Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kooperativa förskolor Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Västmanland
KontaktpersonMarita Öberg Molin
E-postmarita@coompanion.se
Telefonnummer021 4480750
Beviljat ESF-stöd1 053 596 kr
Total projektbudget1 053 596 kr
Projektperiod2010-08-09 till 2012-02-08
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Målsättningen är att i första hand stärka barnskötarna så att deras situation på arbetsmarkanden förstärks och att deras roll i arbetslaget utvecklas.
En viktig del är att utveckla entreprenörskapet samt att skapa samverkansformer för fortsatt företagssamverkanoch plattformsarbete.
Föreståndarna ska stärkas i sin roll i förskolan och i sin kooperativa roll.

Bakgrund

Bakgrund och utgångspunkter:
Förskolans roll har utvecklats från att vara barnförvaring till att bli en verksamhet med pedagogiska förtecken.
Barnskötarnas traditionella roll som omvårdare har därmed försvunnit och efterfrågan på barnskötare i förskoleverksamhet har därför minskat och de flesta förskolor anställer enbart förskollärare. Barnskötarna har därför ur arbetsmarknadssynpunkt en utsatt situation och får dessutom en inlåsningseffekt då det är svårt att byta arbetsgivare.
I den swotanalys som vi genomförde inför ansökan kunde vi konstatera att
- barnskötarnas pedagogiska kunskaper inte motsvarar de krav som idag ställs inom förskolan.
- föreståndarna är förskollärare och inte chefer och ekonomer, vilket idag krävs och att de saknar ledarkompetens.
- krav på pedagogisk dokumentation och informationsteknologins utveckling gör att personalen har kompetensluckor.
- att förskolan fått ökade krav på kunskaper om miljö och möjligheter att omsätta dessa i såväl den egna yttre miljön som i den pedagogiska verksamheten
- det entreprenöriella tänkande kommer in i såväl den egna kooperativa verksamheten som i arbetet med barnen och att det behöver utvecklas.

Strukturfondspartnerskapets yttrande i beslutet för förprojekteringen:
Utdrag:
Hälften av den pedagogiska personalen på berörda kooperativa förskolor utgörs av barnskötare. Ökade krav på pedagogiska kunskaper gör barnskötarna till en sårbar grupp på arbetsmarknaden och behov finns av uppgradering av deras kunskaper..
Förstudien omfattar samtliga anställda och syftar också till att öka kunskapen om entreprenörskap och kooperativt företagande, viktigt i en kooperativ verksamhet.
Intressant att Mälardalens högskola ska engageras i utvärdering och bistå med entreprenörskapslärande.

Förprojekteringens syfte:
Syftet med förprojekteringen har varit att sammanställa en kompetensutvecklingsplan utifrån ovanstående identifierade kunskapsluckor och även identifiera fler områden för kompetensutveckling.
För att få struktur, kostnadseffektivitet och bollplank har en målsättning varit att bilda plattform, nätverk mellan förskolorna.

Ett resultat av vårt analysarbete är att vi fått mer samsyn på vårt uppdrag, vårt förhållningssätt och vår värdegrund.
Inför genomförandefasen har vi valt fyra fokusområden där vi samlat de planerade kompetensutvecklingsinsatserna. De fyra områdena är entreprenörskap, klimat/miljö, kunskaper och pedagogisk dokumentation.
Entreprenörskap:
Genom att Mdh tidigt kom in och i styrgruppen och förde diskussioner om entreprenörskap har det entreprenöriella följt projektet som en röd tråd och vi har kommit fram till att i den fortsatta verksamheten och i samband med ansökan till en genomförandefas kommer entreprenörskap att vara ett kompetens- och utvecklingsområde. Regeringen har 2009 presenterat en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet vilket innebär att det finns ett utbildningspolitiskt intresse för entreprenörskap i förskolan.
I vår utvärdering konstateras följande: Såväl barnen som förskolepersonalen är bärare av entreprenörskap. Förskolepersonalen kan vara entreprenöriella förebilder för barnen genom att stödja deras utvecklingsprocesser och genom att förstärka barnens bilder av att vara med och skapa något i ett meningsfullt sammanhang. Barnen kan bidra till att öppna vuxnas ögon för vilka frågor som är viktiga och vilka möjligheter och lösningar som vi kan se framför oss. Inom entreprenörskapet har vi särskilt valt att arbeta med och följa upp genusperspektivet. Vi kommer även här att hålla ihop föreståndarna och deras behov av kompetenser som arbetsledarrollen, mentorskap, handledning och utbildning genom KFO (kooperativa företagens arbetsgivarorganisation). Även styrgruppsarbetet kommer att ha sin plats under entreprenörskap.
Klimat och miljö:
Klimat och miljöfrågorna är viktiga för förskoleverksamheten och vi har därför valt att ge dessa ett eget område som kommer att omfatta frågor och kompetensutveckling som även rör mat, hälsa och tillgänglighet.
Kunskaper:
Inom området kunskaper har vi valt kompetensutvecklingsinsatser inom språk, naturvetenskap och utomhuspedagogik. Dessa områden är viktiga i läroplanen och såväl barnskötare som förskollärare behöver stärka sina kunskaper och fokusera inom dessa områden och barnskötarna ska förhoppningsvis kunna motiveras att gå vidare till förskolelyftet inom språk och naturvetenskap.
Pedagogisk dokumentation:
När vi särskilt fokuserar på barnskötarnas behov av kompetensutveckling kan vi konstatera att det viktigaste området för att stärka barnskötarna i sin yrkesroll finns inom området pedagogisk dokumentation. Då barnskötare och förskollärare arbetar i arbetslag och kommunicerar och dokumenterar runt samma barn är det viktigt att de har ett gemensamt språkbruk som bygger på en pedagogisk begreppsvärld som är begriplig för samtliga. Vi har därför valt att ge hela arbetslag samma kompetensutveckling inom dokumentation. Barnskötarna kommer att få en extra utbildning i grundläggande förskolepedagogik. Även behov av datakunskaper kommer att ligga här.

Varje förskola har fått en egen kompetensutvecklingsplan. Kompetensutvecklingsbehoven har stor överensstämmelse mellan de olika förskolorna och vi kommer därför att förhoppningsvis i en genomförandefas kunna samordna insatserna vilket bidrar till större kostnadseffektivitet samt en större flexibilitet. Genom att flera förskolor tillsammans bedriver kompetensutveckling kan man upphandla för fler än en grupp och därmed kan hela personalgrupper erbjudas samma kompetensutveckling utan att förskolan behöver stängas.
Vi upplever även att föreståndarna i styrgruppen stimulerats till en kritisk reflektion över vardagspraktiken och de önskar fortsätta i den nuvarande konstellationen och bland annat utveckla sitt ledarskap.

Motiv för genomförandeprojektet:
Genom personalens delaktighet och engagemang i förprojekteringen har motivationen för en genomförandefas som berör hela personalgruppen fått en stark förankring.
De analyser som gjorts visar på stor samstämmighet om vilka kompetenser som krävs för att stärka barnskötarna och verksamheterna och är väl förankrade i de mål och riktlinjer som Skolverket formulerar.

Under den tid som förflyter mellan förprojektering och en planerad genomförandefas har plattformen/nätverket mellan förskolorna fortsatt att driva gemensamma frågor och har inplanerade träffar och verksamheter på gång.

Genom att ge entreprenörskap ett eget område synliggör vi entreprenörskapet och ökar insikten om hur entreprenörskap kan utvecklas i förskolan. I och med följeförskningen inom entreprenörskap skapar vi även mötesplatser för personal på samtliga i projektet deltagande förskolor för att diskutera och formulera entreprenörskapet på förskolan. Det finns även ett utbildningspolitiskt intresse för entreprenörskap i förskkolan. Avsikten är även att inom entreprenörskapet utveckla och öka kunskapen om kooperativ verksamhet.
Syfte

Syftet med projektet är i första hand att stärka barnskötarna som utgör en riskgrupp för omställning.

Förskolans roll förändras att gå från omvårdnad/barnförvaring till pedagogiskt inriktad verksamhet. På motsvarande sätt förändras barnskötarnas roll och uppgifter inom förskolan.
Skolverkets riktlinjer för personalen i förskolan poängterar det ansvar som arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen.
För att ge barnskötarna möjlighet att arbeta och känna sig delaktiga i arbetslaget krävs en kompetenshöjning av barnskötarna särskilt inom pedagogik och dokumentation.

Förskolorna söker idag företrädesvis endast förskollärare till lediga tjänster och barnskötarna får därför små möjligheter att byta arbetsgivare vilket leder till en inlåsningseffekt.

Genom vår analys i förprojekteringen har vi kommit fram till att för att stärka barnskötarna i sin nya roll behöver vi ge hela arbetslaget gemensamma kompetenshöjande insatser, vilket även stämmer överens med Skolverkets syn och riktlinjer om arbetslagets/allas ansvar för att arbetet inriktas mot förskolans mål. Skolverket har även gjort ett förtydligande av förskollärarnas ansvar för den pedgogiska verksamheten samt att verksamheten följs upp, utvärderas och utvecklas i förhållande till läroplanen i sin helhet. Det är således viktigt för att uppnå önskade effekter och verksamhetsutveckling att även förskollärare och föreståndare får möjlighet att delta och utveckla verksamheten tillsammans med hela personalen.

För att bidra till önskad verksamhetsutveckling med mål att stärka förskolan och arbetslaget behöver föreståndarnas roll och kompetenser utvecklas.

Den plattform/nätverk som utvecklats i förstudien har vi för avsikt att ytterligare förstärka och utveckla till företagssamverkan. I första hand avser vi att upphandla gemensamma utildningar och därigenom åstadkomma kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Ett av förstudiens syften var att öka kunskapen om entreprenörskap och kooperativt företagande. Vi har för avsikt att även i genomförandefasen att arbeta vidare med entreprenörskap som ett av fyra teman, se ovan under Bakgrund. I samarbete med Mälardalens högskola kommer via att följa utveckla entreprenörskapet i den pedagogiska verksamheten och även öka kunskaper och insikter hos personalen. Se Genomförande , Uppföljning, utvärdering och lärande.
Målsättning

Samtliga anställda ska ta del i kompetenshöjande insatser.
Vi kommer att mäta insaterna fördelade på personalkategorier.
I projektets slutskede kommer vi att göra en uppföljning av effektmålen i form av enkäter, intervjuer och samtal där varje förskola i grupp får svara på frågor om upplevda effektmål.
Frågeställningarna ska belysa:
Om barnskötarnas roll förstärkts?
Om förskolan utvecklats?
Om ledarna känner sig stärkta?
Om nätverkssamarbetet har utvecklats mellan föskolorna?

Utveckling av entreprenörskap kommer vi att följa genom Mälardalens högskolas följeforskning. Se under rubrik Genomförande, Uppföljning, utvärdering och lärande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har på samma sätt som med jämställdhet arbetat med tillgänglighet under förprojekteringen, se under Bakgrund Jämställdhetsintegrering.
Tillgänglighetsperspektivet är viktigt i förskolemiljön då det finns barn i behov av särskilt stöd och familjer från andra kulturer. Här belyser vi flera perspektiv, barn, föräldrar och personal. Genom att vi i analysen har arbetat med tillgänglighet har vi gjort personalen än mer uppmärksam på vikten av hög tillgänglighet och det har kommit fram förslag på hur verksamheteerna klan förbättras. I vår kompetensplan har vi tagit upp , tecken som stöd, dels för att få en tystare miljö för såväl personal som barn samt en kommunikativ metod för barn från andra språkkulturer och barn med hörselskador.
Att ta upp likabehandling ur såväl personal- som pedagogisk synpunkt kräver insatser i form av kunskaper, insikt och förståelse. Här planerar vi att i ett genomförandeprojekt ta hjälp av följeforskning och även ha tillgänglighet som tema i plattformsarbetet. Det entreprenöriella tänkandet bör få ett utrymme vad gäller likabehandling och tillgänglighet och därmed kommer även följeforskningen in som ett stöd här.

Vi kommer att arbeta med och redovisa tillgänglighet under temat, klimat och miljö.
Vi har valt att fokusera på matallergier och samt buller och då utbilda i tecken som stöd.
Vi kommer att ställa på tillgänglighet på de lokaler vi kommer att använda i kompetensutveckling och andra möten.
Vi har personal som gör att vi i vår uååphandling och planering kommer att ställa krav på språkanpassning.

Jämställdhetsintegrering

Under förprojekteringen har samtlig personal arbetslagsvis under den heldag vi genomfört kompetensutvecklingsanlaysen haft ett arbetspass med frågeställningar runt jämställdhet. Som utgångspunkt har vi gått igenom diskrimineringslagen med betoning på den del som tar upp utbildningsväsendets ansvar. Till detta har vi haft formulär med frågeställningar som varje arbetslag diskuterat och som därefter tagits upp vid sammanställning av kompetensplanerna. Konkret har vi kommit fram till att vi i vår kommande genomförandefas att vi om det är möjligt vill delta i socialfondsprojektet JämBredd alternativt upphandla en lämplig del samt att ta med en utbildning med genus ur det pedagogiska perspektivet, (metoder för att arbeta med barnen). Vi kan även konstatera att här finns möjligheter att lära av varandra förskolorna emellan. Genus kommer därför att finnas med i plattformsarbetet. I upphandling av övriga utbildningar kommer även genusperspektivet att där så är lämpligt ingå i kravspecifikationen. I Mdh:s plan för fortsatt följeforskning och medverkan i genomförandefasen gällande Entreprenörskap i förskolan kommer genus att behandlas ur såväl personal- som barnperspektiv.
Aktuella frågeställningar att belysa i första hand i plattformssamarbetet,
- att få fler män till förskolorna
- hur tar vi i arbetslaget upp frågor om jämställdhet i förhållande till varandra
- hur arbetar vi med barnen
- hur arbetar vi med föräldrarna

Som framgår av ovanstående utdrag ur vår slutrapport från förstudien kommer vi att konkret lägga genus under rubriken entreprenörskap (ett av fyra fokusområden) i vår planering. Här finns största utrymmet att lyfta frågan och även få ett kontinuerligt stöd genom följeforskkningen. I entreprenörskap i förskola, är genusperspektivet intressant att studera exempelvis i reltionen pedagog - barn.
Ett par förskolor har redan metoder att följa genusperspektivet och de har möjlighet att i plattformsarbetet dela med sig.
Vi hoppas kunna komma med i delar av JämBredd alternativt upphandla någon lämlpig del varför vi avsatt medel till detta. Coompanion kommer att bistå med diskussioner om förskolornas jämställdhetsplaner.
Vi kommer även i de upphandlingar där så är lämpligt att ha genus med i kravspecifikationen.

Deltagande aktörer

  • Bergkotten
  • Djäknebergets förskola
  • Gunghästen
  • Hagatrollet
  • Kooperativet Hjärtpunkten Skil
  • Lönneberga
  • Solgården
  • Trollhaten

Kommun

  • Västerås