Logotyp på utskrifter

L4U Lean LifeLong Learning Ungdom

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUtbildningsförvaltningen
KontaktpersonPernilla Madsäter
E-postpernilla.madesater@utb.enkoping.se
Telefonnummer070-1626962
Beviljat ESF-stöd2 429 670 kr
Total projektbudget6 481 395 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2013-01-17
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

L4U - Lean LifeLong Learning Ungdom-Enköping, vill ge arbetssökande ungdomar möjlighet att kompetensutveckla sig både teoretiskt och praktiskt för att bli anställningsbara hos de företag som behöver rekrytera eller ersätta pensionavgångar i kommunen.

Bakgrund

Anledningen till att vi från början ville kartlägga företagens behov av nyrekryteringar var att vi fick signaler om att trots att arbetslösheten var hög så saknade företagen personer som de kunde rekrytera. Arbetslösheten i vår målgrupp är stor, vilket man ser på antalet inskrivna personer på arbetsförmedlingen. Av totalt 409 st. arbetssökande deltar 225 personer i andra jobbsökande aktiviteter, 59 st. är rehabiliteringsärenden, och 125 personer är i vår målgrupp, 16-24 år. Av dessa är 49 kvinnor och 76 män Den totala arbetslösheten har sedan ansökan till förstudien skrevs i december 2008 ökat med 60 %, i målgruppen har arbetslösheten ökat med 54 %. Vi har i vår förstudie frågat 98 st. inom olika branscher vilken kompetens de saknar i företaget nu och ett par år framöver. Dessa är byggbranschen, butikshandel, data/teknik-service, annan service, hotell/trädgård samt vård/hälsa/omsorg. Det är framför allt inom handel, både varor och tjänster, och i tillverkningsbranschen som behoven av nyrekrytering finns. Kompetenser man saknar är allt ifrån arbetslivserfarenhet till branscherfarenhet med specifik utbildning. Hos 44 av företagen planerar man nyanställa minst 104 personer. Under kartläggningen passade vi även på att tittade på hur stora pensionsavgångarna var på dessa företag. Under de närmaste åren kommer 104 personer att gå i pension. Av dessa behöver man ersätta 54 personer. Tillsammans innebär detta att minst 160 personer har möjlighet att få en anställning hos dessa företag de närmaste åren. Under 21 veckor, tre dagar i veckan, kommer deltagarna, minst 164 personer, att få möjlighet att vara lärling hos tre olika företag inom samma bransch. Resterande två dagar per vecka kommer att innehålla de teoretiska bitar som man behöver komplettera med. Dessutom IT-kunskap , kost, friskvård, personlig utveckling (för att stärka självbilden och självförtroendet) samt hur man strukturera sina dagar bäst. All undervisning och kommer givetvis kunna anpassas efter individens förutsättningar t.ex. speciell mjukvara om deltagaren har läs/skrivsvårigheter etc. den praktiska delen hos företagen kommer så långt det är möjligt att anpassas efter varje individs behov.
Enköpings kommun hade sedan tidigare utvecklat en modell som kallas Enköpingsmodellen, ett L4U-projekt i mindre omfattning, färre deltagare och inom en bransch. Den har testat ett antal gånger med mycket goda resultat. Arbetsförmedlingen har varit en aktiv samarbetspartner som man vill fortsätta arbeta tillsammans med. Det har tidigare inte gjorts någon gemensam satsning på ungdomar då de ekonomiska förutsättningarna inte funnits. Dessutom kommer en jobbdatabas introduceras för att samla information om företagenss behov av kompetens och möjligheter att ta emot arbetssökande enl. vår utblidningsmodell. Databasen fylls på under projektes gång varefter fler företag kartläggs.

Syfte

Syftet med vårt genomförandeprojekt att minimera slöseri med resurser och tid (lean) för de arbetssökande i jakten på arbete och framför allt för företagen i deras jakt på kompetent arbetskraft. Vår utgångspunkt är att de ungdomar som saknar en anställning behöver få möjlighet att komplettera de teoretiska kunskaper de saknar samt att få prova på och visa upp sig på olika företag som vill nyrekrytera.

Målsättning

Huvudmål: Att 70 % av deltagarna ska ha ett arbete efter avslutat projekt.
Effektmål:Fler ungdomar lever ett självständigt liv med egen inkomst och eget boende och blir oberoende av sin försörjning genom föräldrar eller samhälle. Hälsoriskerna minskar.
Långsiktiga mål
Hitta effektiva och snabba vägar till kompetensutvecklig och arbete genom en god samverkan mellan organisationer, privata företag, utbildningsansvariga och offentliga arbetsgivare. En modell som river byråkratiska murar och har fokus på den enskildes och arbetsgivarens behov. Underlätta övergången i generationsskiftet genom att ta tillvara den kunskap som finns på arbetsplatserna och låta de äldre successivt lära upp ungdomar inom olika yrken.

