Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

MODD (Motivation-Omvärld-Delaktighet)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBildningsförvaltningen Motala Kommun
KontaktpersonMarie Wetter
E-postmarie.wetter@motala.se
Telefonnummer0141-225 810
Beviljat ESF-stöd8 637 514 kr
Total projektbudget15 556 385 kr
Projektperiod2012-01-02 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet MODD står för Motivtion, Omvärld och Delaktighet samt ordets egen innebörd.
Att ha mod att våga välja sin framtidsväg, att ha kunskap om vilka möjligheter som finns både lokalt, nationellt och internationellt samt att kunna påverka sin egen, och kanske andras framtid, är projektets övergripande mål för deltagarna .
MODD ska arbeta med att lyfta deltagarna från ohälsa till hälsa , att ge sig själv utmaningar för att stretcha sin bekvämlighetszon och att gå från utanförskap till delaktighet.
Detta innebär konkret att ungdomarna ska ges möjlighet att stärka sin självkänsla, förbättra önskvärda livsstilsområden och öka sitt kontaktnät och kunnande om utbildningsvägar, frivilligarbete, arbets-, företags- och föreningsliv.

Arbetet utgår ifrån ett salutogent och pluralistiskt förhållningssätt och bygger så långt det är möjligt på deltagarnas frivillighet.
För att säkerställa kvalitet över tid är ett långsiktigt strukturellt påverkansarbete ett viktigt mål i projektet.

