Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling för småföretag i Hällefors

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePolstjärnan Kompetenscentrum
KontaktpersonAnders Nordlund
E-postanders.nordlund@hellefors.se
Telefonnummer0591-64 137
Beviljat ESF-stöd164 816 kr
Total projektbudget164 816 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojektering. projektägare är Hällefors kommun, Polstjärnan kompetenscentrum. 14 st. deltagande SME-företag från Hällefors kommun, främst inom handels- och servicesektorn, med totalt 73 st. anställda, varav 37 är kvinnor och 36 män.
Projektperiod 2008-08-01 – 2008-10-31. Förprojekteringen syftar till att belysa och kartlägga företagens och medarbetarnas behov av kompetensutveckling samt till att genom stärkta nätverksrelationer öka konkurrenskraften hos deltagande företag.

Bakgrund

Näringslivet i Hällefors kommun har under de senaste decennierna - liksom i de flesta liknande bruksorter - utsatts för en brutal omstrukturering. På grund av en omfattande och ständigt pågående strukturrationalisering inom Det Stora Företaget har befolkningsunderlaget minskat med c:a en tredjedel under de sista 30 åren. Många mindre företag som verkat som underentreprenörer tätt knutna till stålindustrin har fått anpassa sig till den minskade verksamheten. Detta har ofta lett till personalneddragningar men ibland även till att man inriktat sig mot nya marknader vilket dock ofta ställer krav på nya kompetenser.

Befolkningsminskningen har slagit särskilt hårt mot servicenäringen och handeln. Många företagare inom detaljhandeln har under de senaste åren gett upp och avvecklat sina rörelser. Av de kvarvarande handlarna är det många som rapporterar en bristande lönsamhet i sina företag. Frånvaron av vissa nyckelbranscher i det lokala affärsutbudet gör att många av kommuninvånarna tvingas åka till närliggande större städer för att handla de varor man efterfrågar vilket ofta leder till att man då även handlar en del av det som man kunnat handla lokalt.

Handeln och servicenäringen i Hällefors är idag sålunda mycket sårbar och befinner sig i ett känsligt läge. De flesta företagen är små - som småföretagare arbetar man också på samma marknad som större företag. För att försöka möta svårigheterna har man gått samman i ett nätverk där man arbetar med att utveckla handeln genom olika aktiviteter samt med att på olika sätt stärka sin marknadsposition och att nå nya kundgrupper – bl.a. genom gemensam kompetensutveckling.

Allt högre krav ställs på rätt kunskap och kompetens. Som småföretagare har man ofta begränsad tillgång till olika kompetenser vilket kan innebära svårigheter att möta nya krav. Möjligheten att nå nya kundgrupper och nya marknadssegment hänger nära samman med företagarens kompetensnivå. Genom en strukturerad kompetensutveckling som bygger på en analys av företagens framtida utvecklingsbehov får företagen bättre förutsättningar för att utvecklas, nå en bättre lönsamhet och därmed förhoppningsvis i förlängningen även nyanställa.

Syfte

Att genom en analys av företagens verksamhet, kompetensnivå och framtidsutsikter kartlägga och belysa företagens och deras medarbetares behov av kompetensutveckling. Många av företagen är sårbara och utsatta för ett hårt konkurrenstryck. Genom att lyfta fram kompetensbehoven kan vi bidra till att stärka företagens konkurrenskraft och till deras möjlighet till långsiktig överlevnad och utveckling.

Målsättning

Varje företag skall efter projektet ha tagit fram en omvärlds- och sårbarhetsanalys.
Varje företag skall efter projektet ha en dokumenterad kompetensanalys.
Varje företag skall efter projektet utifrån kompetensanalysen ha tagit fram en kompetensutvecklingsplan och en genomförandeplan vilka sedan utgör underlag för nästa projektfas – genomförandet.
De deltagande företagen skall efter projektet ha fått verktyg för att själva kunna arbeta med en strukturerad kompetensutveckling i sitt företag.
Varje företag skall efter projektet ha en handlingsplan som belyser hur jämställdheten och tillgängligheten ska/kan utvecklas/förbättras.
Samtliga deltagande företag skall uppleva att de varit delaktiga i projektet samt vara nöjda med dess utformning, innehåll, genomförande och resultat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga aktiviteter kommer att genomföras i av företagen anpassade ordinarie lokaler eller på Polstjärnan Kompetenscentrum med en miljö som är väl anpassad för personer med fysiska funktionshinder. För personer som p.g.a. funktionshinder har behov av särskilt stöd för att kunna delta/genomföra ingående aktiviteter kommer anpassning att ske för att möjliggöra detta.

Deltagande aktörer

 • Bergslagsgården Sävsjön AB
 • Café Längtan
 • Companiet
 • Formens Hus i Hällefors AB
 • Färghallen AB
 • Gummicentra i Hällefors
 • Hällefors Bokhandel AB
 • Hällefors Möbel AB
 • L&L Skor AB
 • Mickes Skog & Trädgård AB
 • Måltidens Hus AB
 • Takskifferspecialisten AB
 • Thomas Kläder AB
 • Tygloftet HB

Kommun

 • Hallstahammar