenhet kring fördelen "mångfald" på den svenska arbetsmarknaden.
- Att implementera och ge spridning, både under pågående projekttid och efter, åt livskraftiga och resultatgivande idéer och innovationer.
- Att inspirera och motivera samverkanspartner till fortsatt samverkan på lokal, regional, nationell och transnationell nivå.

Målet på individnivå är att underlätta för projektets samtliga deltagare, att genom individuell kartläggning och kreativ personlighetsutveckling se lösningar och kompletterande alternativ till att lösa sin försörjning långsiktigt. Ett annat mål är att ge deltagarna möjlighet till att spana på olika branscher för att öka deras kunskaper kring arbetsgivares krav och förväntningar på de anställda.

Mål på strukturell nivå är att genom projektet pröva och utvärdera utbildningsmodellen för att kunna erbjuda arbetsförmedlingar, arbetsmarknadsenheter och lokala/regionala utbildningsföretag, enskilt eller i samverkan, ett nytt arbetsmarknadsinstrument för långtidsarbetslösa. En modell som tar ett helhetsgrepp på individen där utvecklingspotential, kompetens och entreprenöriella idéer tas tillvara.

Målsättning

Det övergripande målet är att underlätta för och coacha långtidsarbetslösa i projektet att på ett snabbare sätt nå en ökad grad av egen försörjning. Detta sker genom att skapa förutsättningar för en långsiktig sysselsättning, samt pröva och utveckla en individualiserad och flexibel utbildningsmodell som minskar kontakthinder hos deltagarna vid arbetssökning, vilka utgör hinder för deras möjligheter till egen försörjning och sysselsättning.
Mätbara mål med Mötet är:
1. Att samtliga kvinnor och män, som är projektdeltagare, kommer att aktivt delta i konkreta, d v s praktiskt inriktade aktiviteter, som alla syftar till att underlätta för dessa kvinnor och män att få fotfäste på arbetsmarknaden utifrån var och ens egna förutsättningar.
2. Att samtliga projektdeltagare, som fullföljer Mötet, kommer att ha yrkespraktik på lämpligt företag. Ett alternativ till yrkespraktik är att under vår sakkunniga ledning undersöka och skapa bärande förutsättningar för eget företagande eller övertagande av befintligt företag.
3. Att samtliga projektdeltagare, som aktivt medverkar och fullföljer Mötet, kommer att ha meningsfullt arbete efter avslutat projekt. Ca 75% kommer att ha tillsvidareanställning, provanställning, annan anställning eller fortsatt yrkespraktik, som leder till någon form av anställning. Ca 5% startar egna företag eller övertar befintliga företag. Ca 15% studerar vidare för att skapa förutsättningar för egen försörjning. Resterande 5% fortsätter i andra arbetsmarknadsåtgärder.
4. Vi förväntar oss att ca 5% av deltagarna valt att flytta/pendla pga studier eller arbete. Vi förväntar oss att 75% av Arbetsförmedlingarnas kontor i Uppsala län och deltagande kommuner kommer att implementera modellen som ett nytt instrument i verksamheten efter projektets slut.
5. Om projektdeltagare, av skäl opåverkbara för vår del, inte kan medverka aktivt i projektet eller inte kan fullfölja projektet skapar vi ändå tillsammans med projektdeltagaren en handlingsplan, som kommer att presenteras för Arbetsförmedlingen. Av handlingsplanen kommer att framgå vilka åtgärder vi rekommenderar för att projektdeltagaren ska nå det övergripande målet: En egen försörjning.
6. Att samtliga arbetsgivare, som erbjuds förmånen att sätta yrkespraktikant i arbete, får möjlighet att anställa kunnig och väl motiverad arbetskraft.
7. Att samtliga arbetsgivare, som erbjuds förmånen att sätta yrkespraktikant i arbete, ska uttala uppskattning för mångfald på den svenska arbetsmarknaden.
8. Att pröva innovationer, som har uppenbara möjligheter att ge så goda resultat att innovationerna kan övergå i ordinarie arbete hos arbetsfrämjande organisationer.
9. Att implementera och ge lokal, regional, nationell och transnationell spridning, både under pågående projekt och efter, åt livskraftiga och resultatgivande idéer och innovationer.
10. Att fortlöpande inspirera och motivera Mötets samverkanspartner till fortsatt samverkan på lokal, regional, nationell och transnationell nivå.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I enlighet med - "Vägledning i tillgänglighet för personer med funktionshinder för Socialfonden 2007-2013 - en utgångspunkt" kommenterar vi hur Mötet klarar tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Fysisk tillgänglighet:
Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att platsen/platserna, som utgör den lärande miljön för Mötets teoretiska projektmoduler, är tillgängliga att ta sig fram till på ett enkelt sätt och går att ändamålsenligt fungera vid. Folkuniversitetet i nära samverkan med yrkespraktikföretagen tar ansvar för att den lärande miljön för Mötets yrkespraktik är möjliga att ta sig fram till och ändamålsenligt fungera vid. Den fysiska tillgängligheten gäller naturligtvis också tillgång till toalett, lunchrum och andra bekvämlighetsanordningar.

Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra:
Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att bl a i nära samverkan med yrkespraktikföretagen, handledare, utbildare, coacher och konsulter skapa lärande miljöer, som genomsyras av ömsesidig förståelse, respekt, medvetenhet och kunskap så att ingen medverkande i Mötet känner sig diskriminerad. Denna tillgänglighetsfråga kommer - tillsammans med övriga tillgänglighetsfrågor - att vara ständigt aktuell genom en inledande grundlig genomgång innan projektstart tillsammans med handledare, utbildare, coacher och konsulter och vid projektstart tillsammans med alla projektdeltagare. Dessutom kontrolleras vid återkommande uppföljningar och utvärderingar under hela projektiden att projektets rutiner i tillgänglighetsfrågor efterlevs och fungerar i den lärande miljön både på Folkuniversitetet och på yrkespraktikföretagen.

Kommunikativ tillgänglighet:
Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att alla projektdeltagare har möjlighet att höra och vara delaktiga i diskussioner och annan kommunikation under Mötets teoretiska projektmoduler. Detta kan t ex ske genom teckentolkning, god akustisk miljö samt ett intranät, som kan användas för den som är synskadad eller blind. Folkuniversitetet kommer att se till att projektdeltagare med särskilda behov beträffande kommunikativ tillgänglighet erbjuds lämpliga yrkespraktikföretag, som klarar dessa krav.

Informativ tillgänglighet:
Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att informationen, som delges projektdeltagarna är utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Olika media kan t ex vara bärare av informationen. Vi kommer att ha en beredskap för att ta fram information på alternativa sätt, t ex kassett eller DVD.

Genomförande, uppföljning och utvärdering av ovanstående tillgänglighetskriterier:
Folkuniversitetets arbete - under hela projekttiden - med dessa fyra integrerade tillgänglighetskriterier kommer fortlöpande att följas upp, utvärderas och kommuniceras/spridas dels inom projektet, dels till mottagare av projektresultat, bl a ESF-rådet och samverkanspartner. Folkuniversitetet har en ständig beredskap att omedelbart göra korrigeringar i arbetsrutinerna om utvärderingen skulle resultera i ett sådant behov.

Jämställdhetsintegrering

Våra erfarenheter av SWOT-analys i jämställdhetsintegrering och hur vi planerar att bemästra de problem, som eventuellt kommer att uppstå i Mötet framgår av följande:

STYRKOR (Strengths):
- Ett pedagogiskt avtal träffas vid projektstart mellan varje projektdeltagare och projektledaren. Här tar vi gemensamt ansvar för måluppfyllelse på individnivå.

- Målsättningen att i alla faser av projektet synliggöra kvinnor och män, d v s att alltid arbeta könsöverskridande och individorienterat. Ett konkret exempel: Vi uppmuntrar alltid kvinnliga projektdeltagare att söka yrkespraktik och arbete i mansdominerade branscher (t ex bil, elektronik, transport, byggvaror) och vice versa. En styrka är att vi ofta lyckas intressera kvinnorna för traditionellt manliga arbeten. (Männens reaktioner noterar vi tyvärr som en svaghet, men kan också ses som en möjlighet, se nedan.)

- Spridning av ansvar, uppföljning, utvärdering och vidare spridning av uppnådda resultat och erfarenheter kommer att ske i de fyra planerade och nära samverkande ESF-projekten (se Projektplattform, bilaga 1), med en gemensam projektkoordinator, fyra projektledare, en pedagogisk samordnare, en kvalitetsansvarig och fyra ekonomiansvariga.
Denna grupp av nyckelpersoner gör fortlöpande uppföljning, utvärdering och spridning, bl a till samtliga samverkanspartner, av uppnådda resultat ställda i relation till projektplaner.

- Mötet samverkar med ett transnationellt EU-projekt, där utbyte av erfarenheter, bl a vad gäller jämställdhetsintegrering kommer att äga rum. Dessa EU-länder är Holland, Frankrike, Italien, Sverige och Storbritannien. Vi vågar påstå att Sverige kommit förhållandevis långt vad gäller jämställdhet generellt sett. Flera av de EU-länder vi samverkar med har dock en längre och bredare erfarenhet av konstellationen jämställdhet och invandring. Denna kunskap kommer oss till godo i Mötet.

