Logotyp på utskrifter

Mind the gap

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFinspångs kommun, kommunkontor
KontaktpersonPer Adolfsson
E-postper.adolfsson@kommun.finspong.se
Telefonnummer0122-85107
Beviljat ESF-stöd427 944 kr
Total projektbudget577 944 kr
Projektperiod2010-01-25 till 2010-07-23
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förstudien "Mind the gap" ska tydliggöra och analysera ett antal hinder för ungdomar med svårigheter att etablera sig i arbetslivet. Ungdomarnas egen beskrivning jämförs med inblandade aktörers bild. Gemensam analys ska lägga grund för strukturell förändring och utveckling.

Bakgrund

Förstudie "Mind the gap"


Under våren och hösten 2009 genomförde Finspångs Samordningsförbund där Finspångs kommun är en av medlemmarna, en behovskartläggning i ett antal verksamheter. Gemensamt för dessa verksamheter är att de arbetar med insatser riktade till personer som står utanför arbetsmarknaden eller riskerar arbetslöshet. Resultatet av kartläggningen uppmärksammade oss på ett avstånd/glapp som finns dels mellan våra verksamheter, dels mellan våra verksamheter och de personer som verksamheter är till för, i detta fall unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet.

"Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger på" uppmanas passagerare som färdas med tunnelbana i Stockholm. I London är uppmaningen "Mind the gap". Risken är, om uppmaningen inte tas på allvar, att man både blir överkörd och frånåkt. Samma risker löper de unga på resan mellan studier och arbetsliv.

Vi ser primärt fyra olika avstånd/glapp som är relevanta att uppmärksamma eftersom de påverkar resan:

Behovsavståndet: Glappet mellan de ungas behov av insatser för att etablera sig i arbetslivet och de insatser som erbjuds de unga för att möta behoven.

Samverkansavståndet: Ett för stort avstånd mellan de verksamheter som på olika sätt arbetar för att de unga ska nå ut på den öppna arbetsmarknaden.

Problemformuleringsglappet: Skillnaden mellan verksamheternas/aktörenas definition av de ungas hinder för att nå ut i arbetslivet och de ungas egen uppfattning om sin situation.

Färdighets- och kunskapsavståndet: Skillnaden mellan arbetsmarknadens krav på kunskap och färdigheter och skolans svårigheter att ge ungdomar rätt förberedelse för arbetslivet.

Finspångs samordningsförbunds kartläggning visar på att frågan om unga och arbetsmarknaden kräver insatser från flera aktörer. Samtidigt visar kartläggningen att vi som primärkommun ansvarar för flera olika delar som påverkar, bidrar och, tyvärr i bland också, komplicerar problematiken. Därför är det angeläget att vi som kommun nu, tillsammans med Finspångs samordningsförbund, fördjupar vår kunskap om de avstånd som vi konstaterar, dess orsaker och hur de kan överbryggas på ett effektivare och för den enskilde bättre sätt.

Syfte

Syftet med projektet "Mind the gap" är att beskriva och analysera de olika avstånd/glapp som unga människor riskerar fastna i på vägen från skola till arbetsliv.

Målsättning

Målsättningen för projektet är att få en fördjupad kunskap utifrån ett ungdomsperspektiv om de olika avstånd/glapp som vi uppmärksammat. Med utgångspunkt i den kunskap och det lärande som förstudien ger upphov till ska de, i projektet, ingående verksamheterna gemensamt utforma ett utvecklingsprojekt för att "mend the gap", överbrygga avståndet. Avsikten är långsiktighet och strukturell förändring.

Genom detta ska vi kunna minska eller eliminera de glapp eller avstånd som ungdomar möter. Det långsiktiga målet är att:
-De insatser som erbjuds ungdomar på väg ut i arbetslivet är anpassade efter deras specifika behov.
-De verksamheter som ska stötta ungdomarna på deras resa är väl samordnade och samverkar efter behov.
-Ungdomarna och våra verksamheter kan enas kring definitionen av de hinder som finns för att nå arbetslivet.
-Skolan förbereder och rustar de unga för arbetslivet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi hanterar frågan om tillgänglighet genom att tillfråga de enskilda personerna som medverkar i projeket om de har några särskilda behov som vi behöver beakta till exempel vid genomförande av fokusgrupper och återrapportering av resultat. Detta innebär exempelvis att vi tar hänsyn till fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, allergier, tydlighet i information, med mera.

Ambitionen är också att säkerställa deltagande av personer med funktionsnedsättning i fokusgrupper och djupintervjuer för att särskilt belysa frågan.

Transnationellt samarbete

Projektet har för avsikt att söka efter lämpliga projekt i andra EU-länder för information och erfarenhetsutbyte, gemensamma utbildningar eller andra fördjupade utbyten i ett eventuellt genomförandeprojekt.

Under förstudietiden kommer vi att ta hjälp av vårt regionala EU-kontor i Bryssel (EastSweden).

Medfinansiärer

  • Finspångs kommun, kommunkontor

Samarbetspartners

  • Finspångs kommun, kommunkontor

Kommun

  • Finspång