Logotyp på utskrifter

Likabehandling av fysiskt funktionshindrade på svensk arbetsmarknad

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVKL
KontaktpersonKent Söder
E-postkent.soder@vkl.se
Telefonnummer021-39 46 37
Beviljat ESF-stöd502 016 kr
Total projektbudget502 016 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet är att kartlägga de förutsättningar som finns för en ökad anställningsbarhet av fysiskt funktionshindrade på den svenska arbetsmarknaden.

Målgrupp:
Arbetsgivare inom det privata näringslivet och inom offentlig sektor.

Bakgrund

Problem:
Nästan en miljon människor mellan 16 och 64 år i Sverige har någon form av fysiskt funktionshinder. Drygt en halv miljon bedömer att deras arbetsförmåga dessutom är nedsatt. Det innebär att i befolkningen totalt har var tionde individ mellan 16 och 64 år nedsatt arbetsförmåga.
Arbetslösheten bland funktionshindrade uppgick under fjärde kvartalet 2006 till 6,2 procent. Detta kan jämföras med arbetslösheten i befolkningen totalt som vid samma tidpunkt uppgår till 4,5 procent (SCB, 227:2).
De arbetsmarknadsåtgärder som hittills vidtagits har inte resulterat i minskat utanförskap i nämnbar omfattning. När man talat om att funktionshindrade skall beredas arbete har man kategoriskt nämnt lönebidrag eller Samhall som lösningar. När det gäller arbetsmarknadsdeltagandet för personer med funktionshinder har andelen sysselsatta ur denna kategori under senare år minskat jämfört med den nivå som uppnåddes år 2000.

Behov:
För att det svenska välfärdssystemet skall kunna bibehållas krävs en ökande nationell produktionsnivå och en ökande omsättning av varor och tjänster. För detta krävs i sin tur att medelarbetstiden i nationen ökar och att vi når en högre total sysselsättningsnivå än vad som idag är fallet på arbetsmarknaden.
Enligt Konjunkturinstitutet kommer den demografiska utvecklingen medföra att medelarbetstiden minskar trendmässigt under den närmaste tiden eftersom andelen 25-54-åringar sjunker - givet att medelarbetstiden är konstant avseende ålder, kön och ursprung. Sveriges behov av ett ökat antal arbetstimmar kan då bara åstadkommas på två sätt, antingen genom en ständigt ökande arbetstid för befintliga arbetsmarknadsdeltagare eller ett större arbetskraftsutbud.

I detta projekt fokuserar vi på alternativ två, dvs ett större arbetskraftsutbud i form av den outnyttjade produktionsresurs som finns i alla fysiskt funktionshindrade i vårt land.

Ovan nämnda förhållanden utgör ett starkt incitament till att på ett strukturerat och sakligt sätt i denna förstudie åskådliggöra och kartlägga fysiskt funktionshindrades betydelse som outnyttjad resurs på den svenska arbetsmarknaden. Förhoppningen är att i en förlängning och med denna förstudie som plattform kunna bidra till en attitydförändring hos arbetsgivarsidan och därigenom bereda väg för en konstruktiv dialog och en ökad anställningsbarhet av fysiskt funktionshindrade på den svenska arbetsmarknaden.

Syfte

Syftet med denna förstudie är att kartlägga de förutsättningar som finns för en ökad anställningsbarhet av fysiskt funktionshindrade på den svenska arbetsmarknaden.

Målsättning

Förstudien förväntas leda till ett genomförandeprojekt som i sin tur syftar till ökad anställningsbarhet av fysiskt funktionshindrade på den svenska arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien skall göras tillgänglig på ett sätt så att funktionshindrade lätt och enkelt får tillgång till dess innehåll. Projektets alla olika moment (research, fakta och information) kommer att göras tillgängliga som dokument i såväl tryckt form som i ett internetanpassat format. Vi kommer därutöver att inmformera om projektet vid informationsträffar med DHR och SRF.

Samarbetspartners

 • Regionförbundet Uppsala län

Kommun

 • Arboga
 • Fagersta
 • Hallstahammar
 • Kungsör
 • Köping
 • Norberg
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Surahammar
 • Uppsala
 • Västerås