Logotyp på utskrifter

Kvinnor i vården

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEnköpingshälsan Uppland
KontaktpersonUlla Pettersson
E-postulla.pettersson@enkopingshalsan.se
Telefonnummer0171-85588
Beviljat ESF-stöd4 835 993 kr
Total projektbudget4 835 993 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2013-01-14
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

"Kvinnor i vården" är ett projekt med fokus på yrkesrollens utveckling i föränderliga organisationer utifrån ett genderperspektiv. Mobiliseringsfasen skall analysera utbildningsbehov på individnivå och förankra en genomförandeplan för kompetensförstärkning. Centrala begrepp i projektet är kreativitet, entreprenörsskap och möjligheter till ökat eget inflytande i organisationen.

Bakgrund

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en stiftelse som främjar nyföretagande, entreprenörskap och verksamhetsutveckling och är moderorganisation för landets alla NyföretagarCentrum som erbjuder rådgivning till alla som vill starta och utveckla företag. 2009 kom 23 400 personer till NyföretagarCentrum för rådgivning, varav drygt 10 000 har startat företag. Vi täcker närmare 200 kommuner med rådgivningen och vår målsättning är att bidra till fler livskraftiga företag. Det betyder att de företag som startas är väl förberedda – av dem som startat företag med hjälp av oss har faktiskt färre än 1 procent gått i konkurs efter tre år. Efter tre år är 80 procent av företagen aktiva.

Varje lokalt NyföretagarCentrum finansieras i huvudsak av lokalt näringsliv och vi samarbetar med både organisationer och myndigheter för att skapa bästa möjliga möjligheter till nyföretagande på varje ort där vi finns. Vårt nätverk, som består av tusentals företagare och experter, är en unik tillgång i vårt arbete att praktiskt stödja entreprenörsskap, verksamhetsutveckling och - som mamnet säger - ökat nyföretagande.

Nyföretagarcentrum i Enköping har under senare tid mötts av allt fler frågor från den sociala sektorn i samhället, såväl från offentliga verksamhetsområden som privata. Yrkesrollen i en föränderlig organisation skapar frågor och osäkerhet. Allt fler talar om självstyrande enheter, intraprenader eller out-sourcing av verksamheter inom den offentliga sektorn. Flera arbetsplatser har redan bolagiserats och behöver en skjuts för att komma vidare. Projektet fokuserar på individerna i resp. organisation och genom adekvat utbildning och omvärldskunskap skall projektet stärka personalgruppen i sin yrkesroll samt stimulera till ökad rörlighet inom sektorn.

Därför har vi för vår region tagit initiativet till en samordnad kompetensutvecklande insats för ett antal aktuella och intresserade arbetsplatser. Våra underhandskontakter i samband med förberedelserna har identifierat ett tvärsnitt av angelägna kunskapsområden på individnivå för den vård- och hälsoinriktade branschen. Fokusområden är
- yrkesrollen och entreprenörsskap
- strukturell omställning med fokus på individens betydelse för en organisation i förändring
- arbets- och verksamhetutveckling
- ägarform

Inom ramen för varje fokusområde finns de övergripande humanistiska värdena integrerade med konkreta tillämpningar av tillgänglighets- och jämställdshetsfrågorna. Den sistnämnda frågan är utmanande i en mäktigt kvinnodominerad miljö där samtidigt vid out-sourcing manligt chefsskap är vanligast.

Vi har efter förberedande intervjuer kartlagt medarbetarnas övergripande syn och behov av kompetensutveckling och funnit att just yrkesrollen är ett centralt moment, vilket kommer att bli den röda tråden i planerat utbildningskoncept. Är yrkesrollen i realiteten olika i offentlig verksamhet jämfört med att verka i privata sektorn? Organisationens och ägarformens betydelse för den enskildes roll i arbetet är under ivrig debatt ute på arbetsplatserna i och med att begrepp som ”själstyrande enheter”, ”intraprenad” och ”out-sourcing”” dykt upp som alternativa organisationsformer med öppning mot vidgat ansvar, engagemang och entreprenörsskap.

I detta perspektiv ser vi goda möjligheter att stimulera till ökad rörlighet på arbetsmarknaden och att steget till/från offentlig/privat verksamhet

I syfte att utveckla den mentala dimensionen vill vi höja ribban och stimulera det intellektuella perspektivet genom att låta akademien och högskolerelaterade kompetenser verka, följa upp och dokumentera aktiviteterna i projektet.

Under mobiliseringsfasen kommer behoven att ytterligare att kartläggas, arbetsformer i projektet att förankras samt utbildningskonceptet att förtydligas och ev. revideras.

Som en röd tråd i projektet finns genderperspektivet. Den kvinnliga dominansen på arbetsplatserna är markant. Vi kommer att fokusera på utbildningsbehov, karriärvägar, ledarskap och chefspositioner i såväl offentliga som privata verksamheter.

