Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling Hällefors

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePolstjärnan Kompetenscentrum
KontaktpersonMariana Segelström
E-postmariana.segelstrom@hellefors.se
Telefonnummer0591-64134
Beviljat ESF-stöd640 037 kr
Total projektbudget640 037 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2010-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genomförandeprojekt. Projektägare är Hällefors kommun. 14 st SMEföretag. 60 deltagare, 33 kvinnor, 27 män.
Projekttid 20090101 t.o.m. 20101231. Projektet syftar till att genom kompetenshöjning och stärkta nätverksrelationer minska sårbarheten och öka konkurrenskraften hos företagen.

Bakgrund

Ansökan om genomförande bygger på en förprojektering som genomförts under augusti-september med stöd av Europeiska Socialfonden. Förprojekteringen omfattade 14 småföretag i Hällefors kommun med mellan 2 och 15 anställda, flertalet verksamma inom detaljhandel och servicenäring. De flesta företagen ingår i ett nätverk med syftet att stärka och utveckla affärslivet i kommunen. Projektet har tillkommit genom ett initiativ från nätverket som via centrumsamordnaren har kontaktat Polstjärnan. Syftet med förprojekteringen har varit att genom en analys av företagens verksamhet, kompetensnivå och framtidsutsikter kartlägga och belysa företagens och deras medarbetares behov av kompetensutveckling.

I förprojekteringen, som genomförts med externt konsultstöd, har anställda och företagsledning arbetat i olika former av workshops där olika teman belysts. Resultaten har sedan sammanställts i SWOTanalyser och i handlingsplaner . Genomgående för de flesta företagen är följande:

Företagen är p.g.a. sin litenhet sårbara, kritisk kompetens finns ofta hos en person. Om denna av någon anledning försvinner finns ingen backup. Behov av att fler i personalen fortbildas för att kunna täcka upp.

Såväl ledning som personal har ofta bristande kompetens inom områdena ekonomi, IT, marknadsföring, försäljning och främmande språk. Företagen måste, på grund av den hårdnande konkurrenssituationen, söka nya marknader vilket kräver ny kompetens hos medarbetarna. Många medarbetare, som arbetat länge i företaget, har inte heller uppdaterats inom områden som IT och språk och skulle vid en ev. omställning ha svårt att hävda sig på arbetsmarknaden.

Marknaden i Hällefors är vikande bl.a. p.g.a. den negativa befolkningsutvecklingen. För att minska sin sårbarhet måste företagen bredda sitt sortiment och söka nya marknader vilket kräver kompetensutveckling av personalen. Ökat samarbete mellan företagen inom bl.a. marknadsföring och kompetensutveckling nämns också som ett sätt att stärka överlevnadsförmågan hos företagen.

Många av företagen är enkönade, antingen bara manliga eller kvinnliga anställda vilket minskar dynamiken i företagen. Medvetenheten kring fördelarna med att arbeta med jämställdhetsintegrering på arbetsplatsen är ibland låg.

I det genomförandeprojekt som vi nu ansöker om vill vi, genom kompetensutveckling av personalen inom strategiska områden, bidra till att minska sårbarheten för de deltagande företagen och för deras anställda.

Syfte

I förprojekteringen ringade vi in ett antal kritiska områden där företagens personal och ledning behöver kompetensutveckling för att minska företagens och de anställdas sårbarhet, se ovan!
Syftet med genomförandeprojektet är att genom olika kompetensutvecklingsinsatser, som bygger på de konstaterade behoven i den genomförda förprojekteringen, minska sårbarheten hos de deltagande företagen och hos deras anställda. Projektet syftar också till att stärka nätverksrelationerna mellan företagen.

Målsättning

- Att personalen i samtliga deltagande företag har genomfört de planerade kompetensutvecklingsinsatserna efter den framtagna kompetensutvecklingsplanen.
- Att projektet leder till ett mer utvecklat samarbete mellan de deltagande företagen.
- Att man i de deltagande företagen upplever att utbildningsinsatserna leder till en mer positiv utveckling för företaget.
- Att samtliga deltagare skall vara nöjda med utbildningarnas innehåll, utformning, genomförande och resultat samt upplever att utbildningarna är till nytta i det dagliga arbetet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen har vi försökt att gå igenom vilka hinder som kan uppkomma för personer med funktionsnedsättning i ett ev. genomförandeprojekt. Den fysiska tillgängligheten till undervisningslokaler i kommunen är god och vi bedömer inte att den kommer att bli ett problem. Vi har konstaterat att det bland de aktuella deltagarna idag inte finns några fysiska funktionsnedsättningar som är så allvarliga att de kan hindra ett deltagande. I övrigt försöker vi tänka in en beredskap för att vid behov kunna anpassa utbildningarna efter olika behov.

Jämställdhetsintegrering

I förprojekteringen konstaterades att man i många av företagen inte arbetar aktivt med konkreta och uttalade mål för jämställdheten. Man hade ofta heller inte reflekterat över ev. negativa effekter av att vara enkönade företag.
För att öka medvetenheten kring vikten av jämställdhetsintegrering i företagen kommer vi i genomförandeprojektet att, i samarbete med de andra lärcentra i länet som arbetar med kompetensutvecklingsprojekt inom socialfonden, bjuda in till gemensamma seminarier.

Samarbetspartners

 • CityAkademin - lärcentrum
 • Lärcentrum Karlskoga

Deltagande aktörer

 • Bergslagsgården Sävsjön AB
 • Café Längtan
 • Companiet
 • Formens Hus i Hällefors AB
 • Färghallen AB
 • Gummicentra i Hällefors
 • Hällefors Bokhandel AB
 • Hällefors Möbel AB
 • L&L Skor AB
 • Mickes Skog & Trädgård AB
 • Måltidens Hus AB
 • Takskifferspecialisten AB
 • Thomas Kläder AB
 • Tygloftet HB

Kommun

 • Hällefors