Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Lärande samverkan i Gnestas förskolor och skolor

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret i Gnesta kommun
KontaktpersonIngrid Waldenström
E-postingrid.waldenstrom@gnesta.se
Telefonnummer070 2790114
Beviljat ESF-stöd6 575 890 kr
Total projektbudget6 575 890 kr
Projektperiod2011-10-01 till 2013-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vårt projekt är en start för en utvecklingsprocess som ska göra organisatoriskt lärande och gemensam kompetensutveckling till rutin i våra verksamheter. Samtliga anställda involveras i en kartläggning av kompetensbehovet och får inför genomförandet vara delaktiga i att planera olika utbildningslösningar. Samtliga anställda kommer att erbjudas individuell och gemensam kompetensutveckling. Målet är att skapa arenor för kreativ samverkan mellan skolformer samt flexibilitet hos personal för att kunna arbeta inom flera verksamheter och med nya arbetsuppgifter. Vi kommer särskilt att prioritera jämställdhet och likabehandling, kreativt lärande och pedagogiskt ledarskap i våra utbildningar.

Bakgrund

Gnesta kommuns förskolor och skolor har totalt 296 anställda. Av dessa är 99 anställda inom förskola och resten inom grundskola, elevhälsa och vuxenutbildning. Kommunen har ingen egen gymnasieskola utan köper platser i angränsande kommuners skolor. Cheferna för verksamheterna utgör en sammanhållen ledningsgrupp som träffas regelbundet en gång/vecka. Möjligheterna till samordning är stora.

Gnestas förskolor och skolor har under se senaste åren genomgått en rad förändringar. På grund av demografiska förändringar och ekonomiska förutsättningar har verksamheterna organiserats på ett nytt sätt. En organisationsmodell som tidigare har varit mer statisk omvandlas alltså på grund av faktorer utanför organisationen. I chefsgruppen finns stark vilja till utveckling och att arbeta fram en organisationsmodell som präglas av samsyn över verksamhetsgränserna (”Röda tråden") och flexibilitet.

Vår satsning på kompetensutveckling avser dels att trygga anställningar och öka personalens anställningsbarhet, men även en mer organisationsanpassad kompetensutveckling som ger personal mer styrka i att vara flexibel och kunna arbeta med fler/andra arbetsuppgifter inom organisationens ramar. Ett antal satsningar som ska stärka kvaliteten ska kompletteras med kompetensutveckling som varje enskild anställd ska bära: Bredare ämneskompetens och praktisk kunskap i jämställt bemötande och likabehandling. Detta samordnas med ett övergripande politiskt mål inom jämställdhet samt förvaltningens satsning på jämställdhetsintegrering. Kompetenser som utifrån sin aktualitet efterfrågas stort på arbetsmarknaden.

Endast 38% av personalen i Gnestas förskolor har högskoleutbildning, vilket ligger under snittet för regionen och landet. Projektet vill ge både formell utbildning, tematiska kurser och erfarenhetsutbyte. Barnskötare som arbetat länge i yrket står för en färdighetskompetens som är betydande och mycket värdefull men denna färdighetskompetens behöver kompletteras. Möjlighet för ett antal barnskötare utan gymnasiekompetens att validera eller pröva sina kunskaper ska finnas. Även förskollärare som arbetat länge i yrket behöver vidareutveckling. Därför är det ytterst angeläget att personalen får kompetensutveckling för att vara fortsatt anställningsbar. Utbildning är även viktigt för att skapa motivation och undvika att personalen drabbas av sjukskrivning och utmattningssymtom.

Möjligheten att föra över kompetens mellan olika områden, enheter, personalkategorier och skolformer behöver undersökas. Vi behöver arbeta med helhetsbilden av verksamheten. I årskurs F-5 tillämpar vi klasslärarsystem. Detta ställer stora krav på den enskilde pedagogen, både på ökad bredd i kompetens samt flexibilitet som möjliggör att flera pedagoger knyts till varje klass. Bredare ämneskunskaper ger förutsättningar för detta. Idag har 80% av vära lärare högskoleutbildning. Skolan genomgår idag natioenellt förändringar och gedigen kompetens i det tänkande som genomsyrar den nya läroplanen kommer att vara en attraktiv kompetens på en framtida arbetsmarknad samt bidra till personalens säkerhet i sitt arbete och därigenom också minska stressen.

