Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling Öregrund/Gräsö

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonKirsi Hoffman
E-postkirsi@jamsmed.se
Telefonnummer0730-699909
Beviljat ESF-stöd3 654 040 kr
Total projektbudget3 654 040 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2010-11-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kompetensutvecklingsinsatser för våra 81 deltagare kommer att genomföras under tiden 090501-101115. Projektet består av 11 delprojekt inom olika kompetensområden. Syftet är att bidra till tillväxt och hållbar utveckling, genom att minska sårbarheten, främja samverkan och stärka entreprenörskapet.

Bakgrund

Faktiska förutsättningar som vi kartlagt:

-vi har i området ca 300 företag varav 240 är enskild firma. 60 företag har 1-4 anställda, 10 st har 5-9 anställda och 10 har över 10 anställda. Vår största privata arbetsgivare har varslat 20 personer och det finns risk för fler varsel i vårt närområde (Sandvik). Underleverantörer till de företagen kommer också att påverkas av omställningarna.
- klimat och miljöfokus finns med i Uppländsk Drivkraft (nya regionala utvecklingsplanen) för första gången. Det finns en osäkerhet i hur det kommer att påverka vårt område och hur vårt geografiska läge uppfattas i framtiden. Får vi fler besökare för att svenskarna reser mindre utomlands eller kommer färre att ta bilen när det är en bit att åka? Hur kan vi på bästa sätt påverka tillgången till och användandet av lokaltrafik? Hur påverkar klimat- och miljöfokus jord-och skogsbranschen och fiskerinäringen som är viktiga i området? Hur kan vi ställa om till gröna näringar, utveckla närproducerade varor och tjänster?
- vi har en stor sårbarhet med säsongsfokus på turism som flertalet företag är helt beroende av. Vi behöver utjämna säsongstoppen för att fullt ut utnyttja den befintliga kapaciteten så att nyinvesteringar kan komma till stånd. En viktig slutsats är att vi behöver stärka entreprenörskapet och få ett mer diversifierat näringsliv. Hur kan vi hitta nya nischer, nya målgrupper och förlänga säsongen?
- vi har en genomsnittligt låg utbildningsgrad i området, vilket försvårar eventuell omställning. Här har kompetensutvecklings-insatserna oerhört stor betydelse.
- ålders- och könsfördelningen: vi har en hög genomsnittsålder och mansöverskott (källa Glesbygdsverket och SCB), vi tappar ungdomar och unga vuxna. Hur kan vi vi attrahera de grupperna, som besökare, som kvarstannade och presumtiva boende?
- andelen kvinnliga företagare är procentuellt sett låg (21%) och kunskapen om jämställdhetsfrågor och även tillgänglighetsfrågor är låg.

Syfte

Vårt huvudsyfte är att minska sårbarheten, utjämna säsongstoppen och bidra till en hållbar utveckling i vårt område, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Detta ska vi göra genom att stärka entreprenörskapet, bygga en lärande miljö, lära oss att förverkliga goda idéer och använda potentialen till tillväxt i mångfalden. En förutsättning är en ökad kunskap om jämställdhet och tillgänglighet, men vi vill gå ett steg längre och se på samtliga diskrimineringsgrunder i nya lagstiftningen.

En viktig slutsats från hela förprojektet är att vi behöver ta ett samlat grepp på hela områdets kompetens, inte enbart enskilda företagares. Vi behöver samverka, vi behöver den gemensamma plattformen, vi är förutsättningen för varandras och områdets tillväxt.

Målsättning

Kompetensutvecklingsaktiviteterna:
- varje deltagande företag ska ha deltagit i minst fyra aktiviteter under projektperioden
- varje aktivitet i projektet ska ha fastslagna indikatorer för kvalitativ och kvantitativ utvärdering
- från varje delprojekt ska minst tre personer ha deltagit i de obligatoriska momenten

Kvalitet i genomförandet och lärande:
- varje delprojekt ska ha två projektledare som under projekttiden går en projektutbildning, som påbörjas vid projektstarten 1 maj
- lathund ska finnas framtagen seanst 30 maj för att säkerställa de obligatoriska områdena: jämställdhet, tilllgänglighet, uppföljning och utvärdering, dokumentation

Informationsspridning:
- projektet ska ha nämnts i redaktionellt utrymme minst 20 gånger under projettiden
- allmänheten ska ha informerats om projektet via annons i UNT och Annonsbladet eller likvärdig plats minst 6 gånger
- projketet ska ha presenterats vid minst 10 tillfällen under projekttiden på kommunalt arrangerade förenignsmöten, företagsråd eller liknande
- 3000 informationsfoldrar om projektet och vårt område ska ha delats ut under projekttiden

Att förverkliga idéer:

- 50 nya idéer, av styrgruppen bedömda som utvecklingsbara, ska ha sammanfattats i en idébank i projektet
- 15 nya idéer ska ha förverkligats eller påbörjats arbete med under projekttiden

Jämställdhet:
- samtliga deltagare ska ha deltagit i ett seminarium om jänställdhet.
- hälften av projektledarna för delprojekten ska vara män, hälften kvinnor

