Logotyp på utskrifter

Lyftet - Självkänsla 2008/09, kompetensutveckling för förskolans personal, inklusive

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSkol- och fritidsförvaltningen, Städenheten
KontaktpersonCarina Janzon
E-postcarina.janzon@hallstahammar.se
Telefonnummer0220-24016
Beviljat ESF-stöd1 558 875 kr
Total projektbudget1 558 875 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2009-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Hallstahammars kommun står inför utmaningen/problemet med:
-låga födelsetal,
-minskande elevantal,
-dålig måluppfyllelse i åk 9,

-låg motivation till eftergymnasiala studier,
-utflyttning från traditionell bruksort,
-låg utbildningsnivå,

-höga ohälsotal bland personalen, främst inom förskolan och bland lokalvårdare,
-liten rörlighet bland personalkategorier,
-ökad konkurrens genom privata initiativ till verksamhet inom det klassiskt kommunala.

Detta ser vi är sårbart och kan leda till utanförskap vid fortsatt negativ utveckling.

Vi ansöker därför om medel för kompetensutveckling då vi kan se att stora insatser måste till för att skapa möjligheter för att ligga steget före och för att göra insatser som får stort genomslag och som lämnar avtryck i verksamheten.

Vid en omfattande kompetensanalys för 220 medarbetare inom Hallstahammars kommun, framkom behov av utvecklingssinsatser för att:
-stärka självkänslan,
-förmågan att kommunicera,
-hantera konflikter,
-professionellt förhållningssätt,
-datakunskap och
-kommunikativt ledarskap.

De som omfattas av projektet är barnskötare, elevassistenter, förskollärare, kökspersonal, skolledare och lokalvårdare. Ca 220 medarbetare. Inom dessa yrkeskategorier har kompetensutveckling varit underprioriterat. Största delen, mer än 50 % är lågutbildade och/eller outbildade och 99% är kvinnor med högt ohälsotal, sjukdagar i % varierar från 3,5 till 30.60 under 2006-07.

Vi söker därför medel från Europeiska socialfonden för att kunna genomföra denna omfattande satsning på kompetensutveckling för de framkomna behoven enligt ovan.

Målgruppen kommer att stärkas genom personlig utveckling som berör individen i såväl arbetsliv som privatliv och projektresultat önskas till individens ökade självkänsla och effekter därav som:
-bättre rustad att ta för sig och vid önskad rörlighet våga ta steget till att söka andra arbeten inom samma område eller våga ta steget till entreprenörskap inom aktuellt intresseområde,
-ökad konkurenskraft i samhället/näringslivet samt bättre löneutvecklingsmöjlighet,
-ökad kommunikationsfärdighet och konfliktlösningsbenägenhet,
-yrkesstolthet.

De mätbara målen är:
-Sänkt sjukfrånvaro med 1,2%.
-Totalt ca 130 processade handlingsplaner.
-Personalenkäten ska visa att personalen har stärkts i sin självkänsla och har mer kunskap och ökad förmåga att hantera konflikter och kommunikation samt att de har ett professionellt förhållningssätt i sitt arbete. Ökad datakunskap och ett kommunikativt ledarskap.
-Kunden/kommuninnevånarens nöjdhet mäts i en föräldrarenkät, där vi har som målsättning att 100% ska vara nöjda med förskolan.

Vi ansöker om medel till förprojektering , i samband med nästa utlysningsperiod, för att fortsätta och bygga på "Lyftet" med ett omfattande helhetsgrepp där vi vill inventera och utröna personal i riskzonen samt vad som krävs för att ORKA - Toppform med personlig coaching!

Bakgrund

Allmän bakgrund, problematik och nya möjligheter:

Hallstahammars kommun står inför utmaningen, problemet, med låga födelsetal, minskande elevantal, dålig måluppfyllelse i åk 9, låg motivation till eftergymnasiala studier, utflyttning från traditionell bruksort. Vidare finns låg utbildningsnivå och höga ohälsotal bland personalen, främst inom förskolan och bland lokalvårdare. Liten rörlighet bland vissa personalkategorier. Ökad konkurrens genom privata initiativ till verksamhet inom det klassiskt kommunala.
Detta ser vi kan leda till hög sårbarhet för kommunen och bland personal samt utanförskap för personer med negativ hälsospiral.
Vi kan däremot se att stora insatser måste till för att skapa möjligheter för att ligga steget före och för att göra insatser som får stort genomslag och som lämnar avtryck i verksamheten.

Vi ser nya möjligheter genom att jobba mot visionen att vi ska bli en av landets bästa förskolor och skolor. Vi ser att barn och elever behöver lägga fokus vid uthållighet, koncentration och utmaning för att klara framtiden bättre, det är därför tre ledstjärnor som ska genomsyra hela verksamheten från 1-16 år. Vi kommer att jobba med fler kunskapsavstämningar "hållplatser" för att bättre kunna följa upp utveckling och tidigt uppmärksamma barn och elever som behöver extra stöd. För detta behöver vi också landets kompetentaste personal där kompetensutveckling och lärande skapar konkurrenskraftig personal som har hög frisknärvaro. Skola och förskola blir en attraktiv arbetsplats känd för den goda servicen där kunden är nöjd och barn och elever blir stimulerade på bästa sätt så att samtliga har godkända betyg. Många vill flytta hit och ser möjligheterna med Hallstahammar.

Förstudie:

Skol- och fritidsförvaltningens har genomfört en omfattande kompetensanalys för barnskötare, förskollärare, köks- och städpersonal samt skolledare, ca 220 medarbetare. Syftet med kompetensanalysen var att man ville gå på djupet hos medarbetarna och försöka belysa vilka orsaker som ligger bakom den höga sjukfrånvaron och varför man inte känner någon stolthet i sitt jobb (inom förskola och lokalvårdarna) samt att önskan var att identifiera kompetens som finns och vilka behov som finns av utveckling.

Resultatet visar följande: att väldigt många uppvisar en oroväckande låg självkänsla; kvinnor som inte på något sätt vågar eller vill ta någon plats, som tycker att de inte får/ska göra det. De är svaga i tron att de kan göra något bra.
Det stora flertalet av de anställda inom förskolan i Hallstahammar har varit lång tid i det jobb man har och på den arbetsplats man nu är. Många börjar bli lite äldre och det bidrar till att många har lagt den egna utvecklingen åt sidan, man orkar inte heller lika mycket, rent fysiskt. Kompetens = kunskap, vilja och förmåga och vad som har iakttagits i den här kompetensanalysen är att det finns få brister som har med den rena yrkeskunskapen att göra, däremot uppvisar de allra flesta av medarbetarna brister i vilja och initiativförmåga, de har väldigt svårt att ta till sig och se vilka möjligheter de faktiskt har. Förmodligen är detta ett resultat av den låga självkänslan.

Resultatet av analysen har redovisats dels per enhet och dels med en sammanställning över vad samtlig personals samlade behov är. Sammanfattningsvis är behoven av kompetensutvecklingssatsningen störst inom områdena självkänsla, kommunikation, konflikthantering, professionelltförhållningssätt och datautveckling. För skolledare kommunikativt ledarskap, hur ska jag leda mina medarbetare så att de blir delaktiga, medansvariga och motiverade. Hur kan jag som ledare stödja processer som skapar dialog mellan medarbetare och ledare.

Vad gäller ohälsa och den höga sjukfrånvaron har vi följande tankegångar, att följa analysens resultat och genomföra LYFTET - Självkänsla 2008/09, för att sedan koppla på ORKA-Toppform, se ansökan i kommande utlysningsperiod om förprojektering, för fortsatt process 2008-2011 för hela skol -och fritidsförvaltningen.

Syfte

Stärka de anställdas självkänsla, ge verktyg för konflikthantering och kommunikation samt öka medvetenheten för hur vi ska arbeta med ett professionellt förhållningssätt.

Genomförandet kommer att ske med olika metoder i syfte att kompetensutveckla genom att starta processer dels med föreläsningar, work-shops och handlingsplaner för varje arbetslag med efterföljande handledning.

Målsättning

-Sänkt sjukfrånvaro med 1% /år.
-Från enheter med ca 45 arbetslag, jobbas tre handlingsplaner per arbetslag fram på de tre aktuella områdena. Totalt ca 130 handlingsplaner
-Personalenkäten ska visa att personalen har stärkts i sin självkänsla och har mer kunskap och ökad förmåga att hantera konflikter och kommunikation samt att de har ett professionellt förhållningssätt i sitt arbete.
-Kunden/kommuninnevånarens nöjdhet mäts i en föräldrarenkät, där vi har som målsättning att 100% ska vara nöjda med förskolan.
-Samtlig personal ska ha grundkunskap i data.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målet är att:
-uppnå full delaktighet i Hallstahammar för människor med funktionshinder
-ingen med funktionshinder ska behöva utsättas för diskriminering
-barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder ska ha förutsättningar för självständighet och självbestämmande

Det ska vi nå genom att:
-alla verksamheter ska genomsyras av handikapperspektivet
-alla berörda ska uppleva att Hallstahammar blivit tillgängligare
-alla berörda ska uppleva att de får ett gott bemötande

Åtgärder
Handikappolicyn och planen ska göras känd för alla medarbetare

Kommunen utvecklar i dialog med handikapporganisationerna omkring informationsbehovet

Kunskapen om livsvillkoren för personer med funktionshinder ökas genom att minst en allmän föreläsning/aktivitet genomförs per år

Inventering av tillgängligheten påbörjas i alla verksamheter under året i samarbete med handikapporganisationerna.
Resultatet av inventeringarna görs till åtgärdsplaner som tids- och kostnadsberäknas för att ingå i kommande mål- och budgetarbete.

Jämställdhetsintegrering

Styrkan som resultat av projektet är att det stärker medarbetares självkänsla, vilket leder till att våga ta större ansvar. Detta medför större anställningsbarhet inom kommunen och på arbetsmarknaden. Fler medarbetare är anställningsbara som chefer. Med ökad självkänsla följer mod och styrka att våga ta steget till att utbilda sig och möjlighet till karriär inom yrkeslivet och på arbetsmarknaden. Medarbetarna blir stärkta i sin kommunikativa del viket medför att de kan marknadsföra sig själva bättre och möjligheten för stärkt yrkesidentitet ökar.
Vi ser hotbilden om för få män, kunna spricka upp genom att vi kommer att öppna upp för att rekrytera fler pedagoger, då inte bara förskollärare, utan olika pedagoger som kan stärka verksamheten inom de behovsområden som kommer att utkristallisera sig inom en snar framtid, då varje förskola arbetar med profilering. Vi menar att den klassiska rekryteringen som tidigare enbart rört kvinnodominerade tjänster kan brytas och svårigheten med att rekrytera manliga medarbetare ljusnar då vi öppnar för ett bredare spektrum av pedagoger där fler män arbetar idag.

Deltagande aktörer

  • Förskolan Koltrasten
  • Förskolan Brinken
  • Förskolan Duvan
  • Förskolan Jan Pers Backe
  • Förskolan Myran
  • Förskolan Nyckelpigan
  • Förskolan Strömsholm
  • Förskolan Trollsländan/katthult
  • Skol- och fritidsförvaltningen, Städenheten

Kommun

  • Hallstahammar