Logotyp på utskrifter

Mindre/medelstora företag i fem Sydnärkeskommuner individutv. inför omställn Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHallsbergs kommun, Näringslivskontoret
KontaktpersonIngemar Jansson
E-postingemar.jansson@hallsberg.se
Telefonnummer0582-685055
Beviljat ESF-stöd4 421 310 kr
Total projektbudget4 421 310 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2011-07-29
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ett genomförandeprojekt enligt denna ansökan kommer att minska sårbarhet och medföra att de deltagande företagen och deras medarbetare kommer att vara bättre rustade för den omställning som följer på grund av lågkonjunktur, finanskris och allt hårdare konkurrens.

Bakgrund

Bakgrund till denna ansökan om stöd enligt utlysning
"Kompetensförsörjning Genomförande 2009-10-15" är en under maj-september 2009 genomförd Förprojektering med diarienr. 2008-3020475
Förprojekteringen är avrapporterad till Svenska ESF-rådet enligt "Mall för slutrapport Förprojektering"

I förprojekteringen har 26 företag/deltagande aktörer i fem kommuner inom södra Närke medverkat. Sammantaget är 780 medarbetere sysselsatta i dessa företag.
Näringslivsansvariga i de fem kommunerna har initierat och informerat om villkor och förutsättningar för kompetensutveckling med stöd från Svenska ESF-rådet
Inom varje företag har medarbetarna, med en ansvarig företrädare, genomfört analys av styrkor, svagheter, hot och möjligheter och utifrån denna analys gjort en grov bedömning av kompetensutvecklingsbehov.

De viktigaste slutsatserna som deltagande aktörer kommit fram till i arbetet med förprojekteringen är:

- Huvuddelen av de deltagande aktörerna är mycket utsatta pga av rådande finansiella kris/lågkonjunktur. De är underleverantörer till och starkt beroende av efterfrågan från stora, globalt verksamma företag.

- Dessa stora globala aktörer ställer allt hårdare krav på sina leverantör. De nyttjar lågkonjunkturen genom olika utspel för att få leverantörer att utveckla teknik, medarbetare, processer och system som villkor för att de överhuvudtaget få möjlighet att vara med och konkurrera om uppdrag

- Sårbarheten för företagen i denna ansökan är påtaglig och det är stora behov av kompetensutveckling och omställning för att de överhuvudtaget ska överleva. Föregående högkonjunktur innebar bl.a. hög arbetsbelastning på medarbetare i såväl produktionsprocesser som i stödprocesser. Följden blev att man inte hade tid för kompetens- utveckling i den utsträckning som kunderna nu ställer krav på. Utöver detta så står många av företagen inför en betydande generationsväxling. Ett genomförandeprojekt innehåller därför även kompetensöverföring/interna utbildningar med syfte att ta tillvara och överföra kompetens och erfarenheter från dem som snart ska gå i pension till de yngre medarbetarna. Underlag för detta är kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna hos de deltagande aktörerna.


- Under arbetet med förprojekteringen har deltagande aktörer och samverkanspartners diskuterat möjligheter att få till stånd mer omfattande och strukturerat och samarbete/samverkan mellan företagen.
Slutsatser från förprojekteringen är bl.a. att det finns många utbildningar/kompetensutvecklingsinsatser som kan genomföras gemensamt med deltagare från ett flertal av de deltagande aktörerna.

Vidare har man konstaterat att man kan samverka genom att t.ex."låna" medarbetare mellan företagen. Dvs. skapa en intern arbetsmarknad mellan företagen i de fem kommunerna. I stället för att avskeda medarbetare kan man låta ett annat företag låna medarbetaren på bra villkor för att täcka kortsiktiga resursbehov.

Den modell eller metod som de deltagande aktörerna vill fortsätta att utveckla under ett genomförandeprojekt handlar om att lära känna varandra bättre och utveckla struktur och rutiner för samarbete och samverkan. Tänkbara områden är då bl.a. kompetensutveckling, att byta och låna resurser mellan företagen, export, samarbete om större leveranser/uppdrag som ett enskilt företag inte klarar av osv.

Syfte

Avsikten med projektet är att främja sådan kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens. Individerna ska stärkas utifrån ett konkurrensperspektiv, både på den egna arbetsplatsen, men även generellt på arbetsmarknaden.

En ytterligare avsikt med ett genomförandeprojekt är att de deltagande aktörerna ska lära känna varandras verksamhet och skapa personliga relationer för att gemensamt och tillsammans kunna bli en resursstark aktör med möjlighet att möta stora kunders behov av kompetens och resurser.