Samverkan:
- 10 gemensamma träffar för avstämning med samtliga delprojekt representerade ska ha hållits
- minst 3 andra företagarföreningars representant ska ha bjudits in för aktivitet och samtal
- samarbete med UF företag ska ha skett under minst 3 gånger
- 3 mässor utanför kommunen ska ha besökts av representant/representanter för projektet
- vi ska ha samarrangerat minst en utbildningsakvitet tillsammans med Turismakademin i Uppsala Län
- samtliga deltagare ska ha utökat sitt nätverk med minst 10 företag
- erfarenhetsutbyte ska ha skett med minst 3 andra orter med likande förutsättningar som vår

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kontakt har tagits med Handikappförbundet HSO, som visat sig intresserade av att leda en kompetensutvecklingsinsats under genomförandeperioden med anledning av den nya lagstiftningen. Vi kommer på plats lära oss att inventera tillgängligheten, så att kompetensen finns i framtiden i vår egen grupp hos minst tre personer.

Vi kommer att ta hjälp av aktuella organisationer för att kartlägga vilka funktionshinder som finns i vårt område, för att vara säkra på att vi tillgodoser allas behov vid inbjudningar och information. Möjligen behöver vi även ta hjälp med metoden för det.

Samtliga aktiviteter ska beakta tillgänglighetsfrågan och anpassa lokal, kost och kommunikationssätt efter deltagarnas behov.

Tillgänglighetsfrågan diskuterades under förstudien och det finns ett intresse att utveckla enskilda verksamheter för att tillgodose behoven hos målgruppen funktionshindrade.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet och mångfald ingår som ett obligatorisk del i kompetensutvecklingen. Se också "mål"

Deltagande aktörer

 • LINDA SÖDERMAN
 • AABITS PRODUKTION
 • ANDERSSON, TORGNY
 • ARRONET PRODUCTION AKTIEBOLAG
 • B G:S SCHAKT
 • BGB ORD & TON
 • Bild och Ljudmakaren
 • BJÖRKHULTS DESIGN
 • CHRISTINA KILGREN DESIGN
 • COMO CAN AB
 • CONFI DATA HANDELSBOLAG
 • COPIÖS
 • DAHLBERG, LARS-OLOV
 • DATATRIM
 • DEVENOVA
 • DRÖMPÄRLAN
 • EKLUND, JAN ERIK
 • Epokgården
 • FIRMA CHRISTER SJÖLIN
 • FOHOLM
 • FOHOLM AKTIEBOLAG
 • Garderoben i Öregrund
 • Gihomeq AB
 • GMT GRANLIND MILJÖ & TEKNIK AK
 • GRAHNS MEKANISKA VERKSTAD AB
 • GRÄSÖ GRÖNA RUM
 • GRÄSÖ HÄSTCENTER
 • GRÄSÖ MEK & ALLSERVICE AKTIEBO
 • GRÄSÖ STENSLIP SILVERSTENEN
 • GRÄSÖ TRÄSLÖJD OCH NYCKELHARPO
 • GURAMI INDUSTRIER AB
 • GÅSGRUNDS FISK
 • GÖRANS FISK
 • HAMNBODEN I ROSLAGEN AB
 • HAMNFRISÖREN
 • HANDKRAFT BKR AB
 • Holmström Hans
 • Hotell Floras Trädgård
 • HÖGMAN, BETINA
 • ICA Öregrund
 • INFARTSMACKEN I ÖREGRUND AKTIE
 • Investergatan 2AB
 • JOHANSSON, PETER
 • JÄMSMED
 • KAVARÖ ALLTJÄNST
 • KLOCKARBODA
 • KONGRO KONSULT AB
 • Kristina Administration
 • Kustpärlans Trädgårdskonst
 • LARSSON, ANN-BRITT
 • LINDQVIST, GÖRAN
 • LINDSTRÖM, HANS ERIK
 • MILJÖPRODUKTER JAN-ERIK A
 • MYHRBERG, SVEN
 • MYHRBERG, SÖREN
 • NILSSONS BLOMMOR EFTERTRÄDARE
 • NORDANGÄRDE FASTIGHETSSERVICE
 • NORDENSTEN, ELLINOR
 • NORRBODA 327
 • NORWESCO AKTIEBOLAG
 • REGAB FÖRVALTNING AB
 • Rådhusboden
 • RÅS TRASOR O GARN
 • SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND (SVE
 • STRANDGRUPPEN AB
 • Sundboden
 • SUNNANÖ MEKANISKA
 • TCE TRAVEL CONSULTING & EDUCAT
 • TEAM BROLIN AB
 • WALLIN WELLNESS
 • VÄSSARÖLÄGRET
 • VÄSTERBYN 503
 • ÄGIR SKEPPSBYGGNAD AB
 • ÖREGRUND - GRÄSÖ FASTIGHETSBYR
 • Öregrund Network AB
 • Öregrunds Bo & Kajak
 • ÖREGRUNDS BÅT-TRAFIK
 • ÖREGRUNDS SJUKVÅRDSSERVICE
 • ÖREGRUNDSGREPEN BYGG & VVS AB

Kommun

 • Uppsala