Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kulturkompetens 2010

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebro Läns Museum
KontaktpersonLena Brättorp
E-postlena.brattorp@olm.se
Telefonnummer070-602 77 05
Beviljat ESF-stöd2 318 345 kr
Total projektbudget2 318 345 kr
Projektperiod2010-08-30 till 2011-12-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Inom kulturarvssektorn, arkiv och dokumenthantering arbetar flera olika aktörer. Behovet av att utveckla samverkan är stort. Gemensamma utbildningsbehov och generationsväxling kan lösas i samverkan. Stora utbildningsbehov finns bl. a i samband med införande av ny teknik och digitalisering.

Bakgrund

En förprojektering har under perioden 1 maj till 15 oktober 2009 genomförts med stöd av ESF-rådet, under namnet Kulturkompetens 2010. Projektet har omfattat Örebro Läns Museum samt samverkansparterna Arkivcentrum, Stadsarkivet Örebro kommun och Historie- och genusvetenskapsämnena på Örebro universitet. Samtliga institutioner verksamma inom fältet kulturarv och historiebruk.
Kulturarvssektorn förväntas idag vara en aktiv samhällsdebattör där man med utgångspunkt i det förflutna bidrar med perspektiv på aktuella samhällsfrågor och på människors tillvaro. Kulturarv kan således inte begränsas till det förflutna utan handlar också om samtiden. Under det senaste decenniet har såväl historieintresset som intresset för hur historia och kulturarv används ökat, och vår bedömning är att detta kommer att fortsätta. Det innebär ocså att kraven på kompetens ökar. Det handlar om att utveckla nya arbetssätt, tänka nytt, hitta nya arenor, överbrygga gamla revir. Kort sagt, våga utmana traditionella fält men samtidigt också värna om kärninnehåll och tradition.
Våra respektive organisationer har begränsade medel för kompetensutveckling samtidigt som det är av central betydelsen att våra anställda kan följa med i den snabba utvecklingen inom sektorn. Denna utveckling äger rum på flera nivåer. Allt från förändrad regionindelning till ny teknik och ökade krav på tillgänglighet och mångfaldsarbete påverkar villkoren för organisationerna och de anställda. Till exempel finns ett kompetensbehov som är direkt kopplat till den nya digitala teknikens möjligheter att hantera och tillgängliggöra samlingar. Detsamma gäller arbetet med att nå nya brukargrupper och implementeringen av ett mångfaldsperspektiv i verksamheten. Det är viktigt för respektive institution att besitta kompetenser på dessa områden, samtidigt som dessa kompetenser också är viktiga för enskilde medarbetarens känsla av att kontrollera och behärska sin arbetssituation.
För att kunna möta framtida krav har organisationerna behov av att utveckla personalen på såväl individ som samverkansnivå. Detta dels för att utveckla den enskilde medarbetarens kompetens, dels för att öka personalens flexibilitet. Det handlar vidare om att skapa möjligheter för en ökad samverkan såväl inom som mellan de olika organisationerna för att på ett effektivt sätt kunna nyttja varandras erfarenheter och kompetenser.
Ett samarbete inom kulturarvssektorn som också innefattar universitetet kommer att vara stimulerande för forskningen och undervisningen vid universitetet, och dessutom öka vår gemensamma förståelse för varandras arbete. Det kommer att stimulera till samtal om hur kulturarvet och kulturfrågorna kommer att utvecklas i framtiden.
För dem som utbildar sig för framtidens arbetsmarknad genom att läsa vid universitetet är det förstås ytterst angeläget att lärarna och forskarna har kontakter med den värld där studenterna i framtiden ska söka anställning. Kulturarvssektorn kommer också kanske att ändras på så sätt att nya sätt att arbeta, genom projekt eller genom entreprenörskap, blir viktigare. En kunskap om och ett samtal kring dessa frågor måste finnas i planerna för kompetensutveckling bland dem som arbetar i organisationerna
Samtliga organisationer betonar behovet av ökad kompetens vad gäller såväl övergripande sektorsspecifika frågor (arkivkunskap, kulturmiljövård, utställningsteknik etc) som policyfrågor kring bemötande, tillgänglighet, jämställdhet och mångfald. Kompetensbehovet kring digitalisering, information och kommunikation är också gemensamt för de medverkande organisationerna. Örebro Läns Museum. Musei- och kulturarvsektorn har under senare genomgått betydande förändringar vad gäller såväl arbetssätt som uppdrag. Till en del handlar detta om att ny teknik ger helt andra möjligheter än tidigare att tillgängliggöra samlingarna, men framförallt handlar det om att synen på museernas roll har förändrats. Ett museum förväntas idag vara en aktiv samhällsaktör som använder historia och konst för att ge perspektiv på dagens samhälle. I detta ingår att särskilt uppmärksamma olika gruppers kulturarv och att öka förståelsen för hur historia och kulturarv brukas för skilda syften. Frågor kring till exempel mångfald och genus är därvidlag alldeles centrala. Sammantaget ställer detta nya krav på både ledningens och personalens kompetens. Sedan ett knappt år har Örebro läns museum en ny organisation och ledning och ett arbete med en förnyelseprocess har satt igång.
Arkivcentrum i Örebro län. Personalen har behov av att utvecklas inom IT-området eftersom ekonomiska resurser har saknats för att bevaka den tekniska utvecklingen. Utbildning i tillgängliggörande är mycket viktig. Ett gott samarbete med de andra organisationerna upplevs som viktigt. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och serviceinriktad för att ligga i framkant.
Stadsarkivets verksamhet är till stora delar reglerad och lagstyrd med hantering av allmänna handlingar, men i arkivlagen poängteras att även myndigheternas handlingar är en viktig del av kulturarvet. Verksamheten är mitt inne i en brytnings- och omdaningstid. Tyngdpunkten förskjuts från den traditionella hanteringen av analoga dokument och forskare på plats i arkivets forskarsal till den 24-timmarsöppna digitala och virtuella forskarsalen med besökare från hela världen. Viss ordinarie kompetensutveckling pågår regelbundet, men resurserna räcker inte till för att personalen ska kunna utbilda sig i den takt som tekniken utvecklas. Bristande kompetensutveckling leder till försämrad kvalité och personalens känsla av otillräcklighet. Man ser därför med stor tillförsikt fram emot genomförandeprojektet med syftet att förbereda personalen för omställning och tillgodose behovet av kompetensförsörjning på sikt.
HumUS-enheten på Örebro universitet poängterar att personalens utbildning är viktig om man ska kunna fortsätta att ligga i framkant.
Projektledningens bedömning är att projektets syfte och målsättning har uppfyllts. Aktivitets- och tidsplanen hhar kunnat följas, med endast mindre justeringar. Örebro universitet har kommit in sent i projektet men har arbetat fram lösningar som kunnat integreras i helheten. Projektet har genomförts som planerat med önskat resultat. Vi anser att förprojekteringen har skapat en bra grund för ett genomförandeprojekt.

Syfte

Syftet med projektet är ur personalutvecklingssynpunkt att samarbeta och samverka för att öka kompetensen hos personalen och tillgodose behovet av kompetensförsörjning på sikt. Vi vill också skapa variation i arbetsuppgifterna och skapa flexibla och stimulerande arbetsplatser där personalen kan utveckla och komplettera sina kunskaper.
Ur verksamhetssynpunkt vill vi utveckla kvalitetsarbetet och arbeta med att skapa gemensamma basutställningar skapa bättre möjligheter att stimulera och dokumentera forskning. Vi vill förmedla en heltäckande information genom att hitta former för gemensam och effektivare marknadsföring. Detta ger oss möjlighet att skapa en plattform för samverkan mellan de olika organisationerna. Varje organisation kommer genom detta att kunna bredda sin verksamhet vilket kan leda till behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda.
Alla anställda ska ha ett väl integrerat förhållningssätt till hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. Vi vill arbeta med att främja likabehandling och sträva efter att ta bort orättvisor pga. kön och öka tillgängligheten för funktionshindrade. Vi vill genom projektet motverka långtidssjukskrivningar. De anställda ska ges förutsättningar att fördjupa eller bredda sina arbetsuppgifter.
Samtliga dessa frågor har diskuterats under förprojekteringsarbetet och den kompetensutvecklingsplan för personalen som arbetats fram kommer att hjälpa oss att komma vidare. Den utbildningsplanering som tagits fram omfattar samtliga organisationer och arbetsställen men fokuserar på de anställda som behöver fördjupa sina kunskaper för att känna sig trygga i den snabba tekniska utvecklingen. I ett större och vidare perspektiv är syftet att säkerställa inte bara våra organisationers framtid utan även våra anställdas vidare anställningsbarhet och karriär i yrkeslivet.

Målsättning

Kompetensutvecklingsplaner på individ-, verksamhets- och samverkans nivå har arbetats fram och kommer att genomföras under kommande genomförandeprojekt. Alla anställda ska ha en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Vi måste höja kompetensnivån för att svara mot de krav som ställs på våra tjänster. Vi har inventerat önskemål om utbildning och behov av utbildning och planerar för individuella och gemensamma utbildningsinsatser. Projektdeltagarna ska ha höjt sin kompetens så att de kan bidra till den egna och organisationernas fortsatta utveckling i enlighet med uppdraget samt motverka framtida sårbarhet i samband med exempelvis teknisk utveckling och digitalisering.
Gemensam samverkans- och samarbetsplan innefattande gemensam plan för att använda personalen över gränserna kommer att arbetas fram utifrån de synpunkter som kommit fram i förprojekteringsarbetet. Där tvärgrupper bildas ska de anställda ha möjlighet till ökad samverkan och lärande tillsammans med kollegor från andra organisationer. Vi förväntar oss att samarbetet mellan våra organisationer ska kunna bli tätare under den här tiden så att det i ännu högre grad gynnar både våra kunder och våra besökare.
En plan för tillgänglighet för funktionshindrade kommer att arbetas fram med utgångspunkt för det arbete som redan genomförts i samband med arbetet med Bemötandeguiden. All personal skall ges utbildning i tillgänglighetsfrågor.
Integrations- och mångfaldsfrågor har lyfts fram i förprojekteringsarbetet. Utbildning i dessa frågor är viktig för att personalen skall kunna känna sig trygga i att möta och arbeta med människor med annan kulturell bakgrund och kunna svara upp mot och anpassa verksamheten utifrån framtida krav inom detta område.
Planer för jämställdhetsintegration av verksamheten innefattande utbildning för personalen kommer att arbetas fram för övriga organisationer i samarbete med Humus på Örebro universitet.
Planering för samverkan som kan frigöra och förstärka resurser kommer att genomföras under kommande genomförandeprojekt. Som ett första steg planerar vi för att genomföra en gemensam seminarieserie för samtliga organisationer och för samtlig personal. Personalen kommer att blandas vid genomförandet för att få största möjliga erfarenhetsutbyte.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsperspektivet i organisationerna diskuterades utifrån swot-modellen. Kunskap finns delvis främst i Örebro Läns Museum som länge arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågorna och som arbetat fram ett eget utbildningsmaterial, Bemötandeguiden. Detta material har dels använts för att utbilda egen personal och sommarvikarier, dels efterfrågats i utåtriktad utbildningsverksamhet. Ambitionen är att utveckla materialet ytterligare för att det ska kunna användas av alla deltagande aktörer.
På de olika organisationerna finns anställda med funktionshinder. Även anställda från olika etniska och kulturella bakgrunder och med flera olika språk finns. Inom personalen finns en lyhördhet för värdet av mångfald.
I de utbildningsaktiviteter som kommer att genomföras under genomförandeprojektet kommer vi att använda lokaler och utrustning som är anpassade till funktionshinder. Vi kommer att informera om projektet så att all personal har möjlighet att ta del av informationen. Vi kommer att arbeta med att anpassa informationsmaterial och hemsidor i samband med inbjudningar och genomförande av utbildningar. Dövtolkar kommer att anlitas vid behov. Utbildning i teckenspråk har efterfrågats och utbildning i bemötande och tillgänglighet kommer att genomföras för all personal.

Jämställdhetsintegrering

Att göra en swotanalys om jämställdhet visade sig öka förståelsen för vikten att vidta åtgärder för att bryta det nuvarande läget. Vi tycker oss via förprojekteringsarbetet se att utbildning behövs, gemensamma studieresor efterlystes också. Även verksamheten diskuterades utifrån jämställdhetsperspektiv. Medvetna satsningar på underrepresenterade grupper har efterlysts och en medvetenhet om genusperspektivet. Här ses samarbetet med Örebro universitet som mycket positivt av de andra organisationerna då man där bedriver genusforskning och kan utgöra en resurs i att genomlysa de andra organisationernas verksamhet ur ett genusperspektiv. Vi kommer även att genomföra utbildning i jämställdhetsfrågor för all personal. I samband med uppföljning och utvärdering kommer vi att särredovisa synpunkter från kvinnor och män och redovisa deltagande fördelat på kvinnor och män .

Transnationellt samarbete

Den digitala arkiveringen är komplex och teknisk. Gemensamma standarder, såväl nationellt som internationellt, för t.ex. konvertering och format är en grundförutsättning för bevarande och tillgång om inte informationsförluster ska uppstå. International Council on Archive arbetar för gemensamma lösningar för arkivsektorn. 2010 anordnas under tre dagar föreläsningar, seminarier, workshops, m.m. om just digital arkivering med försök till konkreta lösningar och projekt som löper över nations, generations, och kunskapsgränser. Avgiften är för hög för stadsarkivets ekonomiska ramar, men det vore ett mycket viktigt kompetenssteg för framtiden för såväl verksamhet som personal att kunna delta. Erhållen kunskap kan sedan vidareförmedlas till och praktiseras tillsammans med övriga projektdeltagare för en gemensam grund att stå på.
Stadsarkivet blir allt mer involverat i övriga Europa, inte minst genom den snabba digitala tillgången till information och handlingar. Utflyttade svenskar som arbetar och studerar i andra länder, emigrant och immigrantättlingar som söker sina rötter, studenter i andra länder som forskar om svenska personer eller företeelser, faderskap, skolhandlingar och andra intyg, myndigheter och media som söker information. Vi har mycket att erbjuda elever och vuxna med svensk bakgrund, men informationsglapp finns till övriga besökare. För att inte halka efter övriga Europa i kunskap och tillgänglighet har vi ett stort behov av att lära oss om arkivhantering, kulturarvet i form av dokument, lagar, forskning, synen på tillgänglighet och sekretess, allmänna handlingars status, digitalisering, möjlighet till utbyte mm i andra länder. Delar av personalen har besökt arkiv i Drammen, Kolding och London. Dessa besök har varit mycket kunskapsberikande såväl idémässigt som i praktiskt utförande, men i dagens ekonomiskt pressade situation finns inte längre utrymme för sådana studiedagar. Efter förfrågan finns möjlighet till utbildningsdagar hos: The CARDOCCentre Archivistique et Documentaire historical EP archives, Luxembourg Euarkiv: Ramverk, praxis, arkivutövning ur europeiskt samverkansperspektiv Die Bundesbeauftragt für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR archives section, Berlin, Offentlighet och sekretess, tillgängliggörande, bestånd, arbetsuppgifter, svårigheter, återsökning. Stadsarchief Amsterdam, Specifika arkivuppdrag, utbildningsverksamhet, presentationsteknik, digitalisering på uppdrag on demand, hemsida, forskarsal mm. Archives départementales du Var Länsarkiv Provence, Arkivbildning och arkivorganisation, lagstyrning, digitalisering, forskning mm i Frankrike.
Som kollegor erbjuder de oss mycket vänligt utbildningarna gratis, men ekonomisk möjlighet till resa och uppehälle behövs. Dessa arkiv är valda eftersom de representerar skilda verksamhetsområden inom arkivvärlden och ger oss därför en bred och varierad utbildning som kan nyttjas i samverkan på hemmaplan.

Samarbetspartners

  • Örebro Läns Museum

Deltagande aktörer

  • Örebro Läns Museum

Kommun

  • Karlskoga
  • Lindesberg
  • Nora
  • Örebro