Bakgrund

Motala kommun har i beslut om Lokalt utvecklingsprogram (LUP) för mandatperioden angett att sysselsättningsfrågorna har högsta prioritet. Med anledning av detta har kommunstyrelsen från och med februari 2011 inrättat en politisk styrgrupp för arbetsmarknadspolitiken. I direktiven för styrgruppens arbete anges följande utgångspunkter:
1. Samverkan med berörda aktörer för att uppnå en hög verkningsgrad
2. Nya idéer genom att använda både intern kompetens och omvärldsspaning.
3. Identifiera resurser för att kraftsamla kring arbetsmarknadspolitiken.
Motala kommun är en medelstor kommun, med 42 000 invånare. Motala har traditionellt varit en industriort, och detta lever kvar i människors medvetande, trots att verkligheten har förändrats. Eftergymnasial utbildningsnivå samt rörlighet är låg trots den relativa närheten till större städer med tillgång både till akademiska centra och en större arbetsmarknad. Enligt statistik från SKL fullföljer endast ca 72 % av en årskull gymnasiestudier på tre år, och av dem uppnår endast ca 90 % grundläggande behörighet. Trots olika insatser ligger ungdomsarbetslösheten över regionens och rikets nivåer. Anmärkningsvärt är att dessa höga siffror är genomgående inte bara i tider av ekonomisk tillbakagång utan även under högkonjunktur, varför kommunens ungdomsarbetslöshet kan betecknas som strukturell. I juni 2011 var andelen arbetslösa i Motala 18,1%, i länet Östergötland 11,3% och i riket 9,5%. Dessutom finns ett mörkertal av unga utan sysselsättning, som inte omfattas av den officiella statistiken. Dessa återfinns ofta i den tvärsektoriella samverkansmetoden Ung Resurs. Gruppen utgörs i huvudsak av ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret, vilket innebär att de antingen avbrutit gymnasiestudier eller inte ens påbörjat dem, samt av ungdomar med försörjningsstöd som inte uppfyller kriterierna för att ingå i Arbetsförmedlingens målgrupp. Denna situation är både socialt och ekonomiskt ohållbar och accentueras av att vi är inne i en generationsväxling där de stora grupperna 40-talister pensioneras. Ohälsotalet är högt i området - 42,3 dagar i Motala, att jämföras med 28.7 i riket. Även här finns ett mörkertal inom ungdomsgruppen. I huvudsak återfinns de ungdomar som inte syns i den officiella statistiken i Ung Resurs verksamhet.
Styrgruppen för arbetsmarknadspolitik prioriterar ungdomsarbetslösheten i Motala och särskilt åtgärder för ungdomar som står längst från arbetsmarknaden. I syfte att stärka och utveckla kommunens befintliga arbete med denna målgrupp har uppmärksammats möjligheten att söka stöd hos ESF.
Projektets målgrupp är på inget sätt enhetlig, och kräver ett flexibelt, lösningsfokuserat förhållnings - och arbetssätt. I kommunen finns goda erfarenheter av tvärsektoriell samverkan, både inom Ung Resurs, Ungdomshälsan, och inom Sektor resurs, bland annat i form av samverkan skola-socialtjänst. Samordningsförbundet Motala/Vadstena har verkat för samordnade insatser sedan starten 2005. Vi har genom åren kunnat lösa delar av ovanstående problematik, genom att samordna insatserna för den mest utsatta målgruppen, och i det utvecklat framgångsrika metoder. Genom projektet MOD vill vi förstärka och utveckla det påbörjade samarbetet både när det gäller individer, grupper, personal och strukturell påverkan. För att minska sårbarhet och säkerställa att framgångsrikt arbetssätt lever kvar även efter projekttidens slut, kommer vi att arbeta aktivt med processutvärdering och forskningsanknytning, och om möjligt även med metodstöd. Detaljerna för detta utarbetas i mobiliseringsfasen.
Vi vill också använda oss av fokusgrupper av ungdomar ur målgruppen, främst i mobiliseringsfasen, för att ta in deras erfarenheter av vad som behövs för att komma vidare i studier eller arbete. Samordnade insatser förutsätter ett samhällsperspektiv med en verksamhet som har kunskap om och avgränsar sig/samverkar med pågående verksamhet för unga vuxna.
Aktuella ESF-projekt i kommunen att förhålla sig till är Ung Möjlighet, Magic, Kundlinjen och Framtidsvägar. Det finns ingen konkurrens kring deltagare, då MOD handlar om att identifiera brister och resursmobilisera med hänsyn till helheten för de personer som "faller mellan stolarna", och/eller står långt från arbetsmarknad och utbildning. MOD kommer inte att arbeta med ungdomar som har ersättning från Arbetsförmedling eller Försäkringskassan, eller är aktuell för åtgärder från dessa instanser. Personer med misstänkt eller dokumenterad funktionsnedsättning kommer ofta i rundgång mellan insatser. Övergången från skola ut i arbetslivet är ingen övergång - det är två olika världar. Många ungdomar i målgruppen har mångfasetterade behov som inte kan lösas av en eller två aktörer, och de stämmer inte in på kriterierna för någon samhällsaktör. Ett annat konkret problem är unga vuxna där språk och kulturell bakgrund påverkar det stöd de får/eller inte får. De kommer i en rundgång mellan huvudmännen då man inte kan enas om orsaken till deras behov.
Projektets metod
Projektets kommer till skillnad från vad som sker idag att arbeta parallellt med tre nivåer individ, verksamhet och strukturellt.
Unga vuxna i behov av samhällets samlade kompetens utgör en kunskapskälla som inte tas tillvara. Till skillnad från idag, vill vi i projektet med utgångspunkt från deras erfarenheter och behov identifiera brister i verksamhet och brister på samverkan och åtgärda dessa. Detta initieras och belyses i mobiliseringsfasen, men löper som en röd tråd genom hela projektet.
Att skapa en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetens är i och för sig inte nytt, men att den enskildes behov och erfarenheter konkret ska bidra i en förändringsprocess inom verksamhets- och strukturell nivå är en metod som vi vill praktisera inom projektet.
Målgruppen har hittills i huvudsak mött samhällsaktörerna på myndigheternas villkor, där det går ut på att ungdomen ska kunna verbalisera sin problematik. MOD vill pröva en metod som utgår mer från aktiviteter inom natur, kultur och kreativitet. Vi avser att arbeta aktivt med transnationella aktiviteter i ett stärkande och utvecklande syfte, både för ungdomar, tjänstemän och politiker. Vi kommer också att arbeta med föreningsliv, frivilligsektor och näringsliv, i syfte att öka ungdomarnas nätverk och stärka deras förmåga. Här kommer vi också i mobiliseringsfasen kartlägga möjligheten till koppling till det PO1-projekt avseende generationsväxlingen som beviljats för Motala m fl kommuner, i syfte att utveckla mentorskap. Entreprenörskap och alternativa driftsformer (= socialt företagande) kommer att vara andra viktiga komponeneter i projektet.
Viktiga aspekter i projektmetoden kommer att vara ett pluralistiskt förhållningssätt, förutsägbarhet - ungdomen ska veta vad som kommer att hända, och tid. Tid är en avgörande faktor för att den förändringsprocess hos individen som projektet sätter igång ska nå sitt syfte, och för att det som tidigare upplevts som ett hinder istället vänds till något positivt. Påverkan på en strukturell nivå kommer bland annat att ske genom att vi identifierar nyckelpersoner på olika nivåer som i sin tur kan sprida och implementera resultat, metoder och arbetssätt som utvecklas i projektet.

Målsättning

Arbetsmarknaden står idag inför en omfattande generationsväxling, som kan leda till arbetskraftsbrist. Samtidigt befinner sig stora grupper utanför ordinarie arbetsmarknad, och är på grund av bristande kompetens eller andra hinder svårmatchade mot de behov som arbetsmarknaden uttrycker. För att motverka ett värsta scenario, är det av stor vikt att vi redan idag arbetar proaktivt för att möjliggöra att så många som möjligt finner sin plats. För detta krävs ett arbetssätt som riktar sig åt två håll. Dels krävs ett stärkande av individens förmåga och tilltro till sin förmåga, dels krävs att aktivt arbete för att företag ska kunna bereda plats för dem. Metoder behöver utvecklas inom ordinarie verksamheter, samt tvärsektoriellt, för att fånga upp dessa personer och gemensamt erbjuda stödjande och stärkande insatser som bidrar till en positiv utveckling. Kontakter behöver också utvecklas mot näringslivet. Ett gemensamt mål i kommunen är att höja utbildningsnivån. För att uppnå detta, behöver också andelen ungdomar som har en fullständig gymnasieutbildning öka.
Motala kommuns gemensamma mål för utveckling är:
• Fler arbetstillfällen i Motala och ökad andel sysselsatta
• Högre utbildningsnivå
• Ingen under 25 år ska behöva söka ekonomiskt bistånd
Projektet arbetar i riktning mot dessa långsiktiga mål.
Projektmål:
Struktur: Effektiv myndighetsövergripande samverkan är en självklarhet. Ett proaktivt samarbete med näringslivet och föreningsliv bedrivs, för att förhindra utanförskap och tillgodose kompetensförsörjningen.
Använda MODD:s arbetsmetod för att fortsättningsvis sträva efter att minska avhopp från gymnasieskolan och reducera den tid unga vuxna uppbär försörjningsstöd.
Ett evidensbaserat och hela tiden föränderligt tvärprofessionellt arbetssätt genomsyrar organisationen för att på optimalt sätt ta tillvara alla ungas kompetens.
Positiv påverkan på samhällsekonomin med utvärdering av densamma
Verksamhet: "Stuprör" inom och mellan verksamheter existerar inte
Individnivå: Varje ung person i Motala hittar sin plats där hon/han känner sig behövd, är delaktig i samhällsprocesser och är ekonomiskt oberoende.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet MODs målgrupp är unga vuxna 16-30 som ibland kan har en misstänkt diagnostiserad funktionsnedsättning men kan också utgöras av unga som av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig samhällets ordinarie utbud för att komma vidare med ett självständigt vuxenliv.
Detta innebär att MOD bygger på att insatserna har en tydlig struktur trots stor flexibilitet och individuella lösningar. Att MOD utifrån olika aspekter är tillgängliga för alla behov och begränsningar deltagarna kan tänkas ha.
För att säkerställa att projektet uppfyller kraven på tillgänglighet kommer flera olika insatser att göras. I mobiliseringsfasen kommer utbildning för projektledning, styrgrupp och nyckelpersoner att göras tillsammans med processtöd från ESF. Fortsatt utbildning kan komma att återkomma under genomförandefasen, och i kontinuerlig utvärdering och uppföljning
I mobiliseringsfasen kommer också en inventering av presumtiva lokaler att göras utifrån Handisams checklista
I de fyra områden som tillgängligheten indelas i startar vi med fysisk tillgänglighet i dialog med processtöd och ovanstående checklista. Om projektdeltagarna under delar av projektet kommer att vistas i andra lokaler t ex under praktiktid kommer dessa om möjligt att anpassas utifrån förväntade eller uppkomna behov.
När det kommer till informativ tillgänglighet startar MOD med att i upphandlingen av skapande och underhåll av hemsida lägga med krav på tillgänglighetsaspekten, likaså när det kommer till annat informationsmaterial om projektet. Checklistor från processtöd kommer att användas. När det kommer till mer specifika behov kommer beredskap att finnas för anpassning.
Även den kommunikativa tillgängligheten kommer att analyseras i mobiliseringsfasen och när presumtiv lokal finns. Också här är ambitionen att vara förberedda på behov som kan uppstå när målgruppen mer specifikt analyserats.
Den fjärde aspekten på tillgänglighet, som handlar om attityder, värderingar, arbetsmiljö mm, är något som känns angeläget då många i den målgrupp MOD ska jobba med har neuro-psykiatriska- eller psykiska begränsningar. Det kommer att finnas god kunskap om ett professionellt bemötande av just denna målgrupp både i projektets arbetsgrupp/ledning men också i det tvärprofessionella team från Samordningsförbundet MotalaVadstena som tillsammans står för urvalet till MOD.
Teamet består av personer med akademisk kompetens och mångårig erfarenhet från yrkesområden så som behandling och myndighetsutövning inom missbruksvård, kriminalvård och psykiatri, arbetsterapi inom rehabilitering, arbetsförmedling, Försäkringskassa mfl. Vid strukturerade och regelbundet återkommande specialistmöten kommer även efterfrågad spetskompetens att finnas tillgänglig.
Detta forum med specialistkompetens om målgruppen kommer förutom ovan nämnda funktion att arbeta i dialog med en fokusgrupp av unga vuxna från just denna målgrupp med egna förstahandserfarenheter av vad som upplevs positivt och vad som bör undvikas. På så sätt hoppas projektet kunna förändra och utveckla arbetsmetoder, bemötande mm så att nya ungdomar med liknande begränsningar inte upplever att det stängs ute.

