Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Lyftkraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Örebro
KontaktpersonSören Tallroth
E-postsoren.tallroth@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-487 02 17
Beviljat ESF-stöd4 587 180 kr
Total projektbudget11 457 473 kr
Projektperiod2008-08-11 till 2012-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Bakgrund:
Vi står inför en stor demografisk förändring som enligt alla beräkningar leder till arbetskraftsbrist, pensionsavgångarna är större än vad de tillträdande unga är, inte bara i Sverige utan i stort sett inom hela EU. Samtidigt har vi en stor outnyttjad arbetskraftsresurs i alla de människor med annan etnisk bakgrund än vad vi tidigare sett i Sverige och som idag är arbetslösa eller har arbete som inte motsvarar den utbildning som man har med sig från hemlandet. Den Somalisktalande gruppen i Örebro Kommun utgör en stor del av den outnyttjade arbetskraften, en stor del av denna grupp uppbär i dag försörjningstöd.
Syfte:
Projektet syfte är att ta vara på den kompetens som finns inom denna grupp och att förekomma den arbetskraftsbrist som vi står inför.
Målgrupp:
Deltagare är somalisktalande invandrare som har sin huvudsakliga försörjning genom försörjningsstöd.
Mätbara mål:
Kompetensutvecklingen ska stärka individens självförtroende, ge ökad självinsikt och skapa en tydlig individuell målinriktning som ökar anställningsbarheten, samt att synliggöra gruppen och visa på goda exempel som har resulterat i arbete. Deltagarna ska gå från bidragsberoende till självförsörjning.

Bakgrund

Vi står inför en stor demografisk förändring som enligt alla beräkningar leder till arbetskraftsbrist, pensionsavgångarna är större än vad de tillträdande unga är, inte bara i Sverige utan i stort sett inom hela EU. Samtidigt har vi en stor outnyttjad arbetskraftsresurs i alla de människor med annan etnisk bakgrund än vad vi tidigare sett i Sverige och som idag är arbetslösa eller har arbete som inte motsvarar den utbildning som man har med sig från hemlandet. Örebro län har den högsta arbetslösheten i riket bland utrikes födda.
En av de grupper med stort utanförskap är de somalisktalande. Av de immigranter som kom till Örebro län 2006 var irakierna med 17 procent och somalisktalande med 13 procent de två enskilt största nationaliteterna. Av det i riket totala antalet immigrerade somalisktalande, tog Örebro län emot 10 procent under 2006. Statistiken för 2007 finns ännu inte tillgänglig.
Även bland de inskrivna på Arbetsförmedlingen ökade antalet somalisktalande. I oktober månad 2007 var antalet inskrivna somalisktalande nästan 50 procent fler än samma månad år 2006. Kvinnorna stod för den största delen av ökningen. Antalet kvinnor hade ökat med drygt 75 procent under samma period. Andelen utan arbete av dessa inskrivna var närmare 90 procent.
Som jämförelse, ökade antalet övriga utrikes födda inskrivna med 10 procent under samma period. Även här stod kvinnorna för den största delen av ökningen. Andelen inskrivna utrikes födda (exklusive somalisktalande) som var utan arbete i oktober månad 2007 var nästan 70 procent.
Utbildningsnivån är låg bland de på Arbetsförmedlingen inskrivna somalisktalande. Nästan 70 procent har endast förgymnasial utbildning. Knappt 10 procent har en eftergymnasial utbildning. Det är också främst ibland de förgymnasialt utbildade som antalet inskrivna har ökat sedan 2006.
Som jämförelse, hade 45 procent av de övriga inskrivna utrikes födda (exklusive somalisktalande) en förgymnasial utbildning, medan 20 procent hade en eftergymnasial utbildning.
Jämfört med riket i stort är en större andel av de förgymnasialt utbildade i Örebro län och Örebro kommun inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta förhållande gäller både för svenskfödda och utrikes födda. Det innebär att konkurrensen bland de jobb som inte kräver någon längre utbildning är extra hård.
Gruppens egen drivkraft har inte tillvaratagits i den omfattning som är önskvärd och en bättre samverkan med arbetsgivare är nödvändig.