Under flera år har Barn- och utbildningsförvaltningen satsat på aktivt jämställdhetsarbete. Under 2006-2007 genomfördes sett större jämställdhetsprojekt i förskolan med stöd av medel från Växtkraft mål 3. Under 2010 genomförde Barn- och utbildningsförvaltningen i samarbete med en annan förvaltning ett större projekt med inriktningen jämställdhetsintegrering (med stöd från SKL:s program Hållbar jämställdhet). Under året formulerades problemområden och mål inom området jämställdhet. Vi står i det läget att målen nu ska realiseras i verksamheterna, av personalen. Utbildning i praktiskt jämställdhetsarbete och i att bemöta jämställt blir en viktig del av satsningen eftersom det också är kompetens som efterfrågas starkt inom förskola och skola.

Vi ser idag ett behov av att öka personalens kompetens i att använda kreativt skapande i arbetet med den egna verksamheten samt barn och elever. Detta gäller både i utvecklingen av nya pedagogiska handlingssätt och i att kunna realisera läroplanens mål kring kreativt skapande. Under satsningen upprättas kontakter och arbetsformer för samarbete med Artlab, en aktiv aktör i Gnesta för att öka kulturella värden och det kreativa skapandet. I arbetet med Artlab införlivas utveckling av kompetens kring jämställdhet och normkritik i mötet med barn och elever. Vi ser Artlabs delaktighet (som extern tjänst) som en start för ett längre och varaktigt samarbete mellan organisationen Artlab och Gnestas förskolor och skolor.

Just nu pågår också en övergripande satsning att skapa likabehandlingsplaner som fungerar i praktiken. Även där har vi kommit så långt i processen att nästa steg är att utveckla personalens kompetens i att praktiskt omsätta kunskap kring likabehandling, antidiskriminering och allas lika värde i verksamheterna. Detta blir en viktig del i att jobba med öppna arbetsplatser. Gnesta kommun avser att senare under året starta en satsning på ökad kompetens inom antidiskriminering för samtliga kommunala arbetsplatser. Satsningen hänger samman med det politiska övergripande målet ”Gnesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare” samt ett plitiskt mål om jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. Vi kommer att söka medel från samma programområde för denna satsning senare under året. Arbetet kommer att kombineras med en utveckling av jämställdhetsplaner och antidiskrimineringsplaner. Kunskapssatsningen för personal i förskolan/skolan gynnar alltså kompetensen att behandla barn och elever lika samt den andra satsningen på öppna, likabehandlande arbetsplatser.

Under förprojekteringen kommer vi att sätta fokus på vad som skulle öka flexibilitet och samverkan. Vi kommer att dela in personalen i tvärgrupper med representanter från de olika skolformerna i varje grupp. Under arbetet kommer personalen att få tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera brister och utvecklingsmöjligheter under professionell processledning. Utbildnings- och utvecklingsbehov kommer att lyftas fram och utvärderas. Processen i sig bidrar till kompetensutveckling eftersom vi redan här skapar insyn i samtliga av förvaltningens verksamheter.

I samband med projektstart kommer samtlig personal att få information på respektive arbetsplats. I förprojekteringen kommer personalgrupperna att arbeta under två dagar under ledning av externa processledare. Detta äger rum på internat i närområdet. Vi har bedömt det som viktigt för berörd personal att få arbeta i avskild och ostörd miljö. Arbetet kommer att leda till förbättrad samverkan och förbättrat utvecklings- och förändringsarbete.

Den bärande idén för vårt utvecklingsarbete är ett skolformsövergripande projekt med fokus på pedagogiskt ledarskap, jämställdhet, likabehandling, kreativt lärande, demokrati, entreprenöriellt lärande samt möjlighet för vår personal att utifrån det egna och organisationens kompetensbehov få möjlighet till utbildning.

För att kunna möta framtida krav har vi behov av att:

- ge personalen beredskap för arbetsrotation
- göra personalen attraktiv på arbetsmarknaden
- öka personalens motivation och motståndskraft
- utveckla samarbete, samverkan och lärande mellan olika områden, enheter, personalkategorier och skolformer
- se över arbetsuppgifter och uppdrag
- kartlägga personalens kompetens och erfarenhet
- kompetensutveckla personalen, främst inom följande områden: Ämneskompetens, jämställdhet och likabehandling, pedagogiskt ledarskap, kreativt lärande samt entreprenöriellt lärande.

