Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag II

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÖrebro km, CityAkademin
KontaktpersonIngrid Gustavsson
E-postingrid.gustavsson@orebro.se
Telefonnummer019-212469
Beviljat ESF-stöd250 915 kr
Total projektbudget250 915 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 25 mindre företag med potential att utveckla sin verksamhet. Genom att belysa kompetensbehoven ska projektet lägga en grund för att förebygga sårbarhet, öka utvecklingen mot nya produkter och tjänster, stärka entreprenören och ge förutsättningar för ökad konkurrenskraft.

Bakgrund

Näringslivet i Sverige domineras av små företag. Ungefär två av tre företag är soloföretag och ca 99% av företagen har färre än 50 anställda. Majoriteten av både kvinnor och män som driver företag har tillväxtambitioner. Småföretag som kan införa nya tekonologier, tjänster och produkter är betydelsefulla för den ekonomiska tillväxten i samhället. Nyföretagandet behöver öka i Sverige, men det är också viktigt att kunna behålla och förstärka de småföretag som redan finns. Kompetensutveckling i småföretag är en strategisk överlevnadsfråga, både för det enskilda företaget och för samhället.

Projektet omfattar 25 småföretag-arbetsplatser varav de flesta har under 15 anställda. Ca hälften är soloföretagare och- eller kvinnoföretagare. Företagen är verksamma inom bl.a. hälsa och friskvård, coaching, handel, restaurang- och konferensverksamhet, fastighetsförvaltning, ekonomiredovisning, utbildning, logistik och IT.

Sårbarheten i det mindre företaget är ständigt närvarande. Småföretagaren verkar på samma konkurrensutsatta marknad som de större företagen och allt högre krav ställs på rätt kunskap och kompetens. Möjligheten och svårigheten att öka konkurrenskraften och utveckla sin verksamhet mot nya produkter, nya marknadssegment och nya kundgrupper hänger nära samman med företagarens egen kompetensnivå. Genom kompetensutveckling som bygger på en framtidsanalys kan företagen ges bättre förutsättningar för att överleva, möta framtida kompetensbehov och fortsätta att utvecklas och växa.

Ett av företagen arbetar med logistikprodukter och tjänster. Företaget har växt snabbt på kort tid och utökat antal anställda. Det breddade produkt- och tjänsteutbudet medför ökade kompetenskrav inom flera områden, bl.a. försäljning, marknadsföring och fackjuridik. Kundkravet ökar också ständigt när det gäller kvalitetssäkring och miljöaspekter, vilket företaget bedömer som mycket prioriterat för att kunna möta framtiden.

Den breddade verksamheten ställer också nya och större krav på ekonomihanteringen och personalarbetet. Man ser även möjligheter att utvecklas på exportmarknaden, men saknar rätt kompetens att klara detta på ett strukturerat och professionellt sätt, vilket innebär missade kundgrupper och en hämmad utveckling.

Företagets bedömning är att utan ett kraftigt kompetenslyft inom flera områden, är en långsiktig överlevnad starkt hotad. En risk är att man tvingas backa tillbaka till en situation där man befann sig för 3 år sedan, med betydligt färre anställda och utan någon specialistkompetens.

Fem företag är verksamma inom IT-branschen och arbetar bl.a. med drift och underhåll, infrastruktur, bredbandstjänster, systemlösningar, webbteknik och webbutveckling. Gemensamt för IT-företagen är en en mycket snabb produkt- och tjänsteutveckling och ständigt förändrade kompetenskrav. IT-branschen är fortfarande i stor utsträckning en småföretagarbransch. Att verka som litet företag i en snabbt föränderlig bransch betyder med nödvändighet att det ställs mycket stora krav på produktkunskap, marknadskunnande, flexibilitet och kundkännedom. Spetskompetensen återfinns ofta hos ett fåtal nyckelpersoner. IT-konsulten är själv "produkten" som kunden köper.

IT-företagen har vuxit snabbt med fler kunder och fler anställda. Konkurrensen är stor, både om kunder och medarbetare. Det råder en generell kompetensbrist när det gäller IT-personal. Företagen tvingas därför att även anställa personer som saknar rätt grundutbildning och som behöver kompetensutveckling för att klara arbetsuppgifterna.

Ett av IT-företagen har vuxit från 2 till 28 anställda på 8 år. Man har idag kontor på flera orter och det finns stora utbildningsbehov inom bl.a. företagsledning, projektledning och företagsutveckling.

Att växa snabbt betyder i många fall också större avkastning men även ett större ansvar. Sårbarheten handlar bl a. om att kompetensbrister ökar risken för avtalsmässiga missar, ansvarsbegränsningar och ansvarstagande, brister i hantering av underleverantörsavtal och återförsäljaravtal m.m. villket kan påverka kundens förtroende och leda till missade affärer.

Miljövårdscentrum är ett personalkooperativ inom den sociala ekonomin som startade sin verksamhet 1992 inom Örebro Kommun. Verksamhetsidén är att konkurrera om arbeten på öppna marknaden och omsätta all produktion av varor och tjänster i våra arbetsstationer i reguljärt arbete och löner till personer med arbetshinder. Utöver anställd personal sysselsätter man ca 70 personer i rehabilitering. Dessa är placerade mellan 3-34 veckor och kommer från kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa. Snickeri, mekanisk verkstad, storkök, park och trädgårdsarbete mm används som verktyg i rehabiliteringen.

Utbildningsbehov för personalen finns inom många områden. Miljövårdscentrum har fått ett stort och ansvarsfullt uppdrag att sköta kommunens gräsytor. Detta kräver särskild utbildning av personalen. För personal som står för behandlande verksamhet finns även behov av utbildning inom bl a KBT.

Företagen ser ESF-projektet som en värdefull möjlighet att kunna påbörja ett strategiskt arbete kring kompetensutveckling.

Syfte

Företagen som ingår i projektet har stor potential att utvecklas och att fortsätta växa. Entreprenörskapet är nödvändigt och påtagligt, men ofta saknas tid och resurser och ibland också kompetens för framtidsanalys och utvecklingsarbete. En viktig förutsättning för detta är möjligheten att fylla på med ny och aktuell kunskap för att bättre kunna möta omvärldsförändringar. Företagen har i vissa fall en hög kompetens inom sin kärnverksamhet redan idag, men är ändå mycket sårbara. Kundkraven ökar ständigt och konkurrensen är, i och med Internets utveckling som marknadsplats, mer global än lokal.

Små företag har ofta begränsad tillgång till olika kompetenser, vilket kan innebära svårigheter att möta nya och bredare kundkrav. Det finns vanligen också mycket små ekonomiska möjligheter att arbeta strategiskt med kompetensutveckling.

Att höja kompetensnivån är också ett sätt att motverka sjukskrivningar.
Kompetensbrister och hög stressfaktor, kopplat till stark konkurrens, korta leveranstider och höga kundkrav är faktorer som lätt kan leda till ohälsa. Detta gäller inte minst inom IT-företagen.

Förprojekteringen syftar till att belysa och kartlägga företagens och medarbetarnas behov av kompetensutveckling, i perspektivet att kunna behålla, förstärka och utveckla företag och medarbetare, utifrån respektive företags förutsättning och sårbarhetssituation. Genom att belysa kompetensbehoven ska projektet lägga en grund för att förebygga sårbarhet, att öka tillväxten och utvecklingen i företagen, stärka och utveckla företagaren, entreprenören och medarbetarna samt skapa förutsättningar för nyanställning och ökad konkurrenskraft.

I projektet ingår flera kvinnoföretagare. Projektet syftar också till att lyfta fram och motivera kvinnligt företagande som en kraft och styrka för regionens utveckling.

Målsättning

- Varje företag ska ha genomfört en scenarioplaneringen och en swot-analys, utifrån ett sårbarhetsperspektiv.

- Varje företag ska ha tagit fram en kompetensutvecklingsplan och genomförandeplan. Resultatet ska utgöra underlaget för nästa ansökan, genomförandet.

- Deltagande företag ska uppleva att projektet har bidragit till att förebygga sårbarhet, både ur ett företags- och ett individperspektiv.

- Genom erfarenhetsutbyte och arbete i nätverksgrupper ska projektet också generera affärsmässig utveckling och lärande mellan företagen.

- Företagen ska lära sig att självständigt använda de metoder och verktyg som används i förprojekteringsarbetet, för att bättre kunna arbeta med kompetenskartläggning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För personer med behov av särskilt stöd pga funktionshinder kommer lokaler för aktiviteter, metodik och kommunikation att anpassas, för att möjliggöra allas deltagande.

Samarbetspartners

 • City Örebro

Deltagande aktörer

 • ACW Redovisning
 • Celloverket
 • Cikoria AB
 • Compose IT
 • digiPlant AB
 • Din Kiropraktor i Närke
 • El Paco AB
 • Fredssolen
 • Full Potential International A
 • Ginger´s Acupuncture
 • HLM Service HB
 • HSB Sydnärke ek för
 • Hälsokällan spa & kurbad
 • Injection AB
 • IT-mästaren - Örebrokontoret
 • IT-Mästaren /Karlstad
 • Lena Jaeger Process Consulting
 • Magasinet
 • Massera Mera
 • Nethouse Sverige AB
 • Nethouse Örebro AB
 • Personalkoop.Miljövårdscentrum
 • Prime Time
 • Qwinsta
 • se ovan

Kommun

 • Hallsberg
 • Kumla
 • Lekeberg
 • Örebro