Logotyp på utskrifter

LEAX Kompetensutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonAnna Wik
E-postanna.wik@leax.se
Telefonnummer0221-34652
Beviljat ESF-stöd4 667 638 kr
Total projektbudget4 667 638 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2011-03-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Målsättningen med projektet är att genom samordnade utbildningsaktiviteter skapa möjlighet för kvarvarande personal att utveckla sin kompetens både på djup och bredd för att möta framtida teknologier och utmaningar.

Bakgrund

LEAX Group är underleverantör till svensk verkstadsindustri. Huvudsakligt verksamhetsområde är skärande bearbetning och cirka 70 procent av bolagets totala omsättning går till de stora svenska lastbilstillverkarna. Verksamheten bedrivs i ett antal dotterbolag med olika geografisk placering. Denna ansökan avser LEAX Mekaniska, Köping, LEAX Quality, Köping, LEAX Falun i Falun och GenerPro AB i Västerås. Företagen går idag på sparlåga på grund av dålig orderingång.

Varselläget i Västmanland är landets näst högsta och KAK-regionen som Köping tillhör, är ett av de mest drabbade geografiska områdena i länet. Antalet varslade i KAK-regionen uppgick i december 2008 till 698 personer. Vår förprojektering visar att läget för LEAX Group är mycket allvarligt och det har gått fort. Under hösten skedde en dramatisk minskning av volymerna. I september 2008 satte företaget faktureringsrekord. Därefter har volymerna fallit under hösten och vintern och vi ser nu framför oss att volymen under första halvåret 2009, kommer att vara cirka 35 procent av volymen jämfört med hösten 2008.

Som en konsekvens av detta har företaget tvingats säga upp varsla ett stort antal personer om uppsägning, LEAX Mekaniska i Köping har varslat 43 personer, LEAX i Falun har varslat 41 personer och LEAX Quality i Köping har varslat fyra personer om uppsägning. Till detta har ytterligare cirka 50 personer med visstidsanställning varslats om uppsägning. LEAX Group har även verksamhet i Ludvika men där har ett beslut tagits om att lägga ner hela verkstadsanläggningen, vilket innebär att 57 personer kommer att mista sina arbeten.

Totalt har närmare 30 procent av personalstyrkan varslats om uppsägning, men vi vet inte om det slutar där. Risken är stor att vi tvingas till ytterligare uppsägningar om inte volymerna snart ökar igen för att undvika ännu större förluster. Redan nu börjar kompetensgapen att bli mycket tydliga och få negativa effekter på hela verksamheten. Ytterligare varsel skulle allvarligt äventyra hela företaget då vi tvingas friställa ytterligare medarbetare som besitter kvarvarande nyckelkompetenser.

Att behålla både bredd och djup på kompetensen i verksamheten är en stark överlevnadsstrategi och utmaning. Vi konstaterar i vår förprojektering att behoven av förstärka kompetensen hos de medarbetare som är kvar är akut för att vi ska överleva och vara fortsatt konkurrenskraftliga när lågkonjunkturen vänder. Vi konstaterar också att vi i dagsläget inte har ekonomiska möjligheter att genomföra dessa kompetensutvecklande åtgärder. Vi är däremot tillsammans med fackliga företrädare och personalrepresentanter övertygade om att en utbildningssatsning skulle stärka både medarbetare och företag i dessa oroliga tider. Ett beviljande av utbildningsstöd skulle ge många mervärden.

Projektet kommer att skapa många mervärden_
- Genom kompetensutvecklande åtgärder kan hålla personal som riskerar uppsägning kvar i verksamheten.
- Möjligheten att lära nytt och lära om för ökad konkurrenskraft och ökad anställningsbarhet.
- Ger oss möjlighet att möta våra kunders behov inom nya teknikområden.

Vi får också möjlighet att bygga upp den kompetens som går förlorad i samband med att vi tvingas säga upp ett stort antal personer. På lång sikt kan detta innebära att vi går stärkta ur lågkonjunkturen och har rustat medarbetarna med ny kompetens för att möta framtida utmaningar och möjligheter till nya affärer.

Ett annat mervärde är att vi genom projektet kan öka flexibiliteten hos våra medarbetare.I förprojekteringen konstaterar vi att kompetensbehoven mellan de delar inom koncernen som främst har fordonsindustrin som kunder och den del av koncernen som har kraftgenerering som sitt huvudområde i dagsläget skiljer sig. Vår ambition är att minska det kompetensglappet så att våra medarbetare har sådan bredd att de kan verka inom båda dessa nischer.

Genom projektet skulle vi kunna göra en medveten satsning för att bygga upp kompetensen hos underhållspersonalen så att de kan använda en bredare typ av styrsystem inom samtliga områden. Detta skulle skapa mervärden genom ökad samverkan mellan företagen. Till exempel kan underhållspersonal från LEAX i Falun stötta underhållspersonal från GenerPro i Västerås eller LEAX Mekaniska i Köping och vice versa. Den ökade kompetensen skulle innebära att vi kan dela kvalitetsresurser, maskinoperatörer, tekniker med flera mellan bolagen i mycket större omfattning än idag.

Syfte

Syfte med genomförandefasen är att stärka medarbetarnas individuella förutsättningar för anställningsbarhet på en alltmer turbulent arbetsmarknad. Detta innebär att valda kompetensutvecklingsinsatser både ger medarbetarna större möjligheter att ta sig an breddade och fördjupade arbetsuppgifter efter projektets slut.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att genom samordnade utbildningsaktiviteter skapa möjlighet för kvarvarande personal att utveckla sin kompetens både på djup och bredd för att möta framtida teknologier och utmaningar, så att både medarbetare och företag står väl rustade när konjunkturen vänder.

Förväntade mätbara effekter är:

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter.

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an bredare arbetsuppgifter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla deltagande aktörer ska garanteras fysisk tillgänglighet i projektets verksamheter. Detta ska ske genom att samtliga möteslokaler som används av projektet ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

- Mötes- och utbildningslokaler ska helst ligga i markplan. Om lokal som ska användas för mötes- eller utbildningsaktivitet ligger ovan markplan eller i källarvåning skall hiss finnas i nära anslutning till lokalen.
- Det ska vara lätt att manövrera en rullstol både i lokal och utanför lokal och i anslutning till parkeringsplatser.
- Det ska finnas lättillgängliga toaletter och andra bekvämlighetsinrättningar såsom café och lunchrum.

Projektets verksamhet ska vara tillgänglig för alla personer oavsett funktionshinder. Vi har definierat funktionshinder inom följande områden, fysiskt funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade och intellektuellt funktionshindrade. Under varje område finns en mängd olika funktionshinder vilket innebär att begreppet funktionshinder är vidare än vi anat. Nästan varje deltagare har kännedom om någon funktionshindrad person i näromgivningen. Vi har bestämt att:

- All projektverksamhet ska vara tillgänglig oavsett olika personers funktionshinder.
- Vi ska tillsammans vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder.
- Om vi upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningsinsatser genomföras.

Alla personer ska kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder. Det ska vi säkra genom att tänka på att vara tydliga i vår kommunikation och informationshantering. Vi ska eftersträva att:

- Använda ett enkelt språk i våra eventuella publikationer.
- Utforma lättlästa texter i våra publikationer.

Jämställdhetsintegrering

Vi konstaterar i vår problem- och behovsanalys att vi liksom de flesta andra industriföretag har brist på kvinnliga medarbetare. Endast 14 procent av våra anställda är kvinnor. De kvinnor som finns på företagen behöver extra stöttning i dessa oroliga tider så att de väljer att stanna kvar hos oss vid en konjunkturuppgång.

Fler av de kompetenshöjande åtgärderna som föreslagits vänder sig speciellt mot kvinnor i syfte att stärka dem och ge ökade förutsättningar för anställningsbarhet på en mycket mansdominerad arbetsplats.

Vår erfarenhet är att kvinnor behöver uppmuntras och stöttas för att utvecklas och ge sig in i teknikdiskussioner.

För att jämställdhetsintegrera projektet skall vi

-Stärka våra kvinnliga medarbetare genom personlig coachning.
-Utbilda dem i presentationsteknik.
-Ge våra kvinnliga medarbetare stöd och möjlighet att utveckla sin kompetens inom teknik såsom ritningsläsning, mätteknik, kvalitetsteknik med mera.
-Öka intresset hos flickor i högstadiet genom att erbjuda möjligheten till att pröva på verkstadsarbete på sommarlovet, detta i syfte att flickorna skall välja en teknikinriktad utbildning på gymnasiet.

Kommun

  • Köping
  • Västerås