Logotyp på utskrifter

Kompetenslyft - MälarlaserAB & IVAB

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMälarlaser AB
KontaktpersonMonia Prittinen
E-postmonia@malarlaser.se
Telefonnummer0171-32122
Beviljat ESF-stöd849 560 kr
Total projektbudget849 560 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2011-12-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Mälarlaser AB och I-Verkstaden i Enköping AB är relativt unga företag i tillväxt och med ytterligare tillväxt potential i Enköping. Företagen står nu inför ett läge där företagen har påverkats negativt av nedgången i industrin och det krävs en omfattande kompetenslyft av personalen för att ge dem möjlighet till fortsatt arbete samt bemöta marknadens allt hårdare krav. Efter genomförd förprojektering ska nu genomförande projektet förverkligas. Projektet går ut på att vidareutbilda personalen på Mälarlaser AB och I-Verkstaden i Enköping AB i samarbete med varandra. Utbildningen sker utifrån individens förutsättningar och önskemål. Projektet ska även väcka jämställdhetsaspekten samt tillgänglighet och funktionshinder.

Bakgrund

Mälarlaser AB och I-Verkstaden i Enköping AB (IVAB) har i en förprojektering genomfört en analys av verksamheten för att kartlägga nuläget, utvecklingsstrategier samt att identifiera kompetensen hos anställda mot bakgrund av utvecklingsplanerna. Vi ansöker nu för själva genomförande av projektet.

Resultatet av kartläggningen visade att samtliga anställda är i behov av kompetenshöjning för att möta kundernas framtida krav på företagens tjänster och detta är ett måste då en del av våra konkurrenter i branschen har tagit detta till sig. Vi behöver stärka individerna i en rad områden för att stärka personerna i ett läge med både nationella och internationella konkurrenter där kunskap är ett av de viktigaste konkurrensmedlen. Vi vill stärka individen med kompetenshöjning genom att införa individuella utbildningsplaner. Vi har vuxit så snabbt att vi inte haft tid att vidareutbilda/kompetensutveckla personalen då det är kostsamt samt att produktionen går före.

Det krävs vidareutbildning av verkstadspersonal, montörer, beredare, ekonomer samt kompetenshöjning av ledningen.
Verkstadspersonalen ska kompetensstärkas i ritningsläsning, operatörsutbildning, IT kunskap samt kvalitetsarbete för att möjliggöra enklare service på maskiner, reparation/inställning av maskiner, införa arbetsrotation, följa med i IT tekniskt utveckling samt förstå och arbeta med kvalitetstänk.
Inom snar framtid sker generationsskifte, en av ägarna, grundare av företaget står inför pension där kompetenssäkring behövs i ledningsarbetet, vilket är en stor vikt för verksamhetens överlevnad och utveckling. Inom ekonomi sker en överlämning av arbetsuppgifter och ansvar då efterträdaren behöver vidareutbildas inom bokföring och ekonomistyrning för att möjliggöra en effektiv ekonomistyrning av verksamheten. I nuvarande situation krävs också att arbeta med mera aktivare försäljning och våra beredare ska utbildas i försäljning. Dessutom saknar vår ledning och säljare kunskap i marknadsföring och för att arbeta fram en marknadsstrategi och marknadsplan finns behov av utbildning även här.

Vi bedömer att utbildning av personalen bidrar till att öka möjligheten till förbättringar inom flera funktioner t e x tillverkning där arbetsrotation och reparation/inställning av maskiner kan införas efter utbildningssatsningen.

Våra förbättringsområden sammanfattningsvis:
tydliggöra affärsidé, visioner och mål samt kommunicera detta till all personal
dokumentera och tillämpa rutiner och utbilda personalen internt
kompetensen behöver breddas och fördjupas för att stärka individen till fortsatt arbete
kontinuerlig kompetensutveckling bör införas i verksamheten så att varje individ har en personlig utvecklingsplan (införa individuella utvecklingsplan utifrån projektets arbetsprocess).

I nuläget har företagen drabbats av nedgången i industrin och har varit tvugna att genomföra uppsägningar av personal. Projektet är till för personalen och deras utveckling och kompetens. Projektet ska stärka individen och ge dem möjlighet att dra nytta av kompetenslyftet.

Projektet är av den omfattning att det inte kan genomföras utan extern stöd.

Syfte

Syftet med detta projekt är att höja individens kompetens genom att genomföra utbildningen motsvarande kompetensbehovet. Individerna måste utbildas för att ge dem en möjlighet till fortsatt arbete och klara den omställning som måste till för att möta framtida krav. Detta ger då en möjlighet att lyfta kvaliten i arbetet och öka individernas konkurrenskraft i arbetsmarknaden.

Målsättning

80% ska ha deltagit i planerad och bokad utbildning.
Samverkansforum upprättat mellan IVAB och Mälarlaser AB.
Arbetsrotation ska ha införts i verkstaden efter erfoderlig utbildning för att tillvarata ny kompetens.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Analysen visade att i nuläget (2008) har vi inga anställda med funktionshinder. Vi har idag inte funnit några problem med tillgänglighet till våra lokaler för funktionshindrade. I den mån det skulle uppkomma behov av hjälpmedel eller förändringar för att underlätta tillgängligheten, ska det åtgärdats i samarbete med Företagshälsovården.

I projektet ska vi arbeta med tillgänglighet i form av att ta
hjälp av Processtöd Tillgänglighet som vi varit i kontakt med och bokat möten och utbildning i projektet. Projektet bör inventera kunskap om tillgänglighet och funktionsnedsättning eftersom det gått så pass lång tid från analysen genomfördes. Tillgänglighetsaspekten finns med i genomförande när vi planerar informationsmöten, utbildningar och informationsspridning. Vi kommer att arbeta med tillgänglighet under projektets gång med att ta hänsyn till anpassningar i utbildningssituationen, anpassning av utbildningslokalen med ljus och ljud. För arbetet behöver vi avsätta pengar som räknas med i budget.

Jämställdhetsintegrering

Projektet har som mål att integrera jämställdhet i verksamheten i form av att införa medvetenhet i området. Som projektaktivitet ingår att inleda samarbete med ESF processtöd som tillhanda håller bas utbildning till nyckelpersoner. Projekt personal ska även delta i jämställdhets workshops.
Projektet ska säkerställa att utbildnings insatser ska innehålla jämställdhetsperspektiv genom att samtliga i personalen oavsett kön deltar i utbildningsplanen. I utbildningen där lämpligt finns aspekterna i ledarskap, hur bemöter du som chef män respektive kvinnor? Vad är kvinnligt respektive manligt ledarskap? I marknadsföring, hur kan vi locka kvinnor och män som kunder? Hur kan vi vidga vår kundkrets genom att tänka mer jämställt?
Idag har vi endast en kvinna då en kvinna har gått i pension. Kvinnan arbetar med ekonomi och ska stärkas med betydande utbildning inom ekonomi som kommer att påverka ekonomisk jämställdhet samt möjlighet till fortsatt arbete.
Projektet ska även se över budskap i informationsmaterial och hemsida som ska vara jämställd.
Projektutvärderingen ska innehålla en beskrivning som påvisar att vi aktivt arbetar med jämställdhet och genomföra en analys t e x 4R metoden som ska ge ett mer ”positiv” jämställdhetsperspektiv av vår verksamhet.

Samarbetspartners

  • I-Verkstaden i Enköping AB

Deltagande aktörer

  • I-Verkstaden i Enköping AB

Kommun

  • Uppsala