Logotyp på utskrifter

Kompetenslyft för underleverantörer

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebro km, CityAkademin
KontaktpersonJohan Byström
E-postjohan.bystrom@orebro.se
Telefonnummer019 - 21 63 43
Beviljat ESF-stöd14 464 609 kr
Total projektbudget14 464 609 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2013-08-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 28 företag och ca 870 medarbetare verksamma som underleverantörer åt industrin. Företagen står inför flera utmaningar, för att bibehålla konkurrenskraften krävs snabba och stora investeringar i kompetensutveckling och företagsutveckling. Både organisation och medarbetare måste rusta för att hinna med den snabba omvärldsförändringen och krav på högre kvalitet, effektivitet och snabba leveranser samt förstärkt marknadsföring och försäljning. Projektet ska bidra till ökad kompetens inom områden som bedöms strategiskt viktiga, både för individ och företag. Genom att fylla på med ny och fördjupad kompetens, ska projektet bidra till att behålla och utveckla medarbetare, produkter och tjänster, i syfte att stärka företagens konkurrensförmåga för ökad tillväxt.

Bakgrund

Projektet omfattar 28 företag i Örebro län och ca 780 deltagare, 113 kvinnor och 667 män. Samtliga företag är underleverantörer inom tillverkningsindustrin och utgör en viktig del av regionens näringsliv. Projektet kan ses som en fortsättning på tidigare projekt för strategiskt viktiga industriföretag i länet.

I länet finns ca 180 företag med fler än fyra anställda inom aktuella branschområden. Företagen har överlevt den lågkonjunktur som drabbade Sverige 2008 och är inne i ett expansivt skede, där ökad orderingång gör att man vågar se framåt igen, dock med viss försiktighet. Den snabba tillväxten är förenad med vissa orosmoln. Svensk Industriförening säger i sin senaste underleverantörsbarometer att "det största hotet mot fortsatt konjunkturuppgång är bristen på utbildad arbetskraft". Företagen får fler kunder och ett flertal planerar att anställa under första kvartalet 2011. Man konstaterar i sin mätning att slutet på 2010 blev bättre än väntat, mycket talar för att 2011 har börjat bra, men man är starkt oroad inför bristen på utbildad arbetskraft, som ses som ett allvarligt hinder för tillväxt.

För att bibehålla och utveckla medarbetare, produkter och tjänster finns behov av ny och fördjupad kompetens. Under förprojekteringen kommer vi att kartlägga styrkor, svagheter, möjligheter och hot som hindrar fortsatt positiv utveckling. Vi kommer bl.a. att arbeta med frågor kring:
- kompetensförsörjning/behov av ny kompetens
- generationsväxling och entreprenörskap
- hållbar utveckling
- Forskning och utveckling
- omvärldsanalys och internationell marknad
- jämställdhet och tillgänglighet

Utmaningar och krav på omställning:
Hastigheten-Uppgången efter den ekonomiska krisen kom fortare än väntat. Under krisen bantades verksamhet och bemanning efter rådande läge, nu måste man snabbt öka igen. Osäkerhet finns fortfarande om uppgången är bestående, vilket skapar viss försiktighet i satsningar.

Tekniksprång-Det tekniska utvecklingen går fort, produkter och tjänster måste förändras för att möta nya behov och nya kundkrav. Nya material kan kräva mer specialiserade användningsområden, nya maskiner och ny tillämpning. Teknisk utveckling och nya kundkrav förutsätter ofta investeringar, både i maskiner och utbildning, samt metoder och verktyg för att möta behovet av strukturell omställning samt ny och högre kompetens. Effektiviseringar i produktionen kan också innebära att kunderna behöver färre underleverantörer.

Generationsväxling och kompetensförsörjning-I flera av företagen finns utmaningar i en stigande ålderskurva, vilket kräver strategiska satsningar ex vid nyrekrytering, där man konkurrerar med betydligt större företag om samma arbetskraft. Även på ägarsidan kan finnas förestående generationsskiften.

Hållbar utveckling-Ökade energikostnader höjer kraven på effektivare energianvändning och kvalitetssystem, vilket kan kräva omställning i produktion och nyinvesteringar. Här vill projektet möjliggöra framtida samarbete med Örebro universitet.

Forskning och utveckling-Det är viktigt att behålla och utveckla kunskap och spetskompetens som finns i företagen. Genom samarbete med Örebro universitet vill vi erbjuda en mötesplats för utbyte mellan företag, studenter och forskare. En viktig förutsättning för att stärka företagens konkurrensförmåga och få kunskap om behov av nya kompetensområden och förväntade kundkrav, är koppling till FoU. Kontakten kan även vara värdefull inom ex produktutveckling.

Internationell marknad-Ökad konkurrens från utländska företag, förändringar i regelsystem, krav på certifiering enl. EU-standard m.m. påverkar. Här vill vi lyfta blicken mot möjligheten att växa på en internationell marknad. Ökad konkurrens kan också öka kravet på fler produkter och tjänster.
Under mobiliseringsfasen kommer möjligheter och idéer kring kring transnationell koppling under att belysas,
i samarbete med ALMI Företagspartner Mälardalen AB/Enterprise Europe Network.

Vi vill också lyfta möjligheter för att utveckla lärandet på företaget och hur informellt lärande kan tas till vara. Vi kommer att särskilt beakta hur gemensam kompetensutveckling kan genomföras, för att bygga/
förstärka nätverkande och kunskapsöverföring inom och mellan deltagande företag.

Både organisation och medarbetare måste rusta för att hinna med en snabb omvärldsförändring och krav på högre kvalitet, effektivitet och snabba leveranser samt förstärkt marknadsföring och försäljning. Otillräcklig kompetens kan skapa flaskhalsar i produktionsprocessen, vilket kan försvåra en snabb omställning och minska förutsättningarna för att utveckla och bredda produkter och tjänster. En risk är att fokus hamnar på att lösa akuta situationer, både inom organisation och gentemot kund. Kompetensbrist kan också skapa svårigheter att delegera och omfördela arbetsuppgifter, vilket ställer ytterligare krav på ledarskapet.

Utbildningsområden som efterfrågas är bl.a. produktutveckling, Lean, kvalitetssystem, ledarskap/ organisation, energi och miljö, teknik, marknadsföring, affärs- och produktutveckling, affärsmannaskap, exportmarknad, arbetsmiljö, jämställdhet, branschspecifik utbildning.

Som start i projektet planeras en omvärldsdag, för att lyfta blicken,utmana, inspirera till nya idéer och sätta fokus på omvärldens påverkan på den egna verksamheten, där även forskare och studenter bjuds in. Syftet är att synliggöra, stärka och kompetensutveckla företagen. Utifrån den går vi vidare med gemensamma workshops och enskilda företagsmöten, för att kartlägga ett nuläge, problemområden, framtidsbilder om var man är på väg samt gemensamma och individuella kompetensbehov.

Under mobiliseringsfasen kommer projektets syfte och mål att fördjupat förankras hos företag och medarbetare. Gemensamma och individuella förutsättningar, frågor, idéer och tankar diskuteras, viktiga kompetensbehov för att få till stånd en långsiktig förändring dokumenteras och utgör underlag inför nästa projektfas. Som metod kommer bl.a. SWOT och "Förändringen fyra rum" att användas. Metod, material och form kommer att anpassas efter respektive företags- och medarbetares förutsättningar.

En projektorganisation tas fram, samt planering för hur samverkan med medverkande parter ska ske. En aktivitets- och tidsplan fastställs, samt analys och val av metodik/pedagogik i de olika aktiviteterna, i samråd med företag och deltagare. CityAkademin har erfarenhet och verktyg för validering bl.a. inom verkstadsindustrin, vilket vid behov kan lyftas in i projektet.

Mervärde:
Företagen står inför flera utmaningar, för att bibehålla konkurrenskraften krävs snabba och stora investeringar i kompetensutveckling och företagsutveckling, vilket förutsätter att likviditeten hunnit stabiliserats. Gemensamt är att man under senaste lågkonjunkturen i flera fall fick göra neddragningar,
både inom personal och verksamhet. Uppgången har kommit snabbare än beräknat och man behöver nu både återrekrytera rätt kompetens samt utveckla befintlig personal, för att klara leveranser och nya kundkrav. En viss rädsla för bakslag kan verka hindrande för framtida utveckling. Ekonomiska resurser för rekrytering och investeringar är begränsade, vilket gör att man använder bemanningsföretag. En risk är att spetskompetens försvinner med personen, då man konkurrerar med andra företag om samma individer.
Här kan ett ESF-projekt för att utveckla egen personal göra stor skillnad.

Genom ett projekt med fokus på kompetensutveckling och tillväxt ges möjlighet att strukturerat få diskutera problemområden och möjligheter till lösningar och få kvalificerat stöd under hela processen. Genom Europeiska Socialfondens medverkan möjliggörs detta i en omfattning och under en koncentrerad tidsperiod som annars inte varit tänkbar för denna grupp av företag. Genom ett samverkansprojekt skapas också värdefulla kontakter med andra företag och parter som kan bidra till en positiv utveckling för både företag och medarbetare i ett längre perspektiv.

Syfte

Syfte under mobiliseringsfasen:
- Att genom en omvärldsdag tydliggöra utmaningar och utvecklingsbehov i branschen, lyfta vikten av internationalisering, tydligare koppling till FoU samt nytänk kring strategiska utbildningssatsningar.
- Att kartlägga, diskutera och analysera problem, behov, förutsättningar och utvecklingsområden, både branschövergripande och individuellt per företag.
- Att fördjupat diskutera problemområden som framkommit i tidigare kontakter med företagen
-Att hjälpa företagen att ta fram en utbildningsplan som kan förnya medarbetarnas kompetens, så att de
är bättre rustade i arbetslivet, samt utvecklar och stärker företagens konkurrensförmåga för ökad tillväxt.

Ett syfte är också att motivera företagen att reflektera över arbetet med kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Ett fåtal av deltagande företag har en HR-funktion eller motsvarande, vilket kan innebära att man saknar kompetens att arbeta strategiskt med frågan. Här kan projektet bidra till mer kunskap och större trygghet i arbetet.

Resultatet av mobiliseringsfasen utgör underlag för vilka aktiviteter som ska genomföras i nästa projektfas, samt hur dessa ska utformas.

Syfte under genomförandefasen:
- Att rusta medarbetarna med ny och efterfrågad kompetens, så att man stärker sin position i företaget
och på arbetsmarknaden.
- Att arrangera valda utbildningsaktiviteter så att det passar individ och företag, med fokus på lärande
- Att öka förutsättningar för att genom förnyad och högre kompetens utveckla företagens processer, produkter och tjänster
- Att väcka nyfikenhet och intresse för en internationell marknad, samt ökad samverkan med forskning
och utveckling
- Att bidra till att utveckla företagens arbete med kompetensutveckling och kompetensförsörjning
- Att lyfta frågan kring arbete med hållbar utveckling
- Att skapa medvetenhet kring generationsväxling och utveckla entreprenörskapet.
- Att anställda genom kompetensutveckling kan öka sin delaktighet och engagemang i verksamheten,
vilket kan underlätta inför kommande generationsskiften.

Genom samarbete med Örebro universitet och ALMI Företagspartner Mälardalen AB/Enterprise Europe Network kan projektet ge möjligheter för företagen att få närmare kontakt med forskning och utveckling, kontakt med studenter samt stöd för utveckling på en internationell marknad.

Projektet ska bidra till ökad kompetens inom områden som bedöms strategiskt viktiga, både för individ och företag. Genom att individen utvecklas skapas attraktiva företag och stärkt konkurrenskraft. Genom att öka attraktionen av företagets verksamhet på marknaden kan fler kunder nås samt att verksamheten därigenom ökar sin växtkraft och omsättning.

Målsättning

Mål under mobiliseringsfasen:
- En omvärldsdag har genomförts, som bidragit till att ökat intresset för internationell marknad, FoU och strategiska utbildningssatsningar.
- En kartläggning av problem, idéer och uvecklingsområden har genomförts och analyseras för samtliga företag.
- En utbildningsplan samt aktivitets- och tidsplan har tagits fram utifrån ovanstående, för gemensamma och individuella aktiviteter, på företags- grupp- och individnivå.
- Samarbetsparterna ska vara identifierade och känna ett engagemang för projektet.
- En projektmodell samt bemanning för genomförandefasen har beslutats, deltagare i styrgrupp och referensgrupp har fastställts samt hur samarbetsparternas medverkan ska se ut.
- En rapport med ev justeringar och kompetteringar har tagits fram, utgör underlag för nästa projektfas.
- En konkret plan för arbetet med jämställdhetsintegrering samt tillgänglighet har tagits fram.

Mål under genomförandefasen:
- 90% av de utbildningsaktiviteter som planerats ska genomföras under projektperioden och deltagare och företag känner sig nöjda med genomförd utbildningssatsningen.
- 90% av deltagarna har upplevt att de fått bättre förutsättningar att klara av sina arbetsuppgifter, idag och i morgon.
- Minst 2 seminarier har genomförts med planerade teman
- En kompetenshöjande aktivitet i jämställhetsintegrering ska ha genomförts.
- Medarbetarnas delaktighet i verksamheten har stärkts och ökad rörlighet inom företaget har underlättats.
- Aktiviteter som bidrar till ökad samverkan och nätverkande mellan företag och samverkansparter har genomförs.
- Företagen har fått möjlighet att bredda sin kunskap om internationell marknad samt om forskning och utveckling inom branschområdet, samt fått en närmare kontakt med Örebro universitet

Effektmål:
- Företag och medarbetare har känt sig delaktiga under processen och stärkta i rollen som underleverantörer
- Projektet har bidragit till en höjd kompetensnivå i företaget och ökad konkurrensförmåga, som positivt kan påverka den fortsatta utvecklingen
- Individen i företaget har stärkt sin position, i företagen och på arbetsmarknaden
- Projektet ska ha bidragit till en breddad omvärldskunskap och marknadsanalys
- Företagen har en större medvetenhet kring arbete med strategiskt kompetensutveckling/kompetensförsörjning
- Företagen har höjt sin kompetens i frågor kring jämställdhetsintegrering och tillgänglighet

Projektledaren har en kontinuerlig uppföljning med företag och individ under hela processen, samt dialog med delprojektledare och extern utvärderare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokaler, material och metod som används för genomförande av mobiliseringsfasen ska vara anpassade för personer med funktionshinder.

En inventering görs under mobiliseringsfasen som tydliggör behov av särskilt stöd för medarbetare med kända funktionshinder, för att detta ska kunna beaktas i projektgenomförandet. En konkret plan tas fram, som beskriver hur tillgängligheten ska integreras under genomförandet.

Utbildningsinsatser kommer att utformas på ett sådant sätt, att den som har ett funktionshinder kan tillgodogöra sig utbildningsaktiviteten. Handisams checklistor kan utgöra ett stöd för att säkerställa planering.

Tillgänglighet kommer också att diskuteras under mobiliseringsfasen i andra perspektiv, ex i rekryteringsarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Kommer att utvecklas under mobiliseringsfasen via de analysverktyg som kommer att användas. Resultatet redovisas i avslutande rapport.

Transnationellt samarbete

Under mobliseringsfasen kommer förutsättningar och intresse för transnationellt utbyte och internationell utblick att belysas och diskuteras. En ambition är att väcka deltagarnas intresse för en internationell marknad.

Samarbetspartners

 • Almi Företagspartner Örebro
 • Center for Developmental Research
 • Företagareföreningen Möckelnföretagen
 • Företagarna i Örebro län
 • Lärcentrum Karlskoga
 • Nora kommun Vuxenutbildning
 • T-verkarna
 • Vuxenutbildningsförvaltningen Masugnen

Deltagande aktörer

 • AB Nora Finmekaniska
 • Almby Mekaniska Verkstad AB
 • Backalack Blästring & Renhålln
 • Deform AB
 • Degerfors Förzinknings AB
 • Degerfors Mekaniska Verkstad A
 • Europrofil AB
 • Frabe Industri i Nora AB
 • Karlskoga CNC Quality AB
 • MaxiDoor AB
 • Millcon AB
 • Nerike Kugg och Mekan AB
 • NTD Lifts AB
 • PHB-Teknik AB
 • PK:s Mekaniska AB
 • Plåtspecialisten i Örebro AB
 • Rehau AB
 • Rivo Verkstads AB
 • Segre AB
 • SPX Flow Technology Örebro AB
 • SPX Sweden AB
 • Teltek i Örebro AB
 • TN Maskinteknik AB
 • Tormek AB
 • Umicore Autocat Sweden AB
 • Vestas Castings AB
 • Örebro Järnmontering AB
 • Örebro Svets & Hydraulik

Kommun

 • Degerfors
 • Karlskoga
 • Kumla
 • Lindesberg
 • Nora
 • Örebro