Transnationellt samarbete

Ung Resurs har sedan starten arbetat med programmet "Ung och Aktiv i Europa". Inom ramen för detta har vi deltagit i kontaktskapande seminarier, ungdomsutbyten och tagit emot och sänt ut volontärer. Vi har i vårt yrkesutövande erfarit att vi haft stor nytta av utbytet med kollegor i andra delar av Europa, men framför allt har vi sett hur inspirerande det varit för ungdomar att möta ungdomar från andra länder, antingen på hemmaplan eller i form av ett utbyte. Vi har också sett hur ungdomar stimulerats och inspirerats att ta aktiva steg i sitt liv, bara genom att bli medvetna om att möjligheten att ta del av programmet finns - även om man inte rest utomlands. I projektet kommer vi att ytterligare utveckla det transnationella arbetet, för att på så vis kunna låta fler ungdomar i målgruppen på ett systematiskt sätt ta del av erbjudandet. Det transnationella inslaget för ungdomar kommer att utformas som ett avslutande steg i den 24 veckor långa projektperioden. Deltagarna kommer att planera, genomföra, utvärdera och redovisa ett utbyte till någon av de transnationella samverkanspartner vi redan har påbörjat dialog med. För de ungdomar som trots allt inte känner sig redo att ta detta steg, erbjuds andra alternativ. Det viktigaste syftet med det avslutande steget är att ungdomen vågar utmana sig själv och ta ett steg som hon/han inte hade vågat ta i början av projektperioden. Detta bidrar till lärandet, och stärker individen, vare sig det handlar om ett utbyte till Skottland eller en studieresa till Trelleborg eller Flen. Projektet innehåller också transnationella inslag för tjänstemän och politiker, för att erbjuda erfarenhetsutbyte med kollegor från andra delar av Europa omkring policies, kunskaper och idéer då det gäller att problematisera kring målgruppens behov och olika metoder att möta dem. Transnationella aktiviteter för tjänstemän och politiker bidrar också till en ökad flexibilitet i arbetsgruppen då man genom att utsätta sig för de utmaningar det innebär att resa och ta del av extra-ordinära aktiviteter tillsammans, lär sig mer om sig själv och om sina kollegor. Detta bidrar till att arbetsgruppen svetsas samman.

Mobiliseringsfas: Tre, eventuellt fyra, transnationella utbyten planeras under mobiliseringsfasen:
1) Kontaktskapande seminarium i Bryssel, på temat "Ungas Hälsa". Syfte: genom det erfarenhetsutbyte som sker med kollegor från andra delar av Europa öka och fördjupa perspektivet, skapa ytterligare transnationella kontakter för genomförandefasen. Tre personer har möjlighet att delta, varav två från projektteamet samt en strategisk
samverkanspart, förslagsvis från Ungdomshälsan. Detta för att redan i detta skede sprida lärandet till andra verksamheter.
2) Studiebesök till Italien, alternativt Spanien, för att studera alternativa driftsformer. Kommunen har redan nu ett upparbetat nätverk, SERN, varav en part är Reggio Emilia i Italien. Då vi vet att man har utvecklat alternativa driftsformer (sociala kooperativ) för personer med funktionsnedsättning, ser vi att ett studiebesök skulle bidra till ökad kompetens hur detta bäst kan användas. Till detta besök erbjuds nyckelpersoner ur referensgruppen att delta.
3) Planeringsmöte Venture Scotland eller annan lämplig organisation: Venture Scotland en organisation som Ung Resurs redan har kontakt med, och planerar gemensamma transnationella aktiviteter med. I projektet kan dessa aktiviteter utvecklas och komma fler ungdomar till del. Under mobiliseringsfasen kommer närmare att undersökas om vi kan inleda ett samarbete inom ramen för projektet, men även andra alternativ kommer att undersökas. Vid detta möte deltar i första hand projektteamet, då det handlar om att detaljplanera projektmetod.
4) Planeringsmöte till Einzkreis, Tyskland, som också ingår i kommunens SERN-nätverk. Alternativt ytterligare utbyte med kontakt som skapats vid Brysselseminariet.

Genomförandefas: Varje projektgrupp kommer att erbjudas att avsluta sin projektperiod med att delta i ett transnationellt utbyte. Kontakter har redan tagits med Venture Scotland (samverkanspart till Ung Resurs). Övriga möjligheter är Einzkreis i Tyskland, Albacete i Spanien, Reggio Emilia i Italien( alla tre parter i kommunens SERN-nätverk), samt BairroActivo i Oeiras utanför Lissabon (kontakt etablerad genom ungdomsutbyten och mottagande av korttidsvolontär). Deltagarna genomför den praktiska planeringen, med stöd av projektpersonal. Då gruppen kommer att tas emot av personal på plats, beräknas behovet vara att en ledare från MOD följer med varje grupp. Vid hemkomst utvärderas utbytet, deltagarna förbereder redovisning i egen vald form, och resultatet presenteras för projektledning, styrgrupp och andra berörda aktörer.
Om behov och önskemål från transnationella partner finns, kan det transnationella inslaget för vissa projektgrupper av deltagare innebära att man tar emot en grupp ungdomar från någon av parterna, och därmed agerar värd för ett utbyte.
Utbyten mellan tjänstemän och politiker kommer att fortsätta under genomförandefasen, i en omfattning av två - tre gånger per år, med olika syften och målgrupper. Dessa kommer att detaljplaneras under mobiliseringsfasen.

Medfinansiärer

 • Bildningsförvaltningen Motala Kommun
 • CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
 • Samordningsförbundet Motala/Vadstena

Samarbetspartners

 • ABF Östergötland
 • Arbete och Försörjning
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Bona folkhögskola
 • Flens kommun, AU-Centrum
 • Kulturslussen
 • Röda Korset Motala
 • Samordningsförbundet Motala/Vadstena

Kommun

 • Motala