Syfte

Vi ser utbildningssatsningen som en startfas i en nödvändig utvecklingsprocess. Genom att involvera samtliga anställda i förprojekteringsfasen skapar vi bästa möjliga förutsättningar för organisatoriskt lärande och delaktighet i den process vi vill göra till rutin i vår organisation. För att bibehålla barn- och elevantal och därmed resurser krävs att vi har den bästa förskolan och skolan i kommunen, detta kräver kompetensutveckling.

Syftet är:
- att utveckla samarbete, samverkan och lärande mellan olika skolformer, enheter och personalkategorier
- att ordna kompetensutveckling över stadier och skolformsgränser samt för att öka personalens möjligheter och antsällningsbarhet på en rörlig arbetsmarknad
- att säkra kommunens tillgång på kompetent personal på sikt
- att fortsätta jämställdhetsintegrera verksamheterna och hitta nya arbetsformer för kreativt lärande

Alla anställda skall ha ett väl integrerat förhållningssätt till hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas, både i verksamheten och på personalnivå.

Målsättning

Våra projektmål är att:
- skapa en kompetensutvecklingsplan utifrån resultatet av förprojekteringen
- kompetensutveckla cirka 320 anställda under hela projekttiden
- kompetensutveckla medarbetarna inom de områden som är våra utvecklingsområden och med de inriktningar som kommer fram under förprojekteringen
- skapa kursinnehåll som stärker den anställde i stresstålighet, samtalsmetodik,
och ledarskap
- skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan olika arbetsplatser och mellan olika personalgrupper
- anordna studiebesök, utbildning och föreläsningar enligt resultat från förprojekteringen
- initiera transnationell verksamhet
- underlätta organisationsförändringar, flexibilitet och tryggare anställning för den enskilde
- synliggöra yrkeskategorierna, deras kompetens och insats
- under projektet ta fram en kommunikationsplan med tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv för att säkerställa att alla projektdeltagare kan informeras och lära av/om projektet
-öka andelen anställd personal med högskoleutbildning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi behöver öka kunskapen om ökad tillgänglighet för personal med funktionshinder. Personalen har till exempel begränsade kunskaper kring olika funktionshinder. Kunskap kring antidiskriminering och normkritik blir en viktig del i att motverka detta. Vi har också behov av ökade kunskaper om barn med särskilda behov, verktyg och strategier. I arbetet med likabehandlingsplanerna pågår just nu på alla eneheter kartläggning och samtal utifrån hur vi skapar inkluderande verksamheter för alla. Detta utvecklas inom ramarna för projektet.

Förskolor och gårdar är handikappanpassade för rörelsehindrade till viss del. Här kan finnas behov av förbättringar. Många arbetsplatser har problem med buller och höga ljudnivåer. Styrdokument och riktlinjer ska vara kända för all, men vi behöver ta fram hjälpmedel för att alla ska kunna ta del av skriftliga instruktioner. Personalen i alla olika verksamheter har ständigt behov av förnyad kunskap inom detta område. Projektet samordnas med vår kommunövergriande pågående satsning på tillgänglighet och antidiskriminereing. I det innefattas ett arvbetsmiljöperspektiv där förståelsen för olika funktionshinder och svårigheter i vardagen fokuseras.

Vi kommer att under förprojekteringen kartlägga kompetensutvecklingsbehov och kartlägga vilka anpassningar som behöver göras för olika funktionshinder.

Internat och utbildningsinsatser kommer att anpassas utifrån olika funktionshinder. Till exempel kommer utbildning att erbjudas i olika former, individanapssningen av utbildningsinsatser innebär att vi kommer att erbjuda många olika former av lärande. Svårigheter att läsa, lyssna, se, höra eller röra sig ska inte vara begränsande för att ta del av insatserna. Hjälpmedel kommer att finnas.

Jämställdhetsintegrering

Kompetensutveckling i enlighet med vad som framkommer i Förprojekteringen och i enlighet med våra mål i övergripande likabehandlingsplanen.

Transnationellt samarbete

Under projektet avser vi att söka kontakt med annan stad/kommun i annat EU-land som arbetar med samma utvecklingsfrågor, för utbyte. vi har redan undersökt möjligheter för utbyte med Tyskland, där vi tidigare haft fruktbara kontakter och utbyte föäör skolelever. Vi avser ett undersöka kontakter och anordna en resa under projekttiden, för att etablera samarbete för tiden efter projektet.

Deltagande aktörer

  • Förskolan Gnesta
  • grundskola och elevhälsa
  • Kostenhten
  • Utbildningscentrum

Kommun

  • Gnesta