Logotyp på utskrifter

Motala handelsplats 2009

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSvensk Handel i Motala
KontaktpersonInger Broman
E-postcentrumforeningen@nlhus.com
Telefonnummer0141-216815
Beviljat ESF-stöd226 462 kr
Total projektbudget226 462 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-03-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

1. Projektet är en förstudie för att underlätta för anställda kvinnor och män inom Motalas handelsplats att utvecklas i takt med arbetslivets krav,för ökad rörlighet,anställningsbarhet och minskade långtidssjukskrivningar. Målgrupp är butikspersonal,butikschefer och centrumledning och Motala kommun.

Bakgrund

Motalas handelsplats står inför en problematisk omställning som starkt påverkas av offensiva konkurerande större köpcentra i bl.a Mjölby, Linköping, Norrköping, Jönköping , Örebro och Vadstena (sommartid). Vi kommer framöver att påverkas än mer, då kommunikationerna förbättras ytterligare och därmed tillgängligheten. Ett flertal butiker har redan idag tvingats lägga ner sin verksamhet, nya startar och vi måste därmed skapa bättre förutsättningar för hållbar utveckling. Butikerna, Motalas handelsplats, sysselsättningen och således samhällsekonomin i stort påverkas och vi måste därför vidta en ordentlig handlingskraft. Motala handelsplats måste arbeta för att få bibehålla välmående och duktig personal, samt även ge förutsättningar till hållbar nyrekrytering. För att lyckas med detta måste vi arbeta vidare med att göra handelsplatsen som helhet till en trygg, attraktiv och hälsosam arbetsplats som speglas av en unik servicenivå, attraktiv miljö och som styrs utifrån ett gott ledarskap. Detta projekt är därför en oerhört viktig plattform för att kunna bemöta den omställningsproblematik vi står inför. Detta för att vi kan bygga vidare och hitta effektiva metoder för strategisk kompetensutveckling, som sedan kan implementeras inom den ordinarie verksamheten som omfattar främst lågutbildad personal.
Problemformulering:
A) En mkt viktig framgångsfaktor är varumärket och attraktionen för handelsplatsen som helhet, dvs. merparten av våra kunder handlar för att de ser Motala som en handelsplats med väl sammansatt utbud, bra service, tillgänglighet och trevlig miljö. Det är således inte den enskilda butiken eller produkterna som är den främsta attraktionen och framgångfaktorn. Framgångsfaktorn för den enskilda butiken är snarare handelsplatsen i stort, samt personalen och den service och miljö som erbjuds kunden. Kundens och konsumentmönstret utvecklas och ställer allt högre krav på butikspersonalens service nivå och kompetens. Här måste vi arbeta för en ökad insikt, kunskap och kompetens för såväl personal som ledare, samt skapa effektiva metoder för att bemöta och förbättra allt detta.
B) Deltidsarbetandet är relativt stort inom handelsplatsen. Genom att analysera och hitta nyckelfaktorer för flexibel, effektiv och målinriktad strategisk kompetensutveckling kan vi bredda deltidsarbetandes kompetens och anställningsbarhet. Detta skapar förutsättningar till ökad anställningsgrad hos en eller flera arbetsgivare i köpcentrat. Kanske kan projektet även leda fram till någon form av kompetenspool för att förebygga deltidsarbetslöshet och sk. ofrivillig arbetslöshet. Här måste vi analysera problemet vidare och hitta effektiva metoder och skapa förutsättningar för minskat deltidsarbete och ökad anställningsbarhet hos en eller flera arbetsgivare.
C) Kompetensutvecklingen samt kunskapen om moderna metoder är generellt mycket eftersatt inom både köpcentrat, handeln som helhet och för personalen i den enskilda butiken. Vi måste förbättra kunskapen och analysera kompetensutvecklingsbehovet utifrån den enskildes och butikens reella behov, i relation till köpcentrats utveckling och omställning.
D) Sysselsättningen inom handeln domineras av lågutbildade och ses tyvärr ofta som en mellanlandning och tillfällig sysselsättning. Tyvärr förekommer det idag både frivillig och ofrivillig deltids arbetslöshet, ofta pga en smal anställningsbarhet. Viktigt för Motalas handelsplats, butikerna och handeln som helhet, är att vi kan ge förutsättningar och synliggöra karriär- och utvecklingsmöjligheter och ökad anställningsbarhet för ungdomar, vuxna, svenskar och invandrare av båda kön. Tydliga indikationer från våra butiker är att det även behövs en kulturell mångfald även bland personalen i butikerna. Här krävs ökad insikt och kunskap samt att vi analyserar och ringar in problemen. Vi måste därefter hitta effektiva metoder för att kunna kompetensutveckla och bibehålla befintlig personal samt för att skapa attraktion till nyrekrytering.

E) Ledarskapet är en tydlig framgångsfaktor för fortsatt utveckling, bibehållande av personal, utnyttjande av personalens potential, minskad ohälsa och minskade kort- och långtidssjukskrivningar. Här måste vi analysera det reella behovet och skapa förutsättningar för vidareutveckling och förbättringar inom ledarskapet.
F) Av erfarenhet vet vi att målinriktad strategisk kompetensutveckling minskar både kort och långtidssjukskrivningar. Här vill vi minska sjuktalen, skapa bättre insikter och kunskap gällande synergieffekt mellan kompetensutveckling och minskad ohälsa.
G) Det finns även en jämställdhetsfaktor utifrån ett genusperspektiv som måste beaktas nu och i framtiden, dvs. inför vår omställning. De flesta anställda är lågutbildade kvinnor varav många är frivilligt eller ofrivilligt deltidsarbetande . Detta gäller även av olika etisk härkomst. I aktuell förstudie måste vi inhämta statetik, kunskap och fakta för att analysera problemen för att göra köpcentrat till en attraktivare arbetsplats för män och förbättrad jämställdhetsintegrering.
H) Motalas handelsplats är en förebild och praktikplats för många studerande från bl.a. gymnasieskolans Handelsprogram. Problemet är att många ser en anställning på Motalas handelsplats som en temporär sysselsättning. Vi vill primärt att de även skall se Motalas handelsplats som en presumtiv långsiktig arbetsgivare efter avslutat gymnasium och sekundärt att de går vidare inom handeln på annat sätt. Genom att uppvisa kompetens- och utvecklingsmöjligheter tror vi att det även kan ge positiv synergieffekt för såväl statusen på handelsprogrammet samt gällande vårt rekryteringsbehov.
I) Genom att höja kompetensen för lågutbildad personal samt även ledare kan vi skapa förutsättning till att stärka deras position på arbetsmarknaden, förbättrat entreprenörskap och kompetens för både nystart och generationsväxling i företag/butiker.
Behov:
Ovan nämnda problemformuleringar belyser att vi har ett mycket stort och uttalat behov av en inledande förstudier. Detta för att identifiera, analysera och rama in viktiga nyckelfaktorer och således för att kunna hitta rätt metoder och konceptlösningar till gagn för den situation vi befinner oss i idag, och den omställning vi står inför. Vår vision och absoluta målsättning med denna inledande förstudie är att hitta en modell och metod som kan implementeras för Motalas handelsplats och efter avslutat projekt få en hållbar utveckling, samt genom spridning även kan komma till gagn för ytterligare butiker och centra. Möjligheterna att göra denna analys och skapa en nödvändig grundläggande plattform inom den ordinarie verksamheten ser vi inte är möjlig.

