Logotyp på utskrifter

Lokalglobal matlust - för alla

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNordiska Gourmet kompaniet AB
KontaktpersonKristina Paulson
E-postkristina.paulson@hgo.se
Telefonnummer0730-228799
Beviljat ESF-stöd1 735 340 kr
Total projektbudget1 735 340 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projekt med/ mellan små arbetsplatser inom livsmedelsproduktion, tillagning av mat, restaurang samt utbildning. Arbetsplatserna har idag olika grader av samverkan/samarbete. Genom ökad samverkan kan nya utvecklade arbetsområden skapas. Det ger tillfälle till tillväxt för företag och anställda. Anställda inom livsmedelsindustri har idag oftast en låg utbildning. Endast 2 procent har akademisk utbildning. Den låga utbildningsnivån tillsammans med den stenhårda konkurrensen gör att pressen på företagens förnyelseförmåga är stor. Detta projekt har en koppling till ett socialfondsprojekt för integration inom Eskilstuna kommun. Genom tillväxt i företagen kan möjligheter till arbetstillfällen skapas. Ett av företagens utvecklingsområden är "All världens mat" där personer från andra länder är nödvändiga för att utveckla "smak-riktiga" produkter. Interna processledare ska skapa förutsättningar för interna processer och långsiktiga resultat.

Bakgrund

INTRODUKTION
"Lokalglobal matlust-för alla" är ett projekt för och mellan mindre lokala livsmedelsproducenter, kök, restauranger och verksamhet inom köksutbildning, inom Västmanland, Sörmland och Uppsala län. Projektet består av 7 företag fördelade på 8 arbetsställen. Antalet anställda är 111 bestående av 61 kvinnor och 50 män.

Detta projekt vänder sig till små arbetsplatser inom livsmedelstillverkning - industri- kök, restaurang och köksutbildning.
Detta projekt vänder sig till anställda med låg och föråldrad utbildning.
Detta projekt har en koppling mellan PO1 och PO2" (All världens mat - Sahil samt Bazar - integrationsprojekt i Eskilstuna kommun)
Detta projekt ligger i linje med Jordbruksverkets ambitioner "Sverige det nya matlandet" som bygger på en ambition om växande företag, fler jobb och matupplevelser i världsklass. Detta projekt har därför också en inriktning mot ett ökat entreprenöriellt tänkande i företagen.

MOTIVERING TILL PROJEKTET:
Sveriges livsmedelsmarknad är till stor del dominerad av ett fåtal större aktörer. Knivskarp konkurrens råder. Trots storskalighet och kravet på låga tillverkningskostnader finns idag många exempel på där små livsmedelsföretag lyckas eller är på väg att lyckas på sina lokal produktmarknader. Förändringar i konsumtionsmönster, positiv attityd till småföretagande samt nya och specialiserade krav från konsumenterna ger små livsmedelsföretag ökade förutsättningar att föra ut sina innovativa och lokala produktkoncept.

Lära av - lära nytt - lära om ...höja de anställdas kompetens.
Livsmedelsindustrin sysselsätter nationellt ca 30 000 personer. Knappt 2 procent av anställda har någon typ av akademisk utbildning. Detta kan jämföras med cirka 10 procent inom industrin i stort. Företagens ekonomiska marginaler, tidspress, bristande tillgång till relevant vidareutbildning, bristande insikt om den strategiska kompetensutvecklingens potential för utveckling medför att kompetensutveckling blir bristfällig. Anställda inom livsmedelsindustrin har som mest en yrkesutbildning på gymnasienivå med sig in i yrkeslivet. Resten lär man sig på jobbet.

Mervärde: De medel som projektet tillför kan möjliggöra en snabbare omställning / utveckling genom att företagen kan erbjuda fler anställda mer kompetensutveckling än vad som annars varit möjligt.

Samverka och lärande ... för långsiktiga effekter och förmåga till förnyelse.
Låg och föråldrad utbildning gör det svårare att få tillträde till och att kunna tillgodogöra sig vidareutbildning.Låg och föråldrad utbildning hos anställda är negativt för företagets utveckling och tillväxt. Företag riskerar att slås ut och anställda riskerar att bli arbetslösa. Låg och föråldrad utbildning gör för anställda det svårare att komma tillbaka på arbetsmarknaden.

Det är viktigt att ha ett fungerande vardags-lärande på arbetsplatsen. Att lära av varandra. Efter några år har man dock lärt varandra allt. Då behövs nya externa impulser och kunskap för att komma vidare.En riskfaktor med det interna lärandet är "bristen på kompetens eller föråldrad kompetens" hos dem som ska lära ut. Vi vill samverka mellan företag för att hjälpas åt att höja kvalitén och skapa system för lärande och kontinuitet. Vi behöver därför metoder för långsiktig utveckling, som även hjälper oss efter projektets slut.

