Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling 09

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAlignment Systems AB
KontaktpersonMichael Royson
E-postmichael.royson@alignmentsystems.com
Telefonnummer031-7211080
Beviljat ESF-stöd1 092 000 kr
Total projektbudget1 092 000 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2010-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

rojektets huvudmål med utvecklingen av personal och samverkan kommer att driva företagen till en stark och fortsatt världsledande position inom skadereparationsteknik. Individens jämställda kompetens och förmåga till samverkan över alla gränser är en förutsättning för att nå målet.


Bakgrund

Alignment System med företagen Car-O-Liner och Josam utvecklar och tillverkar produkter för skadereparationer av personbilar och tunga fordon. Företaget bedriver verksamheten på globalbasis med dotterbolag och representation på ett 80 tal marknader. Huvuddelen av tillverkningen sker i Sverige.

Automotive-branschen befinner sig sedan en tid tillbaka i en turbulent och destruktiv situation Ett antal av välkända aktörer befinner sig i akuta kriser om en fortsatt överlevnad. Detta gäller givetvis också i den del av Automotive där Aligmment System är verksam, eftermarknadsprodukter till plåt och service verkstäder. Den största globala konkurrenten till Car-O-Liners produkter försattes i konkurs under halvårsskiftet 2008. och fler befinner sig i en finansiell kris. Även Alignment Systems har drabbats och har under hösten varslat och sagt upp ett 25-tal personer från verksamheten i Kungsör och Örebro. För närvarande sker ytterligare en anpassning mot lägre försäljningsvolymer i de tre förtagen vilket kommer att leda till ytterligare uppsägningar inom kort. Risk för ytterligare varsel finns.
Det är av stor vikt att företagen kommer stärkt ur nuvarande kris och hög prioritet att behålla och utveckla den nyckelkompetens kompetens som finns inom företaget.
Konkurrensen hårdnar och kopiering av företagens hårdvaruprodukter tenderar att öka från den Asiatiska marknaden. Det finns bara ett sätt att skydda sig från risken att hamna i ett prispress scenario. Motåtgärden innebär ökad satsning på kompetensutveckling och innebär även en produktutveckling på Know-how intern och externt.

Syfte

Syftet är att öka kompetensen hos medarbetarna under en kritisk period för att förbereda organisationerna för kommande försäljningsuppgångar i en hårdnande konkurrens. Vi vill entusiasmera medarbetarna och stärka deras position under en tuff period men samtidigt förbereda och anpassa kompetens samt värderingar för en större internationell efterfrågan.
Fokusering ska ske på internationell förståelse och kompetens för metodutvecklingar vid ny teknik

Målsättning

Huvudmål:
Projektets huvudmål är att ge kompetensutveckling utifrån de individuella behoven som framkommer vid de obligatoriska PU-samtalen. Projektet skall dessutom förstärka de gemensamma synsätten inom respektive arbetsplats samt öka kunskapen om företagens hela verksamhet. Kompetensutvecklingen skall erbjudas lika till kvinnor och män och oavsett etnisk tillhörighet.
Mätbara mål:
- Samtliga medarbetare med regelbundna internationella kontakter ska genomföra Interkulturell utbildning i etik och etnisk kulturella värderingar.
- Samtliga medarbetare skall genomföra Utb i Jämställdhet och etnisk integrering
- Samtliga Utbildare och Service& Support personal ska genomföra Svetscertifiering enligt EN 287el.motsv.
- Ökad intern kompetens vid framtagande av marknadsmaterial viket innebär minskad resursförbrukning av externa medel mot 2008 års nivå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kan först konstatera att arbetsgivaren enligt lag har ansvar för anpassning av arbetsmiljön samt medarbetares behov av tillgänglighet på och i anslutning till arbetsplatsen.

Under projektets gång kommer vi att agera på ett antal olika sätt för att minimera de hinder som skulle kunna förekomma. Vid behov tas hjälp externt.

