Logotyp på utskrifter

Making space for competence

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEskilstuna Jernmanufaktur
KontaktpersonAgneta Engström
E-postagneta@munktellsciencepark.se
Telefonnummer070-300 2703
Beviljat ESF-stöd4 757 817 kr
Total projektbudget4 757 817 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet genomförs i en region i strukturomvandling med tung industristruktur och relativt låg utbildningsnivå. Stora behov finns av mer kunskapsintensiva företagstjänster inom t.ex. kommunikation, design och hälsa. Behov som identifierats i kontakter med medverkande företag är relevant individanpassad utbildning, samverkan och nätverk – lokalt, regionalt och internationellt. Det övergripande målet är att accelerera utvecklingen av små, kunskapsintensiva företag genom strategisk kompetensutveckling, vilket blir ett mervärde för regionen. Det skall även leda framåt till nya samverkansformer för nya affärer som blir bestående efter projekttidens slut. I projektet ingår 39 företag inom de tre utvecklingsmiljöerna Munktell Science Park (projektägare), Helekopterhuset AB och Sisters in Business. Samverkanspartners/intressenter är bl.a. Enterprise Europe Network, Regionförbundet, Eskilstuna Kommun, Mälardalens högskola och Östsvenska Handelskammaren.

Bakgrund

Huvudproblem/struktur
Eskilstuna har ett industrifokuserat, tillverkningstungt och i stor utsträckning lokalt verkande näringsliv med relativt låg utbildningsnivå, vilket gör att nya näringar, som utvecklas ur den pågående strukturomvandlingen tenderar att komma i skymundan. Små företag och (solo)företag som inte tillhör den traditionellt starka industrin, samt företag som drivs av kvinnor, unga, personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund får ofta inte lika mycket uppmärksamhet.

Eskilstuna behöver fler företag som kompletterar den traditionella industrin, företag inom nya kunskapsbaserade branscher och nya näringar som kan växa och utvecklas, t ex genom fler KIBS-företag, (kunskapsintensiva företagstjänster). Efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster ökar i takt med att näringslivet utvecklas. Här är Mälardalens högskola en viktig kunskapsförsörjare. Handeln fortsätter att expandera och så kallade "nya näringar" som kommunikation, design och hälsa växer. Här är kompetensfrågan kritisk.

KIBS-företagens tjänster syftar till att stödja kundernas verksamhets- och produktutveckling. Kunden är den viktigaste aktören för utveckling av KIBS-företagens tjänster, vilket ger goda möjligheter för kunskapsöverföring från/ åt båda håll. KIBS-företagens och de anställdas kunskap är ofta erfarenhetsbaserad i den bemärkelsen att företaget, för att vara konkurrenskraftigt, hela tiden måste uppgradera sin kunskap. (Kunskapsintensiva företagstjänster i Stockholm-Mälarregionen. Betydelse för sysselsättning, tillväxt, export och innovationskraft, Framsyn Stockholm-Mälarregionen, Länsstyrelsen Stockholm, 2008). Småföretagare är mer sårbara för förändringar i sin omvärld och kan inte fullt ut nyttja möjligheter på marknaden. För att bli mer proaktiva krävs att företagen tar mer långsiktiga beslut. (Mackintosh & Tynan 1994).

De små nya företagen är representanter för något nytt och uppfattas av många som icke trovärdiga utifrån det traditionella. För de små kunskapsbaserade företagen är det viktigt att få ett genombrott på näringslivets arena.

Utifrån att det är en ny nisch saknas det, i det traditionella utbildningsutbudet kompetensutvecklingsmöjligheter. Till exempel fungerar inte alltid "vanlig försäljning". På så vis blir de små företagen beroende av andra att lära, men nätverken och kontakterna saknas. Det är här som projektet Making space for competence kommer in. Vi kommer att samla små kunskapsbaserade företag som har samma/liknande utvecklingsbehov där vi kan skapa lärande genom samverkan.

Problemet är att individen inte räcker till att skapa tillväxt i sitt företag på grund av sin ensamhet, tidsbrist och avsaknad av affärsmässiga nätverk. Detta hindrar den anställde att växa och skapa tillväxt i sitt företag.

Projektägaren vill skapa möjlighet till nya samarbetsytor, andra kompetenser och andra miljöer. En tydlig strategi är att individerna ska känna ett mervärde att de erhållit nya kompetenser och nya sammanhang för företaget att verka inom.

Munktell Science Park/Eskilstuna Jernmanufaktur (se bilaga för företagspresentation) är ett nav för ett 90-tal kunskapsintensiva företags tillväxt och utveckling. Näringsliv, kommun och akademi finns under samma ”tak” och stödjer idébärare och företagare med sitt kunnande, sina kompetenser och resurser. Munktell Science Park vill skapa en samverkan kring kompetensutveckling för att stärka individerna som driver de små kunskapsintensiva företagen. Munktell Science Park vill lära sig hur man bäst företräder denna typ av företag och hur man skapar tillväxtmöjligheter för dem. Projektägaren har som mål att bli starkare på längre sikt och på så sätt kan Munktell Science Park än mer medverka till näringslivets regionala utveckling.

Helekopterhuset AB är en annan utvecklingsmiljö med drygt tio kunskapsintensiva företag. Fokus ligger på att stötta små
kunskapsintensiva företag med overheadkunskaper som de flesta företag inte har möjlighet eller råd till att skaffa själva, till exempel juridisk rådgivning, ekonomi, IT och sälj. De kallar sig " the feeding nerv", vilket syftar till att de förser företagen med kunskap så att de genom samverkan slipper onödiga utgifter.

Sisters in business är en utvecklingsmiljö med knappt tio entreprenörer. De drivs av två eldsjälar som genom coachning utvecklar företag och affärsidéer. Sisters in business är en kärna där många olika nätverk sammanstrålar. Sammansättningen av olika kompetenser är viktig för att ett innovativt företag ska kunna växa och utvecklas.

Projektet omfattar 39 företag / arbetsplatser med verksamhet i Eskilstuna / Mälardalsregionen. Företagen finns inom utvecklingsmiljöerna Munktell Science Park, Helekopterhuset AB och Sisters in business. Till största delen representerar de branscher inom reklam och marknadsföring, utbildning och rekrytering, forskning, arkitekt och inredning (för mer information kring de deltagande aktörerna se rubrik, deltagande aktörer). Projektet vill att ovanstående utvecklingsmiljöer och dess företag och individer ska börja samverka för att på så sätt bli starkare, mer konkurrenskraftiga och känna att de har ett professionellt nätverk att vända sig till.


PROJEKTETS HUVUDPROBLEM:
I kontakterna med de medverkande företagen har följande behov identifierats:
- Tillgång till relevant individanpassad utbildning saknas
- Samverkanspartner saknas
- Relevant yrkeskompetens behövs för att växa
- Företagen känner att de behöver utveckla sin förmåga till markandsföring och försäljning
- Företagen behöver hitta affärsmässiga samarbetspartners såväl lokalt som internationellt
- Företagen vill lära sig att samarbeta i en affärsmässig konstellation med andra företag
- Kompetensutveckling är nödvändigt för att hänga med i utvecklingen
- Kompetensutveckling är dyrt och tar tid, därför prioriteras det tyvärr inte


Under mobiliseringsfasen vill vi lösa följande genom projektet:
Företagsnivå:
- Handlingsplan för respektive företag gällande dess kompetensutvecklingsbehov
- Undersöka företagets intresse och behov av att komma ut på en internationell marknad

Individnivå:
- Fördjupad kartläggning av kompetensbehov hos varje individ, inklusive eventuellt behov av tillgänglighetsanpassning
- Utbildning i och kring jämställdhetsintegrering och tillgänglighet utifrån ett tillväxtperspektiv


Under genomförandefasen vill vi lösa följande genom projektet:
Regional nivå
- Stärka de utvecklingsmiljöer som arbetar med små kunskapsintensiva företag så att de än mer kan bidra till ökad tillväxt i regionen
- Öka möjligheterna att samverka mellan de olika utvecklingsmiljöerna
- Vi vill inför våra intressenter och samarbetspartners synliggöra vikten av att satsa på utveckling för de små kunskapsintensiva företagen


Företagsnivå
- Inom projektet skapar vi möten mellan företagen
- Vi stärker företagen genom samverkan i affärsdrivande utvecklingsprojekt
- Vi visar upp och synliggör tillgång till nationella och internationella utvecklingsmiljöer
- Vi stärker deras omvärldskunskap och skapar strategier i företagen för hur man ska arbeta för att närma sig den traditionella industrin och andra typer av arenor för att skapa samarbete
- Vi tillför kompetensutveckling som gör att företaget får möjlighet att växa, utvecklas och bli konkurrenskraftigt

Individnivå
- Vi vill stärka individerna genom ny kunskap inom kunspsområden som de själva känner behov av att kompetensutvecklas kring.
- Vi vill få individerna att känna att de har nätverk som de kan vända sig till
- Vi vill få individerna att lära känna och samverka med andra företag
- Vi vill få individena att känna att de har förkovrat sig och känner att de utvecklats såväl som individ som företagsmässigt
- Vi vill uppmärksamma individerna på att det finns såväl nationella som internationella utvecklingsmiljöer
Målsättning

Det övergripande målet med projektet är att accelerera utvecklingen av små, hållbara, kunskapsintensiva företag ledda av kvinnor och män, genom strategisk kompetensutveckling och lokal kombinerat med global samverkan samt bidraga till ett mer mångfacetterat och attraktivt näringsliv i Eskilstuna och regionen. Projektet ska enskilt bidra till regional utveckling samt att intressenter och samarbetspartners ska känna till de olika utvecklingsmiljöerna och dess kunskapsbaserade företag. Projektet vill också skapa nya samverkansformer för nya affärer och samarbeten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

MOBILISERING:
Projektet kommer att var tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Vi kommer under mobiliseringen göra en inventering av behovet av tillgänglighetsanpassning för deltagarna, samt ta fram en plan för att säkra tillgänglighetsperspektivet utifrån:

- Fysisk tillgänglighet.
- Tillgänglig verksamhet.
- Kommunikativ tillgänglighet.
- Informativ tillgänglighet.

Processtödet för tillgänglighet kommer att konsulteras för att vi ska få del av deras kompetens om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. T ex kommer styrgruppen och projektledningen att utbildas i tillgänglighetsfrågor av processtödet, under mobiliseringsfasen.


GENOMFÖRANDE:
Projektet kommer att beakta funktionshindrade personers tillträde och möjlighet att delta i projektet utifrån ovanstående kartläggning av behovet av tillgänglighetsanpassning ur deltagarnas synvinkel. Kartläggningen under mobilisering kommer att visa på de exakta behoven varefter en åtgärdsplan konkretiseras.
Åtgärdsplanen kommer att innehålla strategier för att säkerställa att t ex utbildningslokalernas utformning, utbildningsmaterialets utformning och utbildningens arbetsmetoder möjliggör deltagande för alla i målgruppen. Projektet kommer att informera om sin verksamhet via medier (skriftlig information, hemsida, via e-post, samt muntlig information till enskilda personer och grupper) för att säkerställa den informativa tillgängligheten.

Vid upphandlingar (affärsmässiga villkor) av kompetensutveckling kommer krav på utbildningsanordnarna att ställas utifrån den kartläggning av behov av tillgänglighetsanpassning för deltagarna som gjorts i mobiliseringsfasen.

För att sprida kunskap om betydelsen av tillgänglighetsperspektivet även till deltagarna i projektet, kommer en obligatorisk utbildningsinsats om tillgänglighet kopplad till företagsutveckling att genomföras för deltagarna, referensgruppen och projektorganisationen. Det kan ge företagen möjlighet att tänka nya kunder, nya marknader, nya idéer och ny verksamhet.

Styrgruppen kommer att ha frågan om tillgänglighetsanpassning av projektets aktiviteter och verksamhet som en stående punkt på sina möten.

Mål på regional nivå:
Projektet ska stärka kunskapen om tillgänglighetsperspektivets betydelse i de utvecklingsmiljöer som arbetar med små kunskapsintensiva företag (och som ingår i projektet), så att de än mer kan bidra till ökad tillväxt i regionen.

Mål på företagsnivå:
80% av företagen ska känna att de har fått ökad kunskap om att ett tillgänglighetsperspektiv på verksamheten kan vara av betydelse för företagets tillväxt och utveckling.

Mål på individnivå:
80 % av de deltagande aktörerna ska känna att deras kunskap om tillgänglighet/tillgänglighetsperspektivet på sin verksamhet har ökat.
Deltagande aktörer, kvinnor och män, med behov av tillgänglighetsanpassning ska känna att de har kunnat ta del av kompetensutvecklingsinsatserna på lika villkor som övriga deltagande aktörer i projektet.

Transnationellt samarbete

Under Mobiliseringsfasen kommer vi att behovsinventera och planera de transnationella inslagen, utifrån målgruppens efterfrågan. Mobiliseringsfasen kommer att ge input till konkret målgrupp. Samverkansparterna identifieras utifrån Enterprise Europe Networks, Munktell Science Parks och Interreg projektet ”Eu 2020 goes local”s olika nätverk. Utgångspunkten är att bygga vidare på etablerade samarbeten, i hela EU regionen, men med särskilt fokus på länder kring Östersjön. Innehållet kan vara utbyte av erfarenheter, möjlighet att göra en kortare praktik etcetera. Insatserna ska vara konkreta och ge ett mervärde – det handlar om att initiera möten som ger nya inspel, projekt och affärsmöjligheter samt möjlighet att diskutera denna typ av frågor med personer som har liknande arbetsuppgifter.

Tanken är projektets deltagare som har ambitionen att verka på en Europeisk marknad, men ännu ej har bärkraftiga kontakter ska prioriteras samt medverkande samarbetspartner/organisationer. Detta förväntas stärka regionens position i ett Europeiskt perspektiv. Aktiviteterna är en integrerad del av projektet, och därmed en viktig pusselbit i deltagande företag och organisationers kompetensutveckling. Här kommer köns- och tillgänglighetsperspektivet att beaktas.

Även för de deltagare som inte kommer att vara med i de transnationella aktiviteterna, kan projektet främja internationella kontakter. Projektet omfattar EU-kompetens som kan göra det enklare för deltagarna att arbeta med internationella samarbetsprojekt inom sitt dagliga arbete – projektet främjar således transnationalitet på längre sikt.

Mål på organisations- och företagsnivå
Projektägaren vill tillsammans med några utvalda företag, genom transnationaliteten stärka sin kunskap om hur små tjänsteföretag kan utveckla internationella affärskontakter.
Projektägaren vill tillsammans med referensgruppen stärka sin kunskap om hur andra utvecklingsmiljöer internationellt arbetar med bidragsfiansiering till sina små kunskapsbaserade företag.

Hur arbetet organiseras
Utifrån den kompetenskartläggning och handlingsplan som respektive företag arbetar fram kommer projektledaren i mobiliseringsfasen göra en tydlig beskrivning av den transnationella delen tillsammans med styrgruppen. Här ska framgå vilket syfte och vilka krav vi ställer på det internationella utbytet. Under genomförandefasen kommer vi sedan att inleda kontakter med tilltänkta partners.

Mervärde för transnationalitet
Genom ett transnationellt utbyte kommer individerna i projektet och dess företag få en ökad möjlighet att utveckla sitt företag på ett sätt som de annars ej skulle kunna ha gjort. Att få utbyta erfarenheter med andra kunskapsintensiva företag som finns i liknande miljöer ger företaget ett mervärde. De kan stärka sin kundkrets, sitt nätverk och sin konkurrenskraft samt att de kan ge företagen en snabbare utvecklingsprocess, minskade kostnader och långsiktiga vinster. De bestående effekterna som kan bli efter ett transnationellt utbyte är t ex gemensamma utbildningar, fortsatt kontakt/samverkan via skype.

Samarbetspartners

 • Näringsliv
 • Regionförbundet Sörmland
 • Stiftelsen Europa Institutet
 • Östsvenska Handelkammaren

Deltagande aktörer

 • Johan Belking 751103-1952
 • 5Senses
 • Addilon AB
 • ALMI Företagspartner Stockholm
 • Anca HB
 • Bergmans Bokstäver AB
 • Bosons Byrå
 • Cecilia Boström Konsult
 • Cilla Krantz Kompetens utveckl
 • Eskilstuna Jernmanufaktur
 • Frantidsacess Svante Sundquist
 • Hel arkitektur
 • Helekopter AB
 • Human Consulting
 • IBC Robotics AB
 • Interactive Institute
 • Intro Media Anna Bergström
 • Klimatskyddsbyrån
 • Kobolt Media AB
 • Leader Inlandet
 • LogistikPartner
 • Maxme AB
 • Mälardalens högskola
 • Percontor Information & Utredn
 • Persson Handelskonsulter AB
 • Pharma pro AB
 • Polago AB
 • Proffa
 • SF Scandinavia AB
 • Språngutveckling
 • Styrelseakademin
 • Svealands Äldrefokus/Tealab
 • Söderberg och Partners
 • Ung företagsamhet sörmland
 • Webedge
 • Work Agent AB
 • Ztift AB

Kommun

 • Eskilstuna