Logotyp på utskrifter

LASSIE

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAktiv Assistans Tillsammans AB
Kontaktpersonrobert hedström
E-postrobert.hedstrom@assistanstillsammans.se
Telefonnummer0706119870
Beviljat ESF-stöd437 900 kr
Total projektbudget982 400 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2010-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi vill skapa arena där individer som står långt från arbetsmarknaden möter arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet och Aktiv Assistans Tillsammans för att skapa nya, innovativa vägar mot studier eller arbete, för ökad mångfald och nytänkande runt studie och yrkesval i samverkan.

Bakgrund

Örebro kommun har i likhet med många kommuner i Sverige stadsdelar där invånarna markant har lägre grad av sysselsättning jämfört med övriga kommuninvånare, sämre förankring på arbetsmarknaden, lägre generell utbildningsnivå samt ett större beroende av försörjningsstöd för att klara av sin egen hushållsekonomi. Samtidigt pekar nationell statistik på det faktum att alla personer kommer att behövas i sysselsättning för att klara av arbetskraftsförsörjningen i framtiden. Det framgår också att arbetslivet i framtiden i högre grad kräver beredskap hos den enskilde arbetstagaren att med med egna resurser möta omställning till nytt arbete inom nya sektorer. Således kommer den enskildes förmåga och grundtrygghet vara avgörande för hur processer i omställning kommer att kunna genomföras. Vidare återfinns en markant könssegregering mellan män och kvinnor i vilka arbeten som ses som möjliga och önskvärda efter könstillhörighet. Könsbundna val till studier efter grundskolan befäster och särskiljer män från kvinnor i ung ålder, vilket bidrar till stagnation och reproduktion i kvinnors respektive mäns studie- och yrkesval. Medborgaren i dessa stadsdelar är dessutom i lägre grad än andra medborgare förtrogen med de system som styr möjligheter och utgör stöd för att komma vidare i att söka och erhålla arbete. Många hinder som inte finns för andra medborgare upplevs bland dessa personer som oöverstigliga. Dessa personer har svårt att nå arbete eller klara studieval utifrån sina egna förutsättningar. Andra hinder kan vara okunskap om arbetsmarknadens skrivna och oskrivna regler. Svenska språket ett annat. Då många medborgare i dessa stadsdelar upplever att de inte fått eller får rätt stöd eller blir erbjudna möjligheter att synliggöra sina behov av kunskap- och kompetensutveckling, behov av matchning mot utbildning och arbete eller hur det går till att driva egen verksamhet, växer känslan av utanförskap med likgiltighet som följd.

Individerna i förstudiens målgrupp har statistikt sett svårt att erhålla anställning, står längre från arbetsmarknaden samt saknar i stort kännedom om samhällets stöd- och sysselsättningsploitiska program och insatser som möjliggör effektivt nyttjande av samhällets resurser. Målgruppen är vidare sämre ställda avseende ekonomisk köpkraft, egen möjlighet till försörjning och utbildningsnivå i mångfald och nivå jämfört med andra medborgare efter avslutad skolgång. I dessa stadsdelar finns representation av tredjelandsmedborgare som inte kommit vidare med utbildning som kan leda till arbete och försörjning genom lönearbete. Beroendet av försörjningsstöd är mycket hög, och få personer ser en väg ur denna socialt och ekonomiskt eftersatta situation. Vidare styr kulturella och traditionella yrkesval synen hos unga om vilka vägar mot arbete som finns, och vilka yrken som ses som värda att sträva efter.

En utbredd känsla av utanförskap bland de boende i stadsdelen Oxhagen ger inte stöd för utveckling av de ungas resurser. Med rätt stöd skulle medborgare i målgruppen kunna utgöra en tillväxtfaktor och samtidigt bidra till mångfald i samhället, som anställda och medborgare i stort. För att bryta känslan av utanskap på individnivå, vilket är ett hinder från aktivt delaktigande i de system samhället tillhandahåller som möjliga vägar mot utbildning och arbete, krävs metoder som möter deltagaren där den befinner sig. Invånare i området har på lika villkor som andra i samhället rätt att använda system för mångfald i valet av utbildning och arbete. Idag sker urvalet ofta av vad som kan vara rätt arbete genom påverkan via de sociala nätverk som finns knutna till familjen eller etniska tillhörigheten. Om målgruppens deltagare inte får möta alternativa studie- och yrkesval, riskerar de kulturella och traditionella valen att befästa såväl skevhet avseende könssegregering som ett hinder mot att utveckla mångfaldighet i framtidens arbetskraft. Ett mervärde som genereras för deltagaren är ökad förmåga att delta i sammanhang som syftar till att fokusera mot framtiden och arbete. Denna erfarenhet blir en vilktig del av deltagarens egna erfarenhet och en del av det livslånga lärandet. Samtidigt vill vi underlätta för befintliga aktörer i hur samverkan kan utformas samt hur individuellt anpassade strategier faktiskt går att hantera inom ramen för befintliga system.

Syfte

Huvudsyftet är att tillsammans med strategiska aktörer synliggöra och skapa alternativa utbildningsvägar och bredda val inför studier och arbete i att skapa möjligheter att nå och få arbete för de personer som idag är unga, och som bor i den stadsdel som nämnts ovan, genom att utgå från deltagarnas egna förutsättningar och möjligheter. Detta syfte uppnås genom att skapa kopplingar mellan samhällets system för utslussning mot utbildning och arbete, med individer som idag har stora svårigheter att på lika villkor andra medborgare färdigställa eller nå ut i vidare utbildning eller arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Ett andra syfte är att pröva en metod som kan matcha individens behov, vilja och förutsättningar med alternativa vägar för studier och arbete och som breddar synen på vad som kan vara ett bra arbete att sträva efter oavsett tillhörighet genom kön, etnicitet eller funktionsförmåga.

Resultatet av förstudien skall ge en bild av hur metoden vi prövar kan koppla samman dessa medborgare med befintliga system för utbildning och arbete. Genom att möta deltagaren i stadsdelen kan vi tillsammans forma strukturer som ger individuellt anpassat stöd för individen samtidigt som stödet genom samhällets strukturer möter upp individen där den befinner sig i sin lärandeprocess. Mötesplatsen blir en arena för gemensamt lärande, där befintliga system kan ge stöd för individer utifrån sina unika förutsättningar, villkor och behov.

Ett annat delsyfte är att öka valbarheten i vilka utbildningar och yrken som finns att välja på. Detta för att bryta mönster hos olika sociala grupperingar, där kön, etniskt ursprung samt tradition är norm och förebild för utbildnings- och yrkesval bland unga.

Målsättning

Mätbarhet - hur många individer kommer att förflytta sig i nivå av kunskap genom att

Komma vidare/påbörja utbildning till gymnasial nivå?
Komma vidare/påbörja yrkesutbildning?
En breddning av yrkeskategorier efter genomgången inventering.
Från försörjningsstöd till anställning med lön.

Kommer förstudien kunna visa på en mer mångsidig bild av utbildnings- och yrkesval bland deltagarna? Kan vi tilsammans kunna bryta kulturella mönster i utbildnings- och yrkesval?
Hur påverkas Arbetsförmedlingens och Örebro kommun arbetsmarknads och försörjningsstöds arbetssätt?
Kan metoden leda till att fler personer 16-24 år får förankring på arbetsmarknaden med den metod som kommer att prövas?

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har i samarbete med ÖBO (Örebrobostäder) ombyggnation av lokal där vi kommer att förlägga övervägande tid för förstudien. Genom aktivt deltagande vid ESF utbildning i tillgänglighet kan vi redan innan förstudien planera för hur lokalerna skall se ut samt hur faciliteter kan underlätta för personer med funktionsnedsättning att deltaga. Genom att erbjuda små grupper och individuella möten med personer i förstudien underlättar vi för dem som har svårt att möta många eller okända människor. I ombyggnation kommer faktorer som belysning, luft, inneklimat mm anpassas så att en god arbetsmiljö kan erbjudas deltagaren. Vi har för avsikt att kostnadsföra stöd för standard gränssnitt och mjukvara för att uppnå krav enligt WAI vilket innebär att besökaren som öppnar hemsidan kan utnyttja funktioner och verktyg som anpassar hemsidan efter besökarens unika behov. Vi kommer att erbjuda individuell kartläggning där vi går igenom huruvida deltagaren på individninvå har problem med kost, allergi, någon form av funktionsnedsättning enligt ICF systematiska sammanställning. Vi kommer att bemanna styrgruppen med personer som själva har funktionsnedsättning.

Transnationellt samarbete

Transnationalitet kommer att kopplas till genomförandeprojektet.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Örebro
  • Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Jobbcentrum

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Örebro
  • Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Jobbcentrum

Kommun

  • Örebro