Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 1

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebro km, CityAkademin
KontaktpersonKenth Kronwall
E-postkenth.kronwall@orebro.se
Telefonnummer019-212129
Beviljat ESF-stöd14 282 892 kr
Total projektbudget14 282 892 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2011-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska bidra till att, i 9 av regionens strategiskt viktiga företag,kompetensutveckla de anställda som riskerar att hamna i en uppsägningssituation, stärka deras konkurrenskraft och anställningsbarhet.

Bakgrund

Stora delar av regionens näringsliv, befinner sig i en stark strukturomvandling ,särskilt inom tillverkningsindustrin där tusentals jobb försvunnit. Inom denna sektor är behovet av kompetensutveckling särskilt stort för att underlätta omställning till andra arbetsuppgifter och för att stärka anställningsbarheten för dem som riskerar arbetslöshet. Det gäller både för anställda på större arbetsplatser och bland mindre underleverantörer. Utvecklingen av arbetslivet gör att det numera blir allt mer självklart att alla kommer att behöva byta arbetsuppgifter eller arbetsplats flera gånger under livet.
Örebro län har identifierats av Sveriges regering som viktigt ,med riktade insatser på grund av näringsstrukturen i länet. Det är framförallt verkstads- och tillverkningsindustrins anställda som varslats.
Bristande efterfrågan kan komma att leda till långsiktiga negativa strukturförändringar med nedläggningar av arbetsplatser och uppsägningar av anställda, varav många kommer att ha svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden också i en bättre konjunktur.

Projektet är ett samlingsprojekt för 9 strategiskt utvalda företag i länet, som samtliga har drabbats hårt av konjunkturnedgången. Företagen är strategiskt viktiga,givetvis genom sin storlek,men även ur aspekten att många mindre företag i regionen är knutna till dem som underleverantörer. Enligt vedertagen data från branschorganisationen genererar varje anställd inom dessa företag ytterligare 1,4 arbetstillfällen. Alla företagen arbetar på den nationella och internationella marknaden. De strukturomvandlingar för dessa företag,som följer i den vikande konjunkturens spår,kräver att de anställda ges möjlighet att tänka nytt,att lära och att ta steg in i något delvis okänt för att bibehålla sysselsättning.

Varje deltagande företag har gjort en förstudie/analys av situationen i sitt företag och kartlagt kompetensutvecklingsbehovet för de anställda. I arbetet med dokumentation och genomlysning av situationen i företaget och för dess anställda har de fackliga organisationerna medverkat.
De slutsatser som kan dras från sammanfattningen av företagens analys är att kraven på kompetensutveckling och ny kunskap går som en röd tråd genom samtliga yrkeskategoriers behov.
En snabb utveckling sker tekniskt och man behöver, som individ mer specialkompetens kopplat till en även hög nivå som generalist.

Varsel av anställda har gjort att man sett över företagets organisation.

Behovet av att utveckla chefsrollerna har tydlig koppling till de förändringar som sker eller som företaget står inför.För att säkerställa hållbar utveckling krävs att nyckelfunktionerna fungerar så effektivt som möjligt, därför vill företagen säkerställa att ha rätt kompetens inom funktionerna marknad, teknik, produktion och eftermarknad. Företagen ser också en affärsmässig vinst i att jobba mer långsiktigt med fördelningen mellan män och kvinnor och har som mål att öka andelen kvinnor både som anställda och chefer.
CityAkademin samverkar med Lärcentrum i Karlskoga och Lindesberg som samordnare för projektet för att ge stöd till företagen och samordna utbildningsinsatser där behov uppstår.

Syfte

Projektet ska bidra till att kompetensutveckla anställda som riskerar att hamna i en uppsägningssituation i 9 av regionens strategiska företag som har varslat personal. Projektet ska också ge möjlighet till företagen att utveckla medarbetarna så att de kan möta upp de pågående strukturomvandlingarna för att komma ur nuvarande konjunkturnedgång med stärkt konkurrenskraft .
En tilltagande yrkesmässig specialisering till följd av de kunskapsintensiva näringarnas ökande betydelse medför att mindre arbetsmarknadsregioner får svårare att matcha näringslivets efterfrågan på olika kompetenser. Därför avser projektet att ge de anställda möjlighet till både mer specialisering, men även möjlighet till en mer generell kompetensutveckling.Projektet ska genomföra de kompetensutvecklingssinsatser som analyserats i förprojekteringen/förstudien. De aktiviteter som valts syftar till att minska och förebygga risken för uppsägning.
Projektets mervärde för individen är att man får möjlighet att genomföra en mer strukturerad och individuell riktad kompetensutveckling kopplad till specialområden, mot nya kompetenser och större delaktighet. Personen är genom detta bättre rustad för omställning och mindre sårbar samt att företaget kan möta upp kommande efterfrågan och kunna behålla personal, behoven är stora och insatser behövs inom alla områden för att företagens långsiktiga mål ska uppnås. Mervärdet beskrivs också i företagens sammanfattning av förstudien

Målsättning

Mätbara mål är:
-att kompetensplanerna genomförs till 100%
-att deltagarna upplever sig nöjda eller mycket nöjda med genomförda utbildningsinsatser

Förväntade effekter
-att projektdeltagarna ska ha höjt sin faktiska kompetensnivå på ett sätt som bidrar till individens och företagens fortsatta utveckling och motverka sårbarhet och att individen står bättre rustad inför förändringar.
-Fördjupad samverkan i länet mellan inblandade lärcentra, företag och utbildningsanordnare.

Målsättning är
- att deltagarna i projektet får de aktiviteter som planerats

Projektet kommer att ha en kontinuerlig dialog med företagen och uppföljning under hela projektperioden. Företagen kommer att få stöd av projektet vid val av utbildningar vid eventuella förändringar i utbildningsplaneringen alternativt samordning av utbildningsinsatser.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägaren, Örebro kommun har under 2008 antagit en strategi för tillgänglighet som kommer att följas i projektet. Tillgängligheten gäller både lokaler, kommunikation och tjänster. CityAkademin - lärcentrum tillsammans med Lärcentrum i Karlskoga och Lindesberg har möjlighet att erbjuda olika typer av tjänster för tillgänglighet i projektet.

Våra samverkanspartners har vid kontakt med företagen och deras medarbetare att säkerställa tillgängligheten i projektet.
Delprojektledarna har att ställa krav på utbildningsanordnaren att de inför varje kursstart ska säkerställa att alla har tillgång till utbildningen
-Delprojektledarna ska tillsammans med koordinatorn och företagen tillse att information, kommunikation och tjänster erbjuds efter de anställdas förmåga.
-Att följa upp vid varje avslutat utbildningstillfälle hur företag och utbildningsanordnare fullgjort kraven för tillgänglighet
-Främja informationsutbyte under de olika aktiviteterna i projektet/innehåll.

Jämställdhetsintegrering

Traditionellt i industriföretagen är det fler män än kvinnor anställda och det avspeglas också i projektet, speciellt bland de kollektivanställda. Tjänstemännen och chefer har hunnit längre med jämställdheten när det gäller kön. Det är dock fortfarande en lång väg kvar men för företagens vilja att uppnå hållbar utveckling ser de ett behov idag att utjämna skillnaderna och rekrytera mer kvinnor.
Projektet kommer att påvisa faktorer som kan underlätta jämställdhet, jämlikhet på sikt samt att informera om och ge tillgång till kunskap inom området.
Seminarier dels till drivande aktörer på företagen dels till anställda
-Att kontinuerligt följa upp utbildningsinsatserna i förhållande till kön. Utifrån detta kan vi diskutera med företagen om kopplingar mellan aktiviteterna och jämställdheten
-Statistik, typ av utbildningar i projektet
-Genom att problematisera kan vi väcka frågan om makt och inflytande mellan män och kvinnor.
-Informationsspridning.

Samarbetspartners

  • Lärcentrum Karlskoga
  • Vuxenutbildningsförvaltningen Masugnen

Kommun

  • Karlskoga
  • Lindesberg
  • Örebro