- Människor med svensk bakgrund möter människor med utländsk bakgrund. Styrka: Speglar den goda effekten av Mötets satsning på mångfald i gruppen av projektdeltagare. Ett exempel: En kvinna med utländsk bakgrund deltog i ett av våra projekt tillsammans med ett antal andra projektdeltagare - både med svenskt och icke-svenskt ursprung. Kvinnan fick arbete långt innan många av de svenska männen i gruppen. Detta resulterade i att kvinnan ifråga gav praktiskt söka-jobb-stöd till dessa svenska män. En god erfarenhet, i jämställdhetens namn, som vi gärna delar med oss av.

SVAGHETER (Weaknesses)
- Vi uppmuntrar alltid manliga projektdeltagare att tänka i könsneutrala yrkesbanor och orientera sig mot de idag typiskt kvinnodominerade jobben, t ex vård och omsorg. Här har vi inte lyckats fullt ut, vilket sannolikt till stor del beror på djupt rotade strukturella och könsrelaterade skillnader i valet av yrke.

- Tiden för individuell coachning är ibland otillräcklig.

- Kulturella skillnader - kvinna och man - måste tidigt överbryggas.

- Kunskapsmässiga skillnader - t ex vad gäller svenska språket - måste tidigt överbryggas.

- Det åldersfixerade tänkandet - oavsett kön och ursprung - måste tidigt överbryggas..

- Svårigheter att effektivt rekrytera projektdeltagare, i synnerhet målgrupper som är svåra att nå.

MÖJLIGHETER (Opportunities)
- Övertyga projektdeltagare att söka yrkespraktik oavsett kön, ålder och ursprung.

- Påverka projektdeltagare till jämn fördelning av obetalt hemarbete.

- Att skapa ett närmare samarbete med Arbetsförmedling och kommunerna kring rekrytering och kartläggning av potentiella projektdeltagare.

- Det modulbaserade upplägget med möjlighet till kontinuerligt intag av projektdeltagare minskar projektets sårbarhet på grund av avhopp.

- Påverka i kraft av fyra planerade regionala ESF-projekt - Uppsala län, Värmlands län, Dalarnas län och Västerbottens och Norrbottens län.

- Gemensam projektkoordinator med helikoptersyn, som bl a möjliggör effektiv och fortlöpande spridning av projektresultat.

- Påverka transnationellt genom spridning av svenska kunskaper och erfarenheter i jämställdhetsintegrering

HOT ( Threats)
- Skapa ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.

- Att grupperna av projektdeltagarna blir alltför homogena för att spegla verkligheten på en arbetsplats. Den teoretiska projektdelen löper då viss risk att inte bli den goda och verklighetsbaserade lärande miljön, som avsetts föregå yrkespraktiken.

- Att de fyra planerade samverkande ESF-projekten inte ges tillfälle att starta och därför inte kan åstadkomma de uppenbara synergieffekter vad gäller bl a jämställdhetsintegrering.

- Att projektdeltagarna inte fullföljer sin medverkan i projektet.

Transnationellt samarbete

DaVinci-projektet Intercultool.
Samverkande EU-länder är Sverige, Frankrike, Holland och Italien. Kunskapsbolaget Integra AB är svensk partner. Intercultool startade i januari 2008. Syftet är att utveckla metoder och verktyg för kompetensprofilering utifrån ett interkulturellt perspektiv. Avnämare är rekryteringsföretag och bemanningsföretag, samt andra professionella organisationer, som arbetar med flyktingar och/eller invandrare.

Kärnan i detta gränsöverskridande EU-projekt är att skapa effektivare möten och träffsäkerhet när det gäller att matcha invandrade personers kompetens med arbetsgivares behov. Mötet kommer att samverka med detta projekt genom att utbyta erfarenheter, metoder och verktyg. Genom att ha transnationella samverkanspartner redan i utvecklings- och genomförandefasen av projekten skapar vi effektiva kanaler för att utvidga den - Europeiska verktygslådan - och dela med oss och få del av instrument och arbetssätt, som skapar de goda - mötena.

Medfinansiärer

 • Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala Universitet
 • Heby Kommun. Kommunkontor
 • Knivsta Kommun. Kommunkontor
 • Personalavdelningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

Samarbetspartners

 • Centrum för Vuxnas Lärande
 • Da Vinci-projektet Intercultoo
 • Företagarna Uppsala
 • Länsstyrelsen i Uppsala län
 • NATURSKYDDSFÖRENINGEN I UPPSAL
 • Regionförbundet Uppsala län

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro