Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetenshöjning genom validering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOxelösunds kommun, Kommunförvaltning
KontaktpersonElse-Marie Jarl
E-postelse-marie.jarl@oxelosund.se
Telefonnummer0155-38417
Beviljat ESF-stöd5 149 260 kr
Total projektbudget5 149 260 kr
Projektperiod2012-02-13 till 2014-02-12
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Inom äldreomsorg och social omsorg om funktionsnedsatta arbetar ett stort antal personer med lång yrkeserfarenhet, men med avsaknad av formell kompetens. Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande åtgärder på arbetsplatsen för dessa personer. Detta kommer att förbättra målgruppens situation på arbetsmarknaden, verka kvalitetshöjande på vården och uppfylla kommunens krav på kunskap i de båda deltagande förvaltningarna.

Bakgrund

Oxelösunds kommun är liten till yta och befolkning (11200 inv). Kommunen har en stor arbetsgivare (SSAB) förutom kommunen som traditionellt givit två huvudsakliga inriktningar på arbetstillfällen för invånarna. Kulturen har varit icke teoretisk med låg utbildningsnivå och generellt vänder sig männen till SSAB och kvinnorna till vård och omsorg. Åldersstrukturen i Oxelösund har en starkt ökande äldre befolkning med ca 26 % personer över 65 år, år 2010, och en prognos på 29 % år 2015, vilket gör att behov av kompetent personal med utvecklingsinriktat synsätt inom vården ökar.

Från att tidigare ha varit ett ganska handfast område för personalen har omsorgsarbetet utvecklats till att innebära alltmer komplexa arbetsuppgifter, vilket ställer nya krav på personalen att klara av. Hemsjukvården överfördes årsskiftet 2009/10 till kommunen vilket innebär mer tydliga behov av kompetenser hos personalen för att distriktssköterskan ska kunna delegera uppgifter.
Antalet personer som vårdas i hemmet ökar alltmer i samband med att vården flyttas ut från sjukhus och institutioner. I takt med att ett ökat antal personer vårdas i hemmet, krävs också en höjd nivå på den vård som ges där. Det är numera vanligt förekommande att avancerad sjukvård ges dygnet runt i hemmet. Personer som idag bor på särskilda boenden kräver även de avancerad omvårdnad. Det är viktigt att kunskapen och kompetensen bland personalen i den kommunala verksamheten följer med denna utveckling. I många kommuner idag innebär det att anställningsbarheten minskar betydligt hos personalen om utbildning inom området saknas.


Inom Vård och omsorg i Oxelösund arbetar ca 250 personer med olika lång erfarenhet från den basala vården. Av dessa saknar ca 70 personer formell utbildning. Dessa personer är de som riskerar att först "få gå" vid nedragningar i verksamheten och som dessutom har svårast utgångsläge när det gäller att bli anställda på nytt.

För att stärka strukturen kring dessa personer ser vi en möjlighet att validera deras kunskaper, för att sen fylla på med en individuell kompetenshöjande utbildning. Detta skulle bidra till att synliggöra personernas kunskap och fylla i bristande kunskapsluckor. Detta ska sen leda till en formaliserad dokumentation av faktisk kunskap och tillika ett erkännande av kompetens. Vidare skulle ett formellt erkännande stärka dessa personers ställning i arbetsgruppen. För arbetsgivarens del skulle det innebära att antalet utbildad vårdpersonal ökar och därmed ett säkerställande av vårdens kvalitet. Arbetsgivaren kan också lättare anpassa framtida kompetenshöjande åtgärder i sin strävan mot att uppnå grundläggande kompetens enligt Socialstyrelsens framlagda förslag om Allmännt råd (dnr 5.1-6533-2011) om grundläggande kunskaper. I enlighet med detta har Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun valt att besluta om lägsta kompetensnivå motsvarande undersköterska (vård- och omsorgsprogram).

Omsorg om funktionshindrade och äldre är två områden där verksamhet pågår dygnets alla timmar året om. Verksamheterna är personalintensiva där arbetet med vårdtagarna med behov av en lugn miljö ska innebära trygghet och kontinuitet. Det är därför inte försvarbart att genomföra en modell som kräver alltför många vikarier i ordinarie verksamhet. Även då utbildningsreformer från nationellt håll genomförts har problemet varit svårigheterna i att "lyfta" ordinarie personal från sina tjänster för att traditionellt utbildas och ersätta med vikarier. Nu ansöker vi om medel för ett genomförande med mobiliseringsfas för att ta fram och prova en långsiktigt hållbar modell för kompetensutveckling, som kan utgöra ett exempel på livslångt lärande.

Målsättning

Att validera befintlig kompetens hos personalen, samt upprätta individuella utvecklingsplaner och genomföra kompetenshöjande åtgärder i de fall kunskapluckor behöver fyllas i. Detta erkännande av kunskap ska stärka den enskilda personen på arbetsmarknaden och individuellt, samt höja den formella kompetensen. Insatsen innebär en kvalitetssäkring för arbetsgivaren och ska ske med hjälp av en hållbar modell, där aktiviteterna företrädesvis sker med distanspedagogiska metoder och med förutsättning till fortsatt arbete under studietiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De funktionshinder vi kommer att möta i projektet är troligtvis övervägande av de dolda slagen. I mobiliseringsfasen kommer vi att försöka identifiera funktionshinder för att kunna anpassa utbildningsformen för dessa personer i genomförandefasen. Vi kommer att ta stöd av processtödet för tillgänglighet under mobiliseringsfasen.

Samarbetspartners

  • Utbildningskontoret Breviksskolan

Kommun

  • Oxelösund