Växande företag ger anställda möjlighet till breddat och mer kvalificerat arbetsinnehåll.
Arbetet inom livsmedelsbranschen kan vara tungt, monotont och innehålla riskfyllda moment. Genom ny kompetens kan arbetsinnehållet breddas och organisationen blir också mer flexibel. Små företag har visserligen en begränsning i utbudet av arbetsuppgifter, men företag som växer och utvecklas kan erbjuda fler möjligheter. Genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter kan företagen behålla sin kompetenta arbetskraft längre.

Verksamhetsutveckling ...integration...ny kompetens och nya möjligheter.
Mälardalen har en mångkulturell befolkning. Denna mix av influenser är en tillgång för regionens utveckling. Nya svenskar bär med sig andra smakpreferenser och behov. De efterfrågar produkter som inte alltid erbjuds. Våra invånare kan på sikt erbjudas en gastronomisk jorden -runt-upplevelse i Mälardalen genom att fler anställda med annan kulturell bakgrund anställs. Vissa företag i projektet är idag utbildnings- eller praktikplats för långtidsarbetslösa personer i Sahil- och Bazar-projekten PO2. Visionen är att konkretisera idén om "All världens mat" i Mälardalen. Genom ett PO1 projekt för kompetens och verksamhetsutveckling kommer möjligheterna att nå detta mål närmare. Förmågan till vardags-lärande och metoder för kompetensutveckling behöver utvecklas. Anställdas kompetens måste stärkas.

Mervärde: Genom utbyte med Sahil- och Bazar-projektens deltagare och ledning kan kompetens om integration i arbetslivet tillföras vårt projekts ledning och deltagare. Genom bättre kunskap om andra kulturer ökar benägenheten att rekrytera ur dessa. Arbetstillfällen skapa när företagen växer. Projektet har ett mål om ett ökat entreprenäriellt tänkande/förhållningssätt. Personer från Somalia, Iran, Irak har en tradition inom entreprenörskap med sig. I projektet kan vi genom erfarenhetsutbyte lära av varandra.

PROJEKTET ÄR VÄL FÖRANKRAT PÅ ARBETSPLATSERNA OCH BLAND ANSTÄLLDA:
Ledning och anställda, alt anställdas representanter har deltagit i information om Socialfondens program. Arbetsplatserna har fått en beskrivning av tankarna kring strategisk kompetensutveckling, med analys av verksamhet, arbetsorganisation och kompetens. Jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och integration har också diskuterats. Arbetsplatserna har visat ett stort intresse att delta i projektet som de tycker ligger "rätt i tiden".

MOBILISERING:
Start med analys- och kompetenskartläggning på varje företag. En SWOT-analys görs utifrån sårbarhet ( kompetens- verksamhet). Jämställdhet och tillgänglighet ingår. Se beskrivning jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Hög delaktighet är viktig för anställdas engagemang, projektets resultat och långsiktiga effekter (efter projektets slut). Externt stöd för processledning, tillgänglighet, jämställdhetsintegrering och utvärdering medverkar under mobiliseringsfasen.

Samordning och koordination genom projektägaren. Samverkanspartners engageras under mobiliseringsfasen. Processledare har en viktig roll som stöd- pådrivare. En styrgrupp skapas, med representation för företag, processledare och projektledning, för att koordinera och följa projektets utveckling och måluppfyllelse.

Handlingsplan för utveckling skapas i delaktighet. Externt processtöd. Planerad tidsåtgång i aktivt mobiliseringsarbete cirka 4 månader. Samverkan mellan företagen i avstämning kring samordning och lärande och kompetensutveckling inför genomförandet.

GENOMFÖRANDE:
Handlingsplanen som tagits fram på varje arbetsplats kommer att ligga till grund för kompetensutveckling. De indikationer som anställda och ledning gett finns beskrivna i Bakgrund till projektet samt i avsnittet Målgrupper. Några utvecklingsområden som lyfts fram är individuella behov för att stärka den anställdes ställning utifrån behov av omställning, breddning och fördjupning av yrkesroller, behov av strukturer för kontinuerligt lärande, ständiga förbättringar, ökad kvalitetskompetens på individ och gruppnivå, dyslexi/dyskalkyli, ekonomisk förståelse, produktionsekonomi, team och ledarutveckling.

Handlingsplanerna ska arbetas fram med hög delaktighet. Därför kan det exakta kompetensbehovet, prioritering och omfattning i detta skede inte preciseras tydligare.
Uppföljning och utvärdering ska följa projektets hela period. Det är viktigt att extern resurs för utvärdering tidigt för kontakt med projektet. Uppföljning sker genom insamling av information på ett strukturerat sätt. Uppföljning och utvärdering möjliggör ett lärande i och förbättringar av projektet redan under genomförandet.

Syfte

PROJEKTETS SYFTE:

- Att underlätta för sysselsatta, såväl företagare, anställda och chefer att lära nytt och lära om för att utvecklas i takt med arbetslivets förändrade krav.

- Att skapa ett långsiktigt uthålligt förändringsarbete på arbetsplatserna som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande och tillväxt i företagen.

- Att förbättra företagen och de anställdas entreprenöriella tänkande/ förhållningssätt.


PROJEKTETS INRIKTNING:
Projektets inriktning är strukturell omställning, insatser som avser såväl individ-, organisations- och verksamhetsutveckling.

HUR NÅR VI SYTET:
Vi avser nå vårt syfte genom.
- strategiskt tänkande, samverkan och lärande
- stöd för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet
- processtöd för verksamhets- och kompetensutveckling
- kompetensutveckling av anställda
- uppföljning och utvärdering
- genom hög delaktighet och engagemang
- genom gott ledarskap som gynnar lärande och utveckling.


Syftet på individnivå är att tillföra kompetensutveckling som medför en kvalitativ skillnad för både anställda och för verksamheten. DEe utbildningsaktiviteter som kommer att genomföras inom projektet ska vara kopplade till både individens och företagets utveckling och till de förändringar som medför risk för omställning. Utbildningsinsatserna ska ge möjligheter till utvidgade och fördjupade ansvarsområden.

Syftet på företagsnivå är att stärka det egna företagets konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt genom ökad kompetens hos de anställda. Vi avser att skapa metoder för ett långsiktigt kompetensutvecklingsarbete över företagsgränser. Medverkan i sådana kan stötta de enskilda företagens egna processer och påverka kontinuitet och långsiktigheten (efter projektets slut).

Syftet på övergripande nivå, projektägarnivå, är att skapa förutsättningar för ökad samverkan, nytänkande, långsiktiga lärprocesser, ny kompetens, möjlighet att knyta nya kontakter och nya nätverk.

Målsättning

MÅL SOM KOPPLAS TILL PROJEKTETS SYFTE:

PROJEKTETS SYFTE:

- Att underlätta för sysselsatta, såväl företagare, anställda och chefer att lära nytt och lära om för att utvecklas i takt med arbetslivets förändrade krav.

- Att skapa ett långsiktigt uthålligt förändringsarbete på arbetsplatserna som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande och tillväxt i företagen.

- Att förbättra företagen och de anställdas entreprenöriella tänkande/ förhållningssätt.


HUR NÅR VI SYTET:
Vi avser nå vårt syfte genom.
- strategiskt tänkande, samverkan och lärande
- stöd för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet
- processtöd för verksamhets- och kompetensutveckling
- kompetensutveckling av anställda
- uppföljning och utvärdering
- genom hög delaktighet och engagemang
- genom gott ledarskap som gynnar lärande och utveckling.

FÖRVÄNTADE MÄTBARA RESULTAT EFTER GENOMFÖRANDE ÄR:

- 70 procent av deltagande enskilda medarbetare har fått förutsättningar att, efter genomförd kompetensutvecklingsinsats, ta sig an fördjupade arbetsuppgifter.

- 70 procent av deltagande enskilda medarbetare har fått förutsättningar att, efter genomförd kompetensutvecklingsinsats, ta sig an breddade arbetsuppgifter.

- 70 procent av deltagande arbetsställen bedömer att kompetensutvecklingsinsatserna resulterat i att arbetsplatsen präglas av fördjupade kunskaper inom nuvarande arbetsområden.

- 50 procent av deltagande arbetsställen bedömer att kompetensutvecklingsinsatserna resulterat i att arbetsplatsen har breddat sin verksamhet, vilket kommer att leda/ har lett till ett behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda.

- 2 projektgrupper för samverkan och lärande har skapats mellan företagen.

- 100 procent av enskilda medarbetare ska ha deltagit i minst 2 stycken företags-samverkande kompetensutvecklingsinsatser.

- 70 procent av deltagarna ska efter projektet uppleva att det entreprenöriella tänkandet ökat på arbetsplatsen.

MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR MOTTAGARE OCH ANVÄNDARE AV RESULTATEN:

- 80 procent av personer som deltagit i erfarenhetsutbyte mellan Sahil PO2 och detta projekt ska erfara att utbytet förbättrat respektive projekts genomförande och resultat.

- 80 procent av personer som deltagit i erfarenhetsutbyte mellan detta projekt och personer från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer ska erfara att det skett ett lärande för den egna organisationen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

MOBILISERING/ FÖRPROJEKTERING:

Projektet kommer att var tillgängligt för personer med funktionshinder. Vi kommer under mobiliseringen/förprojekteringen göra en inventering och en plan samt att säkra tillgänglighetsperspektivet beträffande:

- Fysisk tillgänglighet
- Tillgänglig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet

Processödet för tillgänglighet kommer att konsulteras för att deras kompetens ska göras tillgänglig för projektet.

Dyslexi och dyskalkyli förekommer bland de anställda, vilket redan framkommit under information och förankringsprocessen. Genom utbildning och arbetssätt kan företagen bli bättre att hantera vardagssituationer. Även de drabbade individernas möjligheter i arbetslivet kan förbättras genom att rätt kompetens tillförs projektet.

Fortsatt kartläggning och information genom extern resurs under mobiliseringen.


GENOMFÖRANDE:

Projektet kommer att beakta funktionshindrade peroners tillträde och möjlighet att delat i projektet. Utbildningslokalernas utformning, utbildningsmaterialets utformning och utbildningens arbetsmetoder ska möjliggöra deltagande för alla i målgruppen. Kartläggäning under mobilisering kommer att visa på de exakta behoven varefter åtgärdsplan konkretiseras.

I företagen finns anställda med dyslexi, hörselnedsättning, mm vilket framkommit redan i de första förankringskontakterna. De ska ha samma tillgänglighet till kompetenshöjning som övriga i målgruppen.

Projektet kommer att genomföra en satsning för personer med läs- och skrivsvårigheter. Genom utbildning och fördjupad analys ska dessa personer hjälpas till bättre utvecklingsmöjligheter samt bättre möjligheter att genomföra sitt arbete. Dessa personer kan förutom sina svårigheter att klara jobbet, även drabbas av omgivningens okunskap och felaktiga attityder. I detta projekt vill vi därför öka kunskapen hos personalen med personalledande roller om dyslexi och dyskalkyli.

Även personer med utländsk bakgrund kan på grund av språksvårigheter drabbas av diskriminering och en sämre utvecklingsmöjlighet i arbetslivet.
I företagen finns personer med utländsk bakgrund bland de anställda. Dessa personers behov kommer att kartläggas under mobiliseringen.

Genom att öka kunskapen om olika kommunikationsmetoder kan situationen för personer med svårigheter att läsa och skriva förbättras i arbetslivet.Jämställdhetsintegrering

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING:

Under projektets genomförande ska jämställdhetsambitioner integreras och följas i de olika aktiviteterna.

Resultatet av SWOT-analysen under förprojekteringen påverkar vilka mål och åtgärder som blir relevanta att arbeta med och att följa under projektets genomförande.

Hur vi ska jobba med jämställdhetsintegreringen under genomförandet påverkas av vad som kommit fram under förprojekteringen och insatsernas karaktär.

Vi kommer i planeringsfasen inför genomförandet att använda ÖM processtöd för att säkra kvalitén på detta arbete.

Vi kommer i utvärderingen av projektet att använda externt stöd. Vid upphandling kommer genuskompetens att vara meriterande.

Vid andra externa upphandlingar kommer genuskompetens att vara meriterande.


Vår plan är att arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den sk 4R-metoden. Denna metod kan användas för att analysera och kartlägga verksamheter, ge en översiktlig bild av hur verksamheten styrs och finansieras samt hur den bör förändras för att minska ojämställdheten.
4R-metoden innebär:
R1: syftar på Representation - en kartläggning av hur kvinnor och män representeras inom en organisation delar och på olika nivåer.
R2: syftar på hur Resurser fördelas mellan kvinnor och män.
R3: syftar på Realia, dvs varför representation och resurser fördelar sig som de gör. Hur ser normer och villkor ut för kvinnor och män i organisationen?
R4: syftar på att genom en handlingsplan ( och handlande) Realisera vad som ska åstadkommas genom att formulera nya mål och åtgärder.

Samarbetspartners

 • Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv
 • Livsmedelsarbetarförbunet
 • Livsmedelsföretagen

Deltagande aktörer

 • Aspesta AB
 • Cayenne AB
 • Charkmästarn
 • Frösunda MR
 • Köttskolan
 • Västeråsbagarn AB
 • Ärna MR

Kommun

 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Uppsala
 • Västerås