Logotyp på utskrifter

Metodutveckling av praktik, Unga Jobb Östergötland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet Östsam
KontaktpersonAnna Sigurdsson Schedin
E-postanna.sigurdssonschedin@ostsam.se
Telefonnummer013-25 56 22
Beviljat ESF-stöd3 368 050 kr
Total projektbudget7 752 200 kr
Projektperiod2010-08-01 till 2012-07-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Bakgrund är den höga ungdomsarbetslösheten i Östergötland. Ett viktigt existerande instrument för att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden är praktik, denna möjlighet används dock för lite. På initiativ av Swedbank och de fyra sparbankerna i länet startas ett projekt med syfte att få upp volymen av arbetsgivarnas praktikerbjudanden. Samtidigt ska projektet bidra till att utveckla kvaliteten av praktikformen.

Unga Jobb har som målgrupp ungdomar i åldrarna 18-30 år. Projektet ska bedriva ett kompletterande metodutvecklingsarbete för att höja kvaliteten på praktikformen.

Unga Jobb ska verka för att utveckla effektivare former för samverkan på lokal nivå men också samverka med andra projekt i länet som arbetar för ungdomars sysselsättning. Projektet ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte och lärande.

Nätverk på lokalnivå har bildats för samverkan. Projektet kommer att stärka samverkan mellan dessa parter men kommer även att ha en strukturpåverkande effekt.

Bakgrund

Ungdomsarbetslösheten är omfattande i Sverige och en stor del av våra ungdomar står utan kontakt med arbetsmarknaden. Östergötland tillhör ett av de län som är hårdast drabbat. En stor del av ungdomsgenerationen riskerar att få en onödigt sen etablering på, eller till och med helt utebli från, den ordinarie arbetsmarknaden. Erfarenheter visar även att ett tidigt utanförskap gör att de ungdomarna drabbas hårdare vid nya konjunkturnedgångar.

Ett sätt att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för ungdomar är att de får praktisera på en arbetsplats. Det kan resultera i anställning i olika former eller ge inspiration till studier. Det finns nu mycket goda möjligheter att genom Arbetsförmedlingen finansiera praktikplatser (praktikanternas försörjning). Svårigheten är att det finns alldeles för få erbjudanden om praktikplatser bland arbetsgivarna. Det finns cirka 8 000 arbetslösa ungdomar i åldern 18-30 år i Östergötland. I januari 2010 var cirka 2 600 personer inskrivna i ungdomsgarantin (avser 18-24 år). Av dem var endast 175 i aktiviteten praktik. Det finns alltså ett stort behov av att arbetsgivarna öppnar upp sin verksamhet och tar emot praktikanter.

Unga Jobb Östergötland syftar till att öka volymen av praktikplatser genom att engagera arbetsgivare, företagsgrupper och näringslivsgrupper. Det ska ske genom påverkan för att öka kunskapen och engagemanget men också genom att anpassa praktikformen efter ungdomarnas och arbetsgivarnas förutsättningar och önskemål. Se exempel från Åtvidaberg under rubriken ”Mervärde”. Likaså är det viktigt att utveckla praktikformen. Risken, som det är idag, är att det blir en praktikplats som ger mycket för stunden men som inte resulterar i långsiktiga kunskaper och referenser. Det handlar om att ge individen ökade möjligheter under sin praktiktid som gör att han/hon blir mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. För detta krävs utvecklade arbetsmetoder och en samverkan mellan det offentliga och det privata, vilket ger ett mervärde och stärker ungas möjligheter. Effektivare praktikformer och matchningsmetoder ger bättre förutsättningar att få upp volymen av erbjudanden från arbetsgivarna.

De fyra fristående sparbankerna i Östergötland har tillsammans med Swedbank initierat ett projekt för att öka utbudet av praktikmöjligheter för ungdomar i åldern 18-30 år. Projektet har fått namnet Unga Jobb Östergötland. Gensvaret hos regionala relevanta samarbetspartners i länet är stort, vilket är viktigt då en bärande tanke är att projektet bara kan lyckas om många berörda parter samverkar. Samarbetspartners är Regionförbundet Östsam, Länsstyrelsen Östergötland, Arbetsförmedlingen, Linköpings universitet, Svenskt Näringsliv regionkontor Linköping, IUC Öst, Teknikföretagen, Företagarna, Industrikompetens i Östergötland, IF Metall och Unionen. Parterna tar ett gemensamt ansvar för projektet och bankerna har en central roll i det lokala arbetet för att engagera näringslivet. Av praktiska skäl har parterna enats om att Regionförbundet Östsam står som projektägare.

Den 2 februari 2010 hölls en förankringskonferens i Linköping med över 200 deltagare. Det var lokala och regionala företrädare från kommuner, statliga verk, företag, fackliga organisationer, näringslivet och olika projekt som arbetar med ungdomar. Naturligtvis var också arbetssökande ungdomar närvarande, några diskuterade bland annat situationen för dagens unga i en paneldebatt.

Unga Jobb Östergötland vill underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden genom att:
- påverka arbetsgivare samt organisationer som har en direkt roll inför, i och efter praktiken
- påverka unga östgötar om vikten av en praktikplats och vad praktiken kan leda till
- utveckla praktiska metoder för att underlätta mötet mellan ung och arbetsgivare
- utveckla praktikinnehållet anpassat efter olika grupper av unga och arbetsgivare
- utveckla och stabilisera samverkansformer mellan alla berörda parter
- utveckla Unga Jobb Östergötland till en bestående plattform för erfarenhetsutbyte och metodutveckling

Mervärde
Unga Jobb Östergötland vill stärka ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, genom att utveckla metoden praktik för etablering på arbetsmarknaden. Praktikmetoden existerar men används i för liten utsträckning och mervärdet med detta projekt är att öka användandet av instrumentet. Det är ett viktigt tillägg till ordinarie verksamhet. Genom projektet stärks samverkan mellan arbetsgivare, kommuner, arbetsförmedling och utbildningsaktörer vilket ökar kvaliteten i ordinarie verksamheter. En viktig del i projektet är att ta tillvara och uppmuntra det sociala engagemang som finns hos deltagande arbetsgivare.

Projektet har inspirerats av en kreativ lösning i Åtvidaberg, där flera samverkade för att uppnå ett givande resultat. Ett företag ville ta emot praktikanter men kunde endast ta in ungdomar i verksamheten om de hade grundkunskaper i lödteknik. Genom samarbete mellan kommunala gymnasieskolan och företag på orten kvalificerades ungdomarna för sina praktikplatser. Det stärkte deras möjligheter. Detta är ett exempel på hur praktiken kan utvecklas och leda till något mer. Det är sådana former Unga Jobb Östergötland vill titta närmare på under mobiliseringsfasen, för att sedan implementera under genomförandefasen.

Unga Jobb Östergötland ser framför sig att det under projektet skapas flera vägar för den unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom den fördjupade samverkan för att höja volymen och kvaliteten kring praktik förväntas den unga individen att lättare komma vidare i något av följande spår:

Utbildningsspår: studie- och yrkesvägledarsamtal, studiebesök, validering
Arbete: anställning, generationsväxling
Entreprenörskap: generationsväxling, mentorskap

Genom utveckling av en, för såväl individen och arbetsgivaren, attraktiv praktikmetod så skapar projektet ett mervärde för individen, arbetsgivaren och samhället. Praktikinstrumentet är också ett verktyg för att underlätta för arbetsgivaren att rekrytera, vilket är särskilt angeläget inför den kommande generationsväxlingen.


Hur

Tre faser:
• Förankring våren 2010 (pågår)
• Mobiliseringsfas hösten 2010, ESF-finansiering
• Genomförandefas februari 2011- juli 2012, EFS-finansiering

Vad det gäller genomförandefasen ska den planeras och preciseras under mobiliseringsfasen.

Genomförandet ska ske genom uppbyggnad och utveckling av de 13 lokala plattformarna där Arbetsförmedlingen, kommunernas arbetsmarknadskontor, socialkontor och näringslivskontor samt näringslivsorganisationer, fackliga organisationer, lokala företagsgrupper och banker har en central roll.

Unga Jobb Östergötland ska stimulera och driva på det lokala arbetet, pröva metoder för att underlätta mötet mellan unga och arbetsgivare samt att utveckla goda former för praktik anpassade efter ungdomars och arbetsgivares behov och förutsättningar. Det kan till exempel röra sig om metoder för att informera ungdomar om nyttan av praktik, former för bra innehåll och utformning samt former för samarbete mellan arbetsgivare, till exempel praktik hos flera arbetsgivare.

200 ungdomar matchas med arbetsgivare och erhåller praktikplats. Huvuddelen kommer att rekryteras från arbetsmarknadsområdena Linköping och Norrköping (där de stora volymerna av arbetssökande ungdomar finns) och det avser ungdomar som inte ingår i annat pågående eller inplanerat ungdomsprojekt med praktik. Metodutvecklingsprojektet avser att utveckla former för hur man kan utveckla praktiken så att den blir mer givande för individen, hur man kan få fram fler praktikplatser och hur man kan få arbetsgivare att öppna upp sin verksamhet för praktikanter. Projektet ska också avse hur ungdomarna kan göra sig mer "praktikbara" och hur matchningsprocessen kan förbättras. Erfarenheter från andra pågående ”ungdomsprojekt” i länet ska inhämtas under mobiliseringsfasen och tas tillvara i metodutvecklingsarbetet.

Se bilaga till ansökan (Hela texten fick ej plats).

Syfte

Projektets huvudsyfte är att fler unga östgötar ska få kontakt med arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet. För att öka möjligheterna för de unga att etablera sig på arbetsmarknaden ska samverkansformer och metoder för praktik utvecklas, som förväntas ha en långvarig effekt genom att resultat och erfarenheter kan användas när projektet är avslutat. Inom ramen för detta syfte ska projektet fokusera på praktik som idag är ett underutnyttjat instrument.
Projektet handlar också om att väcka ungas intresse för olika branscher och yrken. Något som är högaktuellt, då vi under de närmaste åren har stora pensionsavgångar att vänta. Under en lågkonjunktur är dessutom möjligheten stor att utbilda sig och på så sätt skaffa sig de kunskaper som behövs.

Målsättning

Målsättningen är att utveckla själva praktikverktyget för att praktiken ska blir mer intressant, attraktiv och givande för såväl ungdomar som för arbetsgivare. Ett bättre fungerande praktikverktyg och ökad tillämpning bidrar i sin förlängning till att få ut väsentligt fler ungdomar i meningsfull praktik. Det är viktigt att utarbeta effektiva metoder för samverkan mellan ansvariga parter som kan tillämpas i Östergötland och spridas vidare. En viktig del i projektet är också att aktivt verka för att projektresultat tas tillvara och implementeras in i ordinarie verksamheter och strukturer för att säkerställa långsiktiga och bestående effekter av projektet.

Målen är:
1. Kvantitativt mål: Att 200 ungdomar ska delta i metodutvecklingsarbetet, varav 80 procent ska gå vidare till arbete eller studier.
2. Kvantitativt mål: Testa och dokumentera goda arbetssätt för en effektiv och utvecklande praktikperiod. Dokumentationen ska spridas vidare i form av en metodbok.
3. Kvalitativt mål: Att etablera lokala plattformar i alla 13 kommuner för ett permanent smidigt lokalt samarbete för praktikplatser och utveckling av praktiken.
4. Kvalitativt mål: Att tillhandahålla verktyg för informationsutbyte och lärande mellan nätverken i de 13 kommunerna om hur man underlättar praktik för unga.
5. Kvalitativt mål: Att tillhandahålla verktyg och former för information och erfarenhetsutbyte mellan i länet pågående projekt riktade till arbetslösa ungdomar (se uppräknade projekt under avsnittet Kopplingar till andra projekt eller program).

En utvärderare kommer att följa arbetet och processen från start till avslut. Utvärderaren får en viktig roll att kvalitetssäkra arbetet och medverka till ett kontinuerligt lärande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten ska beaktas på följande sätt: analys av nuvarande stock av praktikantplatser och praktikanter. Vilka tillgänglighetsproblem finns, vad görs åt det nu och vad kan göras ytterligare. Det som ska analyseras avser lokaler, verksamhet och kommunikation. Analysen genomförs under mobiliseringsfasen hösten 2010. Person från handikapporganisationen anlitas som rådgivare.
Utbildning för styrgrupp, operativ grupp och projektledning ska ske för att få kunskap om och beredskap inför deltagare med funktionsnedsättning. Samråd sker med ESF:s processtöd för tillgänglighet. Utvärderaren ska upphandlas med krav på kompetens på området.

Jämställdhetsintegrering

- Styrning av projektet: 40/60 procent män/kvinnor i representation i styrgrupp och i operativ grupp. Adjungera till operativa gruppen länsstyrelsens jämställdhetsexpert.
- 50/50 fördelning för praktikantdeltagarna ska eftersträvas. Analys av könsmönstret i praktikantgrupperna i dag och förslag till åtgärder för att försäkra sig om 50/50 mönster eller att båda könen ges lika möjligheter till praktik.
- Analys av hur kvinnor och män bemöts på praktikplatserna.
- Otraditionellt kön i traditionella branscher ska eftersträvas.

En analys av jämställdhetsförhållandena i sammanhanget ska göras under mobiliseringsfasen hösten 2010, som underlag för genomförandefasen 2011-2012.
Utbildning för styrgrupp, operativ grupp och projektledning.

Transnationellt samarbete

I ramen för denna projektansökan planeras nu inte något inslag av transnationellt utbyte. Dock kommer de kontakter och erfarenhetsutbyte att kunna ske vad gäller ämnet, det vill säga praktik som instrument i arbetsmarknadspolitiken.

Regionförbundet Östsam har en projektansökan inlämnad inom IPOD. Det huvudsakliga syftet med projektet är att skapa ett nätverk mellan nio städer/regioner i minst fem olika medlemsstater som deltar i ett transnationellt utbytesprogram. Ett av de delteman nätverket kommer behandla är:
Att nå dem som är/riskerar att bli utestängda från arbetsmarknaden. De finns grupper av unga vuxna som upplever strukturell utestängning från arbetsmarknaden. En av de viktigaste frågorna man står inför är hur man faktiskt når denna grupp. Det ironiska är att dessa unga vuxna är i praktiken mycket delaktiga i nya sociala medier (Facebook, Twitter etc) men som inte nyttjas i dialoger med till exempel Arbetsförmedlingen

Medfinansiärer

 • Integration och jämställdhet

Kommun

 • Boxholm
 • Finspång
 • Kinda
 • Linköping
 • Mjölby
 • Motala
 • Norrköping
 • Söderköping
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög

Liknande projekt