Syfte

Ett redan idag mycket stort engagemang och medvetenhet av värdet av detta projekt borgar för att vi skall nå god framgång. Vi har därför redan idag en övergripande målsättning och strategiskt syfte med projektet då vi haft diskussioner och informationsmöten med butikschefer, handelsplatsutvecklare, Svensk handel, kommunens näringslivschef, turistchef m.fl.
Den övergripande avsikten med projektet är att bemöta tidigare nämnd problemformulering och den omställning vi står inför. Projektet/ förstudien måste leda till att rama in de viktigaste nyckelfaktorerna för att skapa förutsättningar att bibehålla befintlig personal där som främst består av lågutbildade personer samt ge förutsättningar och attraktion för nyrekrytering. Syftet är att förstudien skall bidra till att hitta effektiva och innovativa metoder och koncept för strategisk kompetensutveckling, för att de anställda skall utvecklas i takt med arbetsmarknadens, handelns och Motala handelsplats krav, samt för en ökad jämställdhetsintegrering inom handelsplatsen som helhet. Syftet är även att ny kunskap och kompetens skall ge förutsättningar till karriärutveckling, ökat entreprenörskap, nystart/avknoppningar samt generationsväxling. Syftet är även att en strategisk kompetensutveckling även på sikt skall ge positiva synergieffekter för minskad ohälsa, kort och långtidssjukskrivningar. Syftet är att dessa metoder och konceptlösningar skall implementeras inom den ordinarie verksamheten. Syftet är även att skapa en förbättrad samverkan mellan butikerna och Svensk handel, Motala och Mitt i Motala- Centrumföreningen , Motala kommun och handelsplatsen utifrån ett helhetsperspektiv för att få en bra samsyn för den omställning och utmaning vi står inför.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att kartlägga och analysera tidigare nämnda problemområden, för att kunna fasställa en åtgärdsplan, samt med stort fokus på att ta fram underlag för att senare kunna arbeta fram en effektiv modell och innovativa metoder för en målinriktad strategisk kompetensutveckling som skall kunna implementeras i den ordinarie verksamheten.
Målsättningen är att utifrån reellt behov hitta metoder för kompetensutveckling så att våra anställda kan utvecklas i takt med handelns och köpcentrats krav nu och i framtiden.
Projektet skall bidra till ökad insikt gällande tidigare nämnd problemformulering och ge kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.
Projektet skall bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur kort- och långtidssjukskrivningar kan förebyggas.
Projektet skall främja och förbättra samverkan mellan butikerna och Svensk Handel, Motala samt även med Föreningen Motala Centrum(i fortsättningen kallad Mitt i Motala- Centrumföreningen) för att på bästa sätt kunna bemöta den omställning och utmaning vi står inför.
Mätbara mål specifikt gällande denna förstudie är:
- Deltagarnas reella kompetensutvecklingsbehov inom ESFs angivna kriterier samt sälj, service, ledarskap, organisationsutveckling, data mm.
- Generell kunskapsnivå gällande strategisk kompetensutveckling i relation till rådande omställning och utveckling på centrum och butiksnivå.
- Generell kunskap och insikt avseende jämstäldhetsintegrering
- Andelen butiker/företag som idag har policydokument för jämställdhet/jämställdhetsplan
- Andelen anställda män/kvinnor och personal med olika etisk härkomst
- Andelen deltidsarbetande män/kvinnor med olika etisk härkomst
- Även befintliga sjuktal och långtidssjukskrivningar
- Andelen butiker/företag som står inför generationsväxling
- Andelen butiker/företag som tar emot praktikanter från gymnasie och högskola
- Huruvida ett strategiskt kompetensutvecklingsprogram kan bidraga till att underlätta till nyrekrytering samt för att bibehålla befintlig personal i anställning.
Förväntade effekter av vår projektidé som helhet:
Vår absoluta uppfattning är att butikerna behöver mycket hjälp och stöd för att kartlägga och ringa in problemen och framgångsfaktorerna utifrån tidigare nämnda problemformulering. De behöver stöd och hjälp för kunskap om och genomförande av strategisk kompetensutveckling, då de inte själva har möjlighet och kunskap för detta inom sin ordinarie verksamhet. Genom samarbete med Mitt I Motala- Centrumföreningen och genom vårt egna nätverk hoppas vi kunna sprida vårt förväntade resultat på ett bra sätt.
Främja kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan sysselsatta (majoriteten inom handelsplatsen är lågutbildade kvinnor) så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.
- Ge butikerna förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt i relation till den omställning vi står inför samt rådande konkurens från andra köpcentra.
- Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept skapa tillgänglighet för såväl personal som ledare av båda kön samt med olika anställningsgrad.
- Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept skapa delaktighet och lärande miljöer i såväl fysisk utbildningsmiljö som i arbetsplatsmiljö.
- Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept som kanske även kan skapa förutsättningar till att koordinera personal då belastningen är olika i vissa perioder för de olika butikerna (kompetenspool).
- Genom kompetensutveckling säkerställer vi förutsättningarna för omställning för redan anställda, genom att vi breddar personalens kompetens ökar vi förutsättningarna för rörlighet inom handelsplatsen och minskad risk för ofrivillig hel och deltids arbetslöshet.
- Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept som ge synergieffekter mot minskad ohälsa, lägre sjuktfrånvaro och långtidssjukskrivningar på arbetsplatsen. Vi förebygger ohälsa och även långtidssjukskrivningar genom kompetensutveckling för personal, vilket ger både trygghet, energi och omställningsmöjligheter genom bredare anställningsbarhet. Vi förebygger detta även genom att analysera och utveckla ledarskapet för butikschefer och handelsplatsutvecklare mfl.
- Minskad deltidsarbetslöshet. Vi främjar förutsättningarna för ökad anställningsbarhet för deltidsarbetande genom ökad och breddad kompetens. Det skapar bra förutsättningar för ökad tjänstgöring på arbetsplatsen alternativt i kombination även med annan arbetsplats/arbetsgivare.
- Ökad medvetenhet av värdet av att ha personal av båda kön och med utländsk härkomst för framgång och utveckling av den enskilda butiken.
- Ökad jämställdhet utifrån ett kompetensutvecklingsperspektiv. Här syftar vi på målgruppen kvinnor valt att på deltid vara hemma med barn. Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept där delar av utbildning kan genomföras i valfri utbildningsmiljö, skapar vi tillgänglighet även för denna målgrupp att medverka i kompetensutveckling.
- Stimulera till karriär och företagande inom handeln. Vi tror att denna satsning skapar både inspiration och förutsättningar för att deltagande parter/personal skall få en vidare syn och se handeln som en möjlighet till både karriär och kanske till avknoppning för start av egen verksamhet samt generationsväxling. Detta gäller både ungdomar och vuxna oavsett kön och etnisk härkomst.
- Vår förhoppning är att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept. Projektet skall implementeras och bli en plattform och start till en kontinuitet inom butikernas och Motala handelsplats ordinarie verksamhet.
- Förväntat resultat är att vårt projekt skall ge synergieffekt och på sikt attrahera även butiker som valt eller ej haft möjlighet att medverka i projektet, samt genom spridning av resultat till handeln i stort, då vi själva och även våra samverkanspartners ser detta projekt som en mycket bra och innovativ satsning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet och verksamheten har full tillgänglighet för personer med funktionshinder. Inom projektet och förstudien kommer det även att föras diskussioner och analyser avseende samtliga fyra integrerade delar.
- Fysisk tillgänglighet / tillgängliga lokaler
Alla deltagare/personer som medverkar i projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder:
-ska kunna ta sig in i utbildningslokalerna
-ska kunna delta på våra möten, konferenser och på sikt utbildningar
-ska kunna använda toaletten eller andra bekvämlighetsanordningar

Vi garanterar fysisk tillgänglighet genom att säkerställa att de samlingslokaler vi använder är anpassade för personer med olika funktionshinder. Vi kommer även att ta upp denna fråga åter på våra samlingsträffar. Detta för att skapa ytterligare insikter och kunskap till alla butiksägare, så att de vid behov kan förbättra den fysiska tillgängligheten även i butikerna.
- Tillgänglig verksamhet
Även detta är en viktig framgångsfaktor för alla butiksägare, både ur ett kund och anställningsperspektiv. Flertalet butiker vet vi redan idag saknar idag relevanta jämställdhetpolicy etc.
Tidigare i ansökan har vi beskrivit att planerat projekt och utbildning förväntas ger klara synergieffekter till minskad deltidarbetande, ökad rörlighet och jämställdhetsintegrering.
I förstudien/analyserna kommer vi att ta upp även denna fråga och även beröra den på våra samlingsträffar.
- Kommunikativ tillgänglighet
Vårt ansvar i projektet är att ge förutsättningar till att alla personer oavsett om de har eller inte har funktionshinder ska kunna ta till sig projektets information och kunna kommunicera med projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder:
Detta gör vi genom att redan i projektstarten åter säkerställa om det finns någon eller några personer som behöver särskild anpassad information eller kommunikationsmöjligheter pga funktionshinder. Vi behov kommer vi säkerställa en handlingsberedskap för att kunna ta hjälp av te.x olika hjälpmedelscentraler för syn, hörslelskadade för ev. specifika anpassningar. (I dagsläget och i vår förprojektering har ingen butik anmält detta). Vi kommer även att tillse att vi alltid har tydlig och lättläst information. Incitament finns även för att skapa ökad insikt avseende kommunikativ tillgänglighet utifrån ett kundperspektiv.

- Informativ tillgänglighet
Även detta är för oss en viktig del och framgångsfaktor för projektets utfall. Vi kommer därför att starkt beakta och säkerställa att informationen blir tydlig och tillgänglig för alla.
Redan i inledningen säkerställer vi hur deltagaren vill ha information. Direkt projektinformation ges därför i både digital och traditionellt, samt även via fax. Vi behov tar vi som projektledare även personliga möten för att informera och säkerställa informationen. Information ges även via samlingsmöte.

Deltagande aktörer

 • Allrummet Mique
 • Boutique Blåklinten
 • Catharina P-Bååth
 • Fotograf Anders Malm
 • Friskvårdcenter i Motala AB
 • Föreningen Motala Centrum
 • Guldhjärtat
 • Gunilla Anita
 • Harrys
 • Hälsotek i Östergötland AB
 • I-Sport i Motala AB
 • JC - Butiken
 • KAFA Optik AB
 • Konstgalleri Vättern AB
 • Kroppsharmoni
 • Lekgruppen i Sverige AB
 • Levins Guld o Silver
 • Liljedahls Mattor & Tyger
 • Lindas Blommor
 • Mickael Sandströms AB
 • Motorcafféet
 • Nennes Herr
 • Optiker Leijon
 • Prama AB Mc Donalds
 • Sibylla
 • Sjömans Optik Synsam
 • Smålandsglas
 • Team Sportia
 • TRV-rekond
 • Ur o Penn Ur Paul AB
 • Vackert På
 • Welocita Heminredning

Kommun

 • Motala