Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

LEK- Lärande och Entreprenöriell Kompetensutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFramtidsFrön Östergötland
KontaktpersonLouise Lövgren
E-postlouise.lovgren@framtidsfron.se
Telefonnummer013-470 44 94
Beviljat ESF-stöd3 106 868 kr
Total projektbudget3 106 868 kr
Projektperiod2011-01-15 till 2013-01-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Sverige behöver människor med vilja och energi att skapa sin egen framtid. Elever behöver därför träna sina entreprenöriella förmågor redan i skolan. Den svenska skolan är under utveckling men mycket av undervisning, förhållningssätt och attityder behöver förändras. Inte bara elever utan även lärare och annan skolpersonal har på individnivå mycket att vinna på ett förändrat förhållningssätt. Vi på FramtidsFrön vill forsätta bygga ett stödjande system som stimulerar till ökat entreprenörskap bland unga människor och vill komplettera våra verktyg för det entreprenöriella lärandet med en processutbildning i det entreprenöriella förhållningssättet. Det vi vill göra i det här projektet är att först kartlägga behovet och sedan genomföra en utbildning som har förankring bland länets kommuner, skolor och skolpersonal och som hjälper regionen och kommuner att uppfylla mål kring entreprenörskap.

Bakgrund

Omvärlden förändras och Sverige och världen behöver människor som har vilja och energi att vilja skapa sin egen framtid. Den svenska skolan är under utveckling men mycket av undervisning, förhållningssätt och attityder i skolan är fortfarande mycket traditionella. Det gäller för skolan att hänga med i omvärldens förändring. FramtidsFrön har sedan 2002 arbetat med entreprenörskap i skolan i framförallt Östergötlands län. Ambitionen har sedan starten varit att erbjuda framförallt grundskolor verktyg för att elever och lärare ska kunna arbeta entreprenöriellt. Sedan 2002 har vi på FramtidsFrön fått igång mycket entreprenöriell aktivitet på många skolor.

Regeringen lade fram en strategi för entreprenörskap i skolan hösten 2009. Det har lett till att Skolverket äger frågan kring entreprenörskap i skolan. Skolverket hanterar läroplaner och kursplaner där entreprenörskap kommer att få en större roll i framtiden. Skolverket delar även ut utvecklingsmedel till organisationer som arbetar med entreprenörskap i skolan. FramtidsFrön är en av fem organisationer som i dagsläget får medel för att sprida sin verksamet. I Östergötland är en regional strategi för entreprenörskap i skolan på väg att antas. Politiker och tjänstemän både nationellt, regionalt och lokalt har fått upp ögonen för att entreprenörskap är viktigt. Entreprenörskap i skolan är dock ett ganska nytt begrepp som ibland felaktigt bara kopplas ihop med företagande. För oss på FramtidsFrön handlar begreppet både om företagande och ett pedagogiskt förhållningssätt. Vi har därför med start höstterminen 2010 tagit fram en halvdagsutbildning i det entreprenöriella förhållningssättet som kompletterar våra verktyg.

Entreprenörskap i samhället är ofta ojämnt fördelat mellan könen och det är inte många funktionshindrade personer som driver egna företag. Föreställningen kring hur en företagare är kan vara ojämn hos eleverna vad gäller manligt och kvinnligt. Elever behöver få förebilder bland kvinnliga företagare och företagare med funktionshinder. Det finns även skillnader i utbildningsnivå mellan kvinnor och män.

Vi har nu kommit till en nivå där vi känner att vi vill komma vidare. Vi vill fokusera mer på det entreprenöriellt lärande för alla och göra dessa aktiviteter till något som ses som en helhet för skolorna. Vi har därför till höstterminen 2010 tagit fram en halvdagsutbildning i entreprenöriellt förhållningssätt. Att arbeta med entreprenörskap ska inte innebära att man arbetar med aktivitet som har ett slut. Det ska vara ett pedagogiskt förhållningssätt som lärare och elever har med sig i allt sitt arbete i skolan. På några av våra mest entreprenöriella skolor i Östergötlands län är det några lärare som arbetar med våra verktyg och övriga kollegor väntar på att entreprenörskapet ska ta slut så att de kan börja "jobba på riktigt". Med det här projektet vill vi få bort det tänkandet och starta en process för att få med hela kommuner och skolor på det entreprenöriella tänkandet. Många kommuner prioriterar entreprenörskap på en politisk nivå men det når inte till lärarkåren. Det är en stor utmaning som vi har påbörjat men den halvdag i entreprenöriellt lärande som vi har tagit fram räcker inte för att få med sig många. Vi anser att det behövs en processutbildning där pedagoger och annan skolpersonal får möjlighet till utbildning och att mellan utbildningstillfällena gå tillbaka till sina elever och tillämpa sina nya kunskaper och sprida sina nya kunskaper och förhållningssätt bland sina kollegor. Idag finns inte detta i vår region och det är svårt att få finansiering till den här typen av verksamhet. Kommunernas utbildningskontor har inte den erfarenhet som krävs och prioriterar ännu inte att satsa nog med egna medel för att förverkliga denna typ av utbildningar. En processutbildning i entreprenöriellt lärande ligger helt i linje med Östsams regionala strategi för entreprenörskap i skolan. Strategin är ännu inte tagen men kommer att på ett par års sikt ge möjligheter att både genom målbeskrivningar och finansiering ge stöd åt en processutbildning i entreprenörskap för skolpersonal i länet.

Syfte

Efter skolan kommer barnen ut i en global verklighet där framtiden är mycket osäker. Vi vill hjälpa skolledare, lärare och studievägledare i deras arbete att få barn att få vilja och energi att skapa sin egen framtid och hjälpa dem att bejaka och utveckla barns företagsamhet. Det primära syftet med projektet är därför att få fler skolor i regionen att tillämpa det entreprenörialla förhållningssättet vilket ligger till grund för att få fler entreprenörer i framtiden. I syftet ligger att utveckla ett starkt entreprenörskap. Vi vill forsätta bygga ett stödjande system som stimulerar till ökat entreprenörskap bland unga människor. Det kommer att behövas fler entreprenörer i framtiden och att vara entreprenör behöver inte bara betyda att driva ett företag. Det kan också betyda att driva andra saker som projekt, föreningar, en dansgrupp eller ett popband.

Vi vill fortsätta arbetet med att förändra attityder till entreprenörskap bland skolpersonal i vår region. Efter att i åtta år arbetat med att ge lärare och elever verktyg för det entreprenöriella lärandet behövs nu kompetensutveckling kring entreprenöriellt lärande för att öka förståelsen hos lärare varför omställningen är nödvändig. Att tillämpa entreprenöriellt förhållningssätt och att samverka mer med närsamhället innebär också nya arbetssätt, metoder och läroprocesser vilket förändrar lärarrollen och lärarna känner att de själva utvecklas och kan känna tillfredsställelse att uppfylla skolans mål.

Det entreprenöriella lärandet gör att lärare och elever känner lust för det de gör i skolan och gör skolan mer meningsfull och på riktigt så att både lärare och elever får stor lust att gå till skolan. Det gör att arbetet även är viktigt för att skolpersonal på individnivå ska utvecklas i sitt arbete och känna lusten att lära och att lära ut.

Vårt arbete både i föreningen och i projektet ligger helt i linje med målet kring ökat entreprenörskap i den regionala planen. Syftet är att kompetensutveckla lärare för att förbättra och utveckla attityder och kunskaper i entreprenörskap i utbildningsväsendet.Målsättning

Mål
Projektets mål är att först i mobiliseringsfasen kartlägga behovet av och sedan i genomförandefasen utveckla en processutbildning i entreprenöriellt lärande som löper över en termin eller ett läsår.

Under projektets gång ska denna processutbildning genomföras i Östergötlands alla tretton kommuner samt två övriga kommuner i Östra Mellansverige, för 300 pedagoger, studievägledare och annan skolpersonal. Processutbildningen ska komplettera Östsams strategi för entreprenörskap i skolan som idag är under behandling.

I mobiliseringsfasen är målet att styrgrupper och referensgrupper ska bestå av lika många män som kvinnor. Andelen föresläsare och företagare vi anlitar för att utbilda grupperna ska vara lika många kvinnor som män. Vi kommer även att arbeta för att de båda grupperna består av personal inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Förväntade effekter för deltagare, mottagare och användare
Med projektet förväntar vi oss att deltagare från utbildningsväsendet i vår region ska få med sig ändrade attityder till och kunskap i entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Detta ska leda till ett förändrat förhållningssätt bland deltagarna själva och kollegor på skolorna de arbetar på. Det leder till att elever i regionens skolor får utveckla sina entreprenöriella förmågor till att skapa företag och andra entreprenöriella aktiviteter som regionen och Sverige så väl behöver.

Ytterligare en effekt är att regionen och kommunerna har en organisation på nära håll som de kan anlita för att förändra förhållningssättet bland ett stort antal skolpersonal på sikt. Efter projektet ska vi på FramtidsFrön kunna genomföra den här utbildningen i skolor i hela landet. Genom denna processutbildning uppfylls syftet enligt ovan.

Att medvetet arbeta med jämställdhet och integration ska även ge effekter som att fler tjejer och fler ungdomar med funktionshinder bedriver entreprenöriella aktiviteter och startar egna företag.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I mobilseringsfasen kommer vi att använda oss av processtödet för att utbilda projektledning, styrgrupp och nyckelpersoner i tillgänglighet.

För att entreprenörskapet ska kunna öka för alla barn i skolan, även barn med funktionsnedsättning kommer vi i mobilseringsfasen att undersöka möjligheten för processtödet att medverka i vår processutbildning. Det kan handla om att utbilda pedagoger i hur de ska arbeta med barn och entreprenörskap vad gäller exempelvis läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning eller andra funktionshinder.

Vi kommer även i mobiliseringsfasen att aktivt arbeta för att få med oss lärare som arbetar på grund- eller gymnasiesärskolan. Dessa lärare kan hjälpa oss att utforma processutbildningen så att den även ska kunna involvera lärare som arbetar på grund- och gymnasiesärskolan. Vi har redan idag arbetat med barn i särskolan i Åtvidaberg och Motala. Vi har utbildat lärare i våra verktyg för entreprenöriellt lärande. Vi hoppas därför att dessa lärare vill fortsätta arbetet tillsammans med oss och välja att deltaga i projektet.

Fysisk tillgänglighet
I möjligaste mån kommer vi att hålla våra processutbildningar ute på skolor eller utbildningskontor i de kommuner vi arbetar i. Om någon av deltagarna har funktionsnedsättning kommer utbildningen kunna ske på dennes arbetsplats som vi förmodar är anpassad efter personens nedsättning. Vi kommer att använda oss av de checklistor som processstödet har tillgängligt för att se om lokalerna är anpassade efter de krav som ställs på tillgänglighet. Om vi är tvungna att använda oss av externa lokaler kommer vi att kontakta processtödet som kan hjälpa oss att besiktiga lokalerna om så är nödvändigt.

Informativ tillgänglighet
I mobiliseringsfasen kommer vi arbeta med hur vår hemsida och annat informationsmaterial kan göras tillgängligt för människor med funktionsnedsättning. Vi kommer även att läsa och ta till oss de checklistor som processtödet har kring informativ tillgänglighet.

Kommunikativ tillgänglighet
I mobiliseringsfasen kommer vi att kartlägga om det finns behov av teknisk utrustning som hörselteknik eller slinga i de lokaler vi ska använda. Vi kommer att ta reda på vart vi ska vända oss för att hyra sådan utrustning.

Tillgänglig verksamhet
I mobiliseringsfasen kommer vi att genomföra en SWOT-analys kring tillgänglighet i hela verksamheten i projektet. Resultatet av SWOT-analysen kommer sedan att tas omhand i genomförandefasen.
Jämställdhetsintegrering

I mobiliseringsfasen kommer vi att ta fram en SWOT-analys och resultaten av den kommer sedan att påverka projektinnehållet.

Transnationellt samarbete

I projektet har vi ambitioner att arbeta med aktörer i Norge och Finland som vi har god kontakt med. Det är aktörer som arbetar med entreprenörskap i skolan och som vi tidigare har besökt.

FramtidsFrön har uppdrag i ett Interreg 4C projekt vid namn YES, som drivs av Länsstyrelsen i Östergötland. FramtidsFrön ansvarar i detta projekt för kartläggning i Östergötlands län av hinder och möjigheter för entreprenörskap i skolan. I projektet deltar partners från åtta länder och dessa kommer vi att träffa under projekttiden. Detta kan leda till att vi samarbetar med någon av dessa partner även i vår processutbildning i detta projekt.

Samarbetspartners

 • LO-distriktet i Mellansverige
 • Regionförbundet Östsam

Deltagande aktörer

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Finspångs kommun, kommunkontor
 • Förvaltning
 • Kommunkontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Socialkontoret
 • Söderköpings kommun/BergaRO
 • Utbildningsförvaltningen

Kommun

 • Boxholm
 • Finspång
 • Kinda
 • Kungsör
 • Linköping
 • Mjölby
 • Motala
 • Norrköping
 • Söderköping
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög