Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

L4 - Lean LifeLong Learning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUtbildningsförvaltningen
KontaktpersonPernilla Madsäter
E-postpernilla.madesater@utb.enkoping.se
Telefonnummer070-1626962
Beviljat ESF-stöd344 820 kr
Total projektbudget539 820 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-10-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

L4 - Lean LifeLong Learning - Enköping vill skapa 500 permanenta jobb inom fem år för arbetslösa personer och utlandsfödda under integration. Kartläggning av arbetskraftsbehovet och tillgängligheten hos 80 företag för matchning med individ och individuell teoretisk/praktisk kompetensutveckling.

Bakgrund

L4 - Jobbprojekt Enköping har som mål att ge 500 permanenta jobb för prioriterade grupper inom 5 år. Arbetskraftsutbudet är stort, vilket man ser på antalet inskrivna personer på arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsinsatser. Problemet är att företagen har svårt att hitta arbetskraft som har just den kompetensen som man behöver. Stora avgångar förväntas p.g.a. ålderstrukturen vilket också medför att bristen på yrkeskunniga personer med spetskompetens ökar. Företagen får här chansen att lära känna en del av projektdeltagarna bättre och anställning underlättas om man kan "klä" på de arbetssökande utbildning. Man har utvecklat en modell som man kallar Enköpingsmodellen, ett L4-projekt i mindre omfattning, som man har testat ett antal gånger med goda resultat. Med hjälp av Europeiska Socialfondens medel kan vi nu göra en större satsning på de utvalda målgrupperna, med större genomslagskraft, med siktet inställt på att göra en arbets/utbildningsmodell som ska underlätta såväl för arbetstagare som för arbetsgivare att hitta varandra. Skillnaderna mellan Enköpingsmodellen och L4-modellen är att man får mer teoretiska baskunskaper och man kommer att använda datorn som ett inlärningsinstrument som gör att man är bättre rustad i samhället också. Man får lära sig att kommunicera i skrift och tal på svenska både verbalt och digitalt, man kan söka information själv på Internet och dessutom får man lära sig praktiska kunskaper direkt i arbetslivet hos företagen, och får chans att prova på flera arbetsplatser inom samma bransch. Projektsamordnaren kommer tillsammans med kommunens handläggare på arbetsmarkandsenheten att utforma mallar som ska användas som förfrågningsunderlag vid kartläggningen av företagen. Handläggare på arbetsförmedlingen finns med som stöd. Ca 80 arbetsplatser kommer att kartläggas, under denna förstudie, med avseende på deras behov av framtida arbetskraft, inom olika yrkesområden. Vi räknar med att utforma arbetsmoduler inom fem branscher där man kan se ett behov av kompetent arbetskraft i framtiden med upp till åtta arbetsplatser per modul. Dessa är logistik, fastighetsskötsel, handel, teknik-industri och friskvård-sjukvård. Genom att arbeta med väl genomtänkta och strukturerade mallar kan en stor del av arbetet med kartläggningen kunna göras tillsammans med deltagare från målgrupperna. När inventeringen av deltagare är klar så görs en mindre inventering av vilka lärare som är lämpliga att delta i projektet samt av kursutbudet. Dessa lärare har sin ordinarie verksamhet på utbildningsförvaltningen i Enköping där också de teoretiska delarna av utbildningen kommer att äga rum.

Syfte

Utgångspunkten för vår förstudie och senare projekt kommer att vara att minimera slöseri med resurser och tid (lean) för de arbetssökande i jakten på arbete och framför allt för företagen i deras jakt på kompetent arbetskraft. Att tillvara ta alla kunskaper och erfarenheter hos dem som kommer att delta i projektet och lära av varandra. Att rikta in sig på vad individen behöver för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, må bra och få tillbaka självförtroendet och att vara värd något för någon annan inte bara delta i aktiviteter som inte leder någonstans. Genom att jämföra projektdeltagarnas kompetensprofil, som redan finns hos handläggarna på Arbetsförmedlingen, och deltagarnas egna intressen med arbetsplatsernas behov av kompetens, genom kartläggning, får vi en preliminär matchningslista som grund för utformningen av en arbetsmodell, baserad på funktionell kompetensutveckling d.v.s. som ger förutsättningar för anställning, med såväl teoretiska kurser som praktiskt arbete ute på arbetsplatserna. Syftet är att inventera behovet av personal, vilken kompetens som saknas på ett antal företag i Enköpings kommun, ta reda på vad som kan få dem att anställa någon från de prioriterade grupperna och utifrån egna kunskaper och intressen göra projektdeltagarna anställningsbara. Denna kartläggning kommer att göras av dels projektsamordnare, dels en person från målgrupperna. Även en tillgänglighetsanalys görs och där tänker sig att någon lämplig person från någon av målgrupperna som är intresserad och kanske har egna erfarenheter av funktionshinder ska vara ansvarig under kartläggnings-fasen. Om det fungerar bra så tänker man projektanställa denna person under genomförandefasen för att säkra kontinuiteten med tillgänglighetsarbetet under projektets gång. Detta gör projektet kostnadseffektivt och engagerande samtidigt som det skapar en lärande miljö från början. Projektsamordnaren kan då tillsammans med tre handläggare på Arbetsförmedlingen, en för varje målgrupp, få underlag för att göra en första bedömning av hur projektdeltagarna kan matchas med företagen. Här tas hänsyn till den jämställdhetspolicy som finns inom kommunen och tillgänglighetsanalysen som kommer att göras på utbildningensförvaltningen och arbetsplatserna. Stor vikt kommer att läggas på den digitala och den skriftliga kompetensen. Det betyder att projektdeltagarna, lärarna, samordnaren och arbetsplatserna kommer att arbeta med planering och avrapportering via en speciell IT-baserad projektplats med dagboksanteckningar veckovis. På så vis kommer datorn som verktyg att kopplas till den dagliga verksamheten och stimulera till uppföljning av erfarenheter. Projektdeltagarna får även träning i muntlig presentation genom att berätta om sina framsteg, upplevelser och erfarenheter från de olika arbetsplatserna när de träffas på skolan.

Målsättning

Projektet har fyra delmål jämte det övergripande målet att skapa minst 500 jobb på fem år:
1. Att bygga upp elevens funktionella kompetens, som består av yrkeskompetens, verbal och skriftlig kompetens (dvs språk, in- och
omlärningsförmåga, problemlösningsförmåga (bl a matematik), digital
kompetens (bl a IT/internetanvändning), samarbetsförmåga samt
ekonomiskt/strategiskt tänkande som kommer att verifieras genom muntliga och skriftliga prov.
2. Att utveckla praktikplatser som integrerar praktisk erfarenhet med
funktionell kompetens tillsammans med de ansvariga för arbetsplatserna. Genom att projektdeltagarna kontinuerligt får göra bedömningar av arbetsplatserna och ge förslag på förbättringar till kontaktpersonen på arbetsplatsen så sker ständiga förbättringar
3. Att bygga upp och underhålla projektdeltagarnas anställningsbarhet
genom så att de kan försörja sig själva och må bra och fungera bra i
samhället.
4. Minska ohälsotalet bland unga genom att erbjuda fysisk träning och näringslära
L4 Jobbprojekt Enköping vill därmed skapa en resurssnål (lean), effektiv och miljömedveten inriktning som fokuserar på värdet för såväl projektdeltagarna som praktikplatserna, som på så sätt får en ökad rekryteringsbas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En tillgänglighetsanalys kommer att göras och där tänker vi oss att någon lämplig person från någon av målgrupperna som är intresserad och kanske har egna erfarenheter av funktionshinder ska vara ansvarig under kartläggningsfasen. Om det fungerar bra så tänker man projektanställa denna person under genomförandefasen för att säkra kontinuiteten med tillgänglighetsarbetet under projektets gång. Efter projeket tror vi att denna person kommer att vara till stor nytta för kommunen i deras fortsatta arbete med tillgänglighet. Vi kommer att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas för detta ändamål. Vi planerar för kompetensutveckling i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder för styrgruppen och lärarna i förstudien samt för företagsrepresentanter och projektdeltagarna i genomförandefasen av projektet. Den som kommer att ansvara för tillgänglighetsanalysen kommer ha möjlighet att kompetensutveckla sig inom området med stöd från Handisam. Rutiner tas fram för att arbeta med tillgänglighetsfrågor vad gäller den fysiska tillgängligheten som berör projektet, tillgängligheten i verksamheten, den kommunikativa tillgängligheten samt den informativa tillgängligheten. Under förstudien planeras en grundläggande utbildning om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om tillgänglighet inom områdena : verksamhet, byggd miljö, information och kommunikation, för att i förlängningen tillgodose både projektets deltagare och anställda bra förutsättningar i
projektarbetet. Målet är även att ge deltagarna inspiration att fördjupa sig inom tillgänglighetsområdet i det fortsatta arbetet.

Samarbetspartners

 • Företagarna i Enköping

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Håbo
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Uppsala
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro