Logotyp på utskrifter

Kompetenssäkring GAWD

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonStefan Lågas
E-postslagas@getrag.se
Telefonnummer0221-7622666
Beviljat ESF-stöd1 800 000 kr
Total projektbudget1 800 000 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2010-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att arbeta med omställningskompetens för att säkerställa och förstärka nödvändig kompetens hos de medarbetare som riskerar omställning eller uppsägning.

Bakgrund

GETRAG All Wheel Drive AB i Köping är en strategisk viktig verkstadsindustri med drygt 950 anställda som tillverkar vinkelväxlar och slutväxlar till fordonsindustrin med Volvo Cars Co som största kund, men även med andra globala fordonstillverkare som kunder. På grund av rådande svaga konjunktur har företaget under hösten 2008 drabbats av en dramatisk minskning av orderingång vilket har medfört att företaget har tvingats varsla 250 personer om uppsägning. Uppsägningarna har trätt i kraft vilket innebär att 215 arbetare och 27 tjänstemän lämnar företaget under våren 2009.

Orderingången är fortfarande mycket svag och kan komma att ge anledning till fler uppsägningar. Detta skulle i så fall medföra att företaget förlorar ytterligare en stor del av den yngre personalen som för närvarande, tillsammans med den äldre och erfarna personalen, skaffar sig den arbetserfarenhet och yrkesskicklighet som krävs för att sköta de avancerade tekniska utrustningar som finns i produktionsprocessen .

Redan idag är det kännbart att förlora 242 personer som har arbetat vid företaget under ett flertal år och har byggt upp en grundläggande kompetensnivå som maskinoperatörer, montörer, truckförare, underhållsarbetare. Detta har redan skapat problem på grund av omflyttning av kvarvarande personal till andra arbetsuppgifter vilket medför introduktion och upplärningstid, vilket är en långvarig process.

Risken med många omflyttningar är också svårigheten att ingjuta framtidstro, motivation och trygghet inför arbetsuppgifterna hos personalen och därigenom bibehålla fortsatt hög kvalitet på våra produkter.

Vi vill med medel från Europeiska Socialfonden skapa ett projekt där vi har möjlighet att arbeta med omställningskompetens för att säkerställa och förstärka nödvändig kompetens hos framförallt våra lågutbildade medarbetare som riskerar omställning..

Ett beviljande av stöd skulle skapa många mervärden. Genom riktade utbildningsaktiviteter skulle vi kunna underlätta sysselsättningen för ett större antal personer i produktionsprocessen under en period av övervintring och därigenom öka företagets och medarbetarnas möjlighet att säkerställa och förstärka nödvändig kompetens inför framtiden.

Ett beviljat stöd skulle också innebära att vi har möjlighet att behålla en viss övertalighet av personalen för att skapa utrymme för omfattande utbildningsaktiviteter under rådande lågkonjunktur.

Vi har i vår kartläggning identifierat behov av ett stort antal kompetenshöjande åtgärder, samtliga åtgärder är kopplade till förändringar som medför risk för omställning och uppsägning. I våra slutsatser konstaterar vi att:

För att få bästa effekterna av kompetensutvecklingsinsatsen för personalen har vi i vår förprojektering gemensamt konstaterat att vi behöver fokusera på tre övergripande block av utbildningsaktiviter. Dessa tre utbildningsblock är:

- Hybridteknik
- Ledarskap med inriktning på Lean
- Ny teknik med inriktning på allmänhöjande kunskaper

Ett teknikskifte pågår inom fordonsindustrin mot mer miljövänlig teknik som vi idag saknar kompetens för. Inför en långsiktig överlevnad är det mycket viktigt att kompetensutveckla befintlig personal inom dessa nya teknikområden.

Resurssnål och flexibel produktionsmiljö är framtiden inom tillverkningsindustrin, denna filosofi kräver förståelse och insikt och därmed ett anpassat ledarskap. Vi saknar idag denna kunskap och måste därför utbilda vår personal i Lean för att vara konkurrenskraftiga. Våra medarbetare kommer att känna trygghet i sin nya kunskap och kan därmed motivera annan personal till förståelse och insikt.

Vi behöver stärka grundkompetensen inom språk, matematik och teknik hos våra operatörer och tekniker för att handha vår tekniskt avancerade och högt automatiserade produktionsmiljö. Genom denna satsning blir vår personal tryggare i sin arbetssituation och skapar därigenom utrymme för att kunna delta i och bidra med sin kompetens i förbättringsarbeten på avdelning eller i andra arbetsgrupper.

Baserat på kompetensgap och framtidsbehov behöver utbildningsaktiviteterna starta så snart som möjligt i april 2009 och pågå under 12-18 månader. Det är angeläget att starten sker i april eftersom vår uppsagda personal i de flesta fall har avgångsdatum i slutet av april och företaget vill gärna hinna starta kompetensutvecklingsaktiviteter även för denna grupp.

För att finansiera denna stora massa av utbildningsaktiviteter behöver vi finansiellt stöd. Utan medel kommer vi inte att kunna ta detta helhetsgrepp för att ge våra medarbetare förutsättningar för utvecklingsarbete och nya möjligheter.

Syfte

Syftet med projektet är att arbeta med omställningskompetens för att säkerställa och förstärka nödvändig kompetens hos de medarbetare som riskerar omställning eller uppsägning.

Vi ska också genom samordnade utbildningsaktiviteter skapa möjlighet att höja motivationen och självkänslan hos personalen och därigenom bidra till ett bra arbetsklimat som gynnar arbetstrivsel och kvalitetssäkring i processerna.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att genom samordnade utbildningsaktiviteter skapa möjlighet för kvarvarande personal att utveckla sin kompetens både på djup och bredd för att möta framtida teknologier och utmaningar, så att både medarbetare och företag står väl rustade när konjunkturen vänder.

Förväntade mätbara effekter är:

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter.

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade arbetsuppgifter.

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att åtgärden bidragit till att stärka självkänslan hos medarbetaren.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla deltagande projektdeltagare ska garanteras fysisk tillgänglighet i projektets verksamheter. Vid upphandling av utbildningar som kommer att äga rum i externa lokaler kommer tillgängligheten för personer med fysiska funktionshinder att beaktas. Vi har tre anställda som är rullstollsburna och som hjälpt oss med följande förbättringsförslag:

- Företaget ska ha god tillgänglighet till alla konferensrum/utbildningslokaler för fysiskt funktionshindrade personer.
- Det ska vara lätt att manövrera en rullstol både i lokal och utanför lokal och i anslutning till parkeringsplatser.
- Det ska finnas lättillgängliga toaletter och andra bekvämlighetsinrättningar såsom café och lunchrum.

Projektets verksamhet ska vara tillgänglig för alla personer oavsett funktionshinder. Vi har definierat funktionshinder inom följande områden, fysiskt funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade och intellektuellt funktionshindrade. Vi har bestämt att:

- All projektverksamhet ska vara tillgänglig oavsett olika personers funktionshinder.
- Vi ska tillsammans vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder.
- Om vi upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningsinsatser genomföras.

Alla personer ska kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder. Det ska vi säkra genom att tänka på att vara tydliga i vår kommunikation och informationshantering.

Jämställdhetsintegrering

För att jämställdhetsintegrera projektet har vi kommit fram till följande slutsatser:

- Vi ska aktivt marknadsföra våra yrkeskategorier och möjligheter mot skolor och ungdomar i syfte att locka fler kvinnor att söka sig till vårt företag. Vi kommer under projektet att marknadsföra oss via Teknik Collage, ett teknikrelaterat gymnasieprogram med teknikrelaterad inriktning.

- Vår erfarenhet är att kvinnor behöver extra stöd och uppmuntran för att vilja delta i teknikutbildningar. Vi ska uppmuntra speciellt kvinnor att delta i den tekniska vidareutbildning som kommer att genomföras i projektet.

- Alla utbildningar som genomförs i projektet ska ha ett jämställdhetsperspektiv, detta ska beaktas vid upphandling av kompetenshöjande insatser.

Transnationellt samarbete

-

Kommun

  • Köping