Fysisk tillgänglighet
De lokaler som används kommer att väljas med omsorg utifrån deltagarnas situation. Det gäller självklart även vägen till lokaler. Skulle det finnas hinder som motverkar deltagande skall dessa undanröjas. Även dolda funktionsnedsättningar som exempelvis allergi (och andra) är viktigt att ta hänsyn till.

Tillgänglig verksamhet (hur vi förhåller oss gentemot varandra)
För att motverka diskriminering och konflikter är det av vikt att kunskap om funktionshinder förmedlas till projektets deltagare. Detta ökar även förståelsen, medvetenheten och kunskapen. Åsikter om funktionsnedsättningar beaktas och tas upp.

Kommunikativ tillgänglighet
Även när det gäller den kommunikativa tillgängligheten är val av lämpliga lokaler viktigt. Behövs det hjälpmedel skall sådana finnas på plats i god tid. Det kan gälla saker som genomtänkt belysning, hörselslinga, teckentolkning, akustik med mera. Som i flera frågor när det gäller planeringen av projektets genomförande kommer vi att i största möjligaste mån vara förutseende och ha så mycket nödvändiga uppgifter som möjligt, så tidigt som möjligt.

Informativ tillgänglighet
Information skall göras tillgänglig så att alla deltagare skall kunna ta till sig den. Det finns ofta ett antal skilda metoder för information och kommunikation. Dessa välj med omsorg utifrån de olika förutsättningar deltagarna har. Det kan handla om olika medieformer, utformning på webben, layout på materiel, och trycksaker. Språket kan användas för att försvåra eller underlätta en förståelse. Vi väljer självklart att använda ett underlättande språkbruk.

Mål
Alla deltagare skall kunna tillgodogöra sig alla delar av projektet som de deltager i.
Deltagarna i projektet skall få en större insikt om funktionshinder.
Inga brister i tillgängligheten skall hindra deltagande i projektet.
En del i tillgängligheten är bemötandet. Bemötandet skall vara genomtänkt och bästa tänkbara. Kunskapen om bemötande skall spridas inom projektet.
I den information som sprids om projektet skall tillgänglighetsperspektivet vara med.
Det är viktigt att ledningen kommunicerar en positiv attityd för tillgänglighetsfrågor.
Erfarenheter från projektet gällande tillgänglighet tas tillvara för det framtida arbetet.

Uppföljning, utvärdering
En kontinuerlig avstämning görs med de olika verksamhetsdelarna på detta område liksom inom andra områden när det gäller projektets genomförande. Vi avser genom detta att hela tiden förbättra kvalitetsnivåerna. Brister skall åtgärdas inom tidsramar som sätts upp.

Organisation
Ansvariga personer utses för tillgänglighetsfrågor. Detta skall ligga på fler än en person

Jämställdhetsintegrering

Resultatet av analysen i jämställdhetsintegrationen har gett flera insikter. En är att det påverkar hela organisationens verksamhet på ett antal sätt. Vi har en stark vilja att arbeta med jämställdhetsfrågor på våra företag. Utifrån det har vi lagt jämställdhetsintegrationen som ett horisontellt mål i projektet, det vill säga att ämnet kommer att finnas med i alla delar av projektet. Vi kommer ha löpande uppföljningar där jämställdhetsperspektivet kommer att vara en del. Vi kommer hela tiden ta till oss erfarenheter i projektet och i möjligaste mån omsätta det i praktiken.

Företagens operationsområden är den internationella marknaden. En förutsättning för att lyckas är att ha en djup insikt om de kulturella skillnaderna och likheterna även i ett jämställdhetsperspektiv

Transnationellt samarbete

En positiv utveckling på jämställdhet och interkulturell förståelse kommer att ske via de internationella kontakter företagen har.

Deltagande aktörer

  • Car-O-Liner AB
  • Josam AB

Kommun

  • Kungsör
  • Örebro