Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kulturkompetens 2010

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÖrebro Läns Museum
KontaktpersonLars Norling
E-postlars.norling@orebrolansmuseum.se
Telefonnummer019-602 87 02
Beviljat ESF-stöd292 500 kr
Total projektbudget292 500 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-10-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Inom kulturarvssektorn, arkiv och dokumenthantering arbetar flera olika aktörer. Behovet av att utveckla samverkan är stort. Gemensamma utbildningsbehov och generationsväxling kan lösas i samverkan. Stora utbildningsbehov finns bl a i samband med införande av ny teknik.

Bakgrund

Örebro Läns Museum arbetar inom kulturarvsektorn, arkiv och dokumenthantering. Inom denna sektor arbetar flera olika organisationer och myndigheter. Dessa jobbar idag ofta parallellt och utan vetskap om vad som sker hos varandra. En samverkan behövs inom flera områden såsom arkivverksamhet, historia och kulturmiljö. Det är orationellt att var och en arbetar för sig, när det finns gemensamma problem och behov som kan lösas bättre med samarbete. Följande verksamheter samverkar i projektet:

Örebro Läns Museum
Örebro läns museum ansvarar för bevande och förmedling av kunskap om länets kurlturarv coh konsthistoria. Uppgifterna omfattar dokumentation, vård och förmedling i olika former till allmänheten, skolan, forskare, myndigheter m fl grupper. Museet ansvarar för flera anläggningar i länet och bedriver ett regionalt arbete med verksamheter i samtliga kommuner. antalet anställda uppgår till ca 50 personer varav 25 män och 25 kvinnor.
Länsmuseet är en enkild stiftelse med verksamhetsbidrag från landstinget, kulturrådet och berörda kommuner. Kulturmiljövården bedrivs på uppdragsbasis åt länsstyrelsen, Svenska kyrkan, kommuner mfl.
ArkivCentrum
ArkivCentrum Örebro län arbetar med den enskilda sektorns historia och har till uppdrag att bevara dokumentation som rör föreningar, företag, gårdar och enskilda personer. Minnesberättelser och intervjuer ses som ett viktigt komplement till det övriga arkivmaterialet. Arkivet ska också väcka och stödja intresse för lokalhistoria hos forskare, studenter, skolelever och allmänhet samt samverka med vetenskapliga institutioner, kulturarvsinstitutioner och organisationer. Arkivet ska också ge råd och service i arkivfrågor.

Vi är 7 fast anställda, 6 arkivarier och 1 assistent. Vi är 2 kvinnor och 5 män.Stadsarkivet i Örebro kommun
Stadsarkivet har 9 tillsvidareanställda. 4 män och 5 kvinnor födda 1940-1970.
Stadsarkivet är Arkivmyndighetens (Kultur och medborgarnämnden) verkställande organ inom Örebro kommun och är kommunens centralarkiv med depåer, forskarexpedition, forskarsalar och bibliotek.
Stadsarkivet skall ordna och förteckna arkiv,utreda och handlägga förfrågningar från allmänhet, myndigheter, media, göra sekretessbedömning och svara för att lämna ut allmäna handlingar samt
utöva tillsyn över kommunala myndigheter och bolag. Stadsarkivet ska ge
råd och stöd och undervisning till kommunala förvaltningar, bolag och stiftelser samt upprätta, utreda och revidera kommungemensam arkiveringplan för beslut i nämnd
vårda och förvara bevarandehandlingar oavsett media, såväl kommunala som enskilda
utreda och bevaka gallring
främja lokalhistorisk forskning
tillgängliggöra, levandegöra och presentera arkivmaterial
upprätta analoga och digitala arkiv, ljud och bild
tillhandahålla original och digitala källor för person-, släkt- och hembygdsforskning

Verksamheten styrs främst av arkivlag, kommunallag, sekretesslag.
Lokalt finns arkivreglemente och arkiv- och dokumenthanteringspolicy antagna av kommunfullmäktige, riktlinjer för digital arkivering

Historeämnet vid Örebro universitet
Historieämnet vid Örebro universitet har fem anställda, två professorer
och tre lektorer, som utbildar ett knappt hundratal studenter varje
termin. Dessutom finns ett tiotal doktorander med tidsbegränsade
förordnanden. Tyngdpunkten i såväl forskning som utbildning är nu modern historia med ett genusperspektiv. Ämnet samverkar med flera av länets kulturinstitutioner, främst med arkiven, Länsmuseet, ArkivCentrum och Örebro stadsarkiv. Förutom de reguljära historiekurserna ges även
kurser som riktar sig till hela länet. Det kan t.ex. vara Bergslagens
historia eller andra lokalhistoriska kurser, anpassade till en speciell
kommun.

De gemensamma problemen är
En översyn sker av den regionala indelningen i stort inom hela landet. Detta kommer att påverka arbetet i framtiden
Stora förändringar är på gång inom kulturarvssektorn bl. a. finns planer på eventuell samlokalisering och samverkan
Ny teknisk utveckling pågår, ett teknikskifte sker t.ex. i samband med digatalisering
Kostnaderna är höga för marknadsföring och informationsinsatser
Ett samarbete, som kan vara stimulerande för forskningen finns inte
Generationsväxling är på gång och behov av kompetensförsörjning föreligger från 2010 och framåt

För att kunna möta framtida krav har organisationerna behov av att:

utveckla personalen på individ- och samverkansnivå för att ge individen möjligheter till bredare, djupare och stimulerande arbetsuppgifter samt möjliggöra för arbetsgivarna att använda personalen på ett flexibelt sätt
göra personalen attraktiv på arbetsmarknaden vid eventuella omställningar
finna möjligheter till samverkan och samarbete på olika plan inom och mellan de olika organisationerna för att på ett effektivt sätt kunna nyttja varandras erfarenheter och kompetens
se över arbetsuppgifter och uppdrag
hantera och ge information på ett effektivt sätt är ett gemensamt behov
kartlägga personalens kompetens och erfarenhet
kompetensutveckla personalen
I samband med projektstart kommer samtlig personal att få information på respektive arbetsplats. I förprojekteringsarbetet kommer samtlig personal att delas in i två grupper om ca 40 personer vardera, som kommer att arbeta under två dagar under ledning av externa processledare. Förprojekteringen äger rum i externa lokaler i närområdet.
Förprojekteringsarbetet kommer att ge förslag på strategiskt förbättrings och påverkansarbete samt hitta en strategisk samverkan mellan organisationerna som kommer att lyftas upp i respektive organisations ledning och i den gemensamma styrgruppen.


Syfte

Syfte med projektet är att samarbeta och samverka för att
öka kompetensen hos personalen
förbereda för omställning
tillgodose behovet av kompetensförsörjning på sikt
skapa variation i arbetsuppgifterna
skapa flexibla och stimulerande arbetsplatser
utveckla kvalitetsarbetet
arbeta med att skapa gemensamma basutställningar
främja likabehandling och sträva efter att ta bort orättvisor pga. kön
öka tillgängligheten för funktionshindrade
skapa bättre möjligheter att stimulera och dokumentera forskning
förmedla en heltäckande information
hitta former för gemensam och effektivare marknadsföring

Detta ger oss möjlighet att skapa en plattform för samverkan mellan de olika organisationerna. Alla anställda ska ha ett väl integrerat förhållningssätt till hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Målsättning

Efter projektets genomförande skall finnas:
kompetensutvecklingsplaner på individ-, verksamhets- och samverkans nivå
gemensam samverkans- och samarbetsplan
gemensam plan för att använda personalen över gränserna.
plan för tillgänglighet för funktionshindrade
planer för jämställdhetsintegration av verksamheten
planering för samverkan som kan frigöra resurser

Mottagare av projektresultatet är samtliga samverkande organisationer samt dessa organisationers ledningsgrupper.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är mycket viktig för oss i vår dagliga verksamhet. Arkiv och museisektorn måste vara tillgänglig för alla, fysiskt och med lättbegripligt informationsmaterial. Personalen i alla olika verksamheter har ständigt behov av förnyad kunskap inom detta område. Vi kommer att under förprojekteringen kartlägga utbildningsbehov för kommande genomförande i att skapa beredskap i mötet och hur vi ska arbeta med information/kommunikation som är anpassad till människor med funktionshinder.

Örebro Läns Museum har sedan länge arbetat aktivt med frågan och har utarbetat ett utbildningsmaterial, Bemötandeguiden tillgänglighet. Det är pedagogiskt upplagt och har blivit efterfrågat från många olika håll. Vi vill undersöka möjligheterna att utveckla detta ytterligare för att materialet ska kunna användas av alla deltagande aktörer.

Fysisk anpassning av lokaler
Lättbegripligt informationsmaterial
Använda eget utbildningsmaterial

Deltagande aktörer

  • Örebro Läns Museum

Kommun

  • Örebro