Implementering i ordinarie verksamhet
Avsikten när man driver ett projekt är att hitta hållbara metoder som ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet. Arbetsmetoden eller delar av arbetsmetoden som gett positivt resultat ska därför komma all berörd verksamhet till godo genom implementering. Genom en noggrann analys av måluppfyllelsen och vilka faktorer som varit framgångsrika i projektet blir det möjligt att fortsätta utveckla ett arbetssätt som kommer unga arbetslösa till del i det fortsatta arbetet att hitta snabba vägar ut i arbete. Här har styrgruppen en viktig roll, med sin sammansättning av berörda myndigheters chefer, att skapa möjligheter till fortsatt samverkan över myndighetsgränserna. Projektledare och utvärderare ska därför kontinuerligt informera styrgruppen om framgångsfaktorer i projektet för att ge underlag till beslut om hur implementeringen ska utformas och genomföras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår målsättning är att bygga en verksamhet där kommunen och Arbetsförmedlingen samarbetar och där alla kan känna sig accepterade och delaktiga, där olikheter i förutsättningar och behov ses som en tillgång. Betraktad på detta sätt berör tillgängligheten inte bara individer med funktionsnedsättning. Den berör oss alla.
Under genomförandeprojektet planeras en grundläggande utbildning om tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar. Projektdeltagarna en halvdags orienteringsutbildning, företagen som deltar får en basutbildning under en halvdag, dessutom kommer styrgruppen att arbeta med dessa frågor tillsammans med regionscoachen vid ett par tillfällen. Utbildningen syftar till att öka kunskapen inom områdena tillgänglig: verksamhet, byggd miljö, information och kommunikation, för att i förlängningen tillgodose både projektets deltagare och företagen bra förutsättningar i projektarbetet. Tillgänglighet för personer med funktionshinder kommer att beaktas i projektets alla faser. Informationsträffar, projektgruppsmöten, utbildningslokaler kommer att vara tillgängliga för personer med funktionshinder både vad det gäller lokaler och möjlighet att vid behov använda olika tekniska hjälpmedel för att tillgodogöra sig information. Även de och fysiska utmaningarna som genomförs i friskvårdsdelen kan anpassas efter behov. Processtödet tillgänglighet, vår regionscoach kommer utbilda projektdeltagare, lärare, företagare och styrgrupp i grundläggande kunskaper om tillgänglighet. Hon kommer även att agera bollplank åt projektgruppen under projektets gång.

Grundläggande förståelse för vad det innebär att leva med olika funktionsnedsättningar är nödvändig. Detta för att kunna följa och tolka de tillgänglighetskrav som finns i samhället, och för att öka förståelsen för vad begreppet användbarhet och delaktighet kan innebära. Vilka tillgänglighetskrav finns idag och vad innebär det?

Jämställdhetsintegrering

Med en ökad synlighet och kompetens om vikten av jämtställdhetsintegrering kan istället möjlighet till förändring, utveckling och tillväxt skapas.
Vårt mål att utveckla och pröva nya metoder och arbetssätt för att öka jämställdheten inom arbetsmarknad och utbildning. Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället. Olika förhållanden och villkor för kvinnor och män ska synliggöras. Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv.
Vårt kvalitativa jämställdhetsarbete kommer att handlar om hur medvetna eller omedvetna stereotypa normer för män respektive kvinnor leder till ojämställdhet.
Jämställdhet innebär att alla ges samma möjligheter och rättigheter, oavsett kön. Den svenska arbetsmarknaden är tydligt uppdelad utifrån kön, varför det är speciellt viktigt att lyfta upp jämställdhetsarbete inom arbetsmarknadsprojekt.
Utifrån de möjligheter vi funnit i vår SWOT kan vi nu utnyttja det faktum att det kommer att vara många pensionsavgångar inom de flesta branscher. Vi kan då med Arbetsförmedlingens hjälp försöka lotsa in unga människor av det underrepresenterade könet på arbetsplatser där man traditionellt är av ett visst kön. Man arbetar redan så på Arbetsförmedlingen, genom s.k brytprojekt, där man försöker bryta det traditionella tänkandet av vem som gört vad och var.
Deltagarna får prova på arbeten som de kanske inte hade gjort annars och även företegen får göra detsamma
Ökad kännedom och kunskap om könsintegrering och dess betydelse ökar företagens motivation att arbeta med jämställdhetsaspekterna
På sikt kan en ökad medvetenhet om obalanserna inom vissa sektorer på arbetsmarknaden leda till att fler söker sig till arbetspraktik/utbildningar som leder till anställning inom branscher där det egna könet är underrepresenterat. Deltagarna får prova på arbeten som de kanske inte hade gjort annars och även företegen får göra detsamma. Ökad kännedom och kunskap om könsintegrering och dess betydelse ökar företagens motivation att arbeta med jämställdhetsaspekterna
Vår ambition är att lika många kvinnor som män ska slussas ut i arbete eller att andelen kvinnor/män i arbete ska vara proportionerlig med andelen deltagande kvinnor/män
Under projektes gång kommer vi dels anordna en basutbildning i jämställdhetsintegrering för styrgruppen, dels träffas två gånger per år för att i workshopform arbeta med 4 R metoden.
Styrgruppen kommer att bestå av tre kvinnor och fem män. Vi kommer att arbeta med integreringen som en process, som är förändringsbar utifrån projektets behov under genomförandefasen. Till vår hjälp kommer vi att anlita vårt processtöd i jämställdhet Åsa Trotzig.

Medfinansiärer

  • Utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners

  • Företagarna i Enköping

Kommun

  • Uppsala