Utbildningskonceptets huvudmoment kan beskrivas i följande rubriker och kommer att preciseras efter mobiliseringsfasen:
- Yrkesrollen i ett socialt, pedagogiskt och gender-perspektiv
- Uppdraget – för vem och vilka?
- Organisationsformer – att arbeta i politiskt styrd organisation jämfört med att verka i den privata
sektorn
- Självstyrande enheter, intraprenad och out-sourcing/nyföretagande
- Ledningsfunktionen
- Bemötande – klient, anhöriga, medarbetare, uppdragsgivare och i allmänt sociala sammanhang
- Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiven
- Kommunikation – internt och externt
- Spetskompetenser inom verksamheten
- Ansvar och feed-back
- Utvecklingsmöjligheter och Karriärvägar
-

Under mobiliseringsfasen skall vi också sammanställa en SWOT-analys, som beskriver företagens/organisationernas gemensamma starka och svaga sidor, möjligheter och hot.

Deltagande företags och organisationers affärsidé, vision och policy kommer att utvecklas ytterligare, men redan finns begreppen jämställdhet, tillgänglighet och mångfald djupt förankrade i den dagliga verksamheten. – Det ligger i företagens natur att dessa värden har en central roll, som hela tiden måste aktualiseras och konkretiseras. Dessa värdegrunder skall integreras i de olika utbildningsmomenten och vi vill framstå som samhällets främsta representanter i detta avseende. Vi kommer dessutom att engagera ESF-rådets projekt- och processtödjare i syfte att nå så långt som möjligt under projektperioden. Flera möten med European Minds har genomförts (Mikael Håkansson) där upplägg och hantering klargjorts. Repr. från vår arbetsgrupp har även deltagit i ESF-rådets informationsdagar kring jämställdhet och tillgänglighet samt strategisk spridning (Spel).

Preciserade kursplaner redovisas efter mobiliseringsfasen.


Syfte

Att arbeta med människor och människors hälsa, ibland med stort vårdbehov pga såväl sociala som medicinska handikapp, är för den enskilde medarbetaren en märkbart påfrestande uppgift. Samtidigt är förväntningarna högt ställda av anhöriga, uppdragsgivare och samhället i stort. "Det utvecklande arbetet" kan ske inom ramen för olika organisationsformer. Förhållandet mellan privat och offentlig verksamhet ser vi som ett stimulerande och kompletterande alternativ med kanske olika spetskompetenser.

Detta projekt syftar till att höja medvetenheten och insikten avseende individens roll och betydelse för verksamhetsutveckling i olika organisations- och ägarformer. Det handlar om framtida strategiska val hur vi vill satsa och utveckla vår samhällsuppgift. Vi vill stärka den enskildes självkänsla och stolthet för arbetet utifrån de anställdas referensramar och samhällets attityd. Genom riktade utbildningsmoment med upplevelsebaserade inslag skall de anställda ges dokumenterad kunskapsutveckling på individnivå, vilket skall stärka och ge yrkesrollen en trygg plattform för det utvecklande arbetet inom samtliga funktioner på respektive arbetsplats. Modeller och erfarenheter från nyföretagande och entreprenörsskap inom branschen lyfts fram och ett särskilt utbildningsspår för blivande eller unga/nya företagsledare skall stimulera till ökat företagande.

Ett spännande mervärde är samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom denna samhällssektor, vilket torde befrämja en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Under mobiliseringsfasen skall samtliga medverkande arbetsplatser besökas och en grundlig kartläggning på individnivå skall genomföras (individ- och grupp-samtal/intervjuer) och sammanställning av resultaten redovisas i en för gruppen tydlig SWOT-analys.

Det är viktigt att alla medarbetare ges en samstämmig gemensambild av projektet, dess arbetsformer och målsättning. Förankringsprocessen är central under mobiliseringen.

Antal deltagare kan bli fler under mobiliseringsfasen, varför hittills angivet antal personer är preliminärt.

Målsättning

- Projektets övergripande målsättning är att i en kvinnodominerad arbetsmiljö skapa förutsättningar
för egna initiativ, ökad kreativitet och mångfald i ett genderperspektiv.

- Att äga sin roll, sitt ansvar, och ta vara på den enskildes utrymme till inflytande och förnyelse på
marknadsmässiga villkor och se konkurrens i verksamheten som ett stimulerande inslag.

- Höja den allmänna förståelsen och medvetandenivån bland de anställda för
företagets/organisationens samhällsuppdrag och utifrån sin egen övertygelse fatta strategiska
beslut om sin egen och verksamhetens utveckling.

- Genomföra utbildningar, som följs upp och dokumenteras på individnivå, som stärker den
anställdes meritportfölj och stimulerar till ökad rörlighet på arbetsmarknaden

- Stimulera till ökat ansvarstagande och fortsatt kompetensutveckling med karriärmöjligheter

- Skapa attraktiva arbetsplatser där HR-funktionen är central i ett nyföretagarperspektiv

- Stärka och utveckla individens roll i företag/organisationer

- Skapa tydliga kommunikationsvägar mellan ledning och verksamhet ute i de olika funktionerna

- Utveckla ledarrollen och beslutsprocessen i ett genderperspektiv

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom deltagande företag och organisationer dagligen verkar i en miljö där tillgänglighet är det centrala för uppdraget är sinnet öppet för att undanröja såväl fysiska som mentala tillgänglighetshinder.

Personalen skall utifrån sin kompetens kunna bidra i verksamheten och inte komma i andra hand pga personliga begränsningar eller handikapp, vilka oftast kan överbryggas med tekniska hjälpmedel och positiv attityd:

- lättläst information vid behov
- hörslingor i samlingslokal
- allergifria miljöer
- lättillgängliga lokaler
- anpassade funktioner
- flexibel utbildning i tid och rum (tillgänglighet via webben)
- individuellt stöd och handledning efter behov

Projektupplägget av utbildningsprogrammen under genomförandefasen planeras ske utifrån det pedagogiska begreppet "blended learning", vilket innebär en blandning av de bästa utbildningsmetodiska greppen alltifrån fysiska träffar, videokonferenser och "streaming". Det innebär att tillgängligheten i projektet ökar dramatiskt genom att modern teknologi används och att antalet resor minimeras och avbrott i arbetsrutinerna begränsas. "Streamat" material/föreläsningar kan tillgodogöras på valfri plats vid valfri tid och upprepas efter behov.

"Steaming" innebär att t.ex. föreläsningar digitaliseras och görs tillgängliga via Internet under längre perioder för ökad individanpassning i tid och rum.

Under projekttiden kommer ESF-rådets processtöd att anlitas! Vi har tagit del av processtödets service, råd och anvisningar vid möte arrangerat av ESF-rådet.

Jämställdhetsintegrering

"Kvinnor i vården" tar fasta på nya möjligheter till ökat inflytande och ledande ställning i samband med organisationsförändringar. Intresset bland kvinnor att ikläda sig en central roll oavsett om man talat om "självstyrande enheter", "intraprenad" eller nyföretagande är tydlig samtidigt som en jämnare könsfördelning bland de anställda är högst önskvärd. - Det senare blir ett arbete på mycket lång sikt, men kan påskyndas i samband med organisationsförändringar.

- Förordningen om likabehandling är ett grunddokument, som ingår i utbildningskonceptet
- Betr. antalet anställda män och kvinnor är balansen av tradition mycket ojämn med stor kvinnlig
dominans. Detta har under senare år justerats en aning. Dock lider branschen brist på välutbildade
män – med undantag för särskilda experter
- Det är samtidigt viktigt att vara observant på jämställdhetsfrågan ur några särskilda perspektiv:
- arbetsomfång/familjeförhållanden
- ansvarsroller och ledarskap
- kompetensutveckling och karriärvägar
- attityder och förhållningssätt
- policy/vision och dess förankring och upplevelse

Under projektperioden kommer ESF-rådets processtöd i detta avseende att anlitas! Vi har tagit del av processtödets service, råd och anvisningar vid ESF-rådets inbjudningar.


Transnationellt samarbete

Inom ramen för Interreg-projektet "Baltic Training Programme" där Östra Mellansverige, Estland och Lettland är samverkande, finns en intressant koppling till tjänstesektorn. Vår önskan är att utbyta erfarenheter med ett kommunikativt företag i Lettland, Riga, "Baltic Bright", som framförallt är framgångsrika i språkutbildning för yrkesutövning bl.a. inom vår sektor.

Eftersom vård- och omsorgsverksamheten i allt högre utsträckning inbegriper människor med internationell bakgrund, såväl medarbetare som klienter, är det viktigt för representanter ur vår projektgrupp att på plats i Riga utbyta erfarenheter och stämma av vårt förhållningssätt. Besöket är ett lärande tillfälle för socialt, kulturellt och verksamhetsmässigt utbyte.
Besöket återgäldas med en inbjudan till Sverige och träff med deltagare och projketledning.

Kostnad:180000:-
Omfattning 3 dgr
resa/logi
20 personer x 9000:-

Samarbetspartners

 • Internationella Handelshögskol
 • Stiftelsen Nyföretagarcentrum

Deltagande aktörer

 • Abrexa Uppsala
 • Arbetsmiljögruppen Fagersta
 • Arbetsmiljögruppen Sala
 • Brukshälsan Söderfors
 • Enköpingshälsan Uppland
 • Gotahälsan
 • Husläkarcentrum, Enköping
 • Medhälsan i Nyköping
 • Mödravårdscentral

Kommun

 • Enköping
 • Fagersta
 • Mjölby
 • Motala
 • Nyköping
 • Sala
 • Uppsala