Logotyp på utskrifter

Kompetenstid!

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÖrebro Läns Idrottsförbund
KontaktpersonInge Blomberg
E-postinge.blomberg@olif.se
Telefonnummer019-175525
Beviljat ESF-stöd161 000 kr
Total projektbudget161 000 kr
Projektperiod2008-08-15 till 2008-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Jämställdhet är en förutsättning för en väl fungerande organisation och för ett lyckosamt kompetensutvecklingsarbete. Jämställdhetsintegration blir avgörande både för genomförandet och för resultatet. Genom att synliggöra och ta till vara både mäns och kvinnors kompetens ökar den generella kompetensen på en arbetsplats. Därför är det viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv i förstudien för att ha en strategi för jämställdhetsintegrering i Genomförandefasen.
Vi kommer att använda 3R (representation, resurser och realia) som verktyg för de olika delarna (problemområdena) i förstudien. Metoden kan användas för att kartlägga arbetsplatser beträffande lönefördelning, förmåner, ohälsotal, föräldraledigheter, utbildningsnivåer, beslutsutrymme, attityder och förhållningssätt m.m. 3R kan även användas för att belysa jämställdhetsaspekten på verksamheten, både den interna och den utåtriktade. Utifrån de resultaten görs sedan en SWOT-analys. Här kan man då belysa nuvarande styrkor och svagheter samt framtida hot och möjligheter. Därefter formar vi en strategi och handlingsplan för jämställdhetsintegrering i nästa fas med Genomförandet.

Bakgrund

Vi befinner oss nu i en brytningstid, en strukturomvandling, en tid där trender och skeenden drastiskt kommer att påverka möjligheterna och förutsättningarna för oss inom idrottsrörelsen att göra nytta inom och för den ideella sektorn. Nya trender och krav, behov och önskemål på oss som organisationer gör oss mer sårbara. Både Distriktsidrottsförbunden och SISU-organisationen kommer sättas på prov i framtiden på grund av alla nya förutsättningar, utmaningar och förväntningar från både samhälle och individer.

Inom idrottsrörelsen kommer vi behöva ta en ny roll i samhällsutvecklingen, som delvis kommer innebära att vår traditionella roll, som tar sin utgångspunkt i ”Idrotten vill”, behöver ses över. Idrottens stödorganisationer består av Distriktsidrottsförbunden - som företräder idrotten och därmed påverkar, skapar möjligheter och bildar opinion, samt SISU Idrottsutbildarna - som stöttar idrotten genom att planera, leda, samordna och utvärdera studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Problemet är att dessa organisationer består idag av människor och individer med kunskaper och kompetenser som kanske inte fullt ut stämmer överens med dessa nya krav.

I våra fem idrottsdistrikt inom Region Östra Mellansverige har vi också ett antal anställda (nästan 20%) med någon typ av funktionshinder och som därmed har en anställning med lönebidrag inom idrotten. Vi hoppas och tror att vi inom idrottsrörelsen ger dessa medarbetare en bra och utvecklande anställning och en meningsfull tillvaro.
Om förutsättningarna för dessa individer förändras är risken stor att ett ökat utanförskap står för dörren. I dessa sammanhang ställs också ett allt större krav på våra organisationer att de tar ett socialt ansvar och bidrar till att ALLA människor, oavsett kön, ålder och etnicitet, får en innehållsrik sysselsättning.

En annan viktig faktor som kommer påverka organisationerna är att verksamheten till stor del är beroende av samhällsstöd i olika former. Samhällets fördelning av resurser förändras nu snabbt och olika samhällsinistiutioner, bidragsgivare och andra samarbetspartners förväntar sig att vi snabbt skall kunna anpassa oss utifrån nya och förändrade förutsättningar. För att klara dessa förändringar kommer det att ställas nya och större krav på vår personal avseende kompetens, resursoptimering och flexibilitet.

Vi bedömer att om ingen anpassning sker till dessa nya förutsättningar kommer vi inom idrottsrörelsen gå en tuff framtid till mötes. Både idrotten som organisation, men även individerna inom organisationerna kommer att drabbas.

Genom samverkan mellan de fem länens stödorganisationer (SISU Idrottsutbildarna och Distriktsförbunden) främjar vi lärandet mellan dessa och åstadkommer därmed gemensamma utgångspunkter, erfarenhetsutbyten och fördjupad kunskap för all personal. Våra 5 distrikt, och 10 organisationer, arbetar idag ganska olika och har olika sätt att ta sig an problem och möjligheter. Redan där finns ett stort lärande oss emellan - ett lärande som vi ännu inte tagit vara på fullt ut. Sammantaget kommer ett sådant här arbete ge ett mervärde såväl för de enskilda distriktens idrottsorganisationer som för helheten inom Region Östra Mellansverige.

Vi vill av ovan angivna orsaker under den ansökta Förprojekteringen kartlägga de kunskaper och kompetensutvecklingsbehov som finns bland anställd personal, och i ledningen för idrottsrörelsen i Region Östra Mellansverige, allt kopplat till de strukturomvandlingar vi just nu står inför. Vi anser att våra anställdas delaktighet är en förutsättning för att vi skall kunna bidra till verksamhetens utveckling.

Syfte

Vi vill kartlägga de kunskaper som finns idag och det kompetensutvecklingsbehov vi kommer behöva i framtiden hos anställd personal och ledning inom regionens länsidrottsorganisationer. Allt i syfte att vara väl förberedda och kunna möta den strukturomvandling vi ser framför oss.

Vi vill främja och arbeta för en fortsatt hög tillgänglighet för personer med funktionshinder genom att bidraga till att även dessa kollegor får möjlighet till samma delaktighet och kompetensutveckling som alla andra på arbetsplatsen.

Vi vill underlätta och stödja en fortsatt jämställdhetsintegrering och ge utrymme för både kvinnor och män att utvecklas i takt med de nya kraven framöver.

Vi kommer också arbeta för en fortsatt integration av personer med utländsk bakgrund i vår verksamhet, eftersom det är viktigt att idrotten fungerar som en återspegling av den övriga utvecklingen i vårt samhälle.

Tanken är att förprojekteringen ska resultera i en ansökan om stöd för genomförande av ett förändringsarbete som grundar sig på aktuell förprojektering. I detta sammanhang ser vi möjligheter till samverkan och kunskapsöverföring från forskning på högskolor och universitet, jämförelser med och intryck från det privata näringslivet och inte minst samspelet med den övriga ideella sektorn och sociala ekonomin.

Målsättning

Målsättningen med förprojekteringen är att samtliga anställda, inklusive ledning, för Distriksidrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarna i Regionen Östra Mellansverige inom Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län ska vara involverade i kartläggningen av kompetensutvecklingsbehovet och framtagandet av en kompetensutvecklingsplan.

Genom kartläggningen av kompetensnivå och utvecklingsbehov hos alla anställda vill vi åstadkomma en minskning och i möjligaste mån en eliminering av sårbarheten hos idrottsrörelsen inom region Östra Mellansverige.

Vi vill också skapa förutsättningar för att våra anställda med lönebidrag ska vara så välutbildade och starka att de även är attraktiva och anställningsbara utanför vår egen organisation. De skall kunna få en anställning på den traditionella arbetsmarknaden eller få sysselsättning i egen verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I dagsläget finns det i de 5 distrikten, 26 anställda som har någon typ av funktionshinder och därmed har en anställning med ett lönebidrag. Arbetsplatserna har därför stor erfarenhet av att bedriva verksamhet med hög tillgänglighet för alla anställda. I ett kompetensutvecklingsarbete kan dock nya behov uppstå.
I förstudien behöver därför en systematisk genomgång göras av den totala tillgängligheten (fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet samt informativ tillgänglighet) på respektive arbetsplats. Dessutom behöver man göra en analys av särskilda individuella behov (utifrån de personer som idag finns anställda och har funktionshinder). Detta kan leda till att vissa åtgärder behöver vidtas för att kunna genomföra de kompetensutvecklingsinsatser som förstudien kommer fram till.

Vi har redan nu en del planer inför genomförandefasen där vi vill arbeta med HSO`s utbildning i värderingsfrågor med all anställd personal. Frågor som jämställdhet och tillgänglighet berör ALL anställd personal och det är viktigt att vi som företrädare för idrotten möjliggör får vår personal att ständigt få ny och mer kompetens i frågorna eftersom den kunskapen i sin tur påverkar vårt sätt att arbeta.

Jämställdhetsintegrering

Se tid- och aktivitetsplan

Deltagande aktörer

 • SISU Idrottsutbildarna Södermanland
 • SISU Idrottsutbildarna Uppland
 • Södermanlands idrottsförbund
 • Upplands Idrottsförbund
 • Östergötlands Idrottsförbund

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro