Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

MR-utveckling inom offentlig förvaltning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLänsstyrelsen i Örebro Län, Horisontella mål
KontaktpersonJonas Triumf
E-postjonas.triumf@lansstyrelsen.se
Telefonnummer019-1939 90
Beviljat ESF-stöd3 551 486 kr
Total projektbudget3 551 486 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2013-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Länsstyrelsernas verksamhet liksom andra myndigheters och kommunal verksamhet, vilar på en gemensam värdegrund som utgår från demokrati och mänskliga rättigheter (MR) och som strävar mot rättsäkerhet och effektivitet. Kraven på offentliga organisationer avseende likabehandling och diskriminering har skärpts de senaste åren, bl a genom tillkomsten av ny diskrimineringslag, förändringar i förvaltningspolitiken och ökade krav på tillgänglighet. Det finns därför behov av att utveckla både verksamhetsrelaterad kunskap inom området och att ta fram konkreta metoder för säkerställa att myndigheter och kommuner i sin verksamhets-utövning inte kränker de mänskliga rättigheterna eller diskriminerar medborgare. Vår projekt-idé är att arbeta med att utveckla detta i samverkan mellan länsstyrelserna i Västmanlands och Örebro län, samt i samverkan med intresserade kommunala verksamheter och statliga myndigheter i dessa län.

Bakgrund

Länsstyrelsernas verksamhet liksom andra myndigheters och kommunal verksamhet, vilar på en gemensam värdegrund som utgår från demokrati och mänskliga rättigheter (MR) och som strävar mot rättsäkerhet och effektivitet. Mycket av det som offentliga myndigheter arbetar med handlar om mänskliga rättigheter. Medborgarna står i fokus. Verksamheten ska utformas så att den inte diskriminerar medborgaren eller kränker någons rättigheter. Kraven på offentliga organisationer avseende likabehandling och diskriminering har skärpts de senaste åren, bl a genom tillkomsten av ny diskrimineringslag, förändringar i förvaltningspolitiken och ökade krav på tillgänglighet. Dessa krav fordrar nya strukturer för långsiktiga strategier för kompetensutveckling inom området, nya metoder och rutiner för att säkerställa att MR omsätts i praktisk handling, samt nya strukturer för uppföljning
Det finns därför behov av att utveckla både verksamhetsrelaterad kunskap inom området och att ta fram konkreta metoder för säkerställa att myndigheter och kommuner i sin verksamhets-utövning inte kränker de mänskliga rättigheterna eller diskriminerar medborgare. Vår projekt-idé är att arbeta med att utveckla detta i samverkan mellan länsstyrelserna i Västmanlands och Örebro län, samt i samverkan med intresserade kommunala verksamheter och statliga myndigheter i dessa län.

Syfte

Länsstyrelsen i Örebro län vill i samverkan med andra offentliga aktörer i de bägge länen, genomföra ett gemensamt utvecklingsprojekt för att integrera mänskliga rättigheter i offentliga organisationers arbete. Projektet ska utveckla konkreta verktyg och metoder för att integrera ett MR- perspektiv i både verksamhet och organisation. Avsikten är att stärka och utveckla arbetet med likabehandling, diskriminering och jämställdhets-integrering utifrån nya krav på myndigheterna, samt att utveckla nya strukturer och planer för ett långsiktigt arbete med dessa frågor i de deltagande organisationerna. Ytterligare en avsikt är att sprida projektets resultat till övriga 19 länsstyrelser, samt utveckla ett länsövergripande forum för fortsatt utveckling av MR-perspektiv i respektive län.

Målsättning

Långsiktiga mål
• Att säkerställa att offentliga myndigheter i Västmanlands och Örebro län inte kränker mänskliga rättigheter eller diskriminerar.
• Att skapa strukturer för ett långsiktigt arbete med mänskliga rättigheter i de bägge länen.
Projektmål 1. Att deltagande organisationer utvecklar kunskap om hur MR integreras i verksamhet och organisation i Västmanland och Örebro län.
2. Att deltagande organisationer utvecklar konkreta metoder och verktyg för verksamhetsintegrering av MR.
3. Att framtagna metoder, verktyg och erfarenheter dokumenteras och synliggörs (t ex webbplats, handbok etc)
4. Att utvecklade kunskaper och metoder sprids vidare i de medverkande organisationerna.
5. Att utvecklade kunskaper och metoder sprids vidare till övriga länsstyrelser i landet.
6. Att långsiktiga strategier och planer för hur MR ska integreras i verksamhet och organisation i, tas fram i de medverkande organisationerna.
7. Att en länsövergripande plattform och forum för länsövergripande arbete med MR skapas i respektive län.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En ökad medvetenhet om tillgänglighetsfrågor utgör ett av ändamålen för projektet. Vi kommer att särskilt ta upp tillgänglighet som en kompetensfråga.
Under projektet kommer hänsyn tas till behovet av fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet för deltagarna. Alla lokaler och utrustning som används i projektet ska vara tillgängliga för alla deltagare. Muntlig och skriftlig kommunikation ska förstås av alla. Uppkommer problem gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska Handisam kontaktas och utgöra ett stöd.

Jämställdhetsintegrering

Projektet ska jämställdhetsintegreras, dvs det ska finnas ett jämställdhetsperspektiv genomgående i alla faser av projektet. Jämställdhetsintegrering innebär att alla delar av projektet analyseras och reorganiseras vid behov utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsanalyser ska göras av strategiska processer och innehåll i projektet. Konsekvenser av olika åtgärder i projektet för kvinnor och män i olika grupper ska också analyseras.
Projektet kommer under mobiliseringsfasen (förprojekteringen) att göra en problem och behovsanalys utifrån ett jämställdhetsperspektiv (SWOT), när är alla deltagare är identifierade. Resultatet kommer att presenteras i rapporten från förprojektet och utgöra grund för planering och uppföljning av ett jämställdhetsperspektiv i genomförandet av projektet. Stöd i analysarbetet kommer att inhämtas från processtödet ESF-jämt.
En av de MR-frågor som projektet kommer att arbeta med är jämställdhet och jämställdhetsintegrering Alla deltagare kommer att ges grundläggande kunskaper om jämställdhetsintegrering, genomföra jämställdhetsanalyser av sin verksamhet och utveckla metoder och verktyg för att integrera ett jämställdhetsperspektiv sin verksamhet.

Transnationellt samarbete

Länsstyrelser och kommuner har internationella kontakter i olika former, t ex vänorter. Vi vill i detta projekt skapa möjligheter för att använda de internationella kontakter som finns i de olika organisationerna att sprida resultatet av arbetet. Vi bedömer att intresse finns att ta del av sådant arbete och internationella kontakter på så sätt kan fördjupas. Under mobililiserings-fasen kartlägga möjliga de internationella kontakter som kan vara intresserade av att ta del av projektet arbetet och under vilka former som det kan ske.

Samarbetspartners

 • Västerås

Deltagande aktörer

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Arbetsmarknadsenheten Askersun
 • Den nya hemtjänsten
 • Hallsbergs kommun, Näringslivskontoret
 • Kommunförvaltningen
 • Kommunkansli
 • Kommunkansli
 • Kommunkontoret
 • Kommunstyrelsens ledningskonto
 • Kumla km, Barn- och utb förv
 • Kungsörs kommuns förskoleverksamhet
 • Näringsliv- & Informationsenh.
 • Personalkontoret
 • Personalkontoret Degerfors
 • Personalkontoret Ljusnarsberg
 • proAros
 • Resursteamet i Laxå kommun
 • Socialförvaltningen
 • Tillväxt och samhällsbyggnad
 • Vård- och Omsorgsförvaltningen
 • Västerås

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Degerfors
 • Fagersta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Norberg
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Surahammar
 • Västerås
 • Örebro