Målsättning

Mätbara projektmål som diskuterats i arbetet med förprojekteringen är bl.a.:
- Att 90% av deltagarna i utbildningar/kompetensutvecklingsinsatser får godkänt på de kurser de deltagit i, alternativt att de betygsatt kursen med "bra" eller "mycket bra" vid kursutvärdering.
- Att 90% av individerna ska medverka i de kurser de angett i kompetensutvecklingsplanerna och som genomförs i projektet (se avsnitt riskhantering nedan)

- Antal företagsöverskridande utbildningar/kompetensutvecklingsinsatser.
- Antal samarbetsprojekt vid förfrågan om uppdrag/offertförfrågan från kunder
- Antal tillfällen där företagen lånat medarbetare av varandra
- Förändring av andel kvinnor i produktionsprocesser och i ledande befattningar
- Förändring betr. Fysisk tillgänglighet, Tillgänglig verksamhet, Komunikativ tillgänglighet samt Informativ tillgänglighet hos resp. deltagande aktörer.
Dessa mål bör avstämmas/mätas vid projektstart och efter 1, 2 resp 3 år från ett genomförandeprojekts starttidpunkt.

I avsnittet "Uppföljning, utvärdering och lärande" nedan framgår att en extern utvärderare kommer att engageras. Ett viktigt mätbart projektmål är medarbetarnas/deltagarnas upplevda resultat och infriade förväntningar av de utbildningar/kompetensutvecklingsinsatser de medverkar i.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen har projektledningen tagit upp frågor om tillgänglighet samt gett deltagarna i uppgift att diskutera och analysera sina arbetsplatser ur ett tillgänglighets- perspektiv.
Betr. tillgängliga lokaler så uppger många av företagen att de har verksamheter och miljöer som innebär svårigheter för funktionshindrade att ta sig fram och vara verksamma i en arbetssituation.
Sammanfattningsvis så anger huvuddelen av de deltagande aktörerna att de har kunskapsbrister i samtliga fyra delområden betr. tillgänglighet.
Vid ett genomförande är avsikten att nyttja det processtöd i form av informationsmöten och målgruppsanpassad utbildning som Handisam erbjuder. Frågorna om tillgänglighet är väckta under förprojekteringen och vid genomförande önskar deltagande aktörer att om möjligt få besök av och konkret rådgivning från Handisam betr. vad man kan förbättra i den egna verksamheten.

Jämställdhetsintegrering

Som framgår ovan i avsnitt "Bakgrund till projektet" och den jämställdhets-swot som redovisas där så är könsrollerna och därmed sammanhängande fördomar djupt cementerade hos de deltagande aktörerna.

I ett genomförandeprojekt är ett första steg att synliggöra könsuppdelningen och utifrån detta diskutera och arbeta med bl.a. beslutsprocesser, inflytande, ekonomiskt utbyte samt bemötande som del av hur man kan integrera jämställdhet mellan kvinnor och män hos de deltagande aktörerna. Deltagande aktörer bedömer också att det finns outnyttjade resurser hos kvinnliga medarbetare som kan tas tillvara på ett bättre sätt genom att t.ex. stärka dessas kompetens inom produktionsprocesser. Vidare finns ett antal kvinnor som har potential att ta på sig mer ansvarsfulla arbetsuppgifter/ chefsbefattningar om de får möjlighet till viss kompetens- utveckling.
Vid diskussioner om jämställdhetsintegrering under förprojekteringen har deltagande aktörer förordat att proces- stöd från Länstyrelsen ska vara med och utbilda i anslutning till de övriga utbildningarna/kompetensutvecklingsinsatser som geomförs.
Uppföljning av resultat ska ingå i arbetet för den externa aktör som ska upphandlas för uppföljning av hela genom- förandeprojektet.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller ingen form av transnationell verksamhet

Samarbetspartners

 • Alléskolan
 • Arbetsmarknadsenheten Askersun
 • Kumla kommun
 • Resursteamet i Laxå kommun
 • Vård- och Omsorgsförvaltningen

Deltagande aktörer

 • Alfapac AB
 • Alltechnikservice i Laxå AB
 • Arho AB
 • Askersunds Mekaniska AB
 • ASM i Askersund AB
 • Dockab AB
 • Fratrum AB
 • Laxå Bruk AB
 • NA Bygg AB
 • NA Fastigheter AB
 • Nemax Miljöhantering AB
 • NV-Teknik AB
 • Onyx Trading AB
 • Plåtdetaljer i Hallsberg AB
 • Plåtteknik i Kumla AB
 • Preforma AB
 • Pålsboda Bioenergi AB
 • Rastpunkt Laxå AB
 • Rolf Larssons Mek Verkstad AB
 • Skyllbergs Industri AB
 • Torpa Trä AB
 • Trämekaniska AB
 • Witte Pemax AB
 • Vretstorp Bioenergi AB
 • Vretstorp Teknik & Montage
 • Zinkgruvan Mining AB

Kommun

 • Askersund
 • Hallsberg
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg