Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kooperativa förskolor

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Västmanland
KontaktpersonMarita Öberg Molin
E-postmarita@coompanion.se
Telefonnummer021 4480750
Beviljat ESF-stöd518 130 kr
Total projektbudget518 130 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2010-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

- Analysera kompetensbehov med fokus på pedagogisk dokumentation, barnskötarnas situation, interkulturell kommunikation, jämställdhet , arbetsledarollen, hållbar utveckling.
- Skapa en plattform för utvecklin.
- Studera hur entreprenörskap inom mjuka verksamheter tillämpas och skapar tillväxt.

Bakgrund

Förskolan blir mer och mer som en vanlig skola. Det har skett stora förändringar av förskollärarutbildningen och förskollärarrollen som gått från barnträdgårdslärarinna till reflekterande barnpedagoger. Den pedagogiska rollen poängteras alltmer i den nu gällande läroplanen och förväntas poängteras ytterligare i den den nu aviserade nya läroplanen. Kraven på personalens och arbetslagets kompetens ökar successivt. Detta framgår tydligt i förskolans läroplan och de krav som ställs på uppföljning, utvärdering och tillsyn. Många har idag har en föråldrad utbildning som saknar såväl de pedagogiska krav som ställs som krav på dokumentation och planering i form av handlingsplaner, kvalitetsredovisning, likabehandlingsplaner mm.

Entreprenöriellt tänkande kommer alltmer in i läroplaner och är av särskilt värde för kooperativa verksamheten och ökad förståelse och möjlighet att använda och utveckla entreprenöriellt tän kanda och handlande.

Barnskötarrollen är på väg bort. Framför allt pedagogiska krav och krav på pedagogisk dokumentation gör att barnskötarnas kompetenser måste förstärkas för att de ska klara av sina arbetsuppgifter. Barnskötarna har även en utsatt position då det råder liten efterfrågan på barnskötare. De riskerar därför en inlåsningseffekt, då de har ytterligt små möjligheter att byta arbetsplats.

Arbetsledarrollen går mot en alltmer administrativ och arbetsledande roll. Förskollärarutbildningen har saknat detta i sin utbildning.

Förskolan får idag barn och anställda med olika kulturella bakgrunder. Ett alltmer multikulturellt samhälle innebär stora fördelar om de kulturella skillnaderna utnyttjas. Insikt och förståelse av kulturella skillnader behöver stärkas in förskolan.

Förskolorna har få män anställda. Ur jämställdhetssynpunkt skulle det vara en fördel med fler män i verksamheten.

Informationsteknologins utveckling ställer nya krav på medarbetarna. Oavsett position krävs datakunskap för att man ska kunna utföra sina arbetuppgifter.

Den pågående klimatförändringen medför ökade krav på kunskap om miljö. Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor och ett ekologiskt förhållningssätt och framtidstro. Kunskaper inom detta område krävs för att överföra och bibringa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö.

Skapa en plattform för samarbe mellan förskolorna. Målsättningen är att ökad samverkan ska leda till utveckling. Utveckling och samarbete kan ske genom erfarenhetsutbyte, gemensam upphandling av utbildning, fördelning av expertroller mm. Vi vill genom projektet utreda och skapa förutsättningar för detta.

Förskolan har blivit konkurrensutsatt. Detta medför att kunskaper om hur konkkurrens inom branschen fungerar blir allt viktigare och all personal behöver känna till detta för att känna sig tyrgga i sin yrkesroll. Ett flertal behöver öka sin kompetens för att vara gångbara hos annan arbetsgivare än den befintliga.

Den allt snabbare utvecklingstakten i omvärlden kommer att ställa större krav på att kooperativet befinner sig i en ständig utvecklingsprojekt.

Förskolorna har träffats två gånger inför ansökan och bl a gjort en SWOT på vad vi vill med vår ansökan. Därutöver har telefon- och mejlkontakter förekommit inför ansökan.

Syfte

Öka personalens pedagogiska kompetens med särskild hänsyn till barnskötarnas utsatta situation och göra en
kompetensutvecklingsplan för detta.
- Öka kunskaper och effektivitet i dokumentation. Knyta den pedagogiska dokumentationen till ökad kunskap om
IT-utnyttjande och datakunskap och inlemma detta i kompetesnutvecklingplanen.
- Ge arbetsledarrollen en tydlig identifikation och göra en behovsanalys av de kompetenser som behövs för denna
roll.
- Öka kunskaper om kulturell kommunikation och analysera kompetensbehoven.
- Öka kunskaper om entreprenörskap och det kooperativa företagandet.
- Öka kunskper om jämställdhet och övriga diskrimineringsgrunder (jfr diskrimineringslagen) och analysera
kompetensbehoven. Förutom jämställdhet kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt integration och
tillgänglighet.
- Öka kunskaper om miljö och klimat och analysera kompetensbehoven.

- Sammanställa en kompetensutvecklingsplan för varje förskola utifrån ovanstående prioriteringar.
- Skapa en plattform för samarbete mellan förskolorna.
- Göra en förstudie hur entreprenörskap inom mjuka verksamheter tillämpas och skapar tillväxt. Mälardalens högskola är här samarbetspart.
- Sammanställa en kompetensutvecklingsplan för varje förskola utifrån ovanstående prioriteringar.
- Skapa en plattform för samarbete mellan förskolorna.
- Göra en förstudie hur entreprenörskap inom mjuka verksamheter tillämpas och skapar tillväxt. Mälardalens högskola är här samarbetspart.
Målsättning

- En kompetensutvecklingsplan per förskkola
- En gemensam plattform med målsättning och verksamhetsidé för denna, samt en kompetensutvecklingsplan för denna.
- En summativ sammanställning av förstudien, antal deltagare, antal timmar samt en utvärdering från deltagarna.
- Ett förslag från Mälardalesn högskola om hur entreprenörskap inom mjuka verksamheter skapar tillväxt och hur detta kan följas och studeras i en genomförandefas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokaler hos Coompanion och förskolorna samt Mälardalens högskola har alla krav på tillgänglighet och dessa krav är uppfyllda. I den mån vi kommer att hyra konferenslokaler eller andra lokaler för projektet kommer vi att ställa krav på tillgänglighet i förhållande till deltagarnas behov. Genom deltagarnas aktiva medverkan i val av analysmetod och material säkerställs tillgänglighet i informations- och användarttillgänglighet.

Kommun

  • Västerås