Logotyp på utskrifter

Kompetenssäkring i motorbranschen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVolkswagen Group Sverige AB
KontaktpersonMalin Jansson
E-postmalin.jansson@vwgroup.se
Telefonnummer08 553 86695
Beviljat ESF-stöd596 140 kr
Total projektbudget596 140 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Branschen står inför en snabb teknikutveckling samtidigt som vi upplever en vikande marknad. Att ha en för verksamheten välutbildad personalstyrka är ett överlevnadsvillkor. Ett mål är att uppnå ett utökat erfarenhets och kunskapsutbyte och utjämna könsfördelningen med idag endast 12% kvinnor.

Bakgrund

Förutom de orter som finns med i er förteckning ingår även Uppsala, Upplands Bro samt Enköping i projektet.

Bakgrunden till projektet är den negativa utvecklingen för bilbranschen som ligger för handen och det stora behovet av att förbereda personalen på en omställning. Denna omställning handlar om både förändrade arbetsuppgifter samt en personlig utveckling som entreprenör. Dessa båda utvecklingsspår kräver en utökad kompetensutveckling.
KI:s barometer pekar ut bilbranschen som den nu svagaste branschen, vilket väl stämmer överens med den utveckling vi ser på marknaden. Branschen ser en minskad försäljning och enligt KI barometern tror 35% av bilhandlarna att antalet anställda ska minska (mot 20% i all handel) Södra Europa har redan erfarit motsvarande minskning av försäljning och antalet anställda. I Sverige har vi redan märkt av problemet genom sjunkande volymer, vikande lönsamhet och växande lager.

Följande utvecklingsområden och förprojekteringens mål är att ge underlag för samt belysa följande områden:

1. Respektive företag ska kunna möta omvärldens förändring och krav i syfte att säkerställa en långsiktig överlevnad och sysselsättning. Alla deltagande företag är fristående privata företag som med egna medel måste svara upp mot omvärldens förväntningar.

2. En stor del av personalen har en låg utbildning. Förprojekteringen skall identifiera utvecklingsmöjligheter för att stärka individens anställningsbarhet.

3. Hur kan vi förebygga det utanförskap som en friställning skulle innebära eller ännu bättre hur kan vi förebygga att friställningar blir nödvändiga. När det ändå blir nödvändigt med friställningar hur kan vi genom utveckling av individen öka deras anställningsbarhet och möjligheter på arbetsmarknaden. Detta gäller både som anställda eller egna företagare.

4. Fastställa vilken kompetensutveckling genom en kompetensutvecklingsanalys respektive organisation och individer behöver för att verksamheten skall kunna utvecklas positivt och i takt med omvärldens förändrade krav. En tryggad anställning kräver att personalen får/ska ta del av en relevant kompetensutveckling. Detta för att undvika att hamna utanför arbetsmarknaden.

5. Arbeta aktivt med entreprenörskap i syfte att ge alla anställda en möjlighet att identifiera olika affärsmöjligheter, dels för den personliga framtiden men också i den befintliga positionen kunna identifiera olika åtgärder som stärker företagets överlevnadsförmåga.

6. Se vilka faktorer som påverkar medarbetarnas hälsa i syfte att genomföra förändringar som leder till så låg sjukfrånvaro som möjligt samt även förebygga och förkorta långtidssjukskrivningar.

7. De förändringar och förbättringar som genomförs skall ligga i linje med en långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten och individen.

8. Hur arbetar vi aktivt i framtiden med jämställdhetsfrågor. Ett jämställdhetsperspektiv ska synliggöra kvinnor och män på alla nivåer och under alla steg under projektfasen.

9. Kartlägga hur vi ökar andelen kvinnor i respektive företag. I dag är fördelningen enligt följande, 12% kvinnor och 88% män.

Syfte

Det övergripande syftet är att förbereda alla anställda i projektet för den nedgång som vi redan ser har startat. Alla ska vara uppdaterade på den nu föreliggande situationen och vilka alternativ som finns nu när branschen är i en nedgång. Förutsättningar för den nödvändiga kompetensutvecklingen som säkrar anställningsbarheten för individen skall identifieras.

Hur kan respektive partner och de anställda förändras i syfte att möta den aktuella nedgången i branschen. Ett annat syfte är att öka de anställdas alternativ på arbetsmarknaden.

Den idag sneda könsfördelningen där 88% är män skall belysas utifrån, vad kan respektive företag göra för att säkerställa en jämnare könsfördelning både i totala siffror och befattningar.

Långsiktig överlevnad och utveckling för de olika arbetsplatserna för att säkerställa att kompetensen finns kvar på orten. Det finns en risk att verksamheten avvecklas på många av de mindre orterna vilket skulle negativt medverka till en nedgående spiral i respektive ort. Till det kommer underleverantörer, exempelvis:
Företag som anlitas för rekonditionering, plåt- och lackarbeten samt montering av vissa tillbehör och annan utrustning.

Tvingas verksamheten att avvecklas kommer det även att drabba kunder på respektive ort såtillvida att närheten till en auktoriserad verkstad försvinner.

En förutsättning att genomföra detta är att Socialfondsmedel ställs till förfogande för att ett samarbete med alla medverkande aktörer skall komma till stånd.

Målsättning

Målsättningen är att alla anställda ska få en kompetensutveckling och kunskap om verksamheten för att öka valmöjligheterna vid nedgången, detta för att öka anställningsbarheten inom andra branscher och för att komma i gång med egen verksamhet kan vara ett attraktivt alternativ. Projektet skulle även underlätta ekonomiskt för respektive företag att kompetensutveckla personalen. I dag med vikande volymer och lägre lönsamhet finns inte samma ekonomiska förutsättningar som tidigare hos företagen att kompetensutveckla personalen.

Målsättning är att stärka förutsättningarna för både individer och företag genom att trygga kompetensutvecklingen. Målet är att ingen av de drygt 800 deltagarna ska hamna utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vi ska även 2011 ha fördubblat andelen kvinnor, från 12 till 24%, samt att alla anställda ska ha deltagit i en kompetensutvecklingsaktivitet under 2010.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett absolut krav för använda lokaler i projektet och vår verksamhet är att de är tillgängliga för samtliga deltagare med olika former av funktionshinder. Den informativa säkerställs både genom tryckt material, internet och muntliga informationsmöten.

Deltagande aktörer

 • AB Enköpings Bilkompani
 • Arver Personbilar AB
 • Arver Personbilar AB
 • Arver Personbilar AB
 • Arver Personbilar AB
 • E. V. Normans Bilfirma AB
 • E. V. Normans Bilfirma AB
 • E. V. Normans Bilfirma AB
 • E. V. Normans Bilfirma AB
 • Engströms Bil AB
 • Fagersta Motorfordon AB
 • Möller Bil Mälardalen AB
 • Möller Bil Mälardalen AB
 • Möller Bil Uppsala AB
 • Söderbergs i NKP AB
 • Söderbergs i NKP AB
 • Walstedts Bil AB

Kommun

 • Askersund
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Köping
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Motala
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Sala
 • Strängnäs
 • Västerås
 • Örebro