Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Mot en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet Uppsala län
KontaktpersonJohanna Nyman
E-postjohanna.nyman@regionuppsala.se
Telefonnummer018-182116
Beviljat ESF-stöd3 050 000 kr
Total projektbudget3 050 000 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Det övergripande målet för förstudien är att påbörja en process som utvecklar Uppsala läns syn på och användning av ESF-medel fram till 2020. Genom förstudien ska möjligheterna ESF-medel erbjuder länet ses som centrala för genomförandet av länets regional utvecklingsstrategi (RUS). Inför kommande programperiod 2014-2020 ska länet ta fram en gemensam och väl underbyggd strategi för användning av ESF-medel. Nyckelaktörer i länet mobiliseras genom dialog och ska uppfatta ett tydligt ägande av strategin, samt agera gemensamt i tillvägagångssätt för strategisk planering och effektivt genomförande. Länet gemensamt ska åstadkomma en lista av ett antal förankrade och fördjupade projektidéer som länet ska initiera under de kommande åren. Det planerade initiativet struktureras kring en strategisk ledningsfunktion som består av representanter från länets viktigaste "utanförskapsaktörer".

Bakgrund

I Uppsala län finns ett antal grupper som står utanför arbetsmarknaden. De offentliga, direkta kostnaderna för den arbetsföra befolkningens arbetsfrånvaro uppgår till omkring 3,2 miljarder kronor per år i Uppsala län.

Individer hamnar utanför arbetsmarknaden av ett olika skäl, t ex utbildning och kompetens, diskriminering, kultur, språk, funktionshinder, ålder och hälsa. I vissa grupper förekommer utanförskap som inte enbart kan förklaras utifrån ett individperspektiv. Ungdomsarbetslöshet når nya rekord, äldre arbetskraft (55+) har svårt att behålla sin attraktivitet på arbetsmarknaden, nationell statistik visar slående arbetslöshetsiffror för utrikesfödda personer eller personer med utländsk bakgrund, gruppen med dokumenterade funktionshinder står långt ifrån arbetslivet och den gruppen med dolda funktionshinder (bland annat psykisk ohälsa) växer. Psykiska diagnoser utgör i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Personer med långvarig frånvaro har de sämsta förutsättningarna på abetsmarknaden.

Samtidigt visar undersökningar att viljan att anställa personer med olika förutsättningar varierar kraftigt. TCO genomförde 2009 intervjuer med 1800 personalchefer på svenska arbetsplatser som visade att målgruppen sjukskrivna var den grupp som är minst intressant att anställa, medan personer yngre än 30 år är mest intressant.

Uppsala län har haft tillgång till ESF-medel sedan 1995. Under perioden 2000-2006 uppgick projektbudgetar i länet till över 360 miljoner kronor i ESF-stöd. Under perioden 2007-2013 har volymerna inte varit fullt lika höga. Projekten har resulterat i mycket kompetensutveckling och flera värdefulla insatser för individer som stått utanför arbetsmarknaden men projekten har inte resulterat i de genomgripande förändringar i myndighetssystem eller samverkan som var tänkt. Problembilden såsom beskriven generellt i utlysningen stämmer även i Uppsala län. Enskilda projekt kan nå goda resultat men länet har inte samfällt och konsekvent använt ESF-medel strategiskt eller utvecklingsinriktad (undantag finns dock) för att minska utanförskap från arnetsmarknaden.

Utmaningar i hanteringen av utanförskapet är komplexa. Problembeskrivningar omfattar utmaningar i system, på arbetsplatser och i individens enskilda situation. Ett strategiskt förberedelsearbete behövs om Uppsala län ska kunna åstadkomma förändring. Länet måste bli bättre på samverkan mellan olika instanser. Många behöver bidra till lösningar via styrkort på olika nivåer. Ledarskapet behöver bli tydligare i prioritering och strukturpåverkan. Uppsala län har vid årsskiftet 2012-13 beslutat om en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Strategin pekar mot flera konkreta mål och insatser för att bland annat motverka utanförskap på arbetsmarknaden. Den här förstudien ger länet möjlighet att förbättra sin användning av ESF-medel för utveckling mot utanförskap samt skapa en struktur där genomförda projekt kan kopplas till kända och mätbara regionala utmaningarna i utvecklingsstrategin.

En mer utförlig beskrivning av bakgrundsstatistik och problembild finns i Bilaga 1 "Arbetssätt" samt Bilaga 2 "Bakgrundsbeskrivning".

Målsättning

Utanförskapet bland invånare i Uppsala län ska minska och fler ges möjlighet att delta aktivt i arbets- och samhällsliv. Förstudien ska lägga grunden för effektiva regionala strukturer som förebygger och pressar tillbaka utanförskapet, med utgångspunkt från individernas behov, och en möjlighet för länets aktörer att dra maximal nytta av kommande socialfondsprogram.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

God kunskap om målgruppen "personer med funktionsnedsättning" är en grundpelare i förstudien. Medverkande organisationers kunskapsnivån om denna heterogena grupp kommer att diskuteras (kanske kan detta resultera i ett underlag till kompetensutvecklingsinsatser för PO1?). Det kan även bli aktuellt att bjuda in personer med funktionsnedsättning som sakkunniga i förstudien för att bättre anpassa blivande projekt för ökad framgång. Förstudien kommer definitivt att hantera "brukarperspektivet". Regionförbundet har etablerat kontakt med HSO för att deras expertkompetens ska berika dialogen om funktionhindrades förustättningar.

Transnationellt samarbete

Förstudien gör den strategiska bedömningen att välja bort transnationalitet i detta skede.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Uppsala
 • Arbetsmarknadskontoret
 • Arbetsrehab-Kompetenscentrum
 • Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Försäkringskassan Huvudkontoret Stockholm
 • Heby Kommun. Kommunkontor
 • Knivsta Kommun. Kommunkontor
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunstyrelsens förvaltning
 • Länsstyrelsen i Uppsala län
 • Tierps Kommun, Kommunledn

Kommun

 • Enköping
 • Heby
 • Håbo
 • Knivsta
 • Tierp
 • Uppsala
 • Älvkarleby
 • Östhammar