Syfte

Projektets syfte är att ta vara på den kompetens som finns inom denna grupp och att förekomma den arbetskraftsbrist som vi står inför samt att minska utanförskapet för gruppen.
Ett lämpligt antal företag/arbetsplatser med direkt eller kommande behov av arbetskraft väljs ut. För denna grupp är det helt nödvändigt att få med arbetsgivare inom offentlig sektor. Utifrån detta behov skapas projektplatser som skall vara klart anställningsinriktade för omgående eller kommande behov av rekrytering på företaget/arbetsplatsen. Successivt efter att platserna blir aktuella sker antagning, företrädesvis enskilt men det kan också ske gruppvis
Mentorer kan om så önskas utses vid behov på varje arbetsplats.
Efter urval av deltagare sker en individuellt anpassad kompetensutvecklings/motivationshöjande insats om behov finns. Den individuella utbildningsinsatsens längd styrs av behoven hos individen och företagets verksamhet. En förutsättning för att projektet ska ge ett positivt resultat är en tät och kontinuerlig kontakt och en öppen dialog mellan projektledning, deltagare, utbildningsanordnare, mentorer och arbetsgivare under hela projektets längd.
Om behov finns vid inledningen av anställningen följs deltagaren upp enligt metoden arbetsplatsintroduktion/Supported Employment (SIN) 3-6 månader, den kompetensen kommer att finnas tillgänglig i projektet och på arbetsförmedlingen. Ett viktigt syfte med projektet är att metoden som arbetats fram kommer att bli värdefulla för andra förmedlingar som har samma problem.

Målsättning

Individuell kompetensutveckling som ska främja integration och mångfald. Kompetensutvecklingen ska stärka individens självförtroende, ge ökad självinsikt och skapa en tydlig individuell målinriktning som ökar anställningsbarheten. Samt att synliggöra gruppen och visa på goda exempel som har resulterat i arbete.
Bidra till att de somalisktalande som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. Deltagarna skall känna att deras möjligheter har ökat för att lösa utanförskapet. En målsättning är att 90 deltagare skall delta i projektet under 3 år. 60% av deltagarna skall gå till arbete/starta eget/utbildning eller annan lösning på sin situation.
Målet är också att:
- Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.
Projektets uppgift är också att påverka arbetsgivare att välja arbetskraft med rätt kunskap och kompetens oberoende könstillhörighet samt att uppmuntra till yrkesval där egna könet är underrepresenterat

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

All verksamhet inom projektet ska vara tillgängligt för alla, och där anpassning för funktionshindrade krävs ska så göras. Ingen ska hindras att delta i projektet på grund av funktionshinder. Våra lokaler är anpassade för funktionshindrade. Både för deltagare med fysiska och psykiska funktionshinder finns särskilda verksamheter inom vår organisation (arbetsförmedlingen) med ansvar för särskilt stöd, som besitter stor kompetens, alla dessa ställs till deltagarnas förfogande. När någon projektdeltagare med funktionshinder står inför att placeras på ett arbete så erbjuder Arbetsförmedlingen ett samarbete kring anställning av en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Förutom samarbete kring uppläggning av arbetsuppgifter och eventuella stödinsatser lämnas ekonomiskt stöd i form av lönebidrag och ersättning för eventuella särskilda kostnader (så kallat anordnarbidrag). Så länge lönebidrag lämnas håller Arbetsförmedlingen kontakt med företaget och den som anställs.

Jämställdhetsintegrering

Projektet ska genomsyras av jämställdhet och mångfald.
Samma regelverk som gäller på våra ordinarie arbetsplatser gäller även inom projektet. Övergripande policydokument angående mångfald och jämställdhet som gäller hos projektägaren och samarbetspartnern, ska gälla även i projektet.
Vid intag till projektet ska vi eftersträva en jämn könsfördelning och endast arbetssökande med somalisktalande bakgrund skall prioriteras.
Denna prioritering görs i enlighet med SWOT-analysens konstaterande att förvärvsfrekvensen i denna grupp är relativt sett låg.
Samtliga aktiviteter/moduler som ingår i projektet kommer att genomföras med beaktande av jämställdhetsperspektiv vilka tar sin utgångspunkt i den swotanalys som beskrivits under rubriken ”Jämställdhetsintegrering” i projektansökan.
Traditionella könsroller som påverkar individens val av arbete ska uppmärksammas och bearbetas i de metoder och aktiviteter som ingår i projektet. Deltagarna ska uppmuntras till att våga marknadsföra sig mot ett, från genusperspektiv, otraditionellt yrkesområde pröva ett yrke/arbetsplats där det egna könet är undrerrepresenterat.

Vidare ska ökat arbetskraftsdeltagande uppmuntras bland kvinnor.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Socialförvaltningen Väster/Öster försörjningsstöd

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Personalavdelningen
 • Socialförvaltningen Väster/Öster